Dosar pensionare acte necesare

  • [PDF File]I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ...

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_f2fff5.html

   I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A C T D E I D E N T I T A T E - o r i g i n a l ş i c o p i e x e r o x ; În funcţie de statutul socio-profesional: ADEVERINŢĂ DE SALARIAT - pentru salariaţi - în original; sau DECIZIE DE PENSIONARE (indiferent de tipul acesteia - de ex. : pensie limită

   Tag:acte necesare radiere auto


  • [PDF File]Nr. din CERERE

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_96d0bf.html

   -primesc/nu primesc indemnizaţie - dosar nr. .....; - primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj; - primesc/nu primesc indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap.

   Tag:acte necesare pentru pensionare anticipata


  • [PDF File]CERERE PENTRU RECALCULAREA DREPTURILOR DE PENSIE CASA ...

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_8cc4e1.html

   CERERE PENTRU RECALCULAREA DREPTURILOR DE PENSIE Nr. _____din_____ Catre, CASA JUDETEANA DE PENSII _____ Subsemnatul(a)_____cu codul personal de asigurare

   Tag:dosar pensie anticipata


  • [PDF File]ACTE NECESARE - DGASPC Mures

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_1d8663.html

   Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent: cupon de pensie şi copie de pe ultima decizie de pensionare / adeverinţă de salarizare; 4. Copie de pe carte de identitate / buletinul de identitate a persoanei bolnave, pag. 2, 3, 4 şi cele cu modificări de adresă. În buletin va fi înscris obligatoriu codul numeric personal 5.

   Tag:onrc stadiu dosar constanta


  • [PDF File]ACTE NECESARE LA DOSARUL PENTRU CONVENTIE: SOMERI -5 ANI ...

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_89209f.html

   INCADRAREA CONF.ART 85 DIN LEGEA NR.76/2002 MODIFICATA SI COMPLETATA DE OU NR.60/2016 ACTE NECESARE LA DOSARUL PENTRU CONVENTIE: SOMERI -5 ANI PANA LA PENSIE CERERE INREGISTRARE CONVENTIE conform anexei Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice din care sa rezulte ca firma nu are datorii–valabil la data

   Tag:acte dosar pensie


  • [PDF File]Documente necesare dosarului de pensie – PENSIE PENTRU ...

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_da5114.html

   • Acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, ... Această listă include documentele necesare depunerii dosarului de pensie de limită de vârstă. Pentru alte categorii de pensii, vă rugăm să consultați aici lista de documente necesare, selectând

   Tag:acte necesare radiere auto


  • [PDF File]ANEXA nr.6 CERERE PENTRU ACORDAREA PENSIEI PENTRU LIMITA ...

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_584bb6.html

   - Alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate _____. Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal ... Penal pentru declaraţii false, ca: - sunt/nu sunt asigurat(a); - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social dosar nr. _____; - primesc/nu primesc pensie din alt sistem ...

   Tag:acte necesare pentru pensionare anticipata


  • [PDF File]Acte necesare pentru dosar INDEMNIZATIE DE INSOTITOR ...

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_bb8075.html

   Acte necesare pentru intocmirea dosarului de ASISTENT PERSONAL copie carte/buletin de identitate asistent personal; copie carnet de munca ( prima si ultima pagina) sau declaratie pe propria raspundere; copie acte de studii; copie certificat de casatorie si certificat de nastere asistent personal; cazier judiciar; copie certificate de incadrare in grad de handicap

   Tag:dosar pensie anticipata


  • [PDF File]cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de varsta

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_80f95e.html

   Acte necesare pentru depunerea dosarului de pensie pentru limita de varsta • cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de varsta • carnetul de munca (original si copie); • carnetul de asigurari sociale (original si copie); • alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate;

   Tag:onrc stadiu dosar constanta


  • [PDF File]MINISTERUL APĂRĂRII MINISTERUL AFACERILOR SERVICIUL ROMÂN ...

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_8eb915.html

   Art. 3. – (1) Dosarul de pensionare cuprinde următoarele acte: a) cererea de pensionare prevăzută la art. 61 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, al cărei model este prevăzut, după caz, la anexa nr. 1, anexa nr. 2 sau anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

   Tag:acte dosar pensie


  • [PDF File]ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE HANDICAP ...

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_521a4e.html

   Se depune un dosar pentru obţinerea unui acord cu opţiunea asistent personal sau indemnizaţie însoţitor la compartimentul juridic din cadrul DGASPC (dosarul conţine: Certificatul de handicap în copie, copie buletin pacient, cerere tip). Acordul se eliberează în termen de 3-5 zile de la același serviciu și trebuie

   Tag:acte necesare radiere auto


  • [PDF File]Acte necesare pentru intocmirea dosarului privind ...

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_7cdd0d.html

   4. Acte doveditoare privind veniturile: respectiv adeverinţă de salariu, cupon de pensie, adeverinţă de venit eliberata de organele financiare teritoriale, alte acte, după caz, atât pentru bolnav cât și pentru soț respectiv soție, fiu sau fiică, 5. Copie dupa decizia de pensionare daca persoana in cauza este pensionara; 6.

   Tag:acte necesare pentru pensionare anticipata


  • [PDF File]Acte necesare indemniza ie urma Legea nr. 154/2021

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_4bc49e.html

   Acte necesare indemniza ie urma i Legea nr. 154/2021 Cerere i declara ie tip (se g ăsesc pe site sau la unitatea Xerox) Certificatul de deces al p ărintelui Actul de identitate al solicitantului Certificatul de nastere al solicitantului Certificatul de căsătorie al solicitantului dac ă s-a schimbat numele în urma c ăsătoriei

   Tag:dosar pensie anticipata


  • [PDF File]CERERE PENTRU ACORDAREA PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ ...

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_92afdf.html

   Alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate _____. Declar pe proprie răspundere, sub sancŃiunile prevăzute de Codul Penal pentru declaraŃii false, că: sunt / nu sunt asigurat(ă) primesc / nu primesc o alta pensie sau ajutor social – dosar nr.

   Tag:onrc stadiu dosar constanta


  • [PDF File]Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu ...

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_e92e70.html

   - acte medicale: - examinări clinice, de laborator, bilete de ieşire din spital, dispensarizări, tratamente recuperatorii, ş.a. (copii xerox); - anchetă socială, de la serviciul social al primăriei de domiciliu, - documente care atestă statutul social al persoanei/ cupon de pensie si decizia de pensionare

   Tag:acte dosar pensie


  • [PDF File]Acte necesare dosar insotitor persoana cu handicap

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_986df5.html

   Acte necesare dosar insotitor persoana cu handicap Pentru bolnav: - copii dupa actele de stare civila (CI sau BI , certificat nastere, casatorie) - copie certificat persoana cu handicap -3 exemplare Pentru insotitor: - copii dupa actele de stare civila (CI sau BI , certificat nastere, casatorie) - fisa medicala - cazier - diploma studii

   Tag:acte necesare radiere auto


  • [PDF File]Acte necesare și completarea lor - Pensia ta

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_f3d3fd.html

   Acte necesare și completarea lor 1. Cererea pentru forma de pensionare dorită : Este recomandat să o completați cu majuscule și pix cu pastă de culoare albastră; Data completării , cea trecută în cerere trebuie să fie egală sau mai mare cu ziua în care sunt îndeplinite condițiile de vârsta si stagiu. Exemplu Bărbat :

   Tag:acte necesare pentru pensionare anticipata


  • [PDF File]DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU INSCRIEREA LA PENSIE

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_44f6bf.html

   Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea nr. 263/2010, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa de pensii în raza careia domiciliază persoana. Pentru persoanele din domeniul apărării naţionale, ordinii

   Tag:dosar pensie anticipata


  • [PDF File]CERERE PRIVIND RECALCULAREA PENSIEI

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_f49eef.html

   ANEXA 1 CERERE PRIVIND RECALCULAREA PENSIEI Nr._____din_____ ĂTR ASA T RITORIALĂ P NSII_____ Subsemnatul(a)_____, cu codul personal de asigurări sociale

   Tag:onrc stadiu dosar constanta


  • [PDF File]CERERE - Guvernul Romaniei

   https://5y1.org/info/dosar-pensionare-acte-necesare_1_29e53f.html

   MINISTERUL AFACERILOR INTERNE CASA DE PENSII SECTORIALĂ Componentă a Anexei nr.3 RO-Bucureşti, Str. George Georgescu, nr.3, sector 4, cod. 040131 , fax 021.264.88.11 e-mail: casapensii@mai.gov.roDECLARAŢIE Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii neadevărate, că:

   Tag:acte dosar pensie


Nearby & related entries:

To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.

It is intelligent file search solution for home and business.

File Search Engine

Advertisement