Isjgorj.ro

  • Doc File 122.00KByteSCRISOARE METODICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

2013-2014

Bucuria de a învăța sau ecuația care aduce împreună profesorul reflexiv,

copilul implicat și părintele ancoră

I. Recomandările/concluziile Consiliului European, vizibilitatea acțiunilor noastre

privind reforma în domeniul educației timpurii - puncte de plecare ale demersurilor

ce urmează

Concluziile Consiliului Europei privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari: Să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine (2011) subliniază faptul că educația și îngrijirea timpurie de calitate oferă o gamă largă de avantaje pe termen scurt și lung, atât pentru persoane, cât și pentru societate în general.

Serviciile de educație timpurie de înaltă calitate sunt utile pentru toți copiii, dar mai ales pentru cei care provin din medii socio-economice defavorizate, din familii de migranți sau ale comunității rome sau care au nevoi speciale de educație, inclusiv handicap. În acest sens, furnizarea unui acces echitabil generalizat la servicii de educație timpurie de înaltă calitate poate contribui într-o mare măsură la succesul Strategiei Europa 2020 și, în special, la realizarea a două dintre obiectivele principale ale UE: reducerea sub 10 % a ratei părăsirii timpurii a școlii și înlăturarea riscului de sărăcie și de excluziune socială pentru cel puțin 20 de milioane de persoane.

În cadrul activității de Peer Learning a Grupului de lucru Tematic pentru Educație Timpurie din cadrul Comisiei Europene (TWG-ECEC), cu tema: Acces și calitate în educația timpurie, activitate organizată la București, în perioda 18-20 martie 2013 de către Ministerul Educației Naționale, în calitate de gazdă și de instituție reprezentată în acest grup de lucru, au fost apreciate realizările României în domeniul politicilor și strategiilor privind educația timpurie și, în același timp, au fost făcute recomandări privind îmbunătățirea practicii educaționale din serviciile de educație timpurie, îndeosebi în ceea ce privește relația educatoare-copil și relația educatoare-părinți, precum și creșterea preocupării educatoarelor pentru individualizarea învățării și pentru observarea sistematică a copilului în contextul mare al creșterii calității serviciilor oferite de instituțiile de educație timpurie antepreșcolară și de învățământ preșcolar.

De asemenea, ca urmare a prezentărilor făcute, a discuțiilor cu reprezentanți ai inspectoratelor școlare, cu directori de grădinițe, cu reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior care se ocupă de formarea inițială și continuă a educatoarelor, precum și ca urmare a vizitelor efectuate în diferite unități de educație timpurie din București, membrii grupului de lucru au inserat în documentele de lucru ale TWG-ECEC următoarele aspecte legate de acces și calitate în educația timpurie, evident, în raport cu resursa umană:

• interdependența acces-calitate și potențarea efectelor acesteia prin mecanismele de sprijinire a dezvoltării profesionale a resursei umane;

• importanța formării inițiale și continue a educatoarelor și suportul oferit acestora prin sisteme de tip mentorat;

• importanța preluării experiențelor pozitive și a bunelor practici de la nivel local în proiecte la nivel național și, eventual, transformarea lor în politici publice.

În luna mai a anului curent a apărut Recomandarea Consiliului European privind Programul național de reformă al României pentru 2013.

În acest context, recomandarea făcută României pentru perioada 2013-2014, în domeniul educației este următoarea: să accelereze reforma sistemului de învățământ, inclusiv prin consolidarea capacității administrative atât la nivel central, cât și la nivel local, și să evalueze impactul reformelor; să accelereze reformele în domeniul învățământului profesional și al formării; să alinieze și mai mult învățământul universitar la cerințele pieței muncii și să îmbunătățească accesul persoanelor defavorizate; să pună în aplicare o strategie națională cu privire la fenomenul părăsirii timpurii a școlii, punând accentul pe îmbunătățirea accesului copiilor preșcolari, inclusiv al romilor, la o educație de calitate.

II. Bucuria de a învăța sau ecuația care aduce împreună profesorul reflexiv, copilul

implicat și părintele ancoră

Învățarea timpurie este fundamentul pentru învățarea de-a lungul întregii vieți și baza bunăstării individuale, sociale, economice, baza dezvoltării durabile. De aceea, învățarea timpurie trebuie să fie și motorul bucuriei de a învăța care, la rândul ei, conduce la construirea comunităților orientate spre a învăța, comunități care dobândesc capacitatea internă de a-și identifica și rezolva problemele și de a progresa, având ca scop calitatea vieții fiecărui individ, în toată complexitatea sa.

În acest context, ca urmare a Consfătuirilor anuale ale inspectorilor pentru învățământul preșcolar, care au avut loc la Piatra-Neamț, în perioada 28-30 august 2013, anul școlar 2013-2014 va reprezenta, pentru profesioniștii din învățământul preșcolar, un an al reflecției și al lucrului la detalii cu o semnificație majoră pentru viitorul comun pe care ni-l dorim (creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii sociale – priorități ale Strategiei Europa 2020).

Așadar, amintindu-vă faptul că profesia de educatoare este nobilă, dificilă, dar și plăcută, umilă și mândră, exigentă și liberă, o VALOARE în sine, în care mediocritatea nu este permisă, în care a ști nu înseamnă nimic dacă nu poți să împărtășești și altora și în care autodepășirea este un pas către „acordarea ființei cu eternitatea și cu perfecțiunea divină” (C.Cucoș, 2009), vă supunem atenției câteva puncte de reflecție, pe care vă lăsăm libertatea de a le analiza/dezbate în activitatea metodică zilnică, în activitățile metodice săptămânale, în cadrul cercurilor pedagogice sau cu prilejul altor evenimente profesionale:

• Bucuria de a învăța provine din experiențe personale de succes;

• Jocul oferă copilului posibilitatea de a experimenta bucuria de a învăța de timpuriu;

• Bucuria de a învăța înseamnă un mediu care îți oferă libertatea de a explora;

• Bucuria de a învăța nu se asociază cu graba;

• Bucuria de a învăța este, de cele mai multe ori, o bucurie legată de un eveniment aparent banal, împărtășită cu ceilalți;

• Bucuria de a învăța înseamnă contextualizare, învățare cu sens;

• Bucuria de a învăța fuge de prelegerile lungi ale profesorului;

• Bucuria de a învăța apare în situațiile în care o sarcină de învățare converge cu nevoile și interesele actorului învățării.

De asemenea, în această ecuație a bucuriei de a învăța, după cum bine știm, este important să așezăm, alături de profesorul reflexiv și copilul/elevul implicat, părintele ancoră. Un astfel de părinte, pe care este de datoria noastră să îl formăm și să îi punem în valoare rolul atât de important, însemnă, de fapt, persoana care oferă stabilitate și siguranță în viața copilului/elevului și care trebuie să îl ajute să ancoreze, atunci când e nevoie și atât cât este nevoie, pentru a explora/descoperi/aprofunda ceea ce îl interesează și să îl sprijine în a stabili și menține punțile de legătură cu lumea școlii și cu viața, în toată complexitatea ei.

De aceea, în anexa acestei scrisori metodice vom atașa și o fișă de reflecție (menționăm faptul că termenul până la care ne dorim să înregistrăm împreună schimbări este 2015), focalizată pe interacțiunile educatoarei cu copilul, interacțiunile copilului cu ceilalți copii și interacțiunile educatoarei cu colegele, cu alți profesioniști și cu părinții și pe care vă recomandăm să o folosiți zilnic, încercând să observați cu propriii dumneavoastră ochi îmbunătățirile înregistrate la nivelul practicii educaționale, dar și la nivelul performanțelor individuale ale copiilor din grupă. Astfel, ziua educatoarei ar putea să se finalizeze cu o reflecție scrisă în caietul pentru studiu individual (ex.: Secretele unor relații reușite, Reflecții pentru dezvoltarea mea profesională, Reflecții pentru schimbare/progres etc.). Totodată, trebuie să menționăm faptul că fișa de reflecție atașată constituie un punct de reper important în elaborarea, de către directori/inspectori școlari de specialitate, a unor fișe de observare, prin care să vizeze stimularea educatoarelor în vederea: folosirii gândirii critice în analiza propriei activități; formulării de concluzii pertinente care să conducă la schimbarea practicilor educaționale la nivelul grupei de copii; găsirii de soluții eficiente la problemele educaționale identificate etc.

III. Aspecte importante de urmărit în cadrul inspecțiilor de specialitate și al inspecțiilor tematice:

1. Libertatea de mișcare și explorare oferită copilului prin mediul educațional gândit și construit de educatoare:

• jucării/jocuri aflate la îndemâna copilului, în câmpul vizual al acestuia;

• materiale expuse în sala de grupă, care au un sens pentru procesul de învățare în care este angajat copilul prin joc și care sunt așezate la nivelul copilului, sunt vizibile și sunt realizate cu ajutorul sau în prezența copilului;

• educatoarea oferă libertatea copilului în exprimarea artistică, evitând coloratul în contur si realizarea unor lucrări (practice sau artistico-plastice) identice de către toți copiii;

• modul de așezare al mobilierului pe parcursul unei zile/activități, modul de plasare a catedrei și poziția educatoarei în raport cu copiii în acest context etc.

Termen - semestrul I;

2. Implicarea copilului în procesul de predare-învățare-evaluare:

• știu copiii ce au învățat sau ce vor învăța?

• știu unde au ajuns cu explorarea, la un moment dat, pe tema care îi interesează?

• sunt întrebați/pot să aleagă copiii ce vor să învețe la un moment dat?

• știu copiii ce urmărim printr-o activitate anume în care sunt implicați și, ca atare, ce li se va cere să aplice/demonstreze/realizeze la sfârșitul acesteia?

• au voie copiii să își exprime părerile/opiniile liber de-a lungul întregii zile? etc,

Termen - semestrul II;

3. Bucuria de a învăța reflectată în interacțiunile educatoarei cu copilul, interacțiunile copilului cu ceilalți copii și interacțiunile educatoarei cu colegele, cu alți profesioniști și cu părinții

Termen - toată durata anului școlar.

În plus, inspectorii școlari vor acorda o atenție deosebită, pe toată durata anului școlar, următoarelor aspecte, extrase din setul de recomandări făcute de MEN în Raportul general al inspecției școlare efectuate în anul școlar 2012-2013:

• Organizarea de schimburi de bune practice, în ceea ce priveşte planificarea și proiectarea didactică, în cadrul unor activități metodice la nivel județean sau la nivelul unităților de învățământ.

• Generalizarea programului de interasistențe la nivelul comisiei metodice și activităților de mentorat pentru cadrele didactice debutante sau aflate în primii ani de carieră didactică.

• Efectuarea de interasistențe în cadrul comisiilor metodice și dezvoltarea exercițiului de analiză/evaluare și autoevaluare a activităților.

• Organizarea de schimburi de bune practici între unitățile de învățământ, privind modul de realizare a documentelor și a acțiunilor propuse la nivel de comisie metodică.

• Organizarea nivelul ISJ/ISMB/CCD, a unor activități de formare a responsabililor comisiilor metodice

IV. Teme de interes recomandate, în anul școlar 2013-2014, pentru proiecte tematice

derulate cu copiii, pentru cercuri pedagogice și activități metodice

Anul 2014 este declarat Anul internațional al familiei. În acest context, propunem cadrelor didactice să discute cu copiii despre semnificațiile acestui eveniment și să își orienteze demersurile spre următoarele două direcții:

• fiecare copil, până la 1 ianuarie 2014, își va alege o temă pentru un proiect individual, care va avea în centrul atenției familia și pentru care va avea la dispoziție 6 luni pentru investigare, culegere și analiză materiale/informații și pentru pregătirea prezentării lui în fața audienței (colegi, părinți, profesori etc.); copiii ar putea fi sprijiniți în alegerea temei proiectului individual, sugerându-li-se să se gîndească la: Frunza/floarea X/animalul X în marea familie a.......; Cântece/versuri/povești în familia mea; Gusturi și mirosuri care trezesc amintiri despre familia mea; Culori și obiecte/obiecte de artă în familia mea etc.; la sfârșitul celor 6 luni, educatoarea va face programarea copiilor care vor să își prezinte proiectul și le va oferi tuturor (nu numai celor care prezintă în fața audienței) un spațiu de expunere a proiectelor, unde va afișa și lista cu programările.

• fiecare educatoare, împreună cu copiii din grupă, va alege să deruleze pe perioada anului școlar 2013-2014 un proiect tematic, din cele două menționate în cele ce urmează (respectând îndeosebi tema și nu neapărat sugestiile oferite): O viața trecută prin acte (de căutat prin actele familiei, de discutat cu membrii familiei despre acestea, de adus și de pezentat în fața colegilor copia unui act important din viața familiei, cu semnificațiile, gândurile, trăirile, toată încărcătura pe care acesta o are pentru familie) sau Viața familiei în scrisori (o serie de scrisori trimise de o grupă de copii – ca și corespondent al unei alte comunități care este familia - către o altă grupă de copii, care poate fi din aceeași grădiniță sau dintr-o alta, din același oraș/județ sau aceeași țară, din mediul rural/urban etc.; scrisorile vor fi redactate cu ajutorul copiilor, vor putea conține text scris și imagini/desene sau doar imagini/desene și vor urmări povestirea unor evenimente din viața acestei mici familii, empatizarea cu evenimente trăite de cei cu care se află în corespondență, familiarizarea cu și respectarea regulilor privind modul de redactare al unei scrisori, familiarizarea cu și respectarea pașilor în procesul de comunicare prin poștă etc.).

Pentru activitățile metodice și cercurile pedagogice recomandăm următoarele teme:

1. Activitățile de tip outdoor – posibilități și modalități de organizare cu preșcolarii;

2. Educația pentru schimbare și valențele ei în societatea cunoașterii;

3. Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor preșcolari și implicațiile ei în îmbunătățirea vieții sociale și profesionale a părinților și a cadrelor didactice.

INSPECTOR GENERAL,

Viorica Preda

Anexa 1

FIȘA DE REFECȚIE

(interacțiuni)

I. INTERACȚIUNEA EDUCATOARE – COPIL

I.1. Am reușit să interacționez cu fiecare copil în parte, pe toată durata programului zilei.

I.2. Am reușit să ofer, fiecărui copil în parte, sprijin pentru dezvoltare personală, respectând ritmul de învățare al acestuia.

I.3. Am reușit să apreciez progresul înregistrat de fiecare copil din grupă și să-l fac cunoscut și celorlalți copii, pe durata programului zilnic.

I.4. Am reușit să ofer, fiecărui copil în parte, posibilitatea de a face alegerei și de a-și explica motivul/motivele care au determinat alegerea făcută.

I.5. Am reușit să sprijin, fiecare copil în parte, pentru a-și exprima părerea cu privire la o activitate/lucrare personală sau a altui coleg.

I.6. Am reușit să ascult, fiecare copil în parte, atunci când acesta și-a manifestat dorința de a comunica cu mine, arătându-i că mă interesează ceea ce îmi spune și oferindu-i feed-back imediat.

I.7. Am reușit să sprijin, fiecare copil în parte, pe toată durata programului zilei, pentru a deveni autonom și pentru a manifesta stăpânire de sine.

I.8. Am reușit să sprijin, fiecare copil în parte, să înțeleagă importanța regulilor și respectarea lor în viața personală și în conviețuirea cu ceilalți.

II. INTERACȚIUNEA COPIL - COPIL/GRUP DE COPII

II.1. Am proiectat, pe toată durata programului zilei, situații de învățare care să faciliteze interacțiunea copil-copil/grup de copii.

II.2. Am reușit să observ, pe toată durata programului zilei, interacțiunile pe care le are fiecare copil din grupă cu colegii lui.

II.3. Am reușit să sprijin, pe toată durata programului zilei, cel puțin un copil (timid/mult prea expansiv/cu probleme de adaptare/cu probleme de învățare etc.) în a interacționa eficient cu colegii lui.

II.4. Am reușit să pregătesc, pentru ziua curentă, un mediu educațional care să favorizeze interacțiunea copil – copil/grup de copii.

III. INTERACȚIUNEA EDUCATOARE – COLEGI/ALȚI PROFESIONIȘTI/PĂRINȚI

III.1. Am reușit să inițiez o discuție cu colegii/alți specialiști/părinții, după încheierea programului zilei, despre progresul/problemele întâmpinate pe parcursul zilei, de către (cel puțin) un copil din grupă.

III.2. Am reușit să înregistrez și să transmit colegilor/altor specialiști/părinților, după încheierea programului zilei, date relevante, clare, punctuale privind progresul/problemele întâmpinate pe parcursul zilei, de către (cel puțin) un copil din grupă.

III.3. Am reușit să ascult ceea ce un coleg/specialist/părinte îmi împărtășește despre un copil din grupă, la începutul sau la sfârșitul programului zilei, și să îi ofer feed-back imediat.

Anexa 2

Programe și proiecte educaționale în învățământul preșcolar, în anul școlar

2013- 2014

Multe dintre programele/proiectele educaţionale şi concursurile iniţiate şi derulate în anii anteriori îşi continuă activităţile şi, ca atare, vor necesita corelarea cu calendarul activităţilor şcolare şi extraşcolare din an şi un plus de responsabilitate din partea tuturor actorilor. Acelaşi lucru este necesar şi pentru programele/proiectele/concursurile nou lansate.

În cele ce urmează prezentăm lista acestora:

Programe/proiecte care continuă:

* Programul educațional naţional de educaţie a părinţilor „Educaţi aşa” (Fundaţia Copiii Noştri şi MEN);

* Programul educațional naţional de stimulare a interesului pentru lectură „Să citim pentru mileniul trei” (MEN, inspectorate, grădiniţe, comunităţi locale);

* Programul educațional naţional de educaţie ecologică „Ecogrădiniţa” (MEN, inspectorate, grădiniţe, comunităţi locale);

* Programul educațional naţional de stimulare a interesului pentru educaţie fizică şi sport „Kalokagathia” (MEN, inspectorate, grădiniţe, comunităţi locale);

* Programele educaționale „Educaţia incluzivă în grădiniţe” și „Pași spre educația incluzivă în grădiniță” (Asociaţia RENINCO, UNICEF, MEN);

* Programele educaționale pentru nivelul antepreșcolar „Centre multifuncționale” și „Un start bun în viață” (Step by Step, UNICEF, MEN, ISJ-uri);

* Proiect de stimulare a interesului pentru lectură şi de compensare a parcurgerii Programei instructiv-educative în grădiniţa de copii „Pipo” (CD Press, MEN);

* Proiect educațional „Piti-Clic şi Dublu-Clic” - concursuri de creativitate pentru cadrele didactice (INFOMEDIA Pro, MEN, ISJ-uri);

* Proiect educațional „Cu Europa la joacă…” - concurs de stimulare a abilităţilor intelectuale şi de creativitate pentru copiii preşcolari şi şcolari mici (Editura Diana SRL, MEN, ISJ-uri);

* Proiect educațional SMARTY - concurs de cunoştinţe pentru copiii preşcolari, pe domenii experienţiale, (Asociaţia SMARTY, MEN, ISJ-uri);

* Proiect educațional „Prichindei în lumea basmelor” (Editura Cuvântul Info, MEN, ISJ-uri);

* Proiect educațional „Ruti te învață, lecții pentru viață” (Editura Cuvântul Info, MEN, ISJ-uri);

* Program KIDSMART (IBM România, MEN);

* Proiect educațional internațional RAFA GIRAFA (Romconcept International Solutions, MEN, ISJ-uri);

* Proiect educaţional „Caravana Isteților - Știu, mă informez, deci sunt cel mai bun!” (Pro Educatie Consulting Publishing SRL, MEN, ISJ-uri, Poliția rutieră și Ministerul Mediului și Pădurilor);

* Proiect educațional ’’Evaluarea în învăţământul preşcolar” (S.C. Esenţial Media Press S.R.L., MEN, ISJ-uri);

* Concurs „Șapte luni de excelență” (Editura Diamant, MEN; ISJ-uri);

* Concurs „Micii exploratori” (Asociația InteligenT, MEN, ISJ-uri);

* Proiect educațional internațional TIMTIM-TIMY (Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45, MEN, ISJ-uri);

* Proiect educațional ”EduTeca” (Ascendia Design, MEN, ISJ-uri);

* Proiect educaţional de promovare a internaţionalismului ACTOR (MEN, ACTOR România, ISMB/ISJ);

* Proiecte FSE „Împreună cu copiii pentru un început școlar de succes” – ID: 63.126 și „Competențe cheie prin jocuri virtuale la grădiniță – resurse didactice pentru punerea bazelor formării competențelor cheie la preșcolari” – ID: 63.154 (MEN, Univ.Bucureşti, Şhotron, CD Press);

* Proiect educaţional de promovare a educației pentru participare „Dezvoltarea abilităților socio-emoționale la copiii cu vârste de la 3 la 7 ani” (MEN, UNICEF, Asociația de părinți Căsuța cu povești Bistrița, ISJ-uri);

* Proiect educațional ”Meseria de părinte” (MEN, ISJ Prahova, alte ISJ-uri);

* Proiect educațional „Bucuriile copilăriei” (Editura Diana, MEN, ISJ-uri);

* Proiect educațional ”Steffy: start către excelență” (MEN, SC Norand SRL, ISJ-uri);

* Proiect educațional ”Calitate și competență în învățământul preșcolar” (MEN; ISPEF Italia, ISJ-uri).

Programe/proiecte care debutează:

Programul educațional „Curcubeul schimbării” (MEN, Asociația Ghidelor și Ghizilor din România, UNESCO România, Cuvântul Info, ISJ-uri)

Activități:

• Realizarea, în colaborare cu partenerii la nivel naţional şi local, a unor acţiuni de promovare a educaţiei pentru schimbare în grădiniţe şi în comunitate, sub deviza „Împreună putem schimba lumea” – pe toată perioada derulării programului;

• Parcurgerea unui modul de formare a cadrelor didactice în domeniul educaţiei pentru schimbare, în care să se pună accentul pe jocurile de cunoaștere/autocunoaștere, jocurile de cooperare, jocurile de strategie (suportul de curs va fi trimis la MEN pentru avizare) – în perioada 01 noiembrie 2013 – 01 noiembrie 2014;

• Realizarea unor schimburi de experienţă între judeţe, pe toată perioada derulării proiectului – în perioada 15 ianuarie 2014 – 15 mai 2015;

• Realizarea unui film didactic în care să fie prezentate derularea programului şi rezultatele acestuia – pe 5 octombrie 2015 (Ziua Educatorului);

• Elaborarea şi editarea unor materiale de sprijin pentru copii, cadre didactice și comunitate – până la data de 1 septembrie 2015;

• Conferinţă finală pentru prezentarea şi diseminarea rezultatelor proiectului – octombrie 2015.

Programul educaţional „EDU-școala” (Editura Edu -SC EDU SOFT MARKETING SRL , MEN, ISJ-uri)

Activități:

• Formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei asistate de calculator şi a utilizării softului educaţional în procesul de predare - învăţare – evaluare;

• Informarea tuturor factorilor implicaţi (dascăli, părinţi şi copii) asupra avantajelor utilizării softului educaţional în procesul de predare - învăţare – evaluare;

• Sponsorizarea tuturor unităţilor de învăţământ partenere în proiect, cu softuri educaţionale şi auxiliare şcolare EDU, avizate de M.E.N.;

• Asigurarea suportului tehnic pentru cadrele didactice partenere în proiect, care utilizează softurile educaţionale şi auxiliarele şcolare EDU în procesul de predare - învăţare – evaluare;

• Culegerea de feedback structurat din partea cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor și revizuirea sau, după caz, conceperea unor noi softuri educaţionale şi auxiliare şcolare EDU.

Programul educaţional „Să ne împrietenim cu emoţiile!” (Editura Mekki Media, MEN, ISJ-uri)

Activități:

• Seminarii de informare (pentru copii, părinţi, cadre didactice și reprezentanți ai unor instituții cu rol important în educația copiilor) cu privire la importanţa dezvoltării inteligenţei emoţionale, alături de inteligenţa cognitivă;

• Activităţi educative lunare, pe perioada anului şcolar, realizate în cadrul grădiniţelor partenere, cu implicarea cadrelor didactice, părinţilor şi a copiilor (conform regulamentului de desfăşurare al proiectului educativ „Să ne împrietenim cu emoţiile!”);

• Organizarea Expoziţiei Naţionale cu tema: „Stropi de bucurii prin ochi de copii!”, în care vor fi expuse lucrările copiilor preşcolari participanţi în cadrul proiectului; expoziţia îşi propune să ofere copiilor un cadru în care aceştia să-şi poată exprima emoţiile prin culori şi forme, conform nivelului lor de înţelegere; pentru aprecierea şi încurajarea participanţilor (copii şi cadre didactice), lucrările de la nivel naţional vor fi premiate, constând în pachete cu materiale educative pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale;

• Realizarea de materiale informative și educaționale suport pentru procesul de predare învățare-evaluare din învățământul preșcolar, orientat în direcţia dezvoltării socio-emoţionale a preşcolarilor.

Programul educaţional „VREAU SA FIU OLIMPIC!” (GERO PRO EDUCATIE S.R.L., MEN, ISJ-uri)

Activități :

• Sesiuni de informare și dezbateri, pentru copii, părinţi, cadre didactice și reprezentanți ai unor instituții cu rol important în educația copiilor, pe teme legate de problematica dezvoltării și învățării la copiii mici.

• Concurs pentru copii VREAU SA FIU OLIMPIC! (conform Regulamentului concursului);

• Realizarea de materiale informative și educaționale suport pentru procesul educaţional, special concepute pentru dezvoltarea spiritului de cooperare.

................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download