MUNICIPIUL ORADEA

  • Docx File 22.92KByteROM?NIAJUDE?UL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOT?R?REprivind aprobarea organigramei, a statului de func?ii ?i a num?rului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea ?i pentru Serviciul Public Comunitar Local de Eviden?? a Persoanelor din subordinea Consiliului Local OradeaAnaliz?nd: Referatul de aprobare a proiectului de hot?r?re privind aprobarea organigramei, a statului de func?ii ?i a num?rului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea ?i pentru Serviciul Public Comunitar Local de Eviden?? a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea, nr. 212.451 din 09.03.2020;Raportul de specialitate nr. 212.736 din 09.03.2020 privind aprobarea organigramei, a statului de func?ii ?i a num?rului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea ?i pentru Serviciul Public Comunitar Local de Eviden?? a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea.V?z?nd prevederile O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:art.409, alin. (1) ?i alin. (3), din, potrivit c?rora, autorit??ile ?i institu?iile publice comunic? Agen?iei Na?ionale a Func?ionarilor Publici, ?n termen de 10 zile lucr?toare de la dispunerea m?surii prin act administrativ, orice modificare intervenit? ?n situa?ia func?ionarilor publici ?i a func?iilor publice;art. 539, lit. (b) ?i art. 541, alin. (1) referitor la func?iile contractuale;?in?nd cont de prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicat ?i actualizat); Av?nd ?n vedere: referatul nr. 1430 din 08.01.2020, ?ntocmit de Direc?ia Tehnic?, privind ?nfiin?area a dou? func?ii publice de execu?ie de consilier, clasa I, grad profesional superior, respectiv asistent ?n cadrul Compartimentului Spa?ii Verzi – Serviciul Lucr?ri ?i Servicii Publice;referatul nr. 173.909 din 10.02.2020, ?ntocmit de Direc?ia Tehnic? privind ?nfiin?area a dou? func?ii publice de execu?ie de consilier, clasa I, grad profesional superior ?n cadrul Compartimentului Lucr?ri ?i Servicii Publice – Serviciul Lucr?ri ?i Servicii Publice;referatul de specialitate nr. 383.536 din 24.10.2019, ?ntocmit de Direc?ia Economic? privind ?nfiin?area unei func?ii publice de execu?ie de consilier, clasa I, grad profesional debutant ?i reorganizarea Biroului Decont?ri Contracte ?n Serviciul Decont?ri Contracte; referatul nr. 179.510 din 13.02.2020 ?ntocmit de Direc?ia Patrimoniu Imobiliar privind:preluarea unei func?ii publice de execu?ie ocupat? de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Locuin?e, Spa?ii Comerciale ?n cadrul Serviciului Cadastru, Eviden?? Patrimoniu;preluarea func?iei pubice de execu?ie ocupat? de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informare Turistic?, ?n cadrul Serviciului Locuin?e, Spa?ii Comerciale;desfiin?area Compartimentului Informare Turistic?, ?ntruc?t activitatea se reg?se?te ?n cadrul Muzeului Ora?ului Oradea;Referatul nr. 200.935 din 28.02.2020 privind reorganizarea Serviciului Parc?ri, prin: ?nfiin?area Biroului Parc?ri Publice ?i a unei func?ii publice de conducere de ?ef birou?nfiin?area a trei func?ii publice de execu?ie de consilier, clasa I, grad profesional debutant ?n cadrul Compartimentului Control;?nfiin?area a trei func?ii publice de execu?ie de consilier, clasa I, grad profesional debutant ?n cadrul Compartimentului Parc?ri Supraetajate;?nfiin?area unei func?ii publice de execu?ie de consilier, clasa I, grad profesional debutant ?n cadrul Compartimentului Parc?ri de Domiciliu;desfiin?area func?iei publice de execu?ie vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Control, conform art. 518, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;transformarea gradului profesional pentru trei func?ii publice de execu?ie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Control, ?n consilier, clasa I, grad profesional debutant;transformarea gradului profesional al func?iei publice de execu?ie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Parc?ri de Domiciliu ?n consilier, clasa I, grad profesional debutant;?nfiin?area unei func?ii contractuale de muncitor calificat ?n cadrul Compartimentului Dot?ri Parc?ri;preluarea unei func?ii pubice de execu?ie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Parc?ri de Domiciliu ?n cadrul Compartimentului Control;desfiin?area Compartimentului Dispecerat Parc?ri ?i a func?iei contractuale de Consilier, grad profesional IA (S) din cadrul acestui compartiment;Nota de fundamentare nr. 178.504 din 12.02.2020 privind reorganizarea Direc?iei Monitorizare Cheltuieli de Func?ionare ?i Organizare Evenimente, prin:reducerea func?iei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului IT, conform art. 518, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;reducerea func?iei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Gestionare Cheltuieli ?i Organizare Evenimente, conform art. 518, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;?nfiin?area unei func?ii publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant ?n cadrul Serviciului Logistic, Eviden?? ?i Dot?ri ?nfiin?area unei func?ii publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant ?n cadrul Compartimentului Protec?ie Civil? ?i PSI;preluarea a doua posturi contractuale de ?ngrijitor din cadrul Compartimentului Suport Investi?ii din Direc?ia Management Proiecte cu Finan?are Interna?ional?, ?n cadrul Compartimentului Deservire;redenumirea Compartimentului Protec?ie Civil?, PSI si SSM ?n Compartiment Protec?ie Civil? ?i PSI;reorganizarea Biroului Resurse Umane ?n Serviciul Resurse Umane, prin:preluarea activit??ii de planificare a personalului Direc?iei Poli?ia Local? Oradea din cadrul Serviciului Logistic, Gestiune Eviden?? ?i Dot?ri prin ?nfiin?area Compartimentului Planificare personal Poli?ia Local?, subobrdonat Serviciului Resurse Umane;preluarea activit??ii de s?n?tate ?i securitate ?n munc? din cadrul Compartimentului Protec?ie Civil? PSI ?i SSM din Direc?ia Monitorizare Cheltuieli de Func?ionare ?i Organizare Evenimente, prin ?nfiin?area Compartimentulului S?n?tate ?i Securitate ?n Munc?, subordonat Serviciului Resurse Umane;Nota de fundamentare nr.191.738 din 21.02.2020 privind reorganizarea Direc?iei Management Proiecte cu Finan?are Interna?ional? ?i ?nfiin?area a trei func?ii publice: o func?ie public? de conducere de ?ef birou ?i dou? func?ii publice de execu?ie de consilier, clasa I, grad profesional debutant;Nota de fundamentare nr. 199.462 din 27.02.2020 privind reorganizarea Direc?iei Poli?ia Local? Oradea ?i ?nfiin?area unei func?ii publice de conducere de ?ef birou, precum ?i redenumirea Biroului Ordine Public?, Prevenire, Interven?ie ?i Reglementare Probleme Cet??ene?ti ?n Biroul Prevenire, Interven?ie ?i Reglementare Probleme Cet??ene?ti;Referatul nr. 196.857 din 26.02.2020 privind ?nfiin?area unei func?ii publice de execu?ie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent ?n cadrul Compartimentului Consiliul Local;Lu?nd ?n considerare ?ncadrarea ?n num?rul maxim de posturi stabilit conform anexei la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea ?i completarea <LLNK 12006 273 10 201 0 18>Legii nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, precum ?i pentru stabilirea unor m?suri financiare (actualizat?);V?z?nd proiectul de hot?r?re ?i avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local?n baza art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) ?i art.139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEAH o t ? r ? ? te :Art.1. Se aprob? organigrama, statul de func?ii ?i num?rul de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea ?i pentru Serviciul Public Comunitar Local de Eviden?? a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea, conform anexelor: I, I.1, I.2 ?i I.3, care fac parte integrant? din prezenta hot?r?re, prin:?nfiin?area a dou? func?ii publice de execu?ie de consilier, clasa I, grad profesional superior, respectiv asistent ?n cadrul Compartimentului Spa?ii Verzi – Serviciul Lucr?ri ?i Servicii Publice;?nfiin?area a dou? func?ii publice de execu?ie de consilier, clasa I, grad profesional superior ?n cadrul Compartimentului Lucr?ri ?i Servicii Publice – Serviciul Lucr?ri ?i Servicii Publice;?nfiin?area unei func?ii publice de execu?ie de consilier, clasa I, grad profesional debutant ?i reorganizarea Biroului Decont?ri Contracte ?n Serviciul Decont?ri Contracte; preluarea unei func?ii publice de execu?ie ocupat? de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Locuin?e, Spa?ii Comerciale ?n cadrul Serviciului Cadastru, Eviden?? Patrimoniu;preluarea func?iei pubice de execu?ie ocupat? de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informare Turistic?, ?n cadrul Serviciului Locuin?e, Spa?ii Comerciale;desfiin?area Compartimentului Informare Turistic?, ?ntruc?t activitatea se reg?se?te ?n cadrul Muzeului Ora?ului Oradea;reorganizarea Serviciului Parc?ri, prin: ?nfiin?area Biroului Parc?ri Publice ?i a unei func?ii publice de conducere de ?ef birou?nfiin?area a trei func?ii publice de execu?ie de consilier, clasa I, grad profesional debutant ?n cadrul Compartimentului Control;?nfiin?area a trei func?ii publice de execu?ie de consilier, clasa I, grad profesional debutant ?n cadrul Compartimentului Parc?ri Supraetajate;?nfiin?area unei func?ii publice de execu?ie de consilier, clasa I, grad profesional debutant ?n cadrul Compartimentului Parc?ri de Domiciliu;desfiin?area func?iei publice de execu?ie vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Control, conform art. 518, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;transformarea gradului profesional pentru trei func?ii publice de execu?ie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Control, ?n consilier, clasa I, grad profesional debutant;transformarea gradului profesional al func?iei publice de execu?ie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Parc?ri de Domiciliu ?n consilier, clasa I, grad profesional debutant;?nfiin?area unei func?ii contractuale de muncitor calificat ?n cadrul Compartimentului Dot?ri Parc?ri;preluarea unei func?ii pubice de execu?ie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Parc?ri de Domiciliu ?n cadrul Compartimentului Control;desfiin?area Compartimentului Dispecerat Parc?ri ?i a func?iei contractuale de Consilier, grad profesional IA (S) din cadrul acestui compartiment;reorganizarea Direc?iei Monitorizare Cheltuieli de Func?ionare ?i Organizare Evenimente, prin:reducerea func?iei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului IT, conform art. 518, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;reducerea func?iei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Gestionare Cheltuieli ?i Organizare Evenimente, conform art. 518, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;?nfiin?area unei func?ii publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant ?n cadrul Serviciului Logistic, Eviden?? ?i Dot?ri; ?nfiin?area unei func?ii publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant ?n cadrul Compartimentului Protec?ie Civil? ?i PSI;preluarea a doua posturi contractuale de ?ngrijitor din cadrul Compartimentului Suport Investi?ii din Direc?ia Management Proiecte cu Finan?are Interna?ional?, ?n cadrul Compartimentului Deservire;redenumirea Compartimimentului Protec?ie Civil?, PSI si SSM ?n Compartiment Protec?ie Civil? ?i PSI;reorganizarea Biroului Resurse Umane ?n Serviciul Resurse Umane, prin:preluarea activit??ii de planificare a personalului Direc?iei Poli?ia Local? Oradea din cadrul Serviciului Logistic, Gestiune Eviden?? ?i Dot?ri prin ?nfiin?area Compartimentului Planificare personal Poli?ia Local?, subobrdonat Serviciului Resurse Umane;preluarea activit??ii de s?n?tate ?i securitate ?n munc? din cadrul Compartimentului Protec?ie Civil? PSI ?i SSM din Direc?ia Monitorizare Cheltuieli de Func?ionare ?i Organizare Evenimente, prin ?nfiin?area Compartimentulului S?n?tate ?i Securitate ?n Munc?, subordonat Serviciului Resurse Umane;reorganizarea Direc?iei Management Proiecte cu Finan?are Interna?ional? ?i ?nfiin?area a trei func?ii publice: o func?ie public? de conducere de ?ef birou ?i dou? func?ii publice de execu?ie de consilier, clasa I, grad profesional debutant;reorganizarea Direc?iei Poli?ia Local? Oradea ?i ?nfiin?area unei func?ii publice de conducere de ?ef birou, precum ?i redenumirea Biroului Ordine Public?, Prevenire, Interven?ie ?i Reglementare Probleme Cet??ene?ti ?n Biroul Prevenire, Interven?ie ?i Reglementare Probleme Cet??ene?ti;?nfiin?area unei func?ii publice de execu?ie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent ?n cadrul Compartimentului Consiliul Local;Art.2. Prezenta Hot?r?re intr? ?n vigoare la data de 14 aprilie 2020.Art.3. Cu ducerea la ?ndeplinire a prezentei hot?r?ri se ?ncredin?eaz? Biroul Resurse Umane.Art.4. Prezenta hot?r?re se comunic? cu: Institu?ia Prefectului Jude?ului Bihor;Primarul municipiului Oradea;Biroul Resurse Umane; Agen?ia Na?ional? a Func?ionarilor Publici Bucure?ti prin grija Biroului Resurse Umane.PRE?EDINTE DE ?EDIN?? Chian? Lauren?iu Alin Oradea, 12 martie 2020Nr. 180Hot?r?rea a fost adoptat? cu 21 de de voturi ?pentru” ?i 4 voturi ?ab?inere”CONTRASEMNEAZ?SECRETAR GENERALIonel Vila ................
................

Online Preview   Download