Dijaski.net

  • Docx File 238.86KByteBIC LjubljanaGimnazija in veterinarska ?olaCesta v Mestni log 471000 Ljubljana Ljubljana, maj 2012POVZETEKRa?unalni?ke igre so uporabni?ki programi, ki se uporabljajo ve?inoma za zabavo, kar pa je bil tudi njihov prvotni namen. Nekatere pa imajo dandanes zaradi pou?ne vsebine pomembno vlogo v ?olah. Na osnovi prvih simulacijskih iger so nastale celo simulacije, ki so koristne tako pri urjenju vojakov, ki se z njimi urijo za misije na terenu in mornarice, kot tudi v medicini, pri vesoljskih poletih in na drugih podro?jih, kjer je izvajanje pravega eksperimenta preve? dolgotrajno, nevarno ali enostavno nemogo?e.Ra?unalni?ke igre so se za?ele razvijati ?e leta 1952, kot trgovski zabavni medij pa so bile video igre predstavljene leta 1971, kar je v Zdru?enih dr?avah Amerike, na Japonskem in v Evropi postalo izhodi??e za razvoj zabavne industrije v poznih 70-ih in zgodnjih 80-ih letih. Po katastrofalnem razpadu industrije leta 1983 in poznej?em preporodu dve leti kasneje, je proizvodnja video iger za?ela vztrajno rasti in ?ez dve desetletji, kot najbolj dobi?konosna zabavna industrija na svetu, vredna 10 milijard dolarjev, postala konkurenca filmski, okoli nje pa se je razvila cela subkultura.Klju?ne besede: Ra?unalni?ke, igre, simulacije, mornarica, poleti, eksperiment, zabavni, medij, subkultura, dobi?konosnaSUMMARYComputer games are user programs, used mostly for fun, what was also their original purpose. But today, some of them have important role in school because of their educational content. They also made simulations based on simulation games, that are useful for training soldiers and navy for the field missions, medicine, space travelings and other sciences, where the implementation is too long, dangerous or simply puter games have started developing early, in 1952, but they were introducet as comercial entertainment medium in 1971, which in USA, in Japan and in Europe, became a platform for the development of the entertainment industry in the late 70's and early 80's. After the catastrophic collapse of the industry in 1983 and later rebirth two years later, the production of games began to grow consistently and 20 years later as the most profitable entertainment industry in the world, worth 10 billion dollars, became a competitor to the movie industry, and the whole subculture has developed around it.Key words: Computer, games, simulations, navy, flies, experiment, entertainment, medium, subculture, profitableKAZALO TOC \o "1-3" \h \z \u UVOD PAGEREF _Toc323645112 \h 41. RAZVOJ RA?UNALNI?KIH IGER PAGEREF _Toc323645113 \h 51. 1 Za?etki PAGEREF _Toc323645114 \h 51. 2 Televizijske igre PAGEREF _Toc323645115 \h 61. 3. Zlom trga z video igrami PAGEREF _Toc323645116 \h 81. 4. Pojav grafi?nih iger PAGEREF _Toc323645117 \h 82. ?ANRI RA?UNALNI?KIH IGER PAGEREF _Toc323645118 \h 103. VE?IGRALSTVO PAGEREF _Toc323645119 \h 113. 1 Lokalno omre?no igranje iger PAGEREF _Toc323645120 \h 113. 2 Spletne igre PAGEREF _Toc323645121 \h 124. TEHNOLOGIJA RA?UNALNI?IH IGER PAGEREF _Toc323645122 \h 134. 1 Game engine PAGEREF _Toc323645123 \h 134. 2 Oprema ra?unalnika PAGEREF _Toc323645124 \h 134.2.1 Vhodne enote PAGEREF _Toc323645125 \h 155. DISTRIBUCIJA PAGEREF _Toc323645126 \h 165. 1 Fizi?na distribucija PAGEREF _Toc323645127 \h 165. 2 Shareware PAGEREF _Toc323645128 \h 165. 3 Spletna dostava PAGEREF _Toc323645129 \h 176. IZDELAVA IGRE PAGEREF _Toc323645130 \h 177. ZASVOJENOST PAGEREF _Toc323645131 \h 197. 1 Debata PAGEREF _Toc323645132 \h 197. 2 Mo?na diagnoza PAGEREF _Toc323645133 \h 197. 3 Raz?irjenost PAGEREF _Toc323645134 \h 207. 4 Zdravljenje PAGEREF _Toc323645135 \h 227. 5 Smrti PAGEREF _Toc323645136 \h 228. NASILJE PAGEREF _Toc323645137 \h 238. 1 Kritike PAGEREF _Toc323645138 \h 238. 2 PEGI oznake PAGEREF _Toc323645139 \h 259. Nekaj tragedij, povezanih z nasiljem v igrah PAGEREF _Toc323645140 \h 26ANALIZA PAGEREF _Toc323645141 \h 28NAPOTKI ZA NADALJNJE DELO PAGEREF _Toc323645142 \h 28VIRI in LITERATURA PAGEREF _Toc323645143 \h 32VIDEO: PAGEREF _Toc323645144 \h 34OSTALI VIRI: PAGEREF _Toc323645145 \h 34UVODRa?unalni?ka igra XE "Ra?unalni?ka igra" je ra?unalni?ki program, ki ga uporabljamo za razvedrilo XE "razvedrilo" in zabavo XE "zabavo" . Ra?unalni?ke igre predstavljajo pomembno in hitro rasto?e podro?je XE "pomembno in hitro rasto?e podro?je" uporabe ra?unalnikov. Ra?unalni?ko igranje iger ima dokaj dolgo zgodovino. Na voljo je veliko raznovrstnih ra?unalni?ko nadzorovanih iger, pri katerih je ra?unalnik lahko nasprotnik ?love?kemu igralcu. Na za?etku ra?unalniki XE "ra?unalniki" nikakor niso bili kos ljudem, danes pa so pri nekaterih igrah ?e bistveno bolj?i. K temu sta pripomogla tako bliskovit razvoj strojne opreme XE "strojne opreme" , kot tudi bolj?e razumevanje samih iger ter mno?ica novih algoritmov XE "algoritmov" in prijemov. Gonilna sila XE "Gonilna sila" razvoja je predvsem ?ah XE "?ah" , ki je br?kone najbolj ugledna in dognana igra ter tudi edina, katere ra?unalni?ko igranje v?asih pritegne pozornost ?ir?e javnosti – zmaga, ki jo je Deep Blue XE "Deep Blue" slavil nad svetovnim prvakom v ?ahu Garijem Kasparovom XE "Garijem Kasparovom" , mo?no odmevala. Nekateri so celo trdili, da je stroj XE "stroj" v tej igri dokon?no prevladal nad ?lovekom, vendar je zgolj ?est iger, ki sta jih odigrala, premalo za tako sodbo. Ra?unalni?ke igre obi?ajno uporabljajo hitro animirano grafiko XE "animirano grafiko" na zaslonu in sintetiziran zvok XE "sintetiziran zvok" . 1. RAZVOJ RA?UNALNI?KIH IGER1. 1 Za?etki?e v devetnajstem stoletju je Charles Babbage XE "Charles Babbage" , Angle?ki filozof, matematik in ra?unalnikar trdil, da bi lahko njegov mehanski ra?unalnik XE "mehanski ra?unalnik" igral igro kri?ci in kro?ci XE "kri?ci in kro?ci" , ampak s tem ni bilo ni?. Igrati jih je znal ?ele Illiac XE "Illiac" , eden prvih elektronskih ra?unalnikov, skoraj celo stoletje kasneje leta 1951. Ljudje so bili navdu?eni nad tem, da lahko elektronski stroj XE "elektronski stroj" premaga ?loveka. Na ameri?kem in?titutu za atomske raziskave Brookhaven National Laboratory XE "Brookhaven National Laboratory" , so obiskovalcem ob dnevu odprtih vrat vedno postregli z ogledom fotografij in raznih na?rtov, laboratorijev pa jim zaradi varnostnih razlogov niso mogli pokazati, zato ni bilo najbolj zanimivo. Leta 1958 je zato William Higinbotham XE "William Higinbotham" izdelal prvo ra?unalni?ko igro. Pri tem je na osciloskop XE "osciloskop" priklju?il analogni ra?unalnik XE "analogni ra?unalnik" Donner XE "Donner" in ustvaril – ra?unalni?ki tenis XE "ra?unalni?ki tenis" . Wayne Wutanen XE "Wayne Wutanen" , Martin Graetz XE "Martin Graetz" in Stephen R. Russel XE "Stephen R. Russel" so tri leta kasneje izdelali prvo vesoljsko strelsko igro za dva igralca, imenovano Spacewar! XE "Spacewar!" . Kmalu pa pri igri ni ?lo za ni? drugega kot za udarjanje po tipkah – ugotovili so, da je za igro najpomembnej?a igralnost XE "igralnost" in so zato igro naredili bolj zanimivo s tem, da so ote?ili manevriranje XE "manevriranje" vesoljskih raket in igra je takoj postala zanimivej?a.Javno je bil Spacewar! predstavljen maja 1962, ob dnevu odprtih vrat na Tehnolo?kem in?titutu Massachusettsa XE "Massachusettsa" . Obiskovalci so bili navdu?eni, igra pa se je hitro raz?irila in v ameri?kih raziskovalnih ustanovah. INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET Slika SEQ Slika \* ARABIC 1: Igra Spacewar!1. 2 Televizijske igreV ?asu, ko je nastal Spacewar!, so nastale tudi prve video igre XE "video igre" , ki jih je bilo mogo?e igrati na televizorju. Ralph Baer XE "Ralph Baer" se je z njimi za?el ukvarjati leta 1966. Ustvaril je igro tenisa, ki je kasneje postala znana kot Pong XE "Pong" . Delal je pri podjetju Sanders Associates XE "Sanders Associates" , ki se je ukvarjalo z voja?ko opremo. Ameri?ki vojski so tako nameravali prodati interaktivne igre XE "interaktivne igre" kot je tenis in simulacija streljanja XE "simulacija streljanja" , s katerimi bi vojaki urili reflekse XE "reflekse" , a s tem ni bilo ni?.V ra?unalni?kih igrah so sprva u?ivali le redki, ki so imeli dostop do velikih in dragih ra?unalnikov. A kmalu se je tudi to spremenilo, sej je Nolan Bushnell XE "Nolan Bushnell" preoblikoval Spacewar! in leta 1971 uspel narediti prvi video-igralni avtomat XE "video-igralni avtomat" Computer Space XE "Computer Space" . Potem je ustanovil podjetje Atari XE "Atari" , za avtomat preoblikoval ?e igro tenis in tako ustvaril legendarno igrico Pong. INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET Slika SEQ Slika \* ARABIC 2: Igra PongKer v 60-ih letih marsikateri ra?unalnik ?e ni imel monitorja, so nastale tako imenovane tekstovne igre XE "tekstovne igre" v obliki ra?unalni?kega izpisa, natisnjenega ali prikazanega na ekranu. Pri njih je ?lo za to, da si prebral opis svojega polo?aja in nato vtipkal ukaz, po?akal na naslednji izpis na katerem je pisalo, kaj se je zgodilo. PRIMER TEKSTOVNE PUSTOLOV??INE:Stoji? sredi temnega gozdana hribu stoji podrta ko?avstopi v ko?oSi v ko?iV kotu je skrinjaOdpri skrinjoitd...Prva igra te vrste se je imenovala Zvezdne steze XE "Zvezdne steze" in je nastala po priljubljeni televizijski nadaljevanki. Priljubljenost znanstvene fantastike XE "znanstvene fantastike" in fantazijskih pravljic kot sta Gospodar prstanov XE "Gospodar prstanov" in Hobit XE "Hobit" , je privedla do nastanka prvih enostavnih tekstovnih pustolov??in XE "tekstovnih pustolov??in" . Za?etnik teh iger je bil Gregory Yob XE "Gregory Yob" ki je leta 1972 naredil igro Ulovite Wumpa XE "Ulovite Wumpa" . Potem so sledile igre, Collosal Cave Adventure XE "Collosal Cave Adventure" , Dungeous and Dragons XE "Dungeous and Dragons" , Zork XE "Zork" in The Hitchikers Guide to Galaxy XE "The Hitchikers Guide to Galaxy" , ki so postajale vse bolj podobne pustolovskim igram.1. 3. Zlom trga z video igramiZaradi prevelike koli?ine proizvedenih video iger, predvsem nekakovostnih, s katerimi so ?tevilna podjetja sku?ala prodreti na trg je leta 1983 pri?lo do zloma trga z videoigrami. Ljudje pa so bili seveda naveli?ani video iger kot je npr. Rubikova kocka XE "Rubikova kocka" , Custer's Revenge XE "Custer's Revenge" in porazni E. T. XE "E. T." vesolj?ek, narejen po filmu Stevena Spielberga XE "Stevena Spielberga" , zato so se raje obrnili k drugim oblikam zabave. Toda posledice zloma trga z videoigrami XE "zloma trga z videoigrami" so bile ve?inoma omejene le na konzolne igre XE "konzolne igre" , ra?unalni?ke igre pa so se zaradi ve?anja zanimanja za poceni barvni ra?unalnik XE "barvni ra?unalnik" za?ele hitro razvijati. To je koristilo nekaterim podjetjem, med katerimi je bilo tudi podjetje EA Electronic Arts XE "EA Electronic Arts" .1. 4. Pojav grafi?nih igerNa samem za?etku osemdesetih, sta zakonca Ken in Roberta Roberts XE "Ken in Roberta Roberts" naredila prvo pustolov??ino, opremljeno s slikami, ki je pomenila pojav grafi?nih iger in je dobila ime Mystery House XE "Mystery House" . Ena najve?jih zalo?b ra?unalni?kih iger Sierra On-Line XE "Sierra On-Line" , ki sta jo ustanovila, je izdelala prvo pustolov??ino z animiranimi liki - King's Quest XE "King's Quest" , po njegovem uspehu pa ?e Space Quest XE "Space Quest" , Monkey Island XE "Monkey Island" , Indiano Jonesa XE "Indiano Jonesa" ,… Prva Slovenska pustolov??ina je nastala leta 1984 in se je imenovala Kontrabant XE "Kontrabant" .Prvi primer igranja domi?ljijskih vlog v resni?nem ?asu je bil Dungeon Master XE "Dungeon Master" oziroma Gospodar temnic XE "Gospodar temnic" iz leta 1987. Ko se je prikazal nasprotnik, ga je bilo potrebno premagati ali pa be?ati, ?asa za premislek in vpis naslednjega ukaza pa ni bilo ve?. Z likom je igralec lahko tudi preiskoval okolje in delal s predmeti. Ni? ve? ni bilo treba vtipkati "odpri vrata", saj jih je lahko z mi?ko kar odprl sam. Kmalu so igro priredili tudi za osebni ra?unalnik, razli?ica za Amigo XE "Amigo" pa je bila prva ra?unalni?ka igra z interaktivnim stereo zvokom XE "interaktivnim stereo zvokom" , v kateri je igralec lahko sli?al, iz katere smeri prihaja po?ast, ki ga bo napadla.Pojavile so se nove zvrsti iger kot so simulacija letenja XE "simulacija letenja" z letalom Flight Simulator XE "Flight Simulator" , strate?ke igre Utopia XE "Utopia" , The Battle of the Bulge XE "The Battle of the Bulge" , M.U.L.E. XE "M.U.L.E." , Irata XE "Irata" , Elite XE "Elite" , SimCity XE "SimCity" , Civilization XE "Civilization" , pa tudi prve igre s sporno vsebino kot je Death Race XE "Death Race" 2000 (l. 1976), The Land of the Lounge Lizards XE "The Land of the Lounge Lizards" (1987) in Custer's Revenge XE "Custer's Revenge" (1982).Ena najuspe?nej?ih iger vseh ?asov je Tetris XE "Tetris" ki si jo je leta 1985 zamislil Aleksej Pa?itnov XE "Aleksej Pa?itnov" , uslu?benec Ra?unalni?kega centra Akademije znanosti v Moskvi in ni minilo veliko ?asa, ko je postal tetris znan tudi na Zahodu. Pred njim je podoben uspeh do?ivel Pac-Man XE "Pac-Man" , za njim pa je leta 1989 na prodajne police pri?el Prince of Persia XE "Prince of Persia" , ki je v rokah Jordana Mechnerja XE "Jordan Mechner" nastajal kar ?tiri leta. ?e posebej je bil znan po svoji gladki animaciji in z njegovim pojavom je nastal nov ?anr - akcijska pustolov??ina XE "akcijska pustolov??ina" . Prva ve? igralna strelska igra pa je bila MIDI Maze XE "MIDI Maze" , ki pa se po tak?nem neuspehu kot ga je do?ivela, ni mogla kosati z igrami kot so Castle Wolfenstein 3-D XE "Castle Wolfenstein 3-D" , Doom XE "Doom" in Quake XE "Quake" . INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET Slika SEQ Slika \* ARABIC 3: Prince of Persia2. ?ANRI RA?UNALNI?KIH IGERTudi ra?unalni?ke igre so tako kot filmi in knjige kvalificirane v ?anre. Marsikdaj pride do problema, kam uvrstiti dolo?eno igro, saj lahko vsebuje elemente razli?nih ?anrov. Sicer pa poznamo veliko vrst delitev in ?anrov (igranje vlog XE "igranje vlog" , strelske igre XE "strelske igre" , prvoosebne strelske igre XE "prvoosebne strelske igre" , simulacije,…), zato bom predstavil samo nekatere.akcija XE "akcija" simulacija, strategije, strelske igreavantura XE "avantura" polne ugank in v?asih potrebujejo tudi malo razmi?ljanja pri igranjuvo?nja XE "vo?nja" navadno dirkalne igre z avtomobili, motorji in drugimi prevoznimi sredstvi s kolesiIgra vlog XE "Igra vlog" /RPG(role-playing game)izberemo lik in nato ??ivimo? njegovo ?ivljenje, nabiramo to?ke, izku?nje, oro?ja in razli?ne mo?isimulacija XE "simulacija" simulirajo nekaj iz resni?nega sveta (letenje z letalom ali vesoljskimi plovili)?port XE "?port" ?portne aktivnosti, znan izdelovalec je EA Sports z igrami FIFA, NBA in NHL…strategija XE "strategija" dve vrsti:Potezna- igralca izmenjujeta in pri tem imata ?as za premislek o naslednji poteziRealno ?asovna - ?as ves ?as te?e in nasprotnik nas lahko napade kadarkoli in kjerkoli smo, tudi ko premi?ljujemo o naslednji poteziarkada XE "arkada" postavimo v vlogo nekega lika in gledamo tako reko? ?skozi njegove o?iAKCIJAIGRA VLOG\s?ANRI RA?UNALNI?KIH IGERSIMULACIJAVO?NJAAVANTURAARKADASTRATEGIJA?PORT3. VE?IGRALSTVO3. 1 Lokalno omre?no igranje igerPrvo ve? igralsko pustolov??ino Multy User Dungeons XE "Multy User Dungeons" je leta 1979 napisal Roy Trubshaw XE "Roy Trubshaw" . Igra, ki se je dogajala v blodnjaku v podzemlju, je bila tekstovna, od ostalih pa se je lo?ila po tem, da jo je hkrati lahko igralo ve? igralcev. To so bili za?etki omre?nega igranja.Ve? igralstvo je bilo omejeno samo na lokalno omre?je (LAN) XE "lokalno omre?je (LAN)" , Dokler ni ?irokopasovni dostop do medmre?ja postal razpolo?ljiv ?ir?i mno?ici. LAN je omogo?il ve? igralcem, da so se pridru?ili igranju katerekoli ra?unalni?ke igre. Za lokalno omre?no igranje sta potrebna dva ali ve? osebnih ra?unalnikov, usmerjevalnik XE "usmerjevalnik" in ve? omre?nih kablov, s katerimi vsak ra?unalnik priklopimo na omre?je XE "omre?je" . Vsak ra?unalnik mora imeti ?e omre?no kartico XE "omre?noa kartica" , name??eno ali integrirano na mati?ni plo??i, da lahko izmenjuje informacije z drugimi ra?unalniki, priklopljenimi na omre?je. Dodatno lahko katero koli lokalno omre?je priklopimo na medmre?je XE "medmre?je" .3. 2 Spletne igreZaradi ve?anja ?irokopasovnega sprejema med uporabniki so spletne ve? igralske igre dosegle priljubljenost. Dostop do medmre?ne povezave je namre? omogo?il velikemu ?tevilu igralcev, da so igrali skupaj.Spletne ve? igralske igre zahtevajo program – stre?nik XE "stre?nik" , ki ji pove, kje se nahajajo drugi igralci, predmeti,… kak?ne so njihove lastnosti, v kak?nem odnosu so med seboj igralci,... Samo v Ameriki danes gostijo okoli 500.000 igralnih stre?nikov.4. TEHNOLOGIJA RA?UNALNI?IH IGER4. 1 Game engineGame engine XE "Game engine" je sestavni del ra?unalni?ke igre, na osnovi katere igra deluje. To je skupek uporabnih funkcij, ki nam pri igranju olaj?ajo delo z zvokom, grafiko, povezovanjem… Razvijalci grafi?nih pogonov morajo upo?tevati zmogljivosti strojne opreme XE "strojna oprema" , da lahko naredijo igro, ki deluje z zadovoljivimi FPS , vsebuje dobro grafiko XE "grafika" in igralnost.4. 2 Oprema ra?unalnikaV svetu ra?unalni?kih iger je danes veliko povpra?evanja po strojni opremi ra?unalnika. Te pogosto zahtevajo hiter mikroprocesor XE "mikroprocesor" (CPU), ki omogo?a igranje grafi?no zahtevnih iger ter seveda zadostno koli?ino delovnega pomnilnika XE "delovni pomnilnik" (RAM).Podobno se 3D igre opirajo na mo?an grafi?ni procesor XE "grafi?ni procesor" , ki pri bolj zapletenih scenah v realnem ?asu (realtime) pospe?i izra?un slike. GPU je lahko ?e integriran del mati?ne plo??e, vendar tak navadno ne zado??a zahtevam igre. V takem primeru lahko na zaslonu opazimo trepetajo?o grafiko ali zmanj?ano hitrost sli?ic, zaradi ?esar igranje igre postane te?avno ali pa celo nemogo?e.K izbolj?anemu audiov v ra?unalni?ki igri pripomorejo zvo?ne kartice XE "zvo?ne kartice" . Te kartice nudijo izbolj?an 3D audio in krepitev avdia, ki pri integriranem nadomestku zvo?ne kartice ni na voljo.Pospe?evanju fizi?nih simulacij v ra?unalni?kih igrah je namenjena fizi?no procesna enota XE "fizi?no procesna enota" (PPU), ki so jo poimenovali PhysX. PPU omogo?i ra?unalniku, da lahko predela veliko ve?jo koli?ino medsebojnega vpliva med objekti, telesi oz. predmeti, kot ?e uporabljamo le procesor. To pomeni, da so vsi posebni u?inki pri uporabi PPU-ja, kot so npr. realisti?no padanje predmetov, megla, ki se ustvarja okoli premikajo?ih se objektov, pljuskanje vode in dvigajo? se prah, ki ga povzro?a hoja, po?kodbe okolice pri eksplozijah, trganje in uni?evanje dolo?enih materialov (recimo trganje blaga), odziv okolice ob dotiku lika, pa tudi samo gibanje, videti precej bolj realisti?ni. Na kratko povedano – medtem ko je 3D grafika delo grafi?nega pospe?evalnika ali kartice ter nadzorovanje igre in umetne inteligence mikroprocesorja, fizi?no procesna enota poskrbi za fiziko oz. obna?anje objektov v igri.Fizi?no procesna enota za delovanje potrebuje ?e dodatno napajanje in ima ventilator za hlajenje XE "ventilator za hlajenje" . Njena slabost je, da je ne podpirajo vse igre na trgu, njeno delovanje pa je vezano tudi na posebne gonilnike. V?asih je nakup nesmiseln, saj ?e tudi nekatere grafi?ne kartice podpirajo fiziko v igrah. Samo vpra?anje ?asa je, kdaj bo pri?lo do prihoda grafi?nih kartic, ki bodo to, kar ponuja PPU, ponujale serijsko.4.2.1 Vhodne enoteSmisel igranja ra?unalni?kih iger je seveda ta, da nadzorujemo lik oziroma dolo?en objekt, ki se giblje in po?ne stvari tako, kot mu ?uka?emo? mi, v ?emer je tudi glavna razlika med igro in filmom. Da pa bi se lik gibal po na?ih ?eljah, potrebujemo vhodne enote XE "vhodne enote" . Najosnovnej?a je tipkovnica XE "tipkovnica" . Pri igranju igre pritiskamo tipke XE "tipke" , od katerih vsaka posebej pomeni dolo?eno dejanje ali premik. Prav tako je ena od preprostej?ih vhodnih enot mi?ka XE "mi?ka" , s katero zaradi majhnega ?tevila gumbov lahko izvajamo precej omejeno ?tevilo dejanj v igri. Pri vozni?kih igrah lahko uporabljamo zanje namenjene volan XE "volan" in pedala XE "pedala" , pri pilotiranju letala pa igralno palico (joystick XE "joystick" ), ki je uporabna tudi v akcijskih in pustolovskih igrah. Eden najbolj priro?nih kontrolnih naprav pa je igralni plo??ek XE "igralni plo??ek" . Enako kot tipkovnica ima kontrolne tipke, ki pa so druga?e razporejene, tako da jih s prsti la?je dose?emo, poleg njih pa ?e dve igralni pali?ici na sredini. INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET Slika SEQ Slika \* ARABIC 4: Joystick5. DISTRIBUCIJA5. 1 Fizi?na distribucijaFizi?na distribucija XE "Fizi?na distribucija" iger je prodaja iger na fizi?nem mediju, kot so zgo??enke oz. CD-ji ki so najbolj uporabljan medij, nekatere pa so tudi v DVD obliki.Glede piratstva je potrebno omeniti, da se je pojavilo ?e v samem za?etku. ?e v Sloveniji je ljubljanski Radio ?tudent v osemdesetih oddajal piratske posnetke igric, ki jih je bilo mogo?e posneti na kaseto in nalo?iti na ra?unalnik. Na podoben na?in pa je bilo nekatere igrice mo?no kupiti skupaj z glasbo na gramofonski plo??i in jo nato igrati preko televizije 5. 2 SharewareShareware XE "Shareware" ali preizkusni program je namenjen morebitnim kupcem, ki ga lahko preizkusijo za dolo?en ?as. Ko ta ?as (en teden, mesec) pote?e, se uporabnik lahko odlo?i za nakup, ?e ?eli. Shareware trgovina, pri kateri je poskusna (demo XE "demo" ), omejena ali predstavitvena razli?ica oz. verzija celotne igre dostopna mo?nim kupcem brezpla?no, je bila uporabljena kot postopek distribucije ra?unalni?kih iger ?e v zgodnjih letih industrije iger. Shareware igre navadno ponujajo le majhen del igre in so ljudem dostopne kot dodatek k igri?arskim revijam, kot prodaja na drobno ali pa kar brezpla?no na spletnih straneh razvijalcev.V zgodnjih devetdesetih, je bila shareware distribucija vsakdanji na?in distribucije v nerazvitih igralskih podjetjih, in je ?e danes ostala priljubljen na?in razdeljevanja med manj?imi razvijalci iger. Kakorkoli, shareware je pri ustaljenih podjetjih ra?unalni?kih iger v veliki ve?ini izginil, s pomembnimi izjemami kot sta BigFish Games XE "BigFish Games" in PopCap Games XE "PopCap Games" .5. 3 Spletna dostavaVse bolj priljubljen na?in distribucije iger je postala spletna distribucija XE "spletna distribucija" . Maloprodajne storitve (npr. XE "" ) omogo?ijo uporabnikom, da ve?jo igro kupijo in jo prenesejo na svoj ra?unalnik, namesto da bi jo kupili na fizi?nem mediju (CD, DVD). Tak?na trgovina z igrami pa je koristna tudi za trgovce, saj je tak na?in razdeljevanja predstavitvenih in poskusnih verzij zanje cenej?i. Druge storitve omogo?ijo, da uporabniki vsak mesec pla?ajo naro?nino in si nato prenesejo in igrajo toliko iger kot ?elijo. 6. IZDELAVA IGREIzdelava igre se vedno za?ne z idejo, ki je lahko povsem nova, veliko iger pa je narejenih na osnovi filma. Z izdelavo preprostih iger se lahko ukvarja vsak posameznik, medtem ko je za velike projekte izdelave iger po navadi potrebnih ve? strokovnjakov, ki se zdru?ujejo v zdru?enja, ki razvijajo igre. Nekateri znani razvijalci: Electronic Arts, Activision XE "Activision" , Sony XE "Sony" ,…Designer XE "Designer" ali oblikovalec je oseba, ki da idejo in jo kar se da dobro oblikuje v nekak?no zgodbo, ki bo zabavna za uporabnike. Oblikovalec stopenj izdeluje stopnje igre, pa tudi scene, lokacije in misije.Vodja projekta XE "Vodja projekta" oziroma producent vodi projekt. Poznati mora vsaj osnove vseh podro?ij izdelave, saj lahko le tako povezuje celotno ekipo in skrbi za organizacijo, da delo te?e kot je potrebno. Programer XE "Programer" je ?lovek, ki se spozna na kode in mora imeti znanje tako na podro?ju fizike kot tudi na podro?ju matematike. S pomo?jo svojega znanja ra?unalni?ko igro spravi v vidno in delujo?o obliko.Artist XE "Artist" je oseba ki izdeluje grafiko. Lahko je 3D ali pa 2D artist, nekateri od njih pa so specializirani le na enem podro?ju – lahko obla?ijo modele, izdelujejo teksture,… Izdelovalec zvokov je zadol?en za snemanje zvokov za igro, od govora likov do zvo?nih efektov, ki jih nato s pomo?jo programov za obdelavo zvoka obdela.Izdelovalec ali pisec glasbe je v bistvu skladatelj, ki napi?e glasbeno podlago. Na koncu se izdelovalcem pridru?i zalo?nik, ki s svojo ekipo poskrbi za dodatno testiranje, izdajo in promocijo igre.7. ZASVOJENOSTEna od oblik psiholo?kih zasvojenosti je zasvojenost XE "zasvojenost" z ra?unalni?kimi oz. video igrami, ki pomeni obsedeno igranje ra?unalni?kih iger. Velik pomen ima masivno ve? igralsko igranje spletnih vlog (massively multiplayer online role-playing games - MMORPG), pri katerih so tisti uporabniki, ki so zasvojeni, ?prisiljeni? igrati, saj sami sebe ne obvladujejo. Zaradi tega izgubijo stik z dru?bo in resni?nim svetom ter se osredoto?ijo na igro bolj kot na svoje ?ivljenje.7. 1 DebataPosebno v Zdru?enih dr?avah Amerike je vpra?anje zasvojenosti z video igrami spro?ilo ob?irno debato o tej temi. V American Medical Association XE "American Medical Association" (AMA), najve?jem ameri?kem zdru?enju ?tudentov in doktorjev medicine, se je tako junija, leta 2007, pri?ela razprava. Michael Brody XE "Michael Brody" z Amei?ke akademije za otro?ko in mladostni?ko psihiatrijo trdi, da je igranje iger lahko zasvojitveno. Toda zasvojenosti z igrami tokrat niso spoznali za du?evno motnjo, ?eprav ne izklju?ujejo mo?nosti, da bo tak?na diagnoza potrjena do leta 2012.7. 2 Mo?na diagnoza?eprav zasvojenost z ra?unalni?kimi igrami (?e) ni vklju?ena kot diagnoza v kakr?nokoli statistiko bolezni, so mnogi mnenja, da se bodo bolezenska znamenja te zasvojenosti izkazala za podobna znamenjem drugih psiholo?kih zasvojenosti. Tako kot neobvladljivo igranje iger na sre?o, je tudi ta zasvojenost ena od bolezni, pri kateri gre za izgubo nadzora nad samim seboj. Medtem ko za zasvojenost z igrami ni bilo odkritih ?e nobenih diagnosti?nih kriterijev, bolezenska znamenja podobnih zasvojenosti oz. oblik ne nadzorovanja vklju?ujejo vsaj pet rednih ali ponavljajo?ih se kazalcev od slede?ih, ki jih opazimo tudi pri igralski zasvojenosti:Osredoto?ene misli na aktivnost ali izvedbo neke dejavnosti (Zavzetost)Potreba po pove?anju ?asa, porabljenega za neko dejavnost za dose?en cilj (Strpnost)Nezmo?nost nadzora (Izguba kontrole)Vznemirjenje ali razdra?ljivost ob prepre?enem udele?evanje v dejavnost. (Umik)Laganje prijateljem ali dru?ini o ?asu, porabljenem za neko dejavnost (Nadaljevanje kljub sovra?nim posledicam)Poslu?evanje ilegalnih dejanj za pove?anje dejavnosti (V tem primeru igranja iger)Zana?anje na finan?no podporo drugih. (Nadaljevanje kljub sovra?nim posledicam)7. 3 Raz?irjenostV zdru?enju Harris Interactive XE "Harris Interactive" so aprila 2007 ugotovili, da bi v Zdru?enih dr?avah Amerike lahko bilo 8.5% ?mladinskih igralcev? uvr??enih med ?zasvojene z igranjem video iger?. Angle?ka anketa novembra 2006 je pokazala, da 12% igralcev iger ka?e znake zasvojenosti. Ta zasvojenost pa je ve?ji problem v Aziji. Vladna raziskava v Ju?ni Koreji je ocenila, da je 2.4% od Ju?nokorejcev starih od 9 do 39 let, zasvojenih, od tega pa je 10.2% primerov na ?mejni ?rti?.Anketa zdru?enja Entertainment Software Association je pokazala, da je prekomerno igranje iger bolj pogosto pri igralcih domi?ljijskih vlog (MMORPG) V intervju leta 2005 je Dr. Maressa Orzack XE "Dr. Maressa Orzack" z McLean Hospital XE "McLean Hospital" ocenila, da je 40% od 8.5 milijonov igralcev od igre MMORPG World of Warcraft zasvojenih. 2008 ?tudij s Stanford University School of Medicine XE "Stanford University School of Medicine" predlaga , da igralska zasvojenost pri mo?kih prevlada nad zasvojenostjo ?ensk, ko se igra vrti okrog ozemeljskega nadzora.Procent odvisnih mladih igralcevAmerika8,5%Anglija12%Ju?na Koreja2,4%7. 4 ZdravljenjeKo se je pojavila gro?nja z igralsko zasvojenostjo, so v nekaterih dr?avah kot je Ju?na Koreja nanjo odgovorili z odprtjem sredi?? za zdravljenje. Kitajska vlada prav tako odpira razli?ne ambulante za zdravljenje od zasvojenosti s spletnimi igrami, klepetalnicami in prekomerne uporabe interneta. Zdravljenje bolnikov, ki so se morali zdravljenja udele?iti v veliki ve?ini pod prisilo star?ev ali vladnih uradov, vklju?uje razne oblike zdravljenja, celo z bole?ino. Kitajska je leta 2005 tudi predstavila sistem proti zasvojenosti s spletnimi igrami, ki naj bi zmanj?al zasvojenost.Junija 2006 je amsterdamska klinika Smith and Jones XE "Smith and Jones" postala prva ustanova za zdravljenje v Evropi, ki je ponudila zdravljenje s programom za zasvojene XE "program za zasvojene" .On-Line Gamers Anonymous XE "On-Line Gamers Anonymous" , registrirana neprofitna organizacija, je nastala leta 2002. V njej lahko poi??ejo pomo? vsi, ki trpijo za posledicami prevelikega igranja ra?unalni?kih iger. Njihova spletna stran vsebuje novice, forum, nasvete, podporo in podobne stvari, ki zasvojenemu pomagajo okrevati. 7. 5 SmrtiObstajajo trije dobro dokumentirani primeri smrti, ki jih je povzro?ila iz?rpanost zaradi prekomernega igranja ra?unalni?kih iger. Lee Seung Seop, Ju?nokorejec, je umrl po tem ko je neprekinjeno igral igro Starcraft ve? kot 50 ur. Na Kitajskem v Jinzhouu, je Xu Yan umrl po igranju spletne igre za ve? kot 15 dni. Tretji, neimenovani tridesetletni Kitajec, pa je umrl po treh dneh igranja. 8. NASILJEVideo igre so bile in so ?e vedno predmet polemike in cenzure zaradi upodobitve nazornega nasilja, spolnih tem, uporabe nezakonitih mamil, alkohola, tobaka ter verske in rasne diskriminacije. Ameri?ki znanstveniki so ugotovili, da nasilne video igrice XE "nasilne video igrice" pri najstnikih povzro?ijo nevarne in kratkotrajne mo?ganske funkcije ter zmanj?ajo odziv delov mo?ganov s centri za nadzor in razsojanje.8. 1 KritikePred igrami so bile predmet kritike stripi in glasba ter filmi. Leta 1976 pa je igra Death Race postala ena prvih spornih iger – igralec se je peljal z avtom in z njim zbijal gremline. Kritiki so zanjo rekli, da je igra v bistvu simuliran kriminal.Tak?ne igre, kot so Mortal Kombat XE "Mortal Kombat" , Doom in Grand Theft Auto XE "Grand Theft Auto" po mnenju zagovornikov cenzure omogo?ijo igralcem, da ?se igrajo? nasilje, kar pa se nato lahko stopnjuje in privede vse do kriminala v realnem svetu. Primer igre, ki vklju?uje rasno diskriminacijo je Grand Theft Auto: Vice City. Predstavlja izmi?ljen Miami, v katerem pride do obra?una med Haitijci in kubanskimi begunci. Haitijske in kubanske skupine so se nato prito?ile in kritizirale igro, vklju?no z uporabljenimi frazami, uporabljenimi proti njim, ki so jih nato odstranili. Ena prvih spornih iger, ki prikazujejo spolnost, je Custer's Revenge. Profesor psihologije David Grossman XE "David Grossman" , je napisal mnogo del na temo nasilja v medijih, vklju?no z On Killing XE "On Killing" in Stop Teaching Our Kids to Kill. Tako prvoosebne strelske igre opisuje kot ?morilske simulatorje? in nastopa proti temu, da bi zalo?niki ?e naprej u?ili otroke, kako uporabljati oro?je in pobijati nasprotnike v igrah, ter jih tako napeljevali na pot kriminala.Izdanih je bilo ?ez dvesto ?tudijev, ki so govorili o posledicah od nasilja v medijih, tudi v igrah.. Nekateri psiholo?ki ?tudiji so prikazali povezavo med otroki, ki igrajo nasilne igre in otroki, ki trpijo psiholo?ke posledice in so agresivni. ?estega marca 2005 so na Ameri?ki televiziji predvajali oddajo, v kateri so razpravljali o primeru osemnajstletnika – morilca, ki je pri kraji avtomobila ubil tri policiste, k ?emer ga je spodbudila igra Grand Theft Auto. Morilca so nato oktobra obsodili na smrt.Tudi verske skupine, posebno rimskokatoli?ka Cerkev in Islam, so mnogokrat tisti, ki kritizirajo ra?unalni?ke igre. V igrah, kjer se pojavljajo, so mnogokrat uporabljene kot mo?an in pokvarjen nasprotnik, proti kateremu se mora igralec bojevati. INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "" \* MERGEFORMATINET Slika SEQ Slika \* ARABIC 5: Nasilje v igrah (prizor iz igre San Andreas)8. 2 PEGI oznakePan European Game Information ali kraj?e PEGI XE "PEGI" je evropski ocenjevalni sistem vsebine ra?unalni?kih iger, ki je v uporabi od aprila 2003 in ga danes uporabljajo v tridesetih evropskih dr?avah, vklju?no s Slovenijo.Za ra?unalni?ke igre obstajata dve razli?ni razvrstitvi: predlagana najmanj?a starost in do sedem opisov vsebine: raba trdega jezika, nasilje, diskriminacija, nedostojna spolnost, droge in strah. Zadnja dodana je ikona, ki ozna?uje hazardiranje.Slovenska zakonodaja za razliko od ve?ine evropskih dr?av sicer ne predpisuje obveznega ozna?evanje iger s PEGI oznakami, vendar pa so igre v slovenskih trgovinah kljub temu opremljene z njimi. Obstajajo tudi drugi ocenjevalni sistemi iger:?CERO XE "CERO" na japonskem?USK XE "USK" v Nem?iji?ESRB XE "ESRB" v Zdru?enih dr?avah Amerike in Kanadi?OFLC XE "OFLC" je sistem ocenjevanja medijev na Novi Zelandiji in v Avstraliji.Slika SEQ Slika \* ARABIC 6: Oznaka - nasilje v igre9. Nekaj tragedij, povezanih z nasiljem v igrah20. aprila 1999 sta u?enca iz American High School, Eric Harris in Dylan Klebold, ubila 13 ljudi in sebe. Oba sta bila ljubitelja iger Doom in Wolfenstein 3D.Novembra 2001 je 21-letni ameri?an Shawn Woolley igral igro EverQuest in se ustrelil.7. junija 2003 je 18-letni Devin Moore v Ameriki ubil tri policiste, ki so ga hoteli aretirati zaradi kraje avtomobila. Pri sojenju so izvedeli, da ga je k dejanju spodbudila igra Grand Theft Auto III.25. junija 2003, sta Ameri?ana, brata Joshua in William Buckner, stara 14 in 16 let, s pu?ko streljala na avtomobile. Pri tem sta ubila 45-letnega mo?kega in ranila 19-letno dekle. Brata sta trdila, da ju je za to dejanje navdihnila igra Grand Theft Auto III. Oktobra 2004 je 41-letni Kitajec Qui Chengwei zabodel 26-letnega mo?kega zaradi spora glede prodaje (virtualnega) oro?ja v igri Legend of Mir.Avgusta 2005 je ?tirimese?na h?i Ju?nokorejca umrla, po tem ko je bila sama brez nadzora za pet ur, medtem ko njeni star?i igrali World of Warcraft v spletni kavarni.Avgusta 2005 je osemindvajsetletni Ju?nokorejec je umrl po 50 urah igranja igre Starcraft. Septembra 2007 je kitajski mo?ki umrl po tridnevnem igranju spletnih iger v spletni kavarni.ANALIZACilj te seminarske naloge je bil, da se nau?im kaj ve? o igrah in to predstavim tudi so?olcem oziroma vsem tistim, ki moj izdelek berejo. Vem, da marsikdo v na?em razredu igra igre na ra?unalniku ali pa na igralni konzoli, nih?e pa ne pozna zgodovine iger in ne ve, kako so igre sploh nastale in kako delujejo, zato sem se odlo?il, da to podrobneje predstavim. Ker je v dana?njem ?asu vse ve? zlorab iger in pa odvisnosti od njih, katere lahko pripeljejo celo do smrti, kot v primerih v devetem poglavju, sem tudi tej temi namenil nekaj vrstic. Ker pa igre nimajo samo slabih u?inkov in ?kodujejo samo nekaterim osebam v nekaterih primerih, sem navedel tudi primere uporabe v pou?ne namene, ki veliko pripomorejo k varnosti in znanju na razli?nih podro?jih. Seveda ni prave projektne naloge o igrah, ?e ni navedenih nekaj primerov, zato sem napisal nekaj zvrsti in primere iger. Sam sem mnenja, da mi je kar dobro uspelo uresni?iti na za?etku zastavljene cilje in narediti zanimivo projektno nalogo iz katere se lahko marsikdo kaj nau?i, kljub temu, da ni bilo ravno veliko gradiva v sloven??ini in sem moral veliko stvari prevesti iz angle??ine.NAPOTKI ZA NADALJNJE DELORa?unalni?ke igre so ?e kar stara stvar, ampak ?e vseeno ni ravno ogromno ?lankov o njihovem nastanku, razvoju… ?e posebej pa ne v sloven??ini, zato priporo?am, da se pred ?ir?o obravnavo te teme nau?ite angle?kega jezika. Pozorni moramo biti tudi na informacije, ki si nasprotujejo in preveriti, katera je pravilna. Ra?unalni?ke igre se hitro razvijajo in izbolj?ujejo in ne moremo vedeti kaj vse nas ?e ?aka, zato bo ta tema vedno odprta in zmeraj bo kaj novega o ?emer lahko pi?emo.STVARNO KAZALO INDEX \e " · " \h "A" \c "2" \z "1060" AActivision · 16akcija · 10akcijska pustolov??ina · 9Aleksej Pa?itnov · 9algoritmov · 4American Medical Association · 18Amigo · 8analogni ra?unalnik · 5animirano grafiko · 4arkada · 10Artist · 17Atari · 6avantura · 10Bbarvni ra?unalnik · 8BigFish Games · 16Brookhaven National Laboratory · 5CCastle Wolfenstein 3-D · 9CERO · 23Charles Babbage · 5Civilization · 9Collosal Cave Adventure · 7Computer Space · 6Custer's Revenge · 8, 9DDavid Grossman · 22Death Race · 9Deep Blue · 4delovni pomnilnik · 12demo · 15Designer · 16Donner · 5Doom · · 16Dr. Maressa Orzack · 19Dungeon Master · 8Dungeous and Dragons · 7EE. T. · 8EA Electronic Arts · 8elektronski stroj · 5Elite · 9ESRB · 23FFizi?na distribucija · 15fizi?no procesna enota · 12Flight Simulator · 9GGame engine · 12Garijem Kasparovom · 4Gonilna sila · 4Gospodar prstanov · 7Gospodar temnic · 8grafi?ni procesor · 12grafika · 12Grand Theft Auto · 21Gregory Yob · 7HHarris Interactive · 19Hobit · 7IIgra vlog · 10igralni plo??ek · 13igralnost · 5igranje vlog · 9Illiac · 5Indiano Jonesa · 8interaktivne igre · 6interaktivnim stereo zvokom · 8Irata · 9JJordan Mechner · 9joystick · 13KKen in Roberta Roberts · 8King's Quest · 8Kontrabant · 8konzolne igre · 8kri?ci in kro?ci · 5Llokalno omre?je (LAN) · 11MM.U.L.E. · 9manevriranje · 5Martin Graetz · 5Massachusettsa · 5McLean Hospital · 19medmre?je · 11mehanski ra?unalnik · 5Michael Brody · 18MIDI Maze · 9mikroprocesor · 12mi?ka · 13Monkey Island · 8Mortal Kombat · 21Multy User Dungeons · 11Mystery House · 8Nnasilne video igrice · 21Nolan Bushnell · 6OOFLC · 23omre?je · 11omre?noa kartica · 11On Killing · 22On-Line Gamers Anonymous · 20osciloskop · 5PPac-Man · 9pedala · 13PEGI · 23pomembno in hitro rasto?e podro?je · 4Pong · 6PopCap Games · 16Prince of Persia · 9program za zasvojene · 20Programer · 17prvoosebne strelske igre · 9QQuake · 9Rra?unalniki · 4Ra?unalni?ka igra · 4ra?unalni?ki tenis · 5Ralph Baer · 6razvedrilo · 4reflekse · 6Roy Trubshaw · 11Rubikova kocka · 8SSanders Associates · 6Shareware · 15Sierra On-Line · 8SimCity · 9simulacija · 10simulacija letenja · 9simulacija streljanja · 6sintetiziran zvok · 4Smith and Jones · 20Sony · 16Space Quest · 8Spacewar! · 5spletna distribucija · 16Stanford University School of Medicine · 19Stephen R. Russel · 5Stevena Spielberga · 8strategija · 10strelske igre · 9stre?nik · 11stroj · 4strojna oprema · 12strojne opreme · 4??ah · 4?port · 10Ttekstovne igre · 7tekstovnih pustolov??in · 7Tetris · 9The Battle of the Bulge · 9The Hitchikers Guide to Galaxy · 8The Land of the Lounge Lizards · 9tipke · 13tipkovnica · 13UUlovite Wumpa · 7USK · 23usmerjevalnik · 11Utopia · 9Vventilator za hlajenje · 13vhodne enote · 13video igre · 6video-igralni avtomat · 6Vodja projekta · 16volan · 13vo?nja · 10WWayne Wutanen · 5William Higinbotham · 5Zzabavo · 4zasvojenost · 17zloma trga z videoigrami · 8znanstvene fantastike · 7Zork · 8Zvezdne steze · 7zvo?ne kartice · 12KAZALO SLIK TOC \h \z \c "Slika" Slika 1: Igra Spacewar! PAGEREF _Toc323644587 \h 6Slika 2: Igra Pong PAGEREF _Toc323644588 \h 7Slika 3: Prince of Persia PAGEREF _Toc323644589 \h 10Slika 4: Joystick PAGEREF _Toc323644590 \h 15Slika 5: Nasilje v igrah (prizor iz igre San Andreas) PAGEREF _Toc323644591 \h 25Slika 6: Oznaka - nasilje v igre PAGEREF _Toc323644592 \h 26VIRI in LITERATURASPLETNI VIRI: – Nevaren vpliv nasilnih videoigric – 26.4.2012 - Opisan PEGI - 26.4.2012 – Igranje iger (?e) ni zasvojenost – 26.4.2012 - Razvoj ra?unalni?kih iger – 26.4.2012 - Odpravljanje te?av z u?inkovitostjo igre – 26.4.2012 - Opis ra?unalni?ke igre in njene zgodovine – 26.4.2012 - Interaktivna predstavitev zgodovine iger – 26.4.2012 - Kratka zgodovina ra?unalni?kih iger – 26.4.2012 – Izdelava java igre – 26.4.2012 – Na kaj moramo biti pozorni pri kupovanju ra?unalni?kih iger – 26.4.2012 - Mortal Kombat: Pripoved o iztrgani hrbtenici – 26.4.2012 - Zgodovina video iger – 26.4.2012 - kronologija video igralnih sistemov – 26.4.2012 - Predstavitev Ponga - 26.4.2012 - Severno ameri?ko sesutje video igre – 26.4.2012 - Razvoj video igre - 26.42012 - opis demo igre – 264.2012 - polemike video iger – 26.4.2012 - Zgodovina ra?unalni?kih in video iger – 26.4.2012 - Resni?na resni?nost: Simulacije – 26.4.2012 - Opis simulacije - 26.4.2012 - opis ra?unalni?ke simulacije – 26.42012 – Opis poteka izdelave igre – 26.4.2012VIDEO: – rast videoigreOSTALI VIRI:Veliki slovar tujk, Cankarjeva zalo?ba, 2002 – Razlaga tujih oziroma neznanih besed ................
................

Google Online Preview   Download