3.pielikums Ministru kabineta noteikumu projektam ...

  • Docx File 306.34KByte3.pielikumsMinistru kabineta 2013.gada ___._________noteikumiem Nr.______Stacionārā veiktā darba samaksas nosacījumiFiksētā piemaksa par neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uz?em?anas noda?as darbībuNr.p.k.Slimnīcas (vai slimnīcas grupas) nosaukumsSpeciālistu skaitsFiksētās piemaksas gada apjoms (euro)Piemaksas par pacientu observāciju līdz 24 stundām gada apjoms (euro)1.1.Valsts sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"*151?516 438,90341?346,271.2.Valsts sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Paula Stradi?a klīniskā universitātes slimnīca"9945 226,40231?374,251.3.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"131?339?245,37345?627,001.4.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Liepājas re?ionālā slimnīca"7735?172,7652?326,001.5.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Zieme?kurzemes re?ionālā slimnīca"7735?172,7650?872,501.6.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Daugavpils re?ionālā slimnīca"7735?172,76130?585,501.7.Pa?valdības sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Rēzeknes slimnīca"7735?172,7645?976,501.8.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Vidzemes slimnīca"7735?172,7651?369,751.9.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca"7735?172,7660?243,751.10.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Jēkabpils re?ionālā slimnīca"7735?172,7656?074,501.11.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Jūrmalas slimnīca"3315?082,4713?617,001.12.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Ogres rajona slimnīca"3315?082,4723?064,751.13.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Tukuma slimnīca"3315?082,4721?152,251.14.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Kuldīgas slimnīca"3315?082,4718?245,251.15.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Prei?u slimnīca"3315?082,475?967,001.16.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Krāslavas slimnīca"3315?082,479?600,751.17.Madonas novada pa?valdības sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Madonas slimnīca"3315?082,4720?272,501.18.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"3315?082,4724?747,751.19.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Cēsu klīnika"3315?082,4723?791,501.20.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Alūksnes slimnīca"3315?082,4712?699,001.21.Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca"3315?082,4719?507,501.22.Valsts sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""198?740,71?1.23.Rīgas pa?valdības sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Rīgas Dzemdību nams"4394 976,86?1.24.Valsts sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkolo?ijas centrs"2195?709,25?1.25.Rīgas pa?valdības sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Rīgas 2.slimnīca"2210 044,64?1.26.Valsts sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Traumatolo?ijas un ortopēdijas slimnīca"4420?105,28?1.27.Valsts sabiedrība ar ierobe?otu atbildību "Straupes narkolo?iskā slimnīca"197?900,94?*?Valsts sabiedrības ar ierobe?otu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" fiksētajā piemaksā gada apjomā ietilpst: uz?em?anas noda?a ar devi?iem speciālistiem (kabinetu skaits) ar 40,5 ārstu slodzēm un 40,5 māsu slodzēm, traumpunkts ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar devi?ām ārstu slodzēm un devi?ām māsu slodzēm, de?ūrārsti uz?em?anas noda?ā ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar devi?ām ārstu slodzēm un devi?ām māsu slodzēm, speciālisti – de?ūrārsti uz?em?anas noda?ā ar diviem speciālistiem (kabinetu skaits) ar devi?ām ārstu slodzēm un 4,5 māsu slodzēm.2. Stacionāro pakalpojumu apmaksas nosacījumiNr.p.k.Programmas nosaukumsPacienta stacionē?anas vecums no – līdz (gados, ja nav norādīts citādi)Saisto?ās diagnozesSaisto?ās manipulācijas123452.1. Iezīmēto programmu stacionāro pakalpojumu apmaksas nosacījumi2.1.1.Pieaugu?o apdegumu stacionārā ārstē?ana?L55.0-L55.2; L55.8-L55.9; L56.9; T20-T25; T26.0; T27.0-T27.3; T28.0-T28.4; T29-T30; T75.0; T75.4; T95600652.1.2.Apsaldējumu stacionārā ārstē?ana pieaugu?ajiem?T33-T35; T68; T69?2.1.3.Stacionārā palīdzība asinsvadu ?irur?ijā?I65.0; I65.2-I65.9; I70.0-I70.2; I70.8; I71.0-I71.6; I71.8-I71.9; I72.0-I72.4; I72.8-I72.9; I73.0-I73.1; I73.9; I74.0-I74.5; I74.8-I74.9; I77.0-I77.4; I77.6; I77.8; I79.0-I79.2; I81; I82.8-I82.9; I87.9; b (I79.0-I79.2)22001-22047; 602072.1.4.Iedzimtas sirds asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālā periodā radusies asinsrites sistēmas patolo?ija – izmeklē?ana, terapija0–17P29; Q20-Q27?2.1.5.Bērnu surdolo?ija (pārejo?i vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija0–17H72; H74.1; H83.3; H90.3-H90.5; H90.8; H91.0; H91.2; H93.0-H93.2; H95; Q16?2.1.6.Cilmes ?ūnu transplantācija??60055; 26012; 260132.1.7.Cistiskā fibroze?E84?2.1.8.?ernobi?as AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstē?ana stacionārā??60014; 600252.1.9.Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai, radiofrekventā katetra ablācija??06062; 06130-061502.1.10.Hepatobiliārā ?irur?ija?B18.0; B67.0; B67.3; B67.5; B67.6; B67.8; C22.0-C22.2; C22.7; C22.9; C24; C78.7; K75.0; K76.0; K76.8; K83.0-K83.360070+21015; 60070+21021; 60070+21046; 60070+21066; 60070+21068; 60070+21079; 60070+24126; 60070+30058; 60070+50118; 60070+50130; 60070+50144-50146; 60070+50720; 60070+507242.1.11.Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas ??elt?u, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstē?ana???2.1.11.1.tai skaitā iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas ??elt?u stacionārā ārstē?ana?Q35.1-Q35.9; Q36.0; Q36.1; Q36.9; Q37.0-Q37.5; Q37.8; Q37.9?2.1.11.2.smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstē?ana?K07.0; K07.1; K07.2; K07.3; K07.4; K07.5; K07.6; K07.8; K07.9; K10.8?2.1.12.Plānveida un neatliekamā invazīvā kardiolo?ija???2.1.12.1.tai skaitā plānveida koronārā angiogrāfija??600712.1.12.2.plānveida perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju??600722.1.12.3.plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju ??60073; 60073+062032.1.12.4.plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīces ??60074; 60074+062032.1.12.5.neatliekamā koronārā angiogrāfija?I20.0; I21; I22600712.1.12.6.neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar angioplastijuI20.0; I21; I22600722.1.12.7.neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantācijuI20.0; I21; I2260073; 60073+062032.1.12.8. neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīces I20.0; I21; I2260074; 60074+062032.1.13.Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardiolo?ijas metodi??2.1.13.1.tai skaitā pieaugu?ajiem??062022.1.13.2.bērniem0–17?062022.1.14.Jaundzimu?o intensīvā terapija un reanimācija (līdz 7.dzīves dienai)???2.1.14.1.tai skaitā smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpo?anas sistēmas bojājumi0 līdz 7.dzīves dienaiP07.0; P07.2; P22.0; P23.9; P24.0; P24.102148+02149; 021562.1.14.2.zems dzim?anas svars, neiznēsātība0 līdz 7.dzīves dienaiP07.1; P07.302083+02085; 02084+02085; 02148+02149; 021562.1.14.3.jaundzimu?o intensīvā terapija un reanimācija0 līdz 7.dzīves dienaiP07.0; P07.1; P07.2; P07.3; P10-P15; P20-P28; P35-P39; P52-P59; P70; P90-P96; Q01-Q99?2.1.14.4.terciārā līme?a pakalpojums - smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpo?anas sistēmas bojājumi0 līdz 7.dzīves dienaiP07.0; P07.2; P22.0; P23.9; P24.0; P24.102148+02149; 021562.1.14.5.terciārā līme?a pakalpojums - zems dzim?anas svars, neiznēsātība0 līdz 7.dzīves dienaiP07.1; P07.302083+02085; 02084+02085; 02148+02149; 021562.1.14.6.terciārā līme?a pakalpojums - jaundzimu?o intensīvā terapija un reanimācija0 līdz 7.dzīves dienaiP10-P15; P20-P28; P35-P39; P52-P59; P70; P90-P96; Q01-Q992.1.15.Kardio?irur?ija. Kardio?irur?ija bērniem???2.1.15.1.tai skaitā kardio?irur?ija bērniem0–17D15.1; I05-I09; I30-I37; I42; Q20-Q2732075+32076; 32080+320812.1.15.2.kardio?irur?ija pieaugu?ajiem?I05-I08; I09.8; I20-I25; I31-I38; I47-I50; I71.1-I71.2; D15.1; D48.7; C38.0; C38.8; S26; S27.7; T81.0; Q21-Q23; Q24.6; Q25-Q2632055+32071; 32070+32071; 32065+32050-320542.1.16.Kohleārā implanta implantācija bērniem0–17H90.360093; 18159; 18160; 18161; 181622.1.17.Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievieto?ana bērniem0–17?18163+181642.1.18.Medicīniskā rehabilitācija stacionārā???2.1.18.1.tai skaitā rehabilitācija pacientiem ar muguras smadze?u ??ērsbojājumu (spinālie pacienti)??600032.1.18.2.rehabilitācija pieaugu?iem???2.1.18.3.rehabilitācija bērniem0–17??2.1.18.4.ilgsto?i mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija??602532.1.19.Mikro?irur?ija pieaugu?iem???2.1.19.1.tai skaitā mikro?irur?ijas bāzes programma pieaugu?iem?L00-L08; L60-L62; S50-S51; S52.6; S62; S66.1-S66.8; S71.1; S76.7; S81.7; S86.0; S90.8; S92.3-S92.4; S93.4; S96.1; T81.5; T91.0; T92.0-T92.3; T92.5; T93.2; T93.5600772.1.19.2.mikro?irur?ija pieaugu?iem?C00-C07; C10; C12; C14; C15.0; C21; C30-C32; C40-C44; C47.0-C47.2; C49.0-C49.2; C49.5-C49.8; C51; C60; D10; D16; D17.0-D17.3; D21.0-D21.3; D22; D23; D48.0-D48.2; D48.5-D48.6; E68; G51.0; G54.0; G54.6; G56; I74.2; I74.3; I82.8; M12.2; M18; M21.3; M21.5; M65; M66.2-M66.5; M67.1; M72.0; M86.1-M86.9; M84; M93.1; M96.0; M96.6-M96.9; L90.8; O00.1; S04.5; S07; S08.0; S08.1; S08.8; S09; S14.3; S14.4; S15; S17; S24.3; S34.6; S38.2; S44-S45; S47; S48.0; S48.1; S48.9; S49.7; S49.8; S54; S55.0-S55.2; S55.7; S55.9; S56.0-S56.7; S57; S58.0; S58.1; S58.9; S59.7; S64-S65; S66.0; S67.0; S67.8; S68; S69.7-S69.9; S74.0-S74.2; S74.7; S75.0-S75.2; S75.7-S75.9; S77; S78.1; S84.0-S84.2; S84.7; S85.0-S85.2; S85.5-S85.8; S87.0; S87.8; S88.0; S88.1; S94.0-S94.3; S94.7; S94.8; S95.0-S95.2; S95.7; S95.8; S97.0; S97.1; S97.8; S98.0-S98.4; S99.7; T04.2-T04.4; T05.0-T05.6; T06.2-T06.4; T87.0; T87.2; T87.3; T87.6; T92.4; T92.6; T92.8; T93.4; T93.6; T93.8; T95.0-T95.3; T04.2-T04.4; T05.0-T05.6; T06.2-T06.4; T79.6; T87.0; T87.2; T87.3; T87.6; T91.1; T91.3; T92.4-T92.6; T92.8; T93.4-T93.6; T93.8; T95.0-T95.323002-23038; 23040-23046; 23052-23054; 23060-23112; 600782.1.20.Mikro?irur?ija bērniem0-17Q68.1; Q69; Q70; Q71; Q74.0; Q82.523002-23038; 23040-23046; 23052-23054; 23060-23112; 602082.1.21.Izgulējumu, tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgsto?i nedzīsto?u, hronisku ādas, mīksto audu ?ūlu (problēmbrū?u) mikro?irur?iskā ārstē?ana?L89.0-L89.9; L98.4; M73.8; M86.3-M86.9601112.1.22.Nacionālsociālistiskajā re?īmā cietu?o personu rehabilitācija??600022.1.23.Nefro?irur?ija, nieres transplantācija, pacienta sagatavo?ana transplantācijai???2.1.23.1.tai skaitā nieres transplantācija un pēcoperācijas periods?N18.5; b(N18.5)19254; 19257-19260; 46041-460442.1.23.2.slimnieku sagatavo?ana transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsuperesīvas terapijas komplikācijām, tās kontrolei, korekcijai, kā arī pacienti ar nefunkcionējo?u transplantātu?N18.1-N18.5; b(N18.1-N18.5) Z94.0; b(Z94.0)60200; 602012.1.24.Neiroangiolo?ija. Funkcionālā neiro?irur?ija?F01.0; F01.1; F01.2; G20; G40; G41; G45.0; G45.1; G50-G52; G54.0; G54.2; G91; G95.1; I60-I67.1; I69.0-I69.8; M47.0; Q03; Q28.0-Q28.360203+24016-24021; 60203+24026-24037; 60203+24063-24093; 60203+24096; 60203+24105; 60203+24106; 60203+24110; 60203+24120-24122; 60203+24124-24126; 60203+50088; 60203+50118; 60203+50120; 60203+50122-50124; 60203+50130; 60203+50131; 60203+501342.1.25.Neiroonkolo?ija?C47.0-C47.2; C47.8; C47.9; C70-C72; C75.1-C75.4; C77.0; C79.3-C79.5; C81; C85; C90.0; C90.2; D16.4; D16.6; D16.8; D17.0; D18; D21; D32; D33; D35.2-D35.5; D36.1; D42; D43; D44.3-D44.6; D48.224006-24008; 24015-24021; 24050-24054; 24070-24080; 24090; 24092; 24111; 24121; 24124; 300292.1.26.Paliatīvā aprūpe?B20-B24+b(Z51.5); C00-C97+b(Z51.5); D37-D48+b(Z51.5); G05+b(Z51.5); G12+b(Z51.5); G13+b(Z51.5); G35+b(Z51.5); G54.6+b(Z51.5); G55.0+b(Z51.5); G60.0+b(Z51.5); G61.0+b(Z51.5); G63.1+b(Z51.5); G70+b(Z51.5); G95.1+b(Z51.5); G95.2+b(Z51.5); G99.2+b(Z51.5); I50+b(Z51.5); I69+b(Z51.5); K22.2+b(Z51.5); L89+b(Z51.5); T91.3+b(Z51.5)?2.1.27.Lielo locītavu endoprotezē?ana???2.1.27.1.tai skaitā gū?as locītavas endoprotezē?ana ar cementējamu endoprotēzi?M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.020230+20234; 20230+20234+202732.1.27.2.gū?as locītavas endoprotezē?ana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi?M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.020231+20233; 20231+20233+20244; 20276+20400; 20273+20276+204002.1.27.3.gū?as locītavas endoprotezē?ana bez endoprotēzes (ar 50 % apmaksu)?M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.020230; 20231; 202762.1.27.4.gū?as locītavas endoprotezē?ana ar cementējamu endoprotēzi (ar 50 % apmaksu)?M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.020230+20234; 20230+20234+202732.1.27.5.gū?as locītavas endoprotezē?ana ar bezcementa metāls–metāls protēzi?M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.020231+20195; 20231+201962.1.27.6.ce?a locītavas endoprotezē?ana?M17.0-M17.920232+20235; 20232+20235+202802.1.27.7.ce?a locītavas endoprotezē?ana ar 50 % apmaksu?M17.0-M17.920232+20235; 20232+20235+202802.1.27.8.pleca locītavas endoprotezē?ana?M19; S42.2; T92.120239+20279; 20239+20279+202742.1.27.9.pleca locītavas endoprotezē?ana ar 50 % apmaksu?M19; S42.2; T92.120239+20279; 20239+20279+202742.1.28.Revīzijas endoprotezē?ana?D48; M06.8; M84.0; M84.1; M84.4; M87.0; M96.0; M96.6; S72; S82; T02.6; T84.0; T84.1; T84.820240; 20241; 202422.1.29.Sifiliss, gonoreja bērniem0-17Z29.2; Z20.2; A50; A51; A54?2.1.30.Specializētās mutes, sejas un ?ok?u slimību ārstē?ana iedzimtu patolo?iju un jaunveidojumu gadījumos?C00-C08; C30.0; C31; C41.0; C41.1; C44.0-C44.4; C49.0; C69.6; D10.0-D10.3; D11.0; D11.7; D11.9; D16.4; D16.5; D17.9; D18.0; D18.1; D21.0; D21.9; D23.0-D23.4; Q10.0-Q10.3; Q17.0; Q17.1;Q17.2; Q17.3; Q17.4; Q17.5; Q17.8; Q17.9;Q18-Q18.9; Q30.2-Q30.9; Q82.8-Q82.9; K00.0; K00.1-K00.7; K01.0; K01.1?2.1.31.Staru terapija??50300-50303; 50340-50343; 50346; 50349; 50352; 50353; 50356; 50357; 50360; 50366; 50363; 50370- 50374; 50390; 50393; 50396; 50397; 50416; 50417; 50425- 50428; 50429; 50430-50434; 504382.1.32.Radio?irur?ija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augstas tehnolo?ijas apstaro?anas metodēm??50450-504682.1.33.?īmijterapija bērniem0-17C00-C97; D50-D8960008; 602122.1.34.?īmijterapija pieaugu?ajiem??60008; 60212; 60214; 602162.1.35.Diagnostiskā un ?irur?iskā palīdzība onkolo?ijā un hematolo?ijā???2.1.35.1.tai skaitā diagnostiskā un ?irur?iskā palīdzība bērniem onkolo?ijā un hematolo?ijā0-17C00-D09; D61?2.1.35.2.diagnostiskā un ?irur?iskā palīdzība onkolo?ijā?C00-C80;C97; D00-D18; D20-D24; D26-D28.2; D31-D44; E04-E05; E22; N60-N63; N64.5; N64.8; N64.9; N85.1; N88; N90.1-N90.3; O01?2.1.35.3.stacionārā palīdzība hematolo?ija?C81-C96; D45-D76.3; D77; I78.0; I78.8; I78.9; I88-I89; B27?2.1.35.4.onkolo?ijas programma?C40-C41.9; C76; C79.5; C79.8?2.1.36.Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem0-17F01-F17; F18.5-F18.8; F19.0-F19.9; F20-F99; Z04.6?2.1.37.Torakālā ?irur?ija?A15-A19; C15; C33; C34; C37; C38.1-C38.4; C39; C45.0; C49.3; C76.1; C77.1; C78.0-C78.3; D02.1-D02.4; D13.0; D14.2-D14.4; D15.0; D15.2; D15.7; D15.9; D19.0; D38.1-D38.4; D38.6; E32; G70; J85; J86; J91-J95; J98; J99; K22.0; K22.2; K22.3; K22.5; K44; T91.2; T91.460015+18243; 60015+31001-31178; 60015+31187; 60015+31205-31207; 60015+31209-31230; 60015+21042; 60015+210492.1.38.Tuberkulozes izplatības ierobe?o?ana???2.1.38.1.tai skaitā elpo?anas orgānu tuberkuloze, kas pierādīta bakteriolo?iski un histolo?iski?A15-A19?2.1.38.2.tuberkuloze?A15-A19; B90; Z03.0;?2.1.38.3.tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem)?F10.4+b(A15-A19); F10.5+b(A15-A19); F10.6+b(A15-A19); F10.7+b(A15-A19); F10.8+b(A15-A19); F11.5+b(A15-A19); F11.6+b(A15-A19); F11.7+b(A15-A19); F11.8+b(A15-A19); F12.5+b(A15-A19); F12.6+b(A15-A19); F12.7+b(A15-A19); F12.8+b(A15-A19); F13.5+b(A15-A19); F13.6+b(A15-A19); F13.7+b(A15-A19); F13.8+b(A15-A19); F14.5+b(A15-A19); F14.6+b(A15-A19); F14.7+b(A15-A19); F14.8+b(A15-A19); F15.5+b(A15-A19); F15.6+b(A15-A19); F15.7+b(A15-A19); F15.8+b(A15-A19); F16.5+b(A15-A19); F16.6+b(A15-A19); F16.7+b(A15-A19); F16.8+b(A15-A19); F18.5+b(A15-A19); F18.6+b(A15-A19); F18.7+b(A15-A19); F18.8+b(A15-A19); F19.5+b(A15-A19); F19.6+b(A15-A19); F19.7+b(A15-A19); F19.8+b(A15-A19); F00-F09+b(A15-A19); F20-F48+b(A15-A19); F50-F50.9+b(A15-A19); F53+b(A15-A19); F60-F62+b(A15-A19); F68.1+b(A15-A19); F70-F79+b(A15-A19); F80,3+b(A15-A19); F84.0-F84.9+b(A15-A19); F90-F92+b(A15-A19); F95+b(A15-A19); Z02.3+b(A15-A19); Z04.6+b(A15-A19); Z04.8+b(A15-A19)?2.1.38.4.plau?u un ārpusplau?u tuberkulozes diagnostika un ārstē?ana bērniem0-17A15-A19?2.1.38.5.tuberkulozes un plau?u slimību klīnikas filiāles "Ceplī?i" pacientiem, kuriem tiek nodro?ināta piespiedu izolē?ana un ārstē?ana?A15-A19?2.1.38.6.multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstē?ana?A15-A19602612.1.38.7.tuberkulozes diagnostika un ārstē?ana?A15-A19; B90; Z03.0?2.1.39.Mugurkaulāja saslim?anu un traumu ?irur?iska ārstē?ana?C41.2; C41.4; C70.1; C79.5; D16.6; D32.1; D42.1; D48.0; G06.1; G06.2; M08.1; M45; M46; M47; M48; M50; M51; M66.1; M80; M84.4; S12; S13; S14; S22.0; S22.1; S23.0; S23.1; S23.3; S24; S32.0; S32.1; S32.2; S32.7; S32.8; S33.0; S33.1; S33.2; S33.3; S33.5; S33.6; S33.7; S34; T02.0; T02.1; T02.7; T03.0; T03.1; T06.0-T06.2; T08; T91.1-T91.3; T91.824128; 30006; 30010-30013; 30020; 30022; 30028; 30030; 30031; 30059; 300652.1.40.Skoliozes operācijas?M41.0; M41.1; M41.2; M41.4; M41.5; M42.0; M43.1; Q67.5; Q76.1; Q76.3; Q76.430001; 30003; 30004; 30005; 30011; 30020; 30028; 30030; 30047; 300582.1.41.Osteomielīts?M86; T84.5-T84.720043; 20128; 20140; 20147; 20159; 20201; 20204; 20206; 20209; 20210; 20212; 20215;20218; 20232; 20240; 20241; 20242; 20263; 20264; 202812.1.42.Stacionārā palīdzība bērniem un zīdai?iem īpa?i smagos gadījumos???2.1.42.1.tai skaitā stacionārā palīdzība bērniem īpa?i smagos gadījumos0-17?600282.1.42.2.stacionārā palīdzība zīdai?iem īpa?i smagos gadījumos0-1P07.0-P07.2; P10.2; P36; P52.2; P91.2602112.1.43.Psihiatriskā palīdzība stacionārā???2.1.43.1.psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma?F00-F09; F10.5-F10.8; F11.5-F11.8; F12.5-F12.8; F13.5- F13.8; F14.5-F14.8; F15.5-F15.8; F16.5-F16.8; F18.5-F18.8; F19.5- F19.8; F20-F48; F50-F50.9; F53; F60- F62; F68.1; F70-F79; F80.3; F84.0-F84.9; F90-F92; F95; Z04.6?2.1.43.2.psihiatriskā palīdzība bērniem0-17F01-F17; F18.5-F18.8; F19.0-F19.9; F20-F99; Z04.6?2.1.43.3.ilgsto?a psihiatriskā ārstē?ana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma?F00-F07; F20; F21; F22.8; F25; F31-F34; F43; F62.1; F70; F71-F73; F78; F79; G40+b(F02.8)?2.1.43.4.ilgsto?a psihiatriskā ārstē?ana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma0-17F00-F07; F20; F21; F22.8; F25; F31-F34; F43; F62.1; F70; F71-F73; F78; F79; G40+b(F02.8)?2.1.44.Ginekolo?ija īpa?i smagos gadījumos?N70; N71; N73.0; N73.3; N73.5; O85; O86; T81600092.1.45.Dzemdības???2.1.45.1.tai skaitā dzemdības dzemdību patolo?ijas gadījumā?O60-O75; O80-O84; O85-O9216107; 161082.1.45.2.fiziolo?iskās dzemdības?O60-O75; O80-O84; O85-O9216100; 16102; 16106;2.1.45.3.?eizargrieziens?O60-O75; O80-O84; O85-O92161152.1.46.Perinatālā perioda stāvok?i0-17P05; P08-P15; P20-P28; P35; P37-P39; P53-P61; P70-P78; P91-P96?2.1.47.Neirolo?ija (insulta vienība)?I60; I61; I6360023; 600242.1.48.Rehabilitācija pēc insulta vienības?I60; I61; I6360001+604012.1.49.Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzība?G04; G05; G09; G11; G32; G35; G36; G37; G95; G99.2600542.1.50.Narkolo?ija, narkomānu rehabilitācija???2.1.50.1.tai skaitā narkolo?ija?F10-F19; F6313015; 13016; 13017; 13018; 13019; 13020; 13021; 130222.1.50.2.narkomānu rehabilitācija stacionārā?F10-F19600982.1.51.Obligātā narkolo?iskā palīdzība bērniem??600642.1.52.Smaga galvas smadze?u trauma?S02.0; S02.1; S02.7; S02.9; S06.1-S06.9; S07; S09.7; T02.0; T04.0; T90.0-T90.3; T90.5; T90.824016; 24018-24020; 24022-24025; 24060; 24070; 24094; 240952.1.53.Piespiedu psihiatriskā ārstē?ana stacionārā ar apsardzi??60017; 602202.1.54.Stacionārās ārstē?anas nodro?inā?ana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem?A00-A09; A20-A64; A68-A70; A75-A99; B00-B19; B25-B83; B86; E80.4-E83.1; G00-G05; J01-J06.9; J09-J18; J20-J22; K70.1; K71.0-K71.9; K73.2; K74.3; K74.6; K75.0; K75.2; K75.9; K76.0; K76.8; K76.9; K83.0; K91.5; L00-L99; R17; R50; U04; U04.9?2.1.55.Stacionārās ārstē?anas nodro?inā?ana HIV/AIDS pacientiem?B20-B24; O98.7?2.1.56.Vēdera aortas endoprotezē?ana?I71.4, I79.1, I71.0, I71.3, I70.0, S35.0220112.1.57.Krū?u aortas endoprotezē?ana?I70.0; I71.0; I71.1; I71.2; I71.5; I71.6; I71.8; I71.9; S25.0220122.1.58.Vājredzību izraiso?u slimību operatīva ārstē?ana bērniem0-1717257+17258+17259; 17304+17307. 2.1.59.Ortotopiskā sirds transplantācijaI25.5; I25.8; I42; I5032090; 320912.2. Citi stacionāro pakalpojumu apmaksas nosacījumi2.2.1.Pacienta aprūpe, kuram nepiecie?ama ilgsto?a mākslīgā plau?u ventilācija??602543. Fiksētās ikmēne?a izmaksas aprē?inam izmantojamie gultasdienu tarifi un viena pacienta ārstē?anas tarifiNr.p.k.Programmas nosaukumsVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"VSIA "Paula Stradi?a klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"17.pielikuma 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., 1.14., 1.19. un 1.20. apak?punktā minētās slimnīcas17.pielikuma 1.4., 1.5., 1.6., 1.9., 1.12., 1.13., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18. un 1.21.apak?punktā minētās slimnīcas17.pielikuma 3.punktā minētās slimnīca17.pielikuma 2.punktā minētās slimnīcasVSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""VSIA "Traumatolo?ijas un ortopēdijas slimnīca"Rīgas pa?valdības SIA "Rīgas 2.slimnīca"Rīgas pa?valdības SIA "Dzemdību nams"17.pielikuma 3.3., 3.5., 3.7., 3.9., 3.10. un 3.11. apak?punktā minētās slimnīcasVSIA "Aknīstes psihoneirolo?iskā slimnīca"VSIA "Bērnu psihoneirolo?iskā slimnīca "Aina?i""12345678910111213143.1.Gultasdienas tarifs (euro)54,8738,2538,2528,1031,1837,0437,0434,1821,7411,9715,6116,683.2.Viena pacienta ārstē?anas tarifi iezīmētās programmās (euro)?3.2.1.Pieaugu?o apdegumu stacionārā ārstē?ana?3099,94??????????3.2.2.Apsaldējumu stacionārā ārstē?ana pieaugu?ajiem?1863,69??????????3.2.3.Stacionārā palīdzība asinsvadu ?irur?ijā?1631,911631,91?????????3.2.4.Iedzimtas sirds asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālajā periodā radusies asinsrites sistēmas patolo?ija. Izmeklē?ana, terapija761,01???????????3.2.5.Bērnu surdolo?ija (pārejo?i vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija?477,14??????????3.2.6.Cilmes ?ūnu transplantācija?4013,99??????????3.2.7.Cistiskā fibroze838,84???????????3.2.8.?ernobi?as AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstē?ana stacionārā?293,34??????????3.2.9.Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai, radiofrekventā katetra ablācija?2196,10??????????3.2.10.Hepatobiliārā ?irur?ija?1389,24??????????3.2.11.Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas ??elt?u, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstē?ana????????????3.2.11.1.tai skaitā iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas ??elt?u stacionārā ārstē?ana?572,60??????????3.2.11.2.smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstē?ana?2219,60??????????3.2.12.Plānveida un neatliekamā invazīvā kardiolo?ija????????????3.2.12.1.tai skaitā plānveida koronārā angiogrāfija?738,87738,87?????????3.2.12.2.plānveida perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju?2291,502291,50?????????3.2.12.3.plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju ?3469,933469,93?????????3.2.12.4.plānveida perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīces ?4800,484800,48?????????3.2.12.5.neatliekamā koronārā angiogrāfija933,28933,283.2.12.6.neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju2515,962515,963.2.12.7.neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju3818,043818,043.2.12.8.neatliekamā perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīces4973,804973,803.2.13.Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardiolo?ijas metodi????????????3.2.13.1.tai skaitā pieaugu?ajiem?5302,05??????????3.2.13.2.bērniem6800,59???????????3.2.14.Jaundzimu?o intensīvā terapija un reanimācija (līdz 7.dzīves dienai)????????????3.2.14.1.tai skaitā smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpo?anas sistēmas bojājumi2910,972910,97????2910,97????3.2.14.2.zems dzim?anas svars, neiznēsātība1369,631369,63????1369,63????3.2.14.3.jaundzimu?o intensīvā terapija un reanimācija883,98883,98????883,98????3.2.14.4.terciārā līme?a pakalpojums - smaga neiznēsātība. Specifiski perinatālā perioda elpo?anas sistēmas bojājumi8415,563.2.14.5.terciārā līme?a pakalpojums - zems dzim?anas svars, neiznēsātība9807,753.2.14.6.terciārā līme?a pakalpojums - jaundzimu?o intensīvā terapija un reanimācija2187,993.2.15.Kardio?irur?ija. Kardio?irur?ija bērniem????????????3.2.15.1.tai skaitā kardio?irur?ija bērniem8496,54???????????3.2.15.2.kardio?irur?ija pieaugu?ajiem?9472,21??????????3.2.16.Kohleārā implanta implantācija bērniem23851,85???????????3.2.17.Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievieto?ana bērniem7096,82???????????3.2.18.Medicīniskā rehabilitācija stacionārā????????????3.2.18.1.tai skaitā rehabilitācija pacientiem ar muguras smadze?u ??ērsbojājumu (spinālie pacienti)????967,66???????3.2.18.2.rehabilitācija pieaugu?iem??623,36?623,36???????3.2.18.3.rehabilitācija bērniem660,09?660,09?660,09???????3.2.18.4.ilgsto?i mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija????2493,44???????3.2.19.Mikro?irur?ija pieaugu?iem????????????3.2.19.1.tai skaitā mikro?irur?ijas bāzes programma pieaugu?iem?553,62???553,62??????3.2.19.2.mikro?irur?ija pieaugu?iem?1489,63???1489,63??????3.2.20.Mikro?irur?ija bērniem?1570,44??????????3.2.21.Izgulējumu, tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgsto?i nedzīsto?u, hronisku ādas, mīksto audu ?ūlu (problēmbrū?u) mikro?irur?iska ārstē?ana?13191,22??????????3.2.22.Nacionālsociālistiskajā re?īmā cietu?o personu rehabilitācija?601,05??????????3.2.23.Nefro?irur?ija, nieres transplantācija, pacienta sagatavo?ana transplantācijai????????????3.2.23.1.tai skaitā nieres transplantācija un pēcoperācijas periods?15970,19??????????3.2.23.2.slimnieku sagatavo?ana transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsuperesīvas terapijas komplikācijām, tās kontrole, korekcija, kā arī pacienti ar nefunkcionējo?u transplantātu?1607,12??????????3.2.24.Neiroangiolo?ija. Funkcionālā neiro?irur?ija?3139,88??????????3.2.25.Neiroonkolo?ija?1710,89??????????3.2.26.Paliatīvā aprūpe?367,21367,21?????367,21???3.2.27.Lielo locītavu endoprotezē?ana????????????3.2.27.1.tai skaitā gū?as locītavas endoprotezē?ana ar cementējamu endoprotēzi?1483,461483,461483,46?1483,461483,46?????3.2.27.2.gū?as locītavas endoprotezē?ana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi?2424,062424,062424,06?2424,062424,06?????3.2.27.3.gū?as locītavas endoprotezē?ana bez endoprotēzes (ar 50 % apmaksu)?480,84480,84480,84?480,84480,84?????3.2.27.4.gū?as locītavas endoprotezē?ana ar cementējamu endoprotēzi (ar 50 % apmaksu)?741,73741,73741,73?741,73741,73?????3.2.27.5.gū?as locītavas endoprotezē?ana ar bezcementa metāls–metāls protēzi?????3796,483796,48?????3.2.27.6.ce?a locītavas endoprotezē?ana?2295,022295,022295,02?2295,022295,02?????3.2.27.7.ce?a locītavas endoprotezē?ana?1147,511147,511147,51?1147,511147,51?????ar 50 % apmaksu?3.2.27.8.pleca locītavas endoprotezē?ana?????3351,963351,96?????3.2.27.9.pleca locītavas endoprotezē?ana?????1675,981675,98?????ar 50 % apmaksu?3.2.28.Revīzijas endoprotezē?ana?????3208,463208,46?????3.2.29.Sifiliss, gonoreja bērniem488,63???????????3.2.30.Specializētā mutes, sejas un ?ok?u slimību ārstē?ana iedzimtu patalo?iju un jaunveidojumu gadījumos?396,59??????????3.2.31.Staru terapija?1489,751489,75?????????3.2.32.Radio?irur?ija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augsti tehnolo?iskām apstaro?anas metodēm?2907,98??????????3.2.33.?īmijterapija bērniem2323,54???????????3.2.34.?īmijterapija pieaugu?ajiem?598,45598,45?????598,45???3.2.35.Diagnostiskā un ?irur?iskā palīdzība onkolo?ijā un hematolo?ijā????????????3.2.35.1.tai skaitā diagnostiskā un ?irur?iskā palīdzība bērniem onkolo?ijā un hematolo?ijā743,09???????????3.2.35.2.diagnostiskā un ?irur?iskā palīdzība onkolo?ijā?688,50688,50?????688,50???3.2.35.3.stacionārā palīdzība hematolo?ija?351,32351,32?????351,32???3.2.35.4.onkolo?ijas programma?????1297,23??????3.2.36.Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem773,33???????????3.2.37.Torakālā ?irur?ija?1492,56??????????3.2.38.Tuberkulozes izplatības ierobe?o?ana????????????3.2.38.1.tai skaitā elpo?anas orgānu tuberkuloze, kas pierādīta bakteriolo?iski un histolo?iski?478,41??????????3.2.38.2.tuberkuloze??2365,44?????????3.2.38.3.tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem)????????2649,91???3.2.38.4.plau?u un ārpusplau?u tuberkulozes diagnostika un ārstē?ana bērniem?1719,79??????????3.2.38.5.tuberkulozes un plau?u slimību klīnikas filiāles "Ceplī?i" pacientiem, kuriem tiek nodro?ināta piespiedu izolē?ana un ārstē?ana?2014,80??????????3.2.38.6.multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstē?ana?2802,13??????????3.2.38.7.tuberkulozes diagnostika un ārstē?ana?1012,33??????????3.2.39.Mugurkaulāja saslim?anu un traumu ?irur?iska ārstē?ana?2470,942470,94??2470,94??????3.2.40.Skoliozes operācijas3783,78???????????3.2.41.Osteomielīts?1568,52???1568,521568,52?????3.2.42.Stacionārā palīdzība bērniem un zīdai?iem īpa?i smagos gadījumos????????????3.2.42.1.tai skaitā stacionārā palīdzība bērniem īpa?i smagos gadījumos2201,04???????????3.2.42.2.stacionārā palīdzība zīdai?iem īpa?i smagos gadījumos6312,52???????????3.2.43.Psihiatriskā palīdzība stacionārā????????????3.2.43.1.psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma????????827,50???3.2.43.2.psihiatriskā palīdzība bērniem????????537,37???3.2.43.3.ilgsto?a psihiatriskā ārstē?ana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma?????????3277,27??3.2.43.4.ilgsto?a psihiatriskā ārstē?ana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma??????????4274,00?3.2.44.Ginekolo?ija īpa?i smagos gadījumos?4610,95??????????3.2.45.Dzemdības????????????3.2.45.1.tai skaitā dzemdības dzemdību patolo?ijas gadījumā?408,61408,61408,61???408,61????3.2.45.2.fiziolo?iskās dzemdības?276.24276.24276.24???276.24????3.2.45.3.?eizargrieziens?526,26526,26526,26???526,26????3.2.46.Perinatālā perioda stāvok?i946,87???????????3.2.47.Neirolo?ija (insulta vienība)?851,80851,80?????????3.2.48.Rehabilitācija pēc insulta vienības?514,92??????????3.2.49.Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzība?818,81??????????3.2.50.Narkolo?ija, narkomānu rehabilitācija????????????3.2.50.1.tai skaitā narkolo?ija??169,67?????169,67???3.2.50.2.narkomānu rehabilitācija stacionārā????????2291,12???3.2.51.Obligātā narkolo?iskā palīdzība bērniem????????652,20???3.2.52.Smaga galvas smadze?u trauma?1379,331379,33??1379,33??????3.2.53.Piespiedu psihiatriskā ārstē?ana stacionārā ar apsardzi????????0,00???3.2.54.Stacionārās ārstē?anas nodro?inā?ana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem?209,64??????????3.2.55.Stacionārās ārstē?anas nodro?inā?ana HIV/AIDS pacientiem?574,35??????????3.2.56.Vēdera aortas endoprotezē?ana?12647,48??????????3.2.57.Krū?u aortas endoprotezē?ana?18502,16?????????3.2.58.Vājredzību izraiso?u slimību operatīva ārstē?ana bērniem733,883.2.59.Ortotopiskā sirds transplantācija29574.623.3.Viena pacienta ārstē?anas tarifs pārējiem pakalpojumiem403,70???263,21708,50450,79263,21263,21???3.3.1.tai skaitā pārējie ?irur?iskie pakalpojumi?629,56629,56629,56????????3.3.2.pārējie terapeitiskie pakalpojumi?284,90284,90284,90????????3.4.Viena pacienta ārstē?anas tarifs aprūpes slimnīcā, noda?ā vai gultā145,28145,28145,28145,28?145,28145,28????145,283.5.Vienas gultasdienas tarifs pacienta aprūpei, kuram nepiecie?ama ilgsto?a mākslīgā plau?u ventilācija24,3124,3124,3124,3124,3124,3124,31????24,314. Lielo ?irur?isko operāciju saraksts:Nr.p.k.Manipulācijas kodsManipulācijas nosaukums4.1.06062Radiofrekventā katetra ablācija ar trīsdimensiju potenciālu re?istrācijas lieto?anu4.2.06130Vienkameru elektrokardiostimulatora implantācijas operācija bez elektrokardiostimulatora vērtības4.3.06131Divkameru pastāvīgā elektrokardiostimulatora implantācija bez elektrokardiostimulatora un endokardiālo elektrodu vērtības4.4.06136ICD implantācija bez ICD un endokardiālo elektrodu vērtības4.5.06137Pastāvīgas EKS sistēmas rekonstrukcija, sistēmas korekcija bez EKS elektroda un elektroda adaptera vērtības4.6.06138Endokardiālā elektroda mai?a4.7.06139Elektrokardiostimulatora lo?as mai?a4.8.06140Elektrokardiostimulatora ekstirpācija4.9.06141Ilgsto?ās elektrokardiogrammas monitorē?anas iekārtas implantācija bez iekārtas vērtības4.10.06150Elektrokardiostimulatora miokardiālā implantācija4.11.06160Miokarda biopsija kā patstāvīga manipulācija4.12.06202Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardiolo?ijas metodi4.13.06203Perkutāna koronārā intervence ar zālēm pildītu stentu implantāciju stacionārā un dienas stacionārā4.14.08053Barības vada endoprotēzes ielik?ana bez endoprotēzes vērtības. Var uzrādīt kopā ar manipulāciju 080594.15.08063Hemostāze neatliekamās aug?ējās vai apak?ējās endoskopijas laikā bez vienreizējās lieto?anas materiālu vērtībām. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 081134.16.08070Barības vada striktūras lāzera koagulācija4.17.08071Sve??erme?a iz?em?ana no barības vada, ku??a un divpadsmitpirkstu zarnas. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061 un 080624.18.08072Endoskopiska varikozu vēnu terapija aug?ējā un apak?ējā gremo?anas sistēmā bez variko?u klip?u un ligatūru izmaksām neatliekamā situācijā asi?ojo?u vēnu gadījumā. Var uzrādīt kopā ar manipulācijām 08061, 08062, 08111, 08112, 081134.19.08077Papillae Vateri endoskopiska kanulācija ar kontrastvielas ievadī?anu un/vai sekrēta ?em?anu (ERHP) bez vienreizējās lieto?anas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām4.20.08086Selektīva granulocītu, monocītu, makrofāgu aferēze ar Adacolumn sistēmu4.21.08090Endoskopiska papillosfinkterotomija bez vienreizējās lieto?anas vadītāju, dilatācijas balonu un katetru vērtībām4.22.08093Endoskopiskā papillosfinkterotomija ar konkrementu litotripsiju un/vai ekstrakciju4.23.08097Endoskopiskā papillosfinkterotomija un stenta ievieto?ana ?ults vai aizku??dziedzera vados bez endoprotē?u vērtības4.24.08100Perkutānā endoskopiskā gastrostomija4.25.08114Piemaksa manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par līdz divu g?otādas paraugu ?em?anu sakarā ar polipu izgrie?anu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu4.26.08115Piemaksa pie manipulācijām 08060, 08061, 08062, 08063, 08110, 08111, 08112, 08113 par vairāk nekā divu g?otādas paraugu ?em?anu sakarā ar polipu izgrie?anu un/vai mezglu biopsijām, lietojot augstfrekvences elektroinstrumentu4.27.08135Lāzera koagulācija caur endoskopu viens seanss. Nelieto kopā ar manipulāciju 080704.28.16027Diagnostiskā amniocentēze un amniocentēze aug?a materiāla iegū?anai4.29.16028Amniocentēze grūtniecības pārtrauk?anai4.30.16029Histeroskopija4.31.16040Dzemdes kakla amputācija4.32.16041Maksts un starpenes plastika4.33.16042Dzemdes venterofiksācija4.34.16043Endometrija rezektoskopija4.35.16044Operācija uz dzemdes piedēk?iem4.36.16050Olvadu plastiskas operācijas4.37.16052Dzemdes perforācijas atveres sa?ū?ana4.38.16053Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez piedēk?u iz?em?anas. Dzemdes plīsuma sa?ū?ana4.39.16054Konservatīva miomektomija4.40.16060Dzemdes amputācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēk?u iz?em?anas4.41.16061Dzemdes ekstirpācija ar vai bez olvadu iz?em?anas4.42.16062Dzemdes vagināla ekstirpācija4.43.16063Dzemdes ekstirpācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez piedēk?u iz?em?anas4.44.16064Vienkār?a vulvektomija4.45.16065Radikāla vulvektomija4.46.16070Vertheima operācija4.47.16071Dzemdes ekstirpācija ar mazā iegur?a limfadenektomiju vai deomentizāciju4.48.16072?irur?iska kontracepcija (sterilizācija) ar laparatomiju4.49.16073Piemaksa par ?irur?isku kontracepciju (sterilizācija) pie vienlaicīgi veiktas citas operācijas4.50.16074Retroperitoneāla ileakāla limfadenoektomija4.51.16075?uvju uzlik?ana dzemdes kaklam istmo-cervikālās mazspējas gadījumā4.52.16080Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām4.53.16082Laparoskopiskas operācijas - salpingectomija, salpingostomija ar aug?a olas evakuāciju, cistektomija, cistovazektomija4.54.16087Laparoskopiska saaugumu atdalī?ana un salpingolīze mazajā iegurnī4.55.16088Laparoskopiska histerektomija ar vai bez piedēk?iem4.56.16089Laparoskopiska olnīcu caurlaidības pārbaude, olnīcu kauterizācija4.57.16111Tuboligācija pēc dzemdībām4.58.16112Amnioinfūzijas4.59.16115?eizargrieziens4.60.16117Mazais ?eizargrieziens4.61.16118Vaginālais ?eizargrieziens4.62.16119Aug?a sadalī?anas operācija4.63.16120Placentas manuāla atdalī?ana un izdalī?ana4.64.16121Dzemdes dobuma manuāla revīzija un placentas manuāla ablācija4.65.16130Dzemdes kakla I - II pakāpes plīsuma sa?ū?ana4.66.16131Dzemdes kakla III pakāpes plīsuma sa?ū?ana4.67.16132Starpenes I un II pakāpes un maksts plīsuma sa?ū?ana4.68.16133Starpenes III un IV pakāpes plīsumu sa?ū?ana4.69.16134Epiziotomijas, perineotomijas sa?ū?ana4.70.17138Acs konjunktīvas vai plaksti?a veidojuma likvidē?ana4.71.17139Orbītas veidojuma ekstirpācija4.72.17140Sve??erme?u vai silikona plombu iz?em?ana no orbītas dobuma4.73.17151Dakriocistorinostomija4.74.17157Asaru un deguna eju bu?ē?ana ar biomateriālu operatīvā ce?ā vienā pusē4.75.17165Asaru kanāla pārrāvuma sa?ū?ana4.76.17166Asaru punkti?a operācija vienā pusē4.77.17170Asaru maisi?a iz?em?ana4.78.17171Asaru dziedzeru iz?em?ana4.79.17172Papla?ināto vai sa?aurināto plaksti?u spraugu plastiska korektūra, kā arī epikantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plaksti?a stāvok?a labo?ana4.80.17180Plaksti?u noslīdē?anas (ptosis) operācija ar tie?u plaksti?a pacēlāju saīsinā?anu4.81.17181Plaksti?a noslīdē?anas (ptosis) operācija ar tie?u plaksti?a pacel?anu4.82.17183Tenona telpas bioplombē?anas operācija pie progresējo?as tuvredzības vienā acī4.83.17186Acu konjunktīvas saaugumu operē?ana ar plastiku4.84.17187Pterīga operācija4.85.17188Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku4.86.17189Konjunktīvas brūces sa?ū?ana4.87.17195Radzenes vai sklēras brūces sa?ū?ana, uzliekot līdz 5 ?uvēm4.88.17196Radzenes vai sklēras brūces sa?ū?ana, uzliekot vairāk par 5 ?uvēm. Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 171954.89.17197Radzenes seg?ana ar konjunktīvu4.90.17199Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plaksti?u4.91.17205Intraokulāra sve??erme?a iz?em?ana ar magnētu4.92.17206Intraokulāra sve??erme?a amagnētiska iz?em?ana4.93.17207Intraokulāra sve??erme?a iz?em?ana diasklerāli, lokalizējot ar apgriezto binokulāro oftalmoskopiju, un lokālas sklēras plombes pie?ū?ana sklēras grieziena vietā4.94.17215Acs musku?u miotomija un tenotomija4.95.17216Vienas acs viena musku?a operācija pie ??ielē?anas4.96.17217??ielē?anas labo?anas operācija, operējot slīpo muskuli4.97.17225Sve??erme?a evakuācija no konjunktīvas asā ce?ā4.98.17226Radzenes sve??erme?a evakuācija ar magnētu4.99.17227Keratotomija4.100.17228Radzenes kārtainā transplantācija4.101.17229Radzenes totāla transplantācija4.102.17230Radzenes ?īmiska piededzinā?ana4.103.17231Radzenes nokasī?ana4.104.17232Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija4.105.17233Acs priek?ējās kameras atvēr?ana, izskalo?ana un/vai atkal atjauno?ana ar ?uvju uzlik?anu4.106.17242Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija4.107.17243Kataraktas operācija – kataraktas krioekstrakcija4.108.17244Luksētas lēcas krioekstrakcija ar iridektomiju4.109.17245Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija4.110.17250Intrakapsulāra kataraktas ekstirpācija pēc antiglaukomatozas operācijas4.111.17251Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dē? nav iespējams veikt dienas stacionārā)4.112.17252Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dē? nav iespējams veikt dienas stacionārā)4.113.17253Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija ar intraokulāras lēcas implantāciju un vienlaicīgi ar antiglaukomatozu operāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dē? nav iespējams veikt dienas stacionārā)4.114.17254Kataraktas ekstrakcija ar priek?ējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju4.115.17255Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju–aspirāciju (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dē? nav iespējams veikt dienas stacionārā)4.116.17256Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju–aspirāciju ar lēcas vērtību (apmaksā tikai, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dē? nav iespējams veikt dienas stacionārā)4.117.17257Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju4.118.17270Intraokulāra lēcas implantācija priek?ējā kamerā4.119.17271Intraokulāra lēcas implantācija mugurējā kamerā4.120.17272Intraokulāras lēcas iz?em?ana vai pārvieto?ana4.121.17273Mugurējā sklerotomija4.122.17274Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija4.123.17285Atvērta kakta glaukomas operācija4.124.17286Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)4.125.17287Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējo?iem elementiem4.126.17288Bazāla iridektomija4.127.17289Neovaskulāra glaukomas operācija – modificētas antiglaukomatozas operācijas ar fistulizējo?iem elementiem4.128.17290Operācija pie varavīksnenes, ciliār?erme?a traumatiskiem bojājumiem4.129.17300Sklēras baklings ar implantātu vai sklēras cirklā?a4.130.17301Acs priek?ējo da?u rekonstrukcija4.131.17302Orbītas eksenterācija4.132.17303Sklēras baklings ar intravitreālo operāciju4.133.17304Vitreālā ?irur?ija (caur pars plana)4.134.17310Skleroplastiskās operācijas4.135.17320Acs ābola eviscerācija4.136.17321Acs ābola enukleācija4.137.17323Donora materiāla sagatavo?ana radzenes transplantācijai4.138.17324Rutēna un joda aplikatora lieto?ana acs melanomas ārstē?anai4.139.17325Acs ābola enukleācija ar 4 musku?u sa?ū?anu un/vai implanta ie?ū?anu4.140.17326Orbitotomija4.141.17335Krioterapija vienai acij neiznēsātiem bērniem retinopātijas gadījumā4.142.17336Krioterapija vienlaicīgi otrai acij4.143.18022Deguna glieme?nīcas da?ēja vai pilnīga iz?em?ana4.144.18024Sare??īta operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma iz?em?ana no deguna4.145.18033Submukoza rezekcija deguna starpsienā (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dē? nav iespējams veikt dienas stacionārā)4.146.18034Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrim??audu rezekciju (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dē? nav iespējams veikt dienas stacionārā)4.147.18035Plastiska operācija deguna ??ērssienas perforācijas slēg?anai4.148.18036Operatīva deguna eju sa?aurinā?ana4.149.18037Skrim??ainās hoānu stenozes vai slēguma novēr?ana4.150.18038Deguna kaulu operatīva repozīcija va?ēja lūzuma gadījumā4.151.18040Deguna kori?ējo?a operācija iedzimtu defektu gadījumā pēc heiloplastikas4.152.18041Deguna kori?ējo?as un rekonstruktīvas operācijas4.153.18042Iedzimtas cistas vai fistulas ekscīzija deguna mugurējā da?ā4.154.18047Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija4.155.18048Pieres, sfenoidālā, etmoidālā abpusēja dobumu zondē?ana un skalo?ana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot zā?u ievadī?anu (operācija)4.156.18055Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā4.157.18056Da?ēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrī?ana no deguna puses4.158.18057Haimora dobumu vienpusēja radikāla operācija4.159.18058Retroaurikulārās atveres vai abpusēja haimora dobuma fistulas operatīva slēg?ana4.160.18059Pieres dobuma trepanācija no ārpuses. Var veikt tikai stacionārā4.161.18060Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo ?ūnu atvēr?ana no deguna iek?puses4.162.18061Pieres un sfenoidālā dobuma zondē?ana un skalo?ana, izmantojot drenā?u4.163.18062Spārnkaula operācija vai etmoidālo ?ūnu iztīrī?ana caur degunu4.164.18063Operatīva pieres vai etmoidālo ?ūnu atvēr?ana un iztīrī?ana no ārpuses4.165.18064Orbītas apak?ējās sienas rekonstruktīva operācija pēc traumas bez biomateriālu vērtības4.166.18066Orbītas dekompresija4.167.18073Tonsilektomija - vienas vai abu aukslēju mande?u izlobī?ana un rezekcija ar kapsulu4.168.18075Konservatīvi neapturamas asi?o?anas operatīva ārstē?ana pēc tonsilektomijas4.169.18079Adenotomija - palielinātas rīkles mandeles iz?em?ana4.170.18080Konservatīvi neapturamas asi?o?anas operatīva ārstē?ana pēc adenotomijas4.171.18093Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija4.172.18101Mikro?irur?iska biopsijas pa?em?ana balsenē, pielietojot fibroendoskopu4.173.18129Stenozes vai eksostenozes operatīva novēr?ana dzirdes ejas skrim??a da?ā4.174.18141Bungu drenā?as ielik?ana ar protēzes vērtību4.175.18142Bungādi?as protēzes ielik?ana vai nomai?a vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielik?ana vai iz?em?ana ar protēzes vērtību4.176.18152Miringoplastika no dzirdes kanāla puses4.177.18153Aizmugurējās dzirdes ejas sieni?as plastika, rekonstrukcija4.178.18154Radikāla vidusauss operācija4.179.18155Vidusauss holesteatomas operācija4.180.18156Timpanoplastika4.181.18157Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skrieme?u ?ēdes izveido?anu, bez protēzes vērtības4.182.18162Kohleārā implantācija bez implanta vērtības4.183.18163Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta da?as ievieto?ana bez implanta vērtības4.184.18175Mastoidantrotomija4.185.18178Bojātas ārējās auss rezekcija4.186.18179?rējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas4.187.18180Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija4.188.18187Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija4.189.18196Zem?ok?a siekalu dziedzera ekstirpācija, un/vai izvadu li?ē?ana4.190.18205Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija aukslējās4.191.18206Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā (iz?emot aukslējas)4.192.18207Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem4.193.18208Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar lēveru uz asinsvadu kāji?as4.194.18209Vaiga kaula osteosintēze bez implanta vērtības4.195.18210Aug??ok?a lūzuma operatīva korekcija4.196.18211Sejas kaulu lūzumu operatīva korekcija (iz?emot aug??ok?a)4.197.18212Sejas kaulu bojājuma ekscīzija iekaisuma vai labdabīgu jaunveidojumu gadījumos4.198.18213Hipertrofētu rētu (keloīdu) ekscīzija galvas, sejas un kakla rajonā4.199.18214Faringostomas plastika4.200.18215Faringoplastika ar ādas lēveru4.201.18220Labdabīga rīkles audzēja iz?em?ana4.202.18221Balsenes rezekcija, horizontāla vai laterāla4.203.18224Laringektomija4.204.18225Laringektomija ar vairogdziedzera rezekciju vai rīkles rezekciju4.205.18229Hordektomija4.206.18230Traheostoma uz laiku vai pastāvīgi4.207.18240Laringostomas plastika4.208.18241Laringofaringostomas plastika4.209.18242Kakla cistu iz?em?ana4.210.18243Preskalēnā biopsija - kakla limfmezglu papla?ināta iz?em?ana4.211.18244Moura operācija4.212.18245Aug??ok?a kaula rezekcija ?aundabīga audzēja gadījumā4.213.18246Maksilektomija - totāla aug??ok?a kaula iz?em?ana ?aundabīga audzēja gadījumā4.214.18247?rējās auss rezekcija ?aundabīga audzēja gadījumā4.215.18248?rējās auss amputācija ?aundabīga audzēja gadījumā4.216.18249Konservatīvi neapturamas asi?o?anas operatīva ārstē?ana miega artērijas (a. Carotis) sistēmā ar ?aundabīgiem audzējiem galvas–kakla rajonā4.217.18250Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ?aundabīga audzēja gadījumā vienā pusē (Crileoperācija)4.218.18260Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus ?aundabīga audzēja gadījumā4.219.18261Komplicēta pieauss siekalu dziedzera rezekcija ?aundabīga audzēja gadījumā4.220.18262Apak??ok?a da?as rezekcija ?aundabīga audzēja gadījumā4.221.18263Apak??ok?a totāla rezekcija ?aundabīga audzēja gadījumā4.222.18264Radikāla kakla limfmezglu ekstirpācija ?aundabīga audzēja gadījumā abās pusēs4.223.18265?aundabīga ādas un mīksto audu audzēju ekscīzija4.224.18266Komplicēta defekta slēg?ana ar lēveru sejas, kakla apvidū4.225.18267Mutes pamatnes rezekcija ?aundabīga audzēja gadījumā4.226.18268Lūpas rezekcija ?aundabīga audzēja gadījumā4.227.18269Komplicēta lūpas rezekcija ?aundabīga audzēja gadījumā4.228.18270Plastiskās un rekonstruktīvās operācijas mutes dobumā ar vietējiem audiem ?aundabīga audzēja gadījumā4.229.19009Endoskopiska uretras un urīnpū??a izmeklē?ana un/vai operatīva iejauk?anās, lietojot elektrokoagulāciju4.230.19019Meatotomija4.231.19021Cirkumcīzija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dē? nav iespējams veikt dienas stacionārā)4.232.19030Plastiska priek?ādas un/vai frenulum operācija4.233.19032Vēnu (varikozes) operācija ar sēklinieka maisi?a griezumu (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dē? nav iespējams veikt dienas stacionārā)4.234.19033Vēnu (varikozes) operācija ar v.spermatica nosie?anu (vēdera griezums) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dē? nav iespējams veikt dienas stacionārā)4.235.19034Hidro- un/vai spermatocēles operācija4.236.19035Sēklinieka iz?em?ana, ieskaitot sēklinieka piedēk?a iz?em?anu4.237.19036Abpusēja orhektomija4.238.19037Orhopeksija4.239.19038Cirk??a kriptorhisma operācija4.240.19039Oli?as novadī?ana pie augstas retences vai iz?em?ana4.241.19045Vazovazostomija4.242.19046Dzimumlocek?a endoprotezē?ana bez protēzes vērtības4.243.19047Prostatas adenomas operatīva iz?em?ana4.244.19048Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpū??a kakla rezekcija4.245.19057Optiska uretrotomija4.246.19058Uretras rezekcija4.247.19065Urīnvada pastāvīgas ?inas ielik?ana vai nomai?a4.248.19068Operatīva urīnpū??a fistulas uzlik?ana4.249.19069Urīnpū??a akme?u skaldī?ana un iz?em?ana, lietojot elektrodus4.250.19070Urīnpū??a asins tamponādes tīrī?ana4.251.19075Operatīva iejauk?anās urīnpūslī, transuretrāla lielu sve??erme?u un/vai lielu audzēju iz?em?ana un stenta iz?em?ana4.252.19076Akmens, tā ??embu vai sve??erme?u ekstrakcija no urīnvada vai nieres (ar cilpas vērtību)4.253.19077Urīnvada atveres papla?inā?ana ar griezienu4.254.19078Operatīva viena vai vairāku akme?u iz?em?ana no urīnvadiem vai nieru b?odi?ām4.255.19079Nieres cistas perkutāna punkcija4.256.19080Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlik?ana4.257.19081Perkutānā litotripsija4.258.19089Operatīva nieres fistulas katetra mai?a ieskaitot katetra vērtību4.259.19095Paranefrīta drenā?a4.260.19097Nefrektomija4.261.19098Nieres cistas perkutāna rezekcija4.262.19099Perkutāna nieres pielouretrālā segmenta plastika4.263.19100Nefropeksija4.264.19101Nieres b?odi?as – urīnvada anastamoze4.265.19102Nieres dekapsulācija, perinefrālo saaugumu atdalī?ana4.266.19103Uretrokutaneostomija, vienpusējā4.267.19104Ureterocistoanastomoze4.268.19105Parciālā cistektomija4.269.19110Parciālā cistektomija ar ureterocistoanastomozi4.270.19111Cistektomija ar urīnvada pārstādī?anu zarnā un/vai urīna rezervuāra izveido?anu no zarnas4.271.19112Urīnvadu–zarnu anastamoze (ar ?inas vērtību)4.272.19113Cistektomija ar ureterokutoneostomiju4.273.19114Orhofunikulektomija4.274.19115Radikāla prostatektomija4.275.19116Urīnpū??a fistulas operatīva plastika, slēg?ana4.276.19117Periuretrālas cistas ekscīzija4.277.19118Ekstraperitoneālas, pararenālas vai paravezikālas hematomas, flegmonas incīzija un drenā?a4.278.19125Retrosimfizāra uretras un pū??a kakli?a fiksācija4.279.19127Proksimālās uretras da?as plastiskā operācija4.280.19134Uretras endoprotezē?ana pie apak?ējo urīnce?u obstrukcijas vīrie?iem4.281.19145Distālās uretras (priek?ējās) da?as plastiskā operācija4.282.19146Transvaginālas vezikovaginālas fistulas aizvēr?ana4.283.19147Transabdominālas vezikovaginālas fistulas aizvēr?ana4.284.19148Dzimumlocek?a sve??erme?u ekscīzija4.285.19149Dzimumlocek?a amputācija4.286.19150Hipospādijas un epispādijas plastika4.287.19151Kavernozo ?erme?u punkcija, indurācijas ekscīzija4.288.19155Nieru sa?ū?ana pie traumām4.289.19156Urīnpū??a sa?ū?ana pie traumām ar transabdominālo pieeju4.290.19157Urīnpū??a sa?ū?ana pie traumām ar transvezikālo pieeju4.291.19158Prostatas un sēklinieka biopsija ar vienreizlietojamās adatas vērtību4.292.19160Emaskulācija4.293.19170Cirk??a limfadenektomija, vienpusēja4.294.19171Retroperitoneāla limfadenektomija4.295.19172Ureteru sa?ū?ana4.296.19173Ureterorenoskopija (ar ?inas vērtību)4.297.19174Ureterorenoskopija ar cilpas litoekstrakciju (ar cilpas vērtību)4.298.19175Ureterorenoskopija ar kontakta litotripsiju (ar ?inas vērtību)4.299.19177Operatīva akme?a iz?em?ana no urīnpū??a4.300.19185Nieres rezekcija4.301.19186Adrenalektomija4.302.19187Ekstrakorporālā litotripsija4.303.19195Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām4.304.19196Laparoskopiska adrenalektomija4.305.19197Laparoskopiska testikulāro vēnu li?ē?ana4.306.19198Laparoskopiska transperitoneāla limfadenektomija t.sk. sēklinieku audzēju gadījumos4.307.19199Ekstraperitoneāla laparoskopiska iegur?a limfmezglu ekstirpācija t.sk. priek?dziedzera audzēja gadījumos4.308.19200Laparoskopiska ureterolitotomija4.309.19201Laparoskopiska urīnpū??a kakla fiksācija (stresa inkontinences korekcija)4.310.19202Laparoskopiskā nefrektomija4.311.19203Ar roku asistēta laparoskopija (pie uro?enitālā trakta operācijām)4.312.19204Ar roku asistēta nefrektomija4.313.19258Donora sagatavo?ana, nieru pa?em?ana, konservācija un tipē?ana4.314.19259Donora sagatavo?ana un transplantācija4.315.19270Hroniska hemodialīze (iek?autas pacientam nepiecie?amās laboratorijas, rentgena un citu izmeklējumu, kā arī materiālu un medikamentu izmaksas)4.316.19275Akūta hemodialīze (iek?autas pacientam nepiecie?amās laboratorijas, rentgena un citu izmeklējumu, kā arī materiālu un medikamentu izmaksas)4.317.19276Hemofiltrācija un hemodiafiltrācija (iek?autas pacientam nepiecie?amās laboratorijas, rentgena un citu izmeklējumu, kā arī materiālu un medikamentu izmaksas)4.318.19277Hemodialīze pēc transplantācijas (iek?autas pacientam nepiecie?amās laboratorijas, rentgena un citu izmeklējumu, kā arī materiālu un medikamentu izmaksas)4.319.19278Akūtas automatizētās peritoneālās dialīzes seanss4.320.19280Peritoneālās dialīzes katetra implantācija ar katetra vērtību4.321.19300Lēna nepārtraukta hemofiltrācija (SCUF) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības4.322.19302Nepārtraukta venovenozā hemofiltrācija (CVVH) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības4.323.19304Nepārtraukta venovenozā hemodialīze (CVVHD) viena diennakts bez dialīzes katetra vērtības4.324.19305Nepārtraukta venovenozā hemodiafiltrācija (CVVHDF) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības4.325.19307Nepārtraukta venovenozā augstas plūsmas dialīze (CVVHFD) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības4.326.19309Nepārtraukta venovenozā plazmas filtrācija un adsorbcija (CPFA) par vienu diennakti bez dialīzes katetra vērtības4.327.20085Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija traumu, audzēju vai citu saslim?anu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika4.328.20087Lielo locītavu "Z" plastika pie kontraktūrām4.329.20108Ahilla cīpslas ?uve4.330.20128Kaula vai skrim??a materiāla ?em?ana brīvai pārstādī?anai vai osteonekrektomija4.331.20130Iegur?a kaulu osteotomija4.332.20139Plaukstas, pēdas vai ?ok?a locītavas izme??ījuma operatīva reponē?ana4.333.20140Lielo locītavu me??ījuma va?ēja repozīcija4.334.20141Atslēgas kaulu galu vai patellas me??ījuma va?ēja repozīcija4.335.20145Pleca locītavas stabilizējo?a operācija4.336.20146Locītavu sai?u plastika, sa?ū?ana rokas un kājas pirkstu, plaukstas, pēdas un ?ok?a locītavām4.337.20147Dzi?i gu?o?a sve??erme?a iz?em?ana no mīkstiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību (arī Rtg kontrolē)4.338.20155Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)4.339.20159Kaula audzēja vai dobuma ekskohleācija4.340.20161Osteotomija lieliem stobra kauliem (bez fiksācijas)4.341.20200Mazo stobrkaulu kori?ējo?a osteotomija, "Z" veida osteotomija I metatarsālajam kaulam4.342.20202Lielo stobra kaulu osteosintēze ar stieni (bez implanta vērtības)4.343.20204Kaula iek?ējās fiksācijas iz?em?ana no lieliem stobra kauliem4.344.20206Reparatīvas operācijas pie garo stobru kaulu pseidoartrozēm un/vai kaula transports, ekstremitātes pagarinā?ana, Hahutova operācija (bez implanta vērtības)4.345.20208Lielo stobrkaulu osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)4.346.20214Lielo stobrkaulu osteosintēze ar skrūvēm (bez implanta vērtības)4.347.20215Lielo stobra kaulu rezekcija, iegur?a kaula, kaula audzēju rezekcija un plastika (bez implanta vērtības)4.348.20217Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija4.349.20218Lielo locītavu artrotomija, meniskektomija un/vai citu locītavu struktūru iz?em?ana (saites, sve??erme?i un citi), locītavas skalo?anas sistēmas uzlik?ana4.350.20219Sinovijektomija ce?a locītavai4.351.20220Lielo locītavu artrodēze (bez fiksācijas)4.352.20222Roku un kāju pirkstu, plaukstas un pēdu artroplastika4.353.20224Apak?delma viena kaula osteosinteze4.354.20225Spie?a kaula galvi?as osteosintēze (bez implanta vērtības)4.355.20226Olecranon osteosintēze (bez implanta vērtības)4.356.20227Aug?delma proksimālā gala osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)4.357.20228Aug?delma kaula proksimālā gala osteosintēze ar stieplēm un/vai savelko?o cilpu (bez implanta vērtības)4.358.20229Atslēgas kaula OS ar plāksni, lāpsti?as OS ar plāksni (bez implanta vērtības)4.359.20230Gū?as locītavas totāla endoprotezē?ana ar cementējamu endoprotēzi (bez protēzes vērtības)4.360.20231Gū?as locītavas endoprotezē?ana ar bezcementa endoprotēzi (bez protēzes vērtības)4.361.20232Ce?a locītavas endoprotezē?ana (bez protēzes vērtības)4.362.20236Femurokapitāla gū?as locītavas endoprotezē?ana (bez protēzes vērtības)4.363.20239Pleca locītavas endoprotezē?ana (bez protēzes vērtības)4.364.20240Cementējamas gū?as locītavas revīzijas endoprotēzes implantē?ana (bez protēzes vērtības)4.365.20241Bezcementa gū?as locītavas revīzijas endoprotēzes implantācija (bez protēzes vērtības)4.366.20242Ce?a locītavas endoprotēzes revīzijas operācija (bez protēzes vērtības)4.367.20245Aug?delma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)4.368.20246Apak?delma kaula distālās metaepifīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)4.369.20247Velt?a kaula osteosintēze (bez implanta vērtības)4.370.20248Papē?a kaula lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)4.371.20249Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, amputācijas stumbra apstrāde4.372.20251Aug?ējo vai apak?ējo ekstremitā?u eksartikulācija, amputācija, amputācijas stumbra apstrāde, revīzija (par katru ekstremitāti)4.373.20253Lielo locītavu eksartikulācija4.374.20257Acetabulum un/vai iegur?a kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)4.375.20258Simfīzes osteosintēze (bez implanta vērtības)4.376.20259Femur transtrohanter lūzuma osteosintēze ar stieplēm (bez implanta vērtības)4.377.20260Femur kakli?a osteosintēze ar kanulētām skrūvēm (bez implanta vērtības)4.378.20261Aug?stilba kaula lūzuma osteosintēze ar dinamisko gū?as skrūvi - plāksni vai dinamisko kondi?u skrūvi - plāksni (DHS vai DCS) (bez implanta vērtības)4.379.20262Aug?stilba kaula trohanteru zonas osteosintēze ar skrūvi (bez implanta vērtības)4.380.20263Lielo stobra kaulu diafīzes osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)4.381.20264Lielo stobra kaulu osteosintēze ar blo?ēto stieni (bez implanta vērtības)4.382.20265Osteosintēze ar le??a plāksni(bez implanta vērtības)4.383.20266Patellas osteosintēze (bez implanta vērtības)4.384.20267Lielā lielkaula proksimālā gala osteosintēze(bez implanta vērtības)4.385.20268Tībijas distālās metaepifīzes OS (bez implanta vērtības)4.386.20269Mazā liela kaula osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)4.387.20270Potītes lūzuma osteosintēze (bez implanta vērtības)4.388.20271Trīspotī?u lūzuma osteosintēze(bez implanta vērtības)4.389.20276Hibrīda tipa totāla gū?as locītavas endoprotezē?ana4.390.20281Artroskopija (ce?a, elko?a, pēdas locītavai). Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 20285, 20290, 20291, 20292, 202934.391.20282Artroskopiska pleca locītavas subakromiālā dekompresija vai stabilizējo?a operācija (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dē? nav iespējams veikt dienas stacionārā)4.392.20284Artroskopiska pleca rotatoru cīpslu sa?ū?ana4.393.20285Artroskopiska ce?a locītavas krustenisko sai?u rekonstrukcija (bez interferences skrūvju vērtības)4.394.20288Artroskopija (pleca, gū?as locītavai)4.395.20290Artroskopiska ce?a locītavas menisku sa?ū?ana4.396.20291Artroskopiska ce?a locītavas skrim??a defekta mozaikplastika4.397.20292Artroskopiska ce?a locītavas kaulu osteosintēze (bez implantu vērtības)4.398.20293Artroskopiska ce?a locītavas sinovijektomija4.399.20303Nekrotomija un nekrektomija pie 5–10 % apdeguma sejai, plaukstām vai pēdām, arī dzi?ām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām4.400.20304Nekrotomija un nekrektomija pie 11–30 % apdegumu virsmas, arī dzi?ām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām4.401.20305Nekrotomija un nekrektomija pie apdegumiem virs 30 % apdegumu virsmas, arī dzi?ām mīksto audu nekrozēm pie traumām un traumu sekām4.402.20306Autodetermoplastika pie 5–10 % apdegumu virsmas4.403.20307Autodetermoplastika pie 11–30 % apdegumu virsmas4.404.20308Autodetermoplastika pie apdegumiem virs 30 %4.405.20309Rekonstruktīvās operācijas pēc apdegumiem4.406.21017Proves laparotomija4.407.21018Konvencionāla apendektomija4.408.21019Intraabdominālas asi?o?anas novēr?ana4.409.21020Saaugumu pārdalī?ana. Patstāvīga operācija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām4.410.21021Intraabdomināla biopsija vai abscesa atvēr?ana4.411.21022Piena dziedzera sektorāla rezekcija4.412.21023Dobjā orgāna perforācijas sa?ū?ana4.413.21024Konvencionāla herniorafija (apmaksā, ja veic ambulatori vai dienas stacionārā visos gadījumos, diennakts stacionārā tikai iesprūdu?as trūces gadījumā un gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dē? nav iespējams veikt dienas stacionārā. Bērniem līdz 8 gadu vecumam apmaksā diennakts stacionārā visos gadījumos)4.414.21026Postoperatīva trūces plastika4.415.21027Aknu biopsija4.416.21040Gastroenteroanastomoze, enteroenteroanastomoze4.417.21041Zarnas rezekcija4.418.21042Gastrotomija, gastrostomija, enterotomija, enterostomija, kolostomija, stomas slēg?ana4.419.21043Distālā ku??a rezekcija vai ekscīzija4.420.21044Vagotomija4.421.21045Konvencionāla holecistektomija ar ?ults ce?u revīziju4.422.21046Biliodigestīva anastamoze4.423.21047Radikāla mastektomija4.424.21048Liesas operācija4.425.21049Diafragmas operācija ar laparatomijas pieeju4.426.21050Totāla gastrektomija, proksimāla ku??a rezekcija4.427.21051Transduodenāla operācija uz papilla duodeni major4.428.21060Aizku??a dziedzera drenējo?as operācijas; nekrektomija4.429.21061Virsnieru operācijas4.430.21062Taisnās zarnas rezekcija vai ekstirpācija4.431.21063Totāla kolektomija4.432.21064Rectum rezekcija ar sigmas novadī?anu anālajā kanālā4.433.21065Intraabdomināla limfadenektomija vai lielo kolektoru radikāla limfadenektomija (intraabdomināli, paduses un cirk??a kolektori)4.434.21066Atkārtotas vai rekonstruktīvas abdominālas operācijas, fistulu operācijas4.435.21067Vairogdziedzera un epitēlij?ermenī?u operācijas, dzi?i lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā4.436.21068Aknu rezekcijas, aizku??a dziedzera rezekcija4.437.21069Retroperitoneālo veidojumu ekstripācija4.438.21082Atkārtota operācija sakarā ar asi?o?anu operācijas zonā pēcoperācijas periodā4.439.21100Diagnostiskā laparoskopija. Neuzrādīt kopā ar citām operācijām4.440.21101Laparoskopiska holecistektomija4.441.21102Laparoskopiska apendektomija4.442.21103Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dē? nav iespējams veikt dienas stacionārā)4.443.21104Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP) (apmaksā tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Diennakts stacionārā apmaksā gadījumos, ja pacientam kontrindikāciju dē? nav iespējams veikt dienas stacionārā)4.444.21105Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika4.445.21106Laparoskopiska adrenalektomija4.446.21107Laparoskopiska fundoplikācija4.447.21108Laparoskopiska kardiomiotomija4.448.21110Laparoskopiska labās puses hemikolektomija4.449.21111Laparoskopiska kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priek?ējā rezekcija4.450.21112Laparoskopiska splenektomija4.451.21113Ar roku asistēta laparoskopija zarnu trakta operācijām4.452.21114Ar roku asistēta labās puses hemikolektomija, zarnu rezekcija4.453.21115Ar roku asistēta kreisās puses hemikolektomija, sigmas rezekcija, priek?ējā rezekcija4.454.21130Saaugumu pārdalī?ana (laparoskopiska operācija). Neuzrādīt kopā ar citām operācijām4.455.21190Operācijas pie proktolo?iskām saslim?anām ar starpenes pieeju4.456.21192Operācijas pie proktolo?iskām saslim?anām ar abdominālo pieeju. Neuzrādīt kopā ar manipulācijām 21063, 21064, 210654.457.22001Krū?u aortas rekonstruktīvās operācijas4.458.22002Krū?u aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (intratorakālās)4.459.22003Krū?u aortas loka zaru rekonstruktīvās operācijas (ekstratorakālās)4.460.22004Aug?ējo ekstremitā?u artēriju rekonstruktīvās operācijas4.461.22005Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie okluzējo?ām saslim?anām4.462.22006Vēdera aortas viscerālo zaru rekonstruktīvās operācijas4.463.22007Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismām4.464.22008Vēdera aortas rekonstruktīvās operācijas pie aneirismu plīsuma, atslā?o?anās4.465.22009Iegur?a artēriju ?untē?anas, protezē?anas rekonstruktīvās operācijas4.466.22010Iegur?a artēriju endarterektomijas rekonstruktīvās operācijas4.467.22011Vēdera aortas endoprotezē?anas operācija ar endoprotēzes vērtību4.468.22012Krū?u aortas endoprotezē?anas operācija bez stentprotēzes vērtības4.469.22015Ciskas artēriju rekonstruktīvās operācijas4.470.22016Paceles un apak?stilba artēriju rekonstruktīvās operācijas4.471.22017Ekstraanatomiskās asinsvadu ?untējo?as operācijas brahiocefāliem asinsvadiem4.472.22018Ekstraanatomiskās asinsvadu ?untējo?as operācijas apak?ējām ekstremitātēm4.473.22019Asinsvada revīzija ar periarteriālu simpatektomiju4.474.22020Krū?u da?as simpatektomija4.475.22021Jostas da?as simpatektomija4.476.22022Vēnas rekonstruktīvās operācijas iedzimtu un iegūtu saslim?anu gadījumos4.477.22023Operācijas varikozi papla?inātu vēnu komplikāciju gadījumos4.478.22024Asinsvadu iedzimtu anomāliju operācijas4.479.22025Operācijas ma?istrālo asinsvadu emboliju gadījumos4.480.22031Akūtās asinsvadu operācijas aortas, dobās vēnas bojājumu gadījumos4.481.22032Akūtās asinsvadu rekonstruktīvās operācijas viena asinsvada bojājuma gadījumā4.482.22034Arteriovenozu fistulu izveido?ana4.483.22035Arteriovenozu ?untu izveido?ana4.484.22062Endoskopiska subfasciāla perforanto vēnu klipē?ana4.485.23002Perifērā nerva primārā vai sekundārā ?uve4.486.23003Perifērā nerva autoplastika. Pamatoperācija4.487.23004Perifērā nerva autoplastika. Transplantāta ?em?ana4.488.23005Divu perifēro nervu autoplastika jeb interfascikulāra nerva plastika. Pamatoperācija4.489.23006Divu perifēro nervu autoplastika. Transplantāta ?em?ana4.490.23007Auss replantācija4.491.23008Skalpa replantācija4.492.23009Neirolīze mikro?irur?iskā tehnikā4.493.23010Neirinomas ekscīzija4.494.23015Intraneirāla neirolīze4.495.23016Vēnas transplantāta izdalī?ana mikro?irur?iskā tehnikā4.496.23017Lielu mīksto audu defektu mikro?irur?iskā plastika ar vaskularizētu ādas, zemādas autotransplantātu. Pamatoperācija4.497.23018Lielu mīksto audu defektu mikro?irur?iskā plastika ar vaskularizētu ādas, zemādas transplantātu (TDL, skapulārais, ingvinālais, deltveida ar muskuli, TRAM, Serratus anterior). Transplantāta ?em?ana un ādas defektu slēg?ana (ADS)4.498.23019Vidēji lielu mīksto audu defektu mikro?irur?iskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija4.499.23020Vidēji lielu mīksto audu defektu mikro?irur?iskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (radiālais, ulnārais, rokas laterālais, rokas mediālais, mugurējās starpkaulu artērijas, deltveida fasciokutānais, dorsalis pedis). Transplantāta ?em?ana, ādas defekta slēg?ana4.500.23021Mazu mīksto audu defektu mikro?irur?iskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija4.501.23022Mazu mīksto audu defektu mikro?irur?iskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem (digitālās artērijas lēveris, Thenar lēveris, venozie lēveri līdz 3 cm2 ). Transplantāta ?em?ana, ādas defekta slēg?ana4.502.23023Stobra kaula defekta vai pseidartrozes mikro?irur?iskā plastika ar vaskularizētu kaula autotransplantātu (zarnu kaula, fibulas fragmentiem). Pamatoperācija4.503.23024Stobra kaula defekta vai pseidartrozes mikro?irur?iskā plastika ar vaskularizētu kaula autotransplantātu (zarnu kaula, fibulas fragmentiem). Transplantāta ?em?ana, defekta slēg?ana4.504.23025Plaukstas, I vai citu pirkstu mikro?irur?iskā rekonstrukcija, izmantojot II pēdas pirkstu,II–III pirkstu bloku, vai Morisona operācija. Pamatoperācija4.505.23030Plaukstas, I vai citu pirkstu mikro?irur?iskā rekonstrukcija, izmantojot II pēdas pirkstu, II–III pirkstu bloku, vai Morisona operācija. Transplantāta ?em?ana, defekta slēg?ana (ADP)4.506.23031Musku?a defekta mikro?irur?iskā aizvieto?ana ar brīvu musku?a transplantātu. Pamatoperācija4.507.23032Musku?a defekta mikro?irur?iskā aizvieto?ana ar brīvu musku?u transplantātu. Transplantāta ?em?ana, defekta slēg?ana4.508.23033Plexus brachialis pilna bojājuma sekundārā mikro?irur?iskā plastika ar nervus suralis autotransplantātu. Pamatoperācija4.509.23034"Fileja" lēvera autotransplantācija akūtas traumas gadījumā. Pamatoperācija4.510.23035"Fileja" lēvera autotransplantācija akūtas traumas gadījumā. Amputāta apstrāde, struktūru identifikācija4.511.23036Radiālā, temporālā, TDL lēveru rotācija (vidējie, lielie)4.512.23037Lokālie, vietējie vai rotētie lēveri (pārkrustotie lēveri, V–Y lēveri , mazie)4.513.23038Limfovenozas anastomozes pie primāras vai sekundāras limfas atteces nepietiekamības (ne mazāk kā 6)4.514.23039Impotences mikro?irur?iskā ārstē?ana (Penis revaskularizācija)4.515.23040Sēklvadu caurejamības atjauno?ana - vazostomija, vazoepididimos4.516.23045Olvadu mehāniskās necaurlaidības atjauno?ana mikro?irur?iskā tehnikā - salpingolīze un salpingoneostomija4.517.23046Salpingostomija mikro?irur?iskā tehnikā4.518.23047Krū?u rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot audu espanderi, bez espandera vērtības4.519.23048Krū?u rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot brīvu miokutānu lēveri (TDL, TRAM )4.520.23049Krū?u rekonstrukcija pēc mastektomijas, lietojot rotētu miokutānu lēveri (TDL, TRAM )4.521.23050Redukcijas mamoplastika (medicīniskas indikācijas)4.522.23051Krūts zirnī?a izveido?ana4.523.23052Deformējo?as rētas korekcija. Pamatoperācija4.524.23053Defekta slēg?ana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 10 cm24.525.23054Defekta slēg?ana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 100 cm24.526.23056Krū?u rekonstrukcija pēc mastektomijas, lēvera ?em?ana un defekta slēg?ana4.527.23060Nelielu kaulu transplantātu ?em?ana (rādija distālais gals, tibija, nevaskularizēti)4.528.23061Lielu kaula transplantātu ?em?ana (zarnu kauls, aug?stilba kauls, nevaskularizēti)4.529.23062Liela lēvera kāji?as atdalī?anas operācija4.530.23063Maza un vidēja lēvera kāji?as atdalī?anas operācija4.531.23064Ganglija operācija4.532.23065Pirksta rētas Z, V–Y plastika4.533.23066Lielo locītavu rētu korekcija ar Z, V–Y plastikas palīdzību pie kontraktūrām4.534.23068Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgrie?anu4.535.23069Tendovagināla radikāla operācija (tendosinovialektomija) ar kaulu da?u un cīpslu rezekciju4.536.23070Dzi?i eso?a audzēja ekstripācija delnā un apak?delmā ar nervu un asinsvadu kūlī?u atbrīvo?anu4.537.23075Sindaktilijas rekonstruktīva operācija4.538.23076Dubultveidojuma izoperē?ana, kas iziet no pirkstu locītavu vietām, ietverot sānu saites rekonstrukciju, ietverot pakalpojumu manipulācijai 230754.539.23077Kājas pēdas un plaukstas nepareizu kaulu, cīpslu un sai?u veidojumu operācija (iedzimtu deformāciju gadījumos)4.540.23079Savilcēja cīpslas sagatavo?ana un sa?ū?ana, ietverot svaigas brūces apstrādi4.541.23080Savilk?ana, saīsinā?ana, pagarinā?ana vai plastiska izgrie?ana cīpslai, fascijai vai muskulim (rekonstrukcija)4.542.23081Cīpslas tenolīze, miolīze4.543.23083Cīpslas transpozīcija4.544.23084Brīva cīpslas transplantāta ?em?ana4.545.23091Dipitrēna kontraktūras operācija ar neirovaskulāro kūlī?u atbrīvo?anu4.546.23092Karpāltune?a vai tarzāltune?a sindroma operācija ar nervu dekompresiju (arī citu tune?u sindromu operācijas)4.547.23093Saites primārā ?uve un/vai locītavas somas sa?ū?ana rokas un kājas pirkstu, plaukstas un pēdas un ?ok?a locītavām4.548.23094Stieples fiksācija maziem kauliem plaukstā vai pēdā va?ēja bojājuma gadījumā4.549.23096Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)4.550.23097Pirksta protēzes vai mākslīgās locītavas ielik?ana operatīvā ce?ā4.551.23098Osteotomija un/vai rezekcija maziem delnas kauliem4.552.23099Artrotomija (kapsulotomija) pēdas vai plaukstas pirkstu locītavām4.553.23105Divetapu cīpslu plastikas I etaps (pamatoperācija)4.554.23106Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācijas stumbra apstrāde4.555.23108Cīpslas transosāla fiksācija4.556.23109Gredzenveida sai?u plastika 1 pirkstam4.557.23110Pirkstu locītavu tenodēze4.558.23111Pirkstu Z, V–Y plastika svaigas traumas gadījumā4.559.23112Asinsvada ?uve mikro?irur?iskā tehnikā4.560.24004Laminektomija traumas gadījumā (bez cietā smadze?u apvalka atvēr?anas)4.561.24005Laminektomija traumas gadījumā (ar cietā smadze?u apvalka atvēr?anu)4.562.24006Laminektomija spināla ekstradurāla tumora vai epidurīta evakuācijai4.563.24007Laminektomija spināla intradurāla tumora vai epidurīta evakuācijai4.564.24008Laminektomija spināla intramedulāra tumora evakuācijai4.565.24015Spinālā tumora reoperācija (bez laminektomijas)4.566.24016Trefinācija (viena atvere)4.567.24017Trefinācija, veicot stereotaktiskas operācijas4.568.24018Osteoplastiska trepanācija4.569.24019Osteoklastiska trepanācija4.570.24020Galvaskausa mugurējās bedres trepanācija4.571.24021Bifrontāla trepanācija4.572.24022Hroniskas subdurālas hematomas evakuācija4.573.24023Akūtas subdurālas hematomas evakuācija4.574.24024Epidurālas hematomas evakuācija4.575.24025Kontūzijas perēk?a un intracerebrālas hematomas evakuācija4.576.24026Spontānas intracerebrālas hematomas evakuācija ar cerebrotomiju4.577.24035Iek?ējās miega artērijas suprafenoidālās da?as aneirismas klipācija4.578.24036Bazilārās artērijas aneirismas klipācija4.579.24037Piemaksa manipulācijām 24035, 24036, 24037 par citu galvas smadze?u artēriju aneirismas klipāciju (bez klipa vērtības)4.580.24050Infiltratīva supratentoriāla tumora evakuācija4.581.24051Infiltratīva subtentoriāla tumora evakuācija4.582.24052Norobe?ota supratentoriāla tumora evakuācija4.583.24053Norobe?ota subtentoriāla tumora evakuācija4.584.24054Hipofīzes adenomas transkraniāla evakuācija4.585.24060Galvaskausa un smadze?u ievainojuma brūces apdare4.586.24061Galvaskausa smadze?u abscesa evakuācija (bez trepanācijas vērtības)4.587.24062Operācijas parazitāru galvas smadze?u slimību gadījumā (bez trepanācijas vērtības)4.588.24063Intrakraniālās arteriovenozas malformācijas ekstirpācija4.589.24064Galvas smadze?u nerva dekompresija galvaskausa mugurējā bedrē4.590.24065Piemaksa manipulācijām 24022, 24023, 24024, 24025, 24026,24035, 24036, 24037, 24038, 24039,24040, 24041, 24042, 24043, 24044,24050, 24051, 24052, 24053, 24054, 24055, 24056, 24057, 24060, 24061, 24062, 24063, 24064 par galvas smadze?u operāciju pie temporālās epilepsijas (bez trepanācijas vērtības)4.591.24070Ventrikulostomija4.592.24071Ventrikuloatriostomija (bez ?untējo?ās iekārtas vērtības )4.593.24072Ventrikuloperitoneostomija (bez ?untējo?ās iekārtas vērtības)4.594.24080Ventrikulu ?unta revīzija4.595.24090Galvas smadze?u stereotaksiskas operācijas (bez trefinācijas vērtības)4.596.24092Muguras smadze?u stereotaksiskas operācijas4.597.24093Ekstraintrakraniālas anastamozes konstruē?ana4.598.24094Galvaskausa defekta plastika (bez plastiskā materiāla izmaksas)4.599.24095Galvaskausa pamatnes kaulu defekta plastika (bez plastiskā materiāla izmaksas)4.600.24096Operācijas iedzimtu CNS slimību gadījumos4.601.24097Operācijas strutainu epidurītu sanācijai4.602.24098Muguras smadze?u saknī?u un/vai nervu revīzija ar plastiku4.603.24099Perifērā nerva sa?ū?ana mikro?irur?iskā tehnikā4.604.24105Galvas smadze?u asinsvadu ekstrakraniālās da?as deformāciju korekcija4.605.24106Miega artērijas bifurkācijas endarterektomija4.606.24109Endovazāla neiro?irur?iska operācija (translumināla angioplastika, oklūzija, dilatācija, selektīva intraarteriāla farmakoterapija bez speciālā katetrizācijas komplekta)4.607.24111Hipofīzes adenomas transfenoidāla ekstirpācija4.608.24120Neiroendoskopiska ventrikulostomija likvora cirkulācijas atjauno?anai4.609.24121Intraventrikulāru veidojumu ekstirpācija ar neiroendoskopu4.610.24122Da?ādas ?enēzes intracerebrālo asinsizplūdumu endoskopiski stereotaktiska evakuācija4.611.24123Neiroendoskopiska intraoperatīva nervu saknī?u dekompresija4.612.24124Neiroendoskopiska smadze?u biopsija4.613.24127Nervu un musku?u biopsija pie neiromuskulārām distrofijām4.614.24128Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu4.615.25005Hemosorbcija (HS) (1operācija)4.616.25008Plazmaferēze (PA) ar centrifūgu manuālā re?īmā (viena operācija)4.617.25009Citaferēze ar centrifūgu manuālā re?īmā4.618.25010Detoksikācijas un imūnmodulē?anas komplekss (AUVA, ALA, AMA)4.619.25014Plazmosorbcija (PS)4.620.25016Antibakteriālā terapija ar apstrādātiem eritrocītiem (ATAE)4.621.25018Resnās zarnas sorbcijas dialīze (RZSD)4.622.25020Plazmaferēze4.623.25021Hemoperfūzija ar ogles absorbentu4.624.25022?rstnieciskā plazmaferēze ar automātisko asins separatoru (2 stundas)4.625.25023Plazmosorbcija ar ogles sorbentu un automātisko asins separatoru4.626.26001Perifērisko asi?u cilmes vai limfocītu ?ūnu 1 vienības savāk?ana no slimnieka aferēzes procedūrā (vienai dienai)4.627.27002Miotomija, miogēnas dabas ??ībā kakla gadījumā4.628.27003Mīksto audu un kaulaudu sastrutojumu operācijas bērnu vecumā4.629.27004Kājas vai rokas pirkstu rekonstruktīvas operācijas bērniem iedzimtu vai iegūtu deformāciju, defektu un kontraktūru gadījumos4.630.27005Piloromiotomija pēc Ram?teda-?ēdes4.631.27006Klitoroplastika4.632.27007Mazas omfolocēles plastika bez alloplastikas4.633.27008Vēdera priek?ējās sienas plastika jaundzimu?o periodā ar alloplastiku (bez allotransplantāta vērtības)4.634.27009Krū?u kurvja priek?ējās sienas plastika4.635.27010Diafragmas trūces plastika jaundzimu?iem4.636.27011Krū?u kurvja priek?ējās sienas plastika- Pectus - Bar modifikācija ar Pectus Bar implanta vērtību4.637.27015Barības vada un ku??a zarnu trakta iedzimtu necaurejamību operācijas jaundzimu?iem4.638.27016Artēzijas operācijas jaundzimu?ajiem4.639.27017?aunu loku derivātu operatīvā ārstē?ana4.640.27018Vaginas plastika atrēzijas gadījumā4.641.27019Proktoplastika anorektālo anomāliju gadījumā4.642.27020Iedzimtu CNS patalo?iju operācijas bērnu vecumā4.643.27021Retu iedzimtu anomāliju korekcija jaundzimu?iem4.644.27022Pēdas rekonstruktīvas operācijas iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumos ar cīpslu, musku?u, locītavu kapsulu audu pārdalī?anu un/vai transpozīciju4.645.27023Rekonstruktīvas operācijas gū?as, ce?a, plaukstas vai elko?a locītavas apvidū, ieskaitot cīpslu un musku?u pār??el?anu, pagarinā?anu vai transpozīciju, kapsulotomiju ar, vai bez osteotomijas un osteosintēzes, novēr?ot bērnu cerebrālās triekas sekas4.646.27024Rekonstruktīvas operācijas bērnu garo stobru kaulu neīsto locītavu, audzēju, saīsinā?anās deformāciju gadījumos, ieskaitot osteotomiju un osteosintēzi, t.sk. ar ārējās fiksācijas metodi ar vai bez kaulaudu transplantācijas (bez ārējās fiksācijas aparāta vērtības)4.647.27025Gū?as locītavas rekonstruktīva operācija bērniem iedzimtu un iegūtu defektu un deformāciju gadījumā (iedzimta displāzija un izme??ījums, aug?stilba galvi?as aseptiska nekroze, juvenīla epifiziolīze, distrofiska coxae vara), ieskaitot osteotomiju un /vai osteosintēzi4.648.27030Parenhimatozos orgānus saglabājo?as operācijas bērniem traumatiska bojājuma gadījumā4.649.27032Operācija Hir?punga slimības gadījumā ar cirkulāro mehānisko zarnu ?uvēju, ieskaitot ?uvēja vērtību4.650.27034Lielas omfalocēles vai gastro?īzes plastika bez transplantāta vērtības4.651.27037Kaula solitāras cistas ārstē?ana ar skalo?anas metodi bērniem4.652.27038Iedzimtu sakrokokcigeālu teratogēnu jaunveidojumu ekstripācija ar astes kaula skrieme?u rezekciju4.653.27039Dzi?as venozas vai limfātiskas malformācijas ekstripācija vai ?irur?iska korekcija4.654.27040Ureterocistoneostomija ar urīnvadu apak?ējās tre?da?as modulē?anu4.655.27041Urīnpū??a kakli?a plastika pie urīnpū??a ekstrofijas mikro?irur?iskajā tehnikā4.656.27042Hipospādijas un/vai epispādijas plastika bērniem mikro?irur?iskajā tehnikā4.657.28001Mēles saitītes atbrīvo?ana ar Z plastiku vai brīvas ādas transplantāciju bērniem4.658.28003Deguna plastika – osteotomija4.659.28004Deguna plastika – osteotomija ar deguna starpsienas korekciju4.660.28005Operācijas da?ējas aug?lūpas ??eltnes gadījumā4.661.28006Operācija caurejo?as vienpusējas lūpas ??eltnes gadījumā4.662.28007Operācija caurejo?as abpusējas lūpas ??eltnes gadījumā4.663.28008Mīksto aukslēju ??eltnes slēg?ana (1.etaps)4.664.28009Cieto aukslēju ??eltnes slēg?ana (2.etaps)4.665.28010Caurejo?as aukslēju ??eltnes slēg?ana vienā etapā4.666.28015Aukslēju ??eltnes operācija – velofaringoplastika4.667.28016Aukslēju ??eltnes operācija – faringoplastika pie velofaringouvuālās nepietiekamības4.668.28017Aukslēju ??eltnes operācija – vestibuloplastika vai atlieku defektu slēg?ana4.669.28018Vestibuloplastika ar brīvās ādas transplantāciju ar atlieku defektu slēg?anu4.670.28019Vestibuloplastika ar brīvās ādas transplantāciju bez atlieku defekta slēg?anas4.671.28020Aug??ok?a defekta osteoplastika4.672.28021Korekcija pēc iedzimtām ??eltnēm – lūpai ar vietējiem audiem4.673.28022Korekcija pēc iedzimtām ??eltnēm – lūpai ar lēveru no attāliem rajoniem4.674.28023Korekcija pēc iedzimtām ??eltnēm – degunam bez skrim??a ievadī?anas4.675.28024Korekcija pēc iedzimtām ??eltnēm – degunam ar skrim??a ievadī?anu4.676.28025Korekcija pēc iedzimtām ??eltnēm – lūpai un degunam bez skrim??a ievadī?anas4.677.28026Korekcija pēc iedzimtām ??eltnēm – lūpai un degunam ar skrim??a ievadī?anu4.678.28030Aukslēju defekta slēg?ana diametrā līdz 0,5 cm4.679.28031Aukslēju defekta slēg?ana diametrā līdz 1 cm4.680.28032Aukslēju defekta slēg?ana, kas diametrā lielāks par 1cm4.681.28033Faringoplastika pēc aukslēju ??eltnes4.682.28034Aukslēju defekta slēg?ana ar lēveru no mutes4.683.28035Aukslēju defekta slēg?ana pēc divpusējas aukslēju ??eltnes slēg?anas4.684.28036Aug??ok?a osteotomija pēc Le-Fort 1.tipa4.685.28037Apak??ok?a osteotomija ar i/o pieeju apak??ok?a zara rajonam4.686.28038Apak??ok?a osteotomija ar i/o pieeju apak??ok?a korpusa rajonā4.687.28039Apak??ok?a osteotomija ar i/o pieeju mentālā rajonā4.688.28040Apak??ok?a osteotomija ar e/o pieeju apak??ok?a zara rajonā4.689.28041Apak??ok?a osteotomija ar e/o pieeju apak??ok?a korpusa rajonā4.690.28042Apak??ok?a osteotomija ar e/o pieeju mentālajā rajonā4.691.29005Mīksto audu bojājumu sekundāra apdare pie caurejo?as skalpētas brūces ar sve??erme?iem (operācijas zālē)4.692.29006Vairāku mīksto audu bojājumu primārā apdare (garumā virs 3 cm), komplicētas brūces (sadragātas malas) (operācijas zālē)4.693.29009Dzi?i gulo?a sve??erme?a iz?em?ana no mīkstajiem audiem vai kauliem ar operācijas palīdzību (operācijas zālē)4.694.29015Apak??ok?a ievilk?ana vecas luksācijas gadījumā (operācija)4.695.29016Deguna repozīcija ar funkcijas traucējumiem (operācija)4.696.29019Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, operatīva vaiga kaula repozīcija4.697.29020Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, vaiga kaula osteosintēze4.698.29021Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, orbītas pamata plastika4.699.29022Vaiga kaula repozīcija caur deguna blakusdobumu, operācija4.700.29023Deguna kaulu starpsienas repozīcija ar operāciju4.701.29025Repozīcija un retensija vairākās vietās lauztam apak??oklim, apak??oklim ar ??embu lūzumu vai lūzumam ar kaulu audu defektu4.702.29031Apak??ok?a transfokāla osteosintēze ar stiepli vienpusēja lūzuma gadījumā4.703.29032Apak??ok?a transfokālā osteosintēze ar stiepli vairākās vietās lauztam ?oklim4.704.29033Apak??ok?a fragmentu ekstrafokālas kompresijas distrakcijas osteosintēze4.705.29034Apak??ok?a repozīcija un ekstrafokāla fiksācija ar Kir?nera stiepli (operāciju zālē)4.706.29035Apak??ok?a osteosintēze ar metāla ligatūru vienpusēja lūzuma gadījumā4.707.29036Apak??ok?a osteosintēze ar metāla plāksnīti ar e/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā4.708.29037Apak??ok?a osteosintēze ar metāla plāksnīti ar i/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā4.709.29038Aug??ok?a osteosintēze pēc Adamsa4.710.29039Aug??ok?a osteosintēze ar i/o pieeju ar ligatūru vai metāla plāksnīti4.711.29040Perimandibulāru ligatūru uzlik?ana (operācija)4.712.29045Locītavas galvi?as iz?em?ana pie komplicētiem lūzumiem4.713.29046Locītavas galvi?as repozīcija, fiksācija pie lūzumiem4.714.29047Sejas kaulu osteosintēze caur koronāro griezumu4.715.29048Locītavas patolo?iju ?irur?iskā ārstē?ana (osteotomija, plastika) pie hroniskiem me??ījumiem4.716.29049Locītavas patolo?iju ?irur?iskā ārstē?ana (osteotomija, plastika) pie ankilozēm4.717.29050Ortopēdiskas vai plastiskas operācijas spontānu lūzumu osteomielīta gadījumā vai ?ok?u rezekcijas gadījumā4.718.29070Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kas saistīta ar kaula ?uves uzlik?anu4.719.29071Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kas saistīta ar kaulu salik?anu, sanaglo?anu vai kaula transplanta implantāciju4.720.29080Osteotomija pēc dislocēti saaugu?a lūzuma4.721.29083Asi?o?anas apturē?ana ar asinsvadu li?ē?anu – a.carotis communis, a.carotis externa4.722.29084Asi?o?anas apturē?ana ar asinsvadu li?ē?anu – a.temporalis superficialis, a.facialis4.723.29097Vienā vietā lauztam ?oklim – ?inē?ana (lauztam un neievainotam ?oklim) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas (operāciju zālē)4.724.29098Vienā vietā lauztam ?oklim – ?inē?ana (lauztam un neievainotam ?oklim) un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kir?nera stiepli (operāciju zālē)4.725.29099Divās un vairākās vietās lauztam ?oklim ?inē?ana (lauztam un neievainotam ?oklim) (operāciju zālē)4.726.29100Divās un vairākās vietās lauztam ?oklim ?inē?ana (lauztam un neievainotam ?oklim un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas) (operāciju zālē)4.727.29101Divās un vairākās vietās lauztam ?oklim ?inē?ana (lauztam un neievainotam ?oklim un zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas un intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kir?nera stiepli) (operāciju zālē)4.728.29113?ok?a sekvestroektomija4.729.29114Antrotomija4.730.29115Antrotomija ar oroantrālās fistulas slēg?anu diametrā līdz 1,0 cm4.731.29116Antrotomija ar oroantrālās fistulas slēg?anu diametrā virs 1 cm (ar dubultlēveriem)4.732.29117Antrotomija ar lēveriem no vestibulum oris un cietām aukslējām4.733.29118Atvērta ?ok?a dobuma plastiska noslēg?ana ar vienkār?as smaganu plastikas palīdzību4.734.29119?ok?a kaulu trepanācija4.735.29128Fisurālas cistas ekstirpācija4.736.29129Radikulāras cistas ekstirpācija bez sak?u gala rezekcijas diametrā līdz 2 cm4.737.29130Radikulāras cistas ekstirpācija bez sak?u gala rezekcijas diametrā virs 2 cm4.738.29131Radikulāras cistas ekstirpācija ar viensak?u zoba gala rezekciju4.739.29133Radikulāras cistas ekstirpācija ar dzerok?u sak?u galu rezekciju4.740.29135Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombē?anu viensak?u zobiem un dzerok?iem4.741.29140Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildī?ana ar kaulu autotransplātu4.742.29141Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildī?ana ar mākslīgiem materiāliem4.743.29142Cistektomija (cistai diametrā virs 2 cm) un dobuma aizpildī?ana ar aug??ok?u un apak??ok?u imobilizāciju4.744.29143Cistotomija pie folikulārām un radikulārām cistām4.745.29146Zem?ok?a siekalu dziedzera ekstirpācija4.746.29147Intra orāla siekalu dziedzera fistulas operācija4.747.29148Extra orāla siekalu fistulas slēg?ana4.748.29149Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens iz?em?ana no izvada4.749.29150Siekalu dziedzera intra orāla siekalakmens iz?em?ana no dziedzera4.750.29151Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, subtotāla vai totāla rezekcija, siekalu dziedzera cistas ekstirpācija, ieskaitot re?ionālās limfatiskās sistēmas iz?em?anu, saglabājot sejas nerva (n. facialis) zarus4.751.29155Vanaha operācija4.752.29157Neiral?iju ?irur?iskās ārstē?anas metode – neirekserēze4.753.29158Neiral?iju ?irur?iskās ārstē?anas metode – atveres dekompresija4.754.29159Neiral?iju ?irur?iskās ārstē?anas metode – kanāla dekompresija4.755.29165Nerva traumas gadījumā – intrafascikulāra ?uve (apvalks vesels, ?uve uz fascikuliem)4.756.29166Nerva traumas gadījumā – epineirālā ?uve (nerva apvalka ?uve)4.757.29168Odontomas un osteomas iz?em?ana4.758.29169Hemangiomas un limfangiomas ekstirpācija4.759.29171Dzi?i novietoto veidojumu izgrie?ana (kakla cista, dermoīda cista)4.760.29172Aug??ok?a vai apak??ok?a processus alveolaris da?as nokal?ana4.761.29173Aug??ok?a vai apak??ok?a vienas puses da?as rezekcija4.762.29174Aug??ok?a vai apak??ok?a vienas puses da?as rezekcija ar radikālu re?ionālās limfātiskās sistēmas iz?em?anu4.763.29175Visa aug??ok?a vai apak??ok?a rezekcija4.764.29180Apak??ok?a zaru osteotomija4.765.29181Mēles da?as vai pilna mēles rezekcija4.766.29188Alveolārā izauguma kaulu rezekcija, lai sagatavotu vietu zobu protēzei priek?zobu rajonā vai vienā ?ok?a pusē (patstāvīgi sniegta palīdzība vienā seansā)4.767.29189Mutes dobuma pamatnes vai vestibulum plastika priek?zobu rajonā vai vienā ?ok?a pusē4.768.29190Tuber plastika vienā pusē4.769.29196Mēles saitītes atbrīvo?ana ar Z plastiku4.770.29197Mēles saitītes atbrīvo?ana ar brīvas ādas transplantāciju4.771.29198Deguna plastika – osteotomija4.772.29199Deguna plastika – osteotomija ar deguna starpsienas korekciju4.773.29200Zygomatico orbitales kompleksa deformācija – orbītas pamata plastika, korekcijas4.774.29204Rētas izgrie?ana ar vietējo audu plastiku no blakus eso?ajām topogrāfiskajām zonām4.775.29205Mīksto audu defektu aizvieto?ana ar blakus eso?ajiem audiem4.776.29206Mīksto audu defektu aizvieto?ana ar audiem no attāliem rajoniem4.777.29207Mīksto audu defektu aizvieto?ana sejas rajonā ar lēveri uz asinsvadu kāji?as4.778.29208Mīksto audu defektu aizvieto?ana no citām ?erme?a da?ām4.779.29209Rētu izgrie?ana, lietojot brīvās ādas plastikas metodi4.780.29224Vienas puses vai frontālā rajona kortikotomija4.781.29225Sejas mīmikas musku?u paralīzes ?irur?iska korekcija – intraorālā miotomija4.782.29226Sejas mīmikas musku?u paralīzes ?irur?iska korekcija – ādas un zemādas ekscīzija4.783.29227Sejas mīmikas musku?u paralīzes ?irur?iska korekcija – mioplastika ar m. Masseter4.784.29228Sejas mīmikas musku?u paralīzes ?irur?iska korekcija – mioplastika ar m. temporalis4.785.29229Sejas mīmikas musku?u paralīzes ?irur?iska korekcija – nerva mikro?irur?iska atjauno?ana4.786.29230Sejas mīmikas musku?u paralīzes ?irur?iska korekcija – blephororrhaphia4.787.29235Transplantātu ?em?ana: kaula materiāls (crista iliaca anterior, superior, lamina corticalis)4.788.29236Transplantātu ?em?ana – riba4.789.29237Transplantātu ?em?ana – brīvā āda4.790.29238Ekspandera ielik?ana4.791.29239Ekspandera iz?em?ana un plastika ar izstieptiem audiem4.792.29240Kontūrplastika sejas rajonā ar auto, allo, mākslīgo transplantātu4.793.29257Viena zoba implanta ielik?ana4.794.29258Viena zoba implanta ielik?ana aug??oklī ar antrotomiju deguna blakusdobuma sagatavo?anai4.795.30001Mugurkaula skoliozes operācija (bez implanta vērtības)4.796.30006Mugurkaula fiksācija traumu u.c. mugurkaula nestabilitātes gadījumos4.797.30010Mugurkaula kanāla dekompresijas spondilodēze ar stabilizāciju (Olbi)4.798.30011Mugurkaulāja fiksācija ar laminektomiju, ar/bez Urbāna ?ī?a nokal?anu4.799.30012Mugurkaulāja krū?u-jostas da?as fiksācija bez laminektomijas4.800.30013Mugurkaulāja fiksācija ar laminektomiju, muguras smadze?u revīziju, radikulolīzi, ar/bez Urbāna ?ī?a nokal?anu mikro?irur?iskā tehnikā4.801.30020Priek?ējā spondilodēze mugurkaulāja torakālā un/vai jostas da?ā4.802.30022Mugurkaulāja kakla da?as mugurējā fiksācija4.803.30027Astes kaula rezekcija4.804.30028Hallo aparāta uzlik?ana4.805.30029Mugurkaulāja audzēju iz?em?ana4.806.30030Implanta iz?em?ana no mugurkaula4.807.30031Izgulējuma plastika4.808.30059Hemifasetektomija, hemilaminektomija ar diskektomiju vai epineirālo saistaudu pārdalī?anu, radikulolīzi, nervu saknī?u dekompresiju, muguras smadze?u revīziju un intra/ekstra durālo audzēju iz?em?ana, reoperācija pēc diskektomijas mikro?irur?iskā tehnikā4.809.30065Mugurkaulāja krū?u da?as torakoskopiskas operācijas4.810.31002Pleiras drenas uzlik?ana ar ribas rezekciju4.811.31003Starpribu artērijas no?ū?ana4.812.31005Videnes drenā?a4.813.31006Mugurējās videnes drenā?a ar ribu rezekciju4.814.31007Torakotomija diagnostiskiem nolūkiem, ieskaitot audu ?em?anu, un torakotomija ar sirds masā?u4.815.31008Bronhiālās artērijas li?ē?ana4.816.31009Krū?u limfātiskā vada bojājuma ap?ū?ana4.817.31010Bronhotomija sve??erme?a vai audzēja iz?em?anai4.818.31015Pneimotomija4.819.31016Plau?as sve??erme?a evakuācija4.820.31017Plau?u ievainojuma no?ū?ana4.821.31018Daivas bronha plīsuma no?ū?ana4.822.31019Galvenā bronha plīsuma no?ū?ana4.823.31020Trahejas bifurkācijas, trahejas plīsuma no?ū?ana4.824.31021Galvenā un citu bronhu pārrāvuma plastiska rekonstrukcija4.825.31022Sve??erme?a iz?em?ana no krū?u sienas4.826.31023Krū?u sienas veidojuma ekstirpācija. Torakotomija4.827.31024Krū?u sienas plastika4.828.31030Ribas rezekcija4.829.31031Divu vai vairāku ribu rezekcija4.830.31032Krū?u sienas ekstenzijas uzlik?ana4.831.31033Krū?u kaula lūzuma fiksācija4.832.31034Vienas vai vairāku ribu fiksācija lūzuma gadījumā4.833.31035Torakoplastika4.834.31036Margināla plau?u rezekcija4.835.31037Divu vai vairāku segmentu atipiska rezekcija4.836.31038Tipiska plau?as segmenta rezekcija4.837.31039Divu vai vairāku plau?as segmentu tipiska rezekcija4.838.31045Lobektomija4.839.31046Lobektomija ar videnes limfātisko mezglu ekstirpāciju4.840.31047Lobektomija ar cirkulāru galvenā bronha rezekciju4.841.31048Lobektomija ar ?ī?veida galvenā bronha rezekciju4.842.31049Lobektomija ar galvenā bronha cirkulāru un asinsvada marginālu rezekciju4.843.31050Lobektomija ar asinsvada un galvenā bronha cirkulāru rezekciju4.844.31051Lobektomija ar marginālu asinsvada rezekciju4.845.31052Lobektomija un segmentārā rezekcija4.846.31053Lobektomija ar perikarda rezekciju4.847.31054Bilobektomija4.848.31055Bilobektomija un asinsvadu rezekcija4.849.31056Pneimonektomija4.850.31057Papla?ināta pneimonektomija – perikarda rezekcija, limfātisko mezglu ekstripācija no videnes4.851.31058Pneimonektomija ar marginālu asinsvadu rezekciju4.852.31065Pleiras skarifikācija4.853.31066Pleiras telpas saaugumu pārdalī?ana4.854.31067Asins recek?a evakuācija no pleiras telpas4.855.31068Retorakotomija un hemostāze4.856.31069Pleirektomija4.857.31070Pleirektomija un plau?u margināla rezekcija4.858.31071Pleirolobektomija4.859.31072Pleirobilobektomija4.860.31073Pleiropneimonektomija4.861.31074Pneimonlobektomija ar diafragmas un krū?u sienas bloka rezekciju4.862.31080Traheo (bronho) – barības vada fistulas ekstirpācija4.863.31081Traheo (bronho) – barības vada fistulas ekstirpācija un lobektomija4.864.31082Trahejas cirkulāra rezekcija ar torakālo pieeju4.865.31083Trahejas bifurkācijas rezekcija4.866.31084Trahejas cirkulāra rezekcija ar kakla pieeju4.867.31085Trahejas ?ī?veida rezekcija ar torakālu pieeju4.868.31086Trahejas ?ī?veida rezekcija ar kakla pieeju4.869.31087Trahejas cirkulāra rezekcija ar sternotomijas griezienu4.870.31088Retorakotomija, bronhu fistulas no?ū?ana4.871.31095Transsternāla un/vai transperikardiāla bronha fistulas no?ū?ana4.872.31096Retrosternālas strumas ekstirpācija ar kakla pieeju4.873.31097Mediastinoskopija ar videnes limfātisko mezglu biopsiju4.874.31098Videnes veidojuma ekstirpācija4.875.31099Videnes veidojumu ekstirpācija un plau?u audu rezekcija4.876.31105Diafragmas rezekcija4.877.31106Diafragmas no?ū?ana4.878.31107Veca diafragmas traumatiska bojājuma no?ū?ana4.879.31108Diafragmas plīsuma no?ū?ana un liesas ekstirpācija un ku??a–zarnu rezekcija4.880.31115Sternotomija – videnes tumora ekstirpācija4.881.31116Sternotomija – tauri?veida dziedzera ekstirpācija4.882.31117Sternotomija ar traheotomiju4.883.31118Transtorakāla trunkulāra vagotomija4.884.31119Torakotomija un ezofagomiotomija4.885.31125Barības vada divertikula rezekcija ar torakālu pieeju4.886.31126Barības vada leiomiomas ekstirpācija4.887.31127Barības vada plīsuma no?ū?ana ar torakālu pieeju4.888.31128Barības vada divertikula rezekcija un plīsuma no?ū?ana ar kakla pieeju4.889.31129Barības vada ekstirpācija4.890.31130Barības vada stenta implantācija bez stenta vērtības4.891.31137Barības vada ekstirpācija ar sekojo?u barības vada–ku??a anastamozes vai barības vada–zarnu anastamozes veido?anu4.892.31138Barības vada apejas anastamozes veido?ana ar ku??i4.893.31139Antesternāla barības vada anastamoze4.894.31145Torakoskopija ar biopsiju4.895.31146Torakoskopiska krū?u sienas tumora ekstirpācija4.896.31147Torakoskopiska asins recek?a evakuācija4.897.31148Torakoskopiska perikarda divertiku?a–cistas rezekcija4.898.31149Torakoskopiska margināla plau?u audu rezekcija4.899.31150Torakoskopiska pleirektomija4.900.31151Torakoskopiska videnes tumora un bronhogēnas cistas ekstirpācija4.901.31152Videoskopiska Cenkera divertiku?a rezekcija ar kasetes vērtību4.902.31153Torakoskopiska barības vada mobilizācija4.903.31175Krū?u sienas biopsija4.904.31230Trahejas un bronha balondilatācija pēc stenta ievadī?anas ar vienreizlietojamo balonu4.905.32050Miokarda revaskularizācija, aortokoronārā, mammarokoronārā ?untē?ana, atkārtotas (redo) operācijas miokarda revaskularizācijai, sirds audzēju operācijas, vārstu?u plastiskās operācijas, sirds sve??erme?u iz?em?ana mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobe?otu atbildību "Paula Stradi?a klīniskā universitātes slimnīca"4.906.32051Operācija ar mehāniskās sirds pieslēg?anu (Novocor) sistēmu (bez sistēmas vērtības) mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobe?otu atbildību "Paula Stradi?a klīniskā universitātes slimnīca"4.907.32052Krū?u aortas (aneirismas plīsuma) operācijas mākslīgajā asinsritē mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobe?otu atbildību "Paula Stradi?a klīniskā universitātes slimnīca"4.908.32053Vārstu?u protezē?ana, atkārtota (redo) sirds vārstu?u korekcija (protezē?ana) mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobe?otu atbildību "Paula Stradi?a klīniskā universitātes slimnīca"4.909.32054Miokarda revaskularizācija (aortokoronāra ?untē?ana) ar vārstu?a protezē?anu mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobe?otu atbildību "Paula Stradi?a klīniskā universitātes slimnīca"4.910.32055Miokarda revaskularizācija (mammarokoronāra ?untē?ana) mākslīgajā asinsritē valsts sabiedrībā ar ierobe?otu atbildību "Paula Stradi?a klīniskā universitātes slimnīca". Neuzrādīt kopā ar manipulāciju 32065.4.911.32070Sirds operācija bez mākslīgās asinsrites – torakotomija, slēgta komisurotomija, videnes audzēja operācija, iedzimtās sirds kaites korekcijas, krū?u kurvja vai sirds trauma, perikarda operācijas, resternotomija4.912.32075Sare??ītu iedzimtu sirdskai?u korekcija mākslīgajā asinsritē, vārstu?u protezē?ana, vārstu?u plastiskās operācijas, sirds audzēju operācijas, atkārtotas (redo) operācijas valsts sabiedrībā ar ierobe?otu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"4.913.32080Sirds operācija bez mākslīgās asinsrites – torakotomija, videnes audzēja operācija, iedzimtās sirdskaites korekcijas, krū?u kurvja vai sirds trauma, perikarda operācijas valsts sabiedrībā ar ierobe?otu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"4.914.32090Sirds transplantācijas operācija4.915.32091Donora sirds pa?em?ana un sagatavo?ana transplantācijai4.916.50118Tie?a intraarteriāla embolizācija vai trombolīze, pielietojot mikrokatetru4.917.50119Dobās vēnas filtra implantācija4.918.50120Perkutāna translumināla angioplastija, stentē?ana4.919.50123Arteriovenozu malformāciju embolizācija galvas un muguras smadzenēs4.920.50131Galvas smadze?u aneirismas embolizācija, lietojot mikrokateru4.921.50145Perkutāna transhepatiska ?ultsvadu drenā?a (ar vienreizlietojamo ?ults un aizku??a dziedzera drenā?as komplektu)4.922.50146Perkutāna transhepatiska ?ultsvadu dilatācija4.923.50720US kontrolē izdarīta punkcija ar aspirācijas biopsiju vai audzēju lokalizācijas mar?ē?anu4.924.50721Endokavitālā punkcijas biopsija US kontrolē4.925.50722US kontrolē izdarīta "core" biopsija (bez biopsijas adatas un ierīces vērtības)4.926.50724??idrumu kolekciju (abscesu, cistu, hematomu) perkutāna drenā?a bez drenā?as komplekta vērtības4.927.60072Perkutāna koronārā intervence ar angioplastiju stacionārā un dienas stacionārā 4.928.60073Perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju stacionārā un dienas stacionārā 4.929.60074Perkutāna koronārā intervence ar stentu sistēmas implantāciju, izmantojot papildus revaskularizācijas ierīces stacionārā un dienas stacionārā5. No valsts bud?eta līdzek?iem apmaksājamo ?īmijterapijas shēmu saraksts ?aundabīgajiem audzējiem5.1. Onkolo?ijas ?īmijterapijas shēmasNr.p.k.Manipulācijas kodsMedikaments, shēmaMedikamentiAT? kodsDevasViena kursa ilgumsERPP5.1.1.C00-C14 Lūpas, mutes dobuma un rīkles ?aundabīgi audzēji5.1.1.1.61000MTXMethotrexatumL01BA0160mg/m2 i/v 1.diena7 dienas?III5.1.1.2.61001CDDP_3CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1.diena7 dienasAI5.1.1.3.61002PF_1CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1.diena28 dienasAIFluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienas?5.1.1.4.61003Cetux_1CetuximabumL01XC06400mg/m2 i/v 1.diena, tad sekojo?i lieto shēmu Cetux_27 dienas?III5.1.1.5.61004Cetux_2CetuximabumL01XC06Tikai pēc shēmas Cetux_1: 250mg/m2 1.diena7 dienas?III5.1.1.6.61005Docetaxel_1DocetaxelumL01CD0240mg/m2 i/v 1.diena7 dienas?III5.1.1.7.61006Docetaxel_2DocetaxelumL01CD02100mg/m2 i/v 1.diena21 diena?III5.1.1.8.61007TPCisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.2.C15 Barības vada ?aundabīgs audzējs5.1.2.1.61008CF_1CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1.diena28 dienasAIFluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-4.diena28 dienas?5.1.2.2.61009PC_1PaclitaxelumL01CD0160mg/m2 i/v 1., 8., 15., 22.diena28 dienas?ICisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1.diena28 dienasA5.1.2.3.61010CF_2CisplatinumL01XA0180mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIFluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-4.diena21 diena?5.1.2.4.61011CP_1CarboplatinumL01XA02600mg i/v 1.dienā21 dienaVIIPaclitaxelumL01CD01150mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.2.5.61012CICisplatinumL01XA0130mg/m2 i/v 1., 8., 21.diena21 dienaAIIrinotecanumL01XX1965mg/m2 i/v 1., 8.diena21 dienaV5.1.2.6.61013CEFCisplatinumL01XA0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIEpirubicinumL01DB0350mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVFluorouracilumL01BC02200mg/m2 i/v 1.-21.diena21 diena?5.1.2.7.61014OFLOxaliplatinumL01XA0385mg/m2 i/v 1.diena14 dienasVIIFluorouracilumL01BC022600mg/m2 i/v 1.diena14 dienas?LeucovorinumV03AF03200mg/m2 i/v 1.,2.diena14 dienas?(Calcii folinatum)5.1.3.C16 Ku??a ?aundabīgs audzējs5.1.3.1.61015EFCEpirubicinumL01DB0350mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVICisplatinumL01XA0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAFluorouracilumL01BC02200mg/m2 i/v 1.-21.diena21 diena?5.1.3.2.61016ELFLeucovorinumV03AF03300mg/m2 i/v 1.-3.diena28 dienas?III(Calcii folinatum)EtoposidumL01CB01120mg/m2 i/v 1.-3.diena28 dienas?FluorouracilumL01BC02500mg/m2 i/v 1.-3.diena28 dienas?5.1.3.3.61017DFCDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1.diena21 diena?ICisplatinumL01XA0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAFluorouracilumL01BC02750mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?5.1.4.C17 Tievās zarnas ?aundabīgs audzējs (karcinoīdi), C26 ?aundabīgs audzējs pārējos un neprecīzi definētos gremo?anas orgānos, D37 Mutes dobuma un gremo?anas orgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu5.1.4.1.61018INF-α_1Interferonum alfaL03AB10x106 IU s/c??III5.1.5.C17 Tievās zarnas ?aundabīgs audzējs (adenokarcinoma)5.1.5.1.61019FOLFOXOxaliplatinumL01XA0385mg/m2 i/v 1.diena14 dienasVIIFluorouracilumL01BC02400mg/m2 bolus un 600mg/m2 22h infūzija 1.,2.diena14 dienas?LeucovorinumV03AF03200mg/m2 i/v 1.,2.diena14 dienas?(Calcii folinatum)5.1.5.2.61020FOLFIRI_1IrinotecanumL01XX19180mg/m2 i/v 1.diena14 dienasVIIFluorouracilumL01BC02400mg/m2 bolus 1.diena un 2400mg/m2 46h infūzija14 dienas?LeucovorinumV03AF03400mg/m2 i/v 1.diena14 dienas?(Calcii folinatum)5.1.6.C18 Resnās zarnas ?aundabīgs audzējs, C19 Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ?aundabīgs audzējs, C20 Taisnās zarnas ?aundabīgs audzējs5.1.6.1.61019FOLFOXOxaliplatinumL01XA0385mg/m2 i/v 1.diena14 dienasVIIFluorouracilumL01BC02400mg/m2 bolus un 600mg/m2 22h infūzija 1., 2.diena14 dienas?LeucovorinumV03AF03200mg/m2 i/v 1., 2.diena14 dienas?(Calcii folinatum)5.1.6.2.61021FL_1FluorouracilumL01BC02425mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienas?IIILeucovorinumV03AF0320mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienas?(Calcii folinatum)5.1.6.3.61023FOLFIRI_2IrinotecanumL01XX19180mg/m2 i/v 1.diena14 dienasVIIFluorouracilumL01BC023000mg/m2 46h infūzija 1.diena14 dienas?LeucovorinumV03AF03200mg/m2 i/v 1.diena14 dienas?(Calcii folinatum)5.1.6.4.61024CapecitabinCapecitabinumL01BC061250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14.diena21 diena?III5.1.6.5.61025CapeOXOxaliplatinumL01XA03130mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIICapecitabinumL01BC061250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14.diena21 diena?5.1.6.6.61026OxaliplatinOxaliplatinumL01XA03130mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVII5.1.6.7.61027IrinotecanIrinotecanumL01XX19350mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVII5.1.6.8.61028TegafurTegafurumL01BC0330mg/kg p/o 1.-28.diena35 dienas??5.1.7.C21 Tūp?a (anus) un tūp?a kanāla (canalis analis) ?aundabīgs audzējs5.1.7.1.61002PF_1CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1.diena28 dienasAIFluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienas?5.1.7.2.61029FMFluorouracilumL01BC02750mg/m2 i/v 1.-5.diena vai28 dienas?III1000mg/m2 i/v 1.-4.diena28 dienas?MitomycinumL01DC0315mg/m2 i/v 1.diena28 dienas?5.1.8.C22 Aknu un intrahepātisko ?ultsvadu ?aundabīgs audzējs5.1.8.1.61031DOX_1DoxorubicinumL01DB0175mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVII5.1.8.2.610325-FU/INF-αFluorouracilumL01BC02200mg/m2 i/v 1.-21.diena28 dienas?IIIInterferonum alfaL03AB4x106 IU s/c 1.-3.diena28 dienas?5.1.8.3.61033CDF INF-αCisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-4.diena21 dienaAIDoxorubicinumL01DB0140mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVFluorouracilumL01BC02400mg/m2 i/v 1.-4.diena21 diena?Interferonum alfaL03AB5x106 IU i/v 1.-4.diena21 diena?5.1.9.C23 ?ultspū??a ?aundabīgs audzējs, C24 Citu un neprecizētu ?ultsce?u da?u ?aundabīgs audzējs (holangiokarcinoma)5.1.9.1.610345-FU_1FluorouracilumL01BC02500mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienas?III5.1.9.2.61035GEM/5-FU/LVGemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena28 dienas?IIIFluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena28 dienas?Leucovorinum (Calcii folinatum)V03AF0320mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena28 dienas?5.1.9.3.61036Cape/GemCapecitabinumL01BC061250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14.diena21 diena?IIIGemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8.diena21 diena?5.1.10.C25 Aizku??a dziedzera ?aundabīgs audzējs5.1.10.1.610375-FU_2FluorouracilumL01BC02425mg/m2 i/v 1.-3.diena14 dienas?III5.1.10.2.61038Gem_1GemcitabinumL01BC05400mg/m2 i/v 1.diena7 dienas?III5.1.10.3.61039Gem_2GemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena28 dienas?III5.1.10.4.61040CDDP/GEM_1CisplatinumL01XA0125mg/m2 i/v 1., 15.diena21 dienaAIGemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 15.diena21 diena?5.1.10.5.61041GEErlotinibumL01XE03100mg dienā p/o28 dienas?IIIGemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena28 dienas?5.1.11.C30 Deguna dobuma un vidusauss ?aundabīgs audzējs, C31 Deguna blakusdobumu ?aundabīgi audzēji, C32 Balsenes ?aundabīgs audzējs, D38 Vidusauss, elpo?anas un krū?u kurvja orgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu5.1.11.1.61003Cetux_1CetuximabumL01XC06400mg/m2 i/v 1.diena, tad sekojo?i lieto shēmu Cetux_27 dienas?III5.1.11.2.61004Cetux_2CetuximabumL01XC06Tikai pēc shēmas Cetux_1: 250mg/m2 1.diena7 dienas?III5.1.11.3.61044CF_3CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIFluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?5.1.11.4.61045PC_2CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIPaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena??????????5.1.12.C33 Trahejas ?aundabīgs audzējs5.1.12.1.61044CF_3CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIFluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?5.1.13.C34 Bronhu un plau?u ?aundabīgs audzējs (nesīk?ūnu plau?u vēzis)5.1.13.1.61007TPCisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.13.2.61047CE_1CisplatinumL01XA0180mg/m2 i/v 1.diena28 dienasAIEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-3.diena28 dienas?5.1.13.3.61048CVCisplatinumL01XA0180mg/m2 i/v 1.diena28 dienasAIVinorelbinumL01CA0430mg/m2 i/v 1.,8.diena28 dienas?5.1.13.4.61049CP_2CarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIPaclitaxelumL01CD01200mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.13.5.61050CDDP/GEM_2CisplatinumL01XA0180mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIGemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8.diena21 diena?5.1.13.6.61051CBDCA/GEMCarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIGemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8.diena21 diena?5.1.13.7.61052CDDP/TAX_1CisplatinumL01XA0180mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIPaclitaxelumL01CD01200mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.13.8.61054CD_1CarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.13.9.61055Docetaxel_4DocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1.diena21 diena?III5.1.13.10.61056ErlotinibErlotinibumL01XE03150mg dienā p/o??III5.1.14.C34 Bronhu un plau?u ?aundabīgs audzējs (sīk?ūnu plau?u vēzis)5.1.14.1.61057PECisplatinumL01XA0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIEtoposidumL01CB01120mg/m2 i/v 1.-3.diena21 diena?5.1.14.2.61058CE_2CarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVIIEtoposidumL01CB01120mg/m2 i/v 1.-3.diena28 dienas?5.1.14.3.61059VACDoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIICyclophosphamidumL01AA011000mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVVincristinumL01CA022mg i/v 1.diena21 diena?5.1.14.4.61060TPTTopotecanumL01XX171,5mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?III5.1.14.5.61061TAXPaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?III5.1.15.C37 Aizkrūtes dziedzera (thymus) ?aundabīgs audzējs5.1.15.1.61057PECisplatinumL01XA0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIEtoposidumL01CB01120mg/m2 i/v 1.-3.diena21 diena?5.1.15.2.61062CACCisplatinumL01XA0150mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIDoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1.dienā21 dienaVCyclophosphamidumL01AA01500mg/m2 i/v 1.diena21 dienaV5.1.15.3.61064IFF_1IfosfamidumL01AA061500mg/m2 i/v 1.-5.diena21 dienaVII5.1.16.C38 Sirds, videnes un pleiras ?aundabīgi audzēji5.1.16.1.61031DOX_1DoxorubicinumL01DB0175mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVII5.1.17.C39 Citas un neprecizētas lokalizācijas elpo?anas sistēmas un krū?u dobuma orgānu ?aundabīgi audzēji5.1.17.1.61044CF_3CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIFluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?5.1.17.2.61045PC_2CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIPaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.18.C40 Ekstremitā?u kaulu un locītavu skrim??u ?aundabīgi audzēji, C41 Citas un neprecizētas lokalizācijas kaulu un locītavu skrim??u ?aundabīgi audzēji5.1.18.1.61066APDoxorubicinumL01DB0125mg/m2 i/v 1.-3.diena21 dienaVICisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaA5.1.18.2.61067IE_1IfosfamidumL01AA063500mg/m2 i/v 1.-5.diena21 dienaVIIEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?5.1.18.3.61068IE_2IfosfamidumL01AA063000mg/m2 i/v 1.-4.diena28 dienasVIIEtoposidumL01CB0175mg/m2 i/v 1.-4.diena28 dienas?5.1.19.C43 ?aundabīga ādas melanoma5.1.19.1.61069DTICDacarbazinumL01AX041000mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAI5.1.20.C44 Citi ?aundabīgi ādas audzēji (metastātisks plakan?ūnu vēzis)5.1.20.1.61002PF_1CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIFluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?5.1.21.C45 Mezotelioma, C46 Kapo?i sarkoma, C47 Perifērisko nervu un ve?etatīvās (autonomās) nervu sistēmas ?aundabīgi audzēji, C48 Retroperitoneālo audu un vēderplēves, C49 Pārējo saistaudu un mīksto audu ?aundabīgi audzēji5.1.21.1.61071DOX_2DoxorubicinumL01DB0170mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVII5.1.21.2.61072IFF_2IfosfamidumL01AA063000mg/m2 i/v 1.-3.diena21 dienaVII5.1.21.3.61073AIDoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIIfosfamidumL01AA061500mg/m2 i/v 1.-4.diena21 dienaV5.1.22.C50 Krūts ?aundabīgs audzējs (neoadjuvantā/adjuvantā ?īmijterapija)5.1.22.1.61074CMF_2CyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIMethotrexatumL01BA0140mg/m2 i/v 1.diena21 diena?FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.22.2.61075CMF_1CyclophosphamidumL01AA01100mg/m2 p/o 1.-14.diena28 dienasVIIMethotrexatumL01BA0140mg/m2 i/v 1., 8.diena28 dienas?FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1., 8.diena28 dienas?5.1.22.3.61076FACFluorouracilumL01BC02500mg/m2 i/v 1.diena21 diena?IIDoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVCyclophosphamidumL01AA01500mg/m2 i/v 1.diena21 dienaV5.1.22.4.61077AC_1DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIICyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1.diena21 dienaV5.1.22.5.61078A - CMF_1aDoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1.diena, 4 kursi, tad sekojo?i lieto shēmu A-CMF_1b21 dienaVII5.1.22.6.61079A - CMF_1b??tikai pēc A-CMF_1a??IICyclophosphamidumL01AA01100mg/m2 p/o 1.-14.diena28 dienasVMethotrexatumL01BA0140mg/m2 i/v 1., 8.diena28 dienas?FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1., 8.diena28 dienas?5.1.22.7.61080EC_1EpirubicinumL01DB0360mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIICyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1.diena21 dienaV5.1.22.8.61081FECFluorouracilumL01BC02500mg/m2 i/v 1.diena21 diena?IIEpirubicinumL01DB03100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVCyclophosphamidumL01AA01500mg/m2 i/v 1.diena21 dienaV5.1.22.9.61082AC - T_1DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIICyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1.diena,21 dienaVpēc 4 kursiem sekojo?i lieto shēmu AC-T_25.1.22.10.61083AC - T_2??tikai pēc AC-T_1??IIIPaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.22.11.61084AT_1DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIPaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.22.12.61085Trast_1TrastuzumabumL01XC034mg/kg i/v 1.diena, sekojo?os kursos 2mg/kg i/v 1.diena7 dienas?III5.1.22.13.61086Trast_2TrastuzumabumL01XC038mg/kg i/v 1.diena, sekojo?os kursos 6mg/kg i/v 1.diena21 diena?III5.1.22.14.61084AT_1DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIPaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.22.15.61088TCDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1.diena21 diena?IICyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1.diena21 dienaV5.1.22.16.61089A - D - CMF_1aDoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1.diena42 dienasVIIDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 22.diena42 dienas?5.1.22.17.61090A - D - CMF_1b??tikai sekojo?i A-D-CMF_1a??IICyclophosphamidumL01AA01100mg/m2 p/o 1.-14.diena28 dienasVMethotrexatumL01BA0140mg/m2 i/v 1., 8.diena28 dienas?FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1., 8.diena28 dienas?5.1.22.18.61091FEC - D_1FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1.diena21 diena?IIEpirubicinumL01DB03100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVCyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1.diena21 dienaV5.1.22.19.61092FEC - D_2??tikai sekojo?i FEC-D_1??IIIDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.22.20.61093DACDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1.diena21 diena?IIDoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVCyclophosphamidumL01AA01500mg/m2 i/v 1.diena21 dienaV5.1.23.C50 Krūts ?aundabīgs audzējs (metastātiska krūts vē?a ?īmijterapija)5.1.23.1.61005Docetaxel_1DocetaxelumL01CD0240mg/m2 i/v 1.diena21 diena?III5.1.23.2.61024CapecitabinCapecitabinumL01BC061250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14.diena21 diena?III5.1.23.3.61031DOX_1DoxorubicinumL01DB0175mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVII5.1.23.4.61074CMF_2CyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIMethotrexatumL01BA0140mg/m2 i/v 1.diena21 diena?FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.23.5.61075CMF_1CyclophosphamidumL01AA01100mg/m2 p/o 1.-14.diena28 dienasVIIMethotrexatumL01BA0140mg/m2 i/v 1., 8.diena28 dienas?FluorouracilumL01BC02600mg/m2 i/v 1., 8.diena28 dienas?5.1.23.6.61076FACFluorouracilumL01BC02500mg/m2 i/v 1.diena21 diena?IIDoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVCyclophosphamidumL01AA01500mg/m2 i/v 1.diena21 dienaV5.1.23.7.61077AC_1DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIICyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 1.diena21 dienaV?????????5.1.23.8.61081FECFluorouracilumL01BC02500mg/m2 i/v 1.diena21 diena?IIEpirubicinumL01DB03100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVCyclophosphamidumL01AA01500mg/m2 i/v 1.diena21 dienaV5.1.23.9.61099EPIEpirubicinumL01DB0360-90mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVII5.1.23.10.61100TAX_1PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?III5.1.23.11.61101TAX_2PaclitaxelumL01CD0180mg/m2 i/v 1.diena7 dienas?III5.1.23.12.61102NVBVinorelbinumL01CA0425mg/m2 i/v 1., 8.diena21 diena?III5.1.23.13.61103Capecit/ NVBCapecitabinumL01BC061250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14.diena21 diena?IIIVinorelbinumL01CA0425mg/m2 i/v 1.diena7 dienas?5.1.23.14.61106EC_2EpirubicinumL01DB0375-100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIICyclophosphamidumL01AA01600-830mg/m2 i/v 1.diena21 dienaV5.1.23.15.61107AT_2DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIPaclitaxelumL01CD01125-200mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.23.16.61108ETEpirubicinumL01DB0375-100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIPaclitaxelumL01CD01125-200mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.23.17.61109ADDoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.23.18.61110DCDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1.diena21 diena?IIICapecitabinumL01BC06950mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14.diena21 diena?5.1.23.19.61111EDEpirubicinumL01DB0375-100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.23.20.61112Docetaxel_3DocetaxelumL01CD0260-100mg/m2 i/v 1.diena21 diena?III5.1.24.C51 Sievie?u ārējo dzimumorgānu (vulva) ?aundabīgi audzēji5.1.24.1.61044CF_3CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIFluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 2.-5.diena21 diena?5.1.24.2.61114CDDP_4CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAI5.1.24.3.61116BLEOBleomycinumL01DC0110mg/m2 i/v 1.,15.diena28 dienas?III5.1.24.4.61117TopotecanTopotecanumL01XX171,5mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?III5.1.25.C52 Maksts ?aundabīgs audzējs5.1.25.1.61044CF_3CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIFluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?5.1.25.2.61118CDDP_1CisplatinumL01XA0140mg/m2 i/v 1.diena7 dienasAI5.1.25.3.61119CDDP_2CisplatinumL01XA0150mg/m2 i/v 1.dienā21 dienaAI5.1.26.C53 Dzemdes kakla ?aundabīgs audzējs5.1.26.1.61060TPTTopotecanumL01XX171,5mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?III5.1.26.2.61118CDDP_1CisplatinumL01XA0140mg/m2 i/v 1.diena7 dienasAI5.1.26.3.61119CDDP_2CisplatinumL01XA0150mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAI5.1.26.4.61100TAX_1PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?III5.1.26.5.61123PF_2CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIFluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-4.diena21 diena?5.1.26.6.61124CBDCACarboplatinumL01XA02400mg/m2? i/v 1.diena28 dienasVII5.1.26.7.61126CDDP/TPTCisplatinumL01XA0150mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAITopotecanumL01XX170,75mg/m2 i/v 1.-3.diena21 diena?5.1.26.8.61127CDDP/TAX_2CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIPaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.26.9.61128CP_3CarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIPaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.26.10.61129CDDP/GEM_3CisplatinumL01XA0150mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIGemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8.diena21 diena?5.1.27.C54 Dzemdes ?erme?a ?aundabīgs audzējs5.1.27.1.61031DOX_1DoxorubicinumL01DB0175mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVII5.1.27.2.61100TAX_1PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?III5.1.27.3.61114CDDP_4CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAI5.1.27.4.61128CP_3CarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIPaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.27.5.61132CBDCACarboplatinumL01XA02600mg i/v 1.diena28 dienasVII5.1.27.6.61134CD_2CisplatinumL01XA0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIDoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaV5.1.27.7.61135CDPCisplatinumL01XA0150mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIDoxorubicinumL01DB0145mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVPaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.28.C55 Neprecizētu dzemdes da?u ?aundabīgs audzējs5.1.28.1.61139ICIfosfamidumL01AA061500mg/m2 i/v 1.-4.diena21 dienaVICisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-4.diena21 dienaA5.1.28.2.61140CP_4CarboplatinumL01XA02600mg i/v 1.diena21 dienaVIIPaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.28.3.61044CF_3CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIFluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?5.1.29.C56 Olnīcu ?aundabīgs audzējs, C57 Citu un neprecizētu sievie?u dzimumorgānu da?u ?aundabīgs audzējs, D39 Sievie?u dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu5.1.29.1.61001CDDP_3CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAI5.1.29.2.61039Gem_2GemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena21 diena?III5.1.29.3.61051CBDCA/GEMCarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIGemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8.diena21 diena?5.1.29.4.61054CD_1CarboplatinumL01XA02300mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.29.5.61055Docetaxel_4DocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1.diena21 diena?III5.1.29.6.61060TPTTopotecanumL01XX171,5mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?III5.1.29.7.61100TAX_1PaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?III5.1.29.8.61101TAX_2PaclitaxelumL01CD0180mg/m2 i/v 1.diena7 dienas?III5.1.29.9.61129CDDP/GEM_3CisplatinumL01XA0150mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIGemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8.diena21 diena?5.1.29.10.61132CBDCA_1CarboplatinumL01XA02600mg? i/v 1.diena21 vai 28 dienasVII5.1.29.11.61140CP_4CarboplatinumL01XA02600mg i/v 1.diena21 dienaVIIPaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.29.12.61143VP-16EtoposidumL01CB01100mg/m2 p/o 1.-14.diena21 diena?III5.1.29.13.61144EPCisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5.diena21 dienaAIEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?5.1.29.14.61146FL_2FluorouracilumL01BC02375mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienas?IIILeucovorinum (Calcii folinatum)V03AF0250mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienas?5.1.29.15.61154EtoposidEtoposidumL01CB01100mg/m2 p/o 1.-14.diena21 diena?III5.1.29.16.61156IfosfamidIfosfamidumL01AA062000mg/m2 i/v 1.-5.diena21 dienaVII5.1.29.17.61157BEPCisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5.diena21 dienaAIEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?BleomycinumL01DC0130mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena21 diena?5.1.29.18.61158VIP_1IfosfamidumL01AA061200mg/m2 i/v 1.-5.diena21 dienaVIEtoposidumL01CB0175mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?CisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5.diena21 dienaA5.1.30.C58 Placentas ?aundabīgs audzējs5.1.30.1.61159DacDactinomycinumL01DA011,25mg/m2 i/v 1.diena14 dienas?III5.1.30.2.61160MLMethotrexatumL01BA0150mg/m2 i/m 1.,3.,5.,7.diena14 dienas?IIILeucovorinum (Calcii folinatum)V03AF0315mg/m2 i/v 2.,4.,6.,8.diena14 dienas?5.1.30.3.61161EAEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-3.diena7 dienas?IIIDactinomycinumL01DA010,5mg/m2 i/v 1.-3.diena7 dienas?5.1.30.4.61162EMA-COEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1., 2.diena14 dienas?IIMethotrexatumL01BA01100mg/m2 bolus 1.diena un 200mg/m2 i/v 1.diena14 dienas?DactinomycinumL01DA010,5mg/m2 i/v 1., 2.diena14 dienas?LeucovorinumV03AF0315mg/m2 i/v 2 reizes dienā 2., 3.diena14 dienas?(Calcii folinatum)VincristinumL01CA021mg/m2 i/v 8.diena14 dienas?CyclophosphamidumL01AA01600mg/m2 i/v 8.diena14 dienasV5.1.30.5.61163EP/EMACisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1.diena14 dienasAIEtoposidumL01CB01150mg/m2 i/v 1.diena14 dienas?EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 8., 9.diena14 dienas?IIIMethotrexatumL01BA01100mg/m2 bolus 8.diena un 200mg/m2 i/v 8.diena14 dienas?DactinomycinumL01DA010,5mg/m2 i/v 8., 9.diena14 dienas?Leucovorinum (Calcii folinatum)V03AF0315mg/m2 i/v 2 reizes dienā 9., 10.diena14 dienas?5.1.31.C60 Dzimumlocek?a ?aundabīgs audzējs5.1.31.1.61164CMVCisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAIMethotrexatumL01BA0125mg/m2 i/v 1.,8.diena21 diena?BleomycinumL01DC0110mg/m2 i/v 1.,8.diena21 diena?5.1.31.2.61165PF_3CisplatinumL01XA01100mg/m2 i/v 1.diena28 dienasAIFluorouracilumL01BC021000mg/m2 i/v 1.-4.diena28 dienas?5.1.31.3.61166VBMVincristinumL01CA021mg i/v 1.diena7 dienas?IIIBleomycinumL01DC0130mg i/m 1.diena7 dienas?MethotrexatumL01BA0130mg p/o 3.diena7 dienas?5.1.32.C61 Prostatas ?aundabīgs audzējs5.1.32.1.61167MPMitoxantronumL01DB0712mg/m2 i/v 1.diena21 diena?IIIPrednisolonumH02AB065mg 2 reizes dienā p/o 1.diena21 diena?5.1.32.2.61168DPDocetaxelumL01CD0275mg/m2 i/v 1.diena21 diena?IIIPrednisolonumH02AB065mg 2 reizes dienā p/o 1.diena21 diena?5.1.33.C62 Sēklinieku ?aundabīgs audzējs (neseminoma), C63 Citu un neprecizētu vīrie?u dzimumorgānu da?u ?aundabīgs audzējs (terapija atkarībā no audzēja morfolo?ijas), D40 Vīrie?u dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu5.1.33.1.61144EPCisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5.diena21 dienaAIEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?5.1.33.2.61157BEPCisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5.diena21 dienaAIEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?BleomycinumL01DC0130mg i/v 1.,8.,15.diena21 diena?5.1.33.3.61158VIP_1IfosfamidumL01AA061200mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienasVIEtoposidumL01CB0175mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienas?CisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienasA5.1.34.C62 Sēklinieku ?aundabīgs audzējs (seminoma)5.1.34.1.61124CBDCACarboplatinumL01XA02400mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVII5.1.34.2.61144EPCisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5.diena21 dienaAIEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5.diena21 diena?5.1.34.3.61174VIP_2IfosfamidumL01AA061200mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienasVIEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienas?CisplatinumL01XA0120mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienasA5.1.35.C64 Nieres ?aundabīgs audzējs, iz?emot nieres b?odi?u, C68 Citu un neprecizētu urīnizvadorgānu da?u ?aundabīgs audzējs (terapija atkarībā no audzēja morfolo?ijas), D41 Urīnizvadorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu5.1.35.1.61175INF-α_2Interferonum alfaL03AB12x106 IU s/c???5.1.36.C65 Nieres b?odi?as ?aundabīgs audzējs, C66 Urīnvada ?aundabīgs audzējs, C67 Urīnpū??a ?aundabīgs audzējs5.1.36.1.61176MVACMethotrexatumL01BA0130mg/m2 i/v 1.,15.,22.diena35 dienas?IVinblastinumL01CA013mg/m2 i/v 1.,15.,22.diena35 dienas?DoxorubicinumL01DB0130mg/m2 i/v 1.diena35 dienasVCisplatinumL01XA0170mg/m2 i/v 2.diena35 dienasA5.1.36.2.61177CDDP/GEM_4CisplatinumL01XA0170mg/m2 i/v 2.diena28 dienasAIGemcitabinumL01BC051000mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena28 dienas?5.1.37.C69 Acs un acs palīgorgānu ?aundabīgs audzējs (terapija atkarībā no audzēja morfolo?ijas (melanoma, sarkoma))5.1.37.1.61069DTICDacarbazinumL01AX041000mg/m2 i/v 1.diena21 dienaAI5.1.37.2.61071DOX_2DoxorubicinumL01DB0170mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVII5.1.37.3.61072IFF_2IfosfamidumL01AA063000mg/m2 i/v 1.-3.diena21 dienaVII5.1.37.4.61073AIDoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVII?IfosfamidumL01AA061500mg/m2 i/v 1.-4.diena21 dienaV5.1.38.C70 Smadze?u apvalku ?aundabīgs audzējs, C71 Galvas smadze?u ?aundabīgs audzējs, C72 Muguras smadze?u, kraniālo nervu un citu centrālās nervu sistēmas da?u ?aundabīgs audzējs, D42 Smadze?u apvalku audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu, D43 Smadze?u un centrālās nervu sistēmas audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu5.1.38.1.61182PCVProcarbazinumL01XB01110mg/m2 p/o 8.-21.diena42 dienasVIILomustinumL01AD0260mg/m2 p/o 1.diena42 dienasVVincristinumL01CA021,4mg/m2 i/v 8., 28.diena42 dienas?5.1.38.2.61183CCNULomustinumL01AD02130mg/m2 p/o 1.diena42 dienasVII5.1.38.3.61184BCNUCarmustinumL01AD01200mg/m2 i/v 1.diena42 dienasAI5.1.38.4.61185FotemFotemustinumL01AD05208mg i/v 1.diena, 1.-3.kurss 7 dienas, sākot no 4.kursa 5-6 nedē?as7 dienas/ 35-42 dienasAI5.1.38.5.61186Temz_1TemozolomidumL01AX0375mg/m2 i/v dienā42 dienasVII5.1.38.6.61187Temz_2TemozolomidumL01AX03200mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienasVII5.1.39.C73 Vairogdziedzera ?aundabīgs audzējs5.1.39.1.61031DOX_1DoxorubicinumL01DB0175mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVII5.1.39.2.61189AC_2DoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVICisplatinumL01XA0140mg/m2 i/v 1.diena21 dienaA5.1.40.C74 Virsnieru ?aundabīgs audzējs (virsnieru garozas ?aundabīgs audzējs)5.1.40.161190ACEMDoxorubicinumL01DB0120mg/m2 i/v 1.,8.diena28 dienasVICisplatinumL01XA0140mg/m2 i/v 1.,9.diena28 dienasAEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 5.-7.diena28 dienas?MitotanumL01XX234g p/o dienā28 dienas?5.1.41.C74 Virsnieru ?aundabīgs audzējs (virsnieru serdes ?aundabīgs audzējs)5.1.41.1.61191CVDCyclophosphamidumL01AA01750mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIVincristinumL01CA021,4mg i/v 1.diena21 diena?DacarbazinumL01AX04600mg/m2 i/v 1.,2.diena21 dienaA5.1.42.C75 Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ?aundabīgi audzēji (augsti diferencēts audzējs)5.1.42.1.61192LanrLanreotidumH01CB03120mg i/m 1.diena28 dienas??5.1.42.2.61193OctrOctreotidumH01CB0260mg i/m 1.diena28 dienas??5.1.43.C75 Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ?aundabīgi audzēji (zemu diferencēts/nediferencēts audzējs), D44 Endokrīno dziedzeru audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu5.1.43.1.61194EC_3EtoposidumL01CB01130mg/m2 i/v 1.-3.diena21 diena?ICisplatinumL01XA0145mg/m2 i/v 2.-3.diena21 dienaA5.1.43.2.61195FDEFluorouracilumL01BC02500mg/m2 i/v 1.-3.diena21 diena?IDacarbazinumL01AX04200mg/m2 i/v 1.-3.diena21 dienaAEpirubicinumL01DB0330mg/m2 i/v 1.-3.diena21 dienaV5.1.44.C75 Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ?aundabīgi audzēji (aizku??a dziedzera endokrīni audzēji)5.1.44.1.611965-FUFluorouracilumL01BC02400mg/m2 i/v 1.-5.diena42 dienas?III5.1.44.2.61197DOX_3DoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1.,22.diena42 dienasVII5.1.45.C76 Citas un neprecīzi apzīmētas lokalizācijas ?aundabīgi audzēji, C77 Sekundārs un neprecizēts limfmezglu ?aundabīgs audzējs, C78 Sekundārs elpo?anas un gremo?anas orgānu ?aundabīgs audzējs, C79 Sekundārs citas lokalizācijas ?aundabīgs audzējs, C80 ?aundabīgs audzējs bez norādes par lokalizāciju, C97 Neatkarīgi (primāri) multipli ?aundabīgi audzēji, D48 Citas un neprecizētas lokalizācijas audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu5.1.45.1.61140CP_4CarboplatinumL01XA02600mg i/v 1.diena21 dienaVIIPaclitaxelumL01CD01175mg/m2 i/v 1.diena21 diena?5.1.45.2.61198CE_3CisplatinumL01XA0175mg/m2 i/v 1.-3.diena21 dienaAIEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-3.diena21 diena?5.1.45.3.61200IOIrinotecanumL01XX19160mg/m2 i/v 1.diena21 dienaVIIOxaliplatinumL01XA0380mg/m2 i/v 1.diena21 dienaV* - p/o lietojama zā?u forma, medikaments ir iek?auts KZS5.2. Onkohematolo?ijas ?īmijterapijas shēmasNr.p.k.Manipulācijas kodsMedikaments, shēmaMedikamentiAT? kodsDevasViena kursa ilgumsERPP5.2.1.C81 Hod?kina slimība5.2.1.1.61201ABVD_1DoxorubicinumL01DB0125mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVIVinblastinumL01CA016mg/m2 i/v 1.diena28 dienas?BleomycinumL01DC0110mg/m2 i/v 1.diena28 dienas?DacarbazinumL01AX04375mg/m2 i/v 1.diena28 dienasA5.2.1.2.61202ABVD_15DoxorubicinumL01DB0125mg/m2 i/v 15.diena28 dienasVIVinblastinumL01CA016mg/m2 i/v 15.diena28 dienas?BleomycinumL01DC0110mg/m2 i/v 15.diena28 dienas?DacarbazinumL01AX04375mg/m2 i/v 15.diena28 dienasA5.2.1.3.61203BEACOPP_stCyclophosphamidumL01AA01650mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVIDoxorubicinumL01DB0125mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVEtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 2 reizes dienā 1.-3. diena28 dienas?DacarbazinumL01AX04100mg/m2 i/v 1.-7.diena28 dienasAPrednisolonumH02AB0640mg/m2 p/o 1.-8.diena28 dienas?VincristinumL01CA022mg i/v 8.diena28 dienas?BleomycinumL01DC0110mg/m2 i/v 8.diena28 dienas?5.2.1.4.61204BEACOPP_paCyclophosphamidumL01AA011250mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVIDoxorubicinumL01DB0135mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVEtoposidumL01CB01200mg/m2 i/v 2 reizes dienā 1.-3. diena28 dienas?DacarbazinumL01AX04100mg/m2 i/v 1.-7.diena28 dienasAPrednisolonumH02AB0640mg/m2 p/o 1.-14.diena28 dienas?VincristinumL01CA022mg i/v 8.diena28 dienas?BleomycinumL01DC0110mg/m2 i/v 8.diena28 dienas?5.2.1.5.61205Dexa-BEAMDexamethasonumH02AB0224mg p/o 3 reizes dienā 1.-7.diena28 dienas?ICarmustinumL01AD0160mg/m2 i/v 1.diena28 dienasAMelphalanumL01AA0330mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienas?EtoposidumL01CB0175mg/m2 i/v 4.-7.diena28 dienas?CytarabinumL01BC01100mg/m2 2 reizes dienā i/v 4.-7.diena28 dienas?5.2.1.6.61206ChIVPPChlorambucilumL01AA026mg/m2 i/v 15.diena28 dienas?IVinblastinumL01CA0110mg i/v 1.diena28 dienas?DacarbazinumL01AX0430mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienasAPrednisolonumH02AB0675mg/m2 p/o 4.-7.diena28 dienas?5.2.1.7.61207VEPEMBVinblastinumL01CA0110mg i/v 1.diena28 dienas?ICyclophosphamidumL01AA01500mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVDacarbazinumL01AX04100mg/m2 p/o 1.-5.diena28 dienasAPrednisolonumH02AB0630mg/m2 p/o 1.-5.diena28 dienas?EtoposidumL01CB0160mg/m2 i/v 15.-19.diena28 dienas?MitoxantronumL01DB076mg/m2 i/v 15.diena28 dienas?BleomycinumL01DC0110mg/m2 i/v 15.diena28 dienas?5.2.2.C82 Folikulāra (nodulāra) ne-Hod?kina limfoma, C83 Difūza ne-Hod?kina limfoma, C84 Perifērisko un ādas T ?ūnu limfomas, C85 Citi un neprecizēti ne-Hod?kina limfomas veidi, C88 ?aundabīgas imūnproliferatīvas slimības, C96 Citi un neprecizēti limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ?aundabīgi audzēji, D47.0 Histiocitisko ?ūnu un tuklo ?ūnu audzēji ar neskaidru un nezināmu dabu, D47.7 Citi limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu, D47.9 Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu audzēji ar nenoteiktu vai nezināmu dabu, neprecizēti5.2.2.1.61208COPCyclophosphamidumL01AA011000mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVIIVincristinumL01CA022mg i/v 1.diena28 dienas?PrednisolonumH02AB0660mg dienā p/o 1.-5.diena28 dienas?5.2.2.2.61209CHOP_1CyclophosphamidumL01AA01750mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVIIDoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVVincristinumL01CA022mg i/v 1.diena28 dienas?PrednisolonumH02AB06100mg dienā p/o 1.-5.diena28 dienas?5.2.2.3.61210CHOP_2CyclophosphamidumL01AA01750mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVIIDoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVVinblastinumL01CA0110mg i/v 1.diena28 dienas?PrednisolonumH02AB06100mg dienā p/o 1.-5.diena28 dienas?5.2.2.4.61211R-CHOPRituximabumL01XC02375mg/m2 i/v 1.diena28 dienas?IICyclophosphamidumL01AA01750mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVDoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVVincristinumL01CA022mg i/v 1.diena28 dienas?PrednisolonumH02AB06100mg dienā p/o 1.-5.diena28 dienas?5.2.2.5.61212CVPCyclophosphamidumL01AA01400mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienasVIIVincristinumL01CA022mg i/v 1.diena28 dienas?PrednisolonumH02AB0630mg/m2 p/o 1.-5.diena28 dienas?5.2.2.6.61213FMDFludarabinumL01BB0525mg/m2 i/v 1.-3.diena28 dienas?IIIMitoxantronumL01DB0710mg/m2 i/v 1.diena28 dienas?DexamethasonumH02AB0220mg/m2 p/o 1.-5.diena28 dienas?5.2.2.7.61214FIDFludarabinumL01BB0525mg/m2 i/v 1.-3.diena28 dienas?IIIdarubicinumL01DB0710mg/m2 i/v 1.dienāa28 dienasVDexamethasonumH02AB0220mg/m2 p/o 1.-5.diena28 dienas?5.2.2.8.61215FC_1FludarabinumL01BB0530mg/m2 i/v 1.-3.diena28 dienas?IICyclophosphamidumL01AA01250mg/m2 i/v 1.-3.diena28 dienasV5.2.3.C90 Multiplā mieloma un ?aundabīgi plazmas ?ūnu audzēji5.2.3.1.61216MPhMelphalanumL01AA039mg/m2 p/o 1.-4.diena28 dienas?IIIPrednisolonumH02AB06100mg? p/o 1.-4.diena28 dienas?5.2.3.2.61217CyPCyclophosphamidumL01AA016g p/o vai i/v (kopējā kursa deva)?VIIPrednisolonumH02AB0840mg i/v 1.-4.diena28 dienas?5.2.3.3.61218VADVincristinumL01CA020,4mg/m2 1.-4.diena28 dienas?IIDoxorubicinumL01DB019mg/m2 1.-4.diena28 dienasVDexamethasonumH02AB0240mg/m2 p/o 1.-4., 9.-12., 17.-20.diena28 dienas?5.2.3.4.61219M-2VincristinumL01CA020,03mg/kg 1.diena28 dienas?ICyclophosphamidumL01AA0110mg/kg 1.diena28 dienasVCarmustinumL01AD010,5mg/kg i/v 1.diena28 dienasAMelphalanumL01AA030,25mg/kg 1.-4.diena28 dienas?PrednisolonumH02AB061mg/kg p/o 1.-7.diena28 dienas?0,5mg/kg 8.-14.diena28 dienas?5.2.3.5.61220BortezomibBortezomibumL01XX321,3mg/m2 i/v 1., 4., 8., 11.diena21 diena?III5.2.4.C91.0, C91.3, C91.5, C91.7 , C91.9 Akūta limfoblastoze, C95.0 Neprecizētu ?ūnu leikoze (akūta), C95.2 Subakūta neprecizēta ?ūnu leikoze, C95.7 Cita neprecizēta ?ūnu leikoze, C95.9 Leikoze neprecizēta5.2.4.1.61221VCRVincristinumL01CA021,5mg/m2 i/v 1.diena??III5.2.4.2.612226-MP_1MercaptopurinumL01BB02200mg/m2 p/o 1.-7.diena7 dienas?III5.2.4.3.61223ALL_SR_1 (1.-4.nedē?a) (28 dienas)L-AsparaginasumL01XX026000IU/m2 i/m 4.-7., 11.-14., 18.-21.diena28 dienas?IIDoxorubicinumL01DB0145mg/m2 i/v 1.,2.dienā28 dienasVVincristinumL01CA021,5mg/m2 i/v 1., 8., 15., 22.diena28 dienas?PrednisolonumH02AB0640mg/m2 p/o 1.-28.diena28 dienas?MethotrexatumL01BA0110mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena28 dienas?5.2.4.4.61224ALL_SR_2 (5.-12.nedē?a) (56 dienas)DoxorubicinumL01DB0145mg/m2 i/v 1.,2.diena56 dienasVIIMethotrexatumL01BA0110mg/m2 i/v 1.diena56 dienas?CytarabinumL01BC01200mg/m2 i/v 3.-5.diena56 dienas?EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 3.-5.diena56 dienas?TioguaninumL01BB0380mg/m2 p/o 3., 5.diena56 dienas?VincristinumL01CA021,5mg/m2 i/v 1., 8., 36., 43. un 50.diena56 dienas?PrednisolonumH02AB0640mg/m2 p/o 22.-26., 50.-54.diena56 dienas?5.2.4.5.61225ALL_AR_1 (1.-9.nedē?a) (63 dienas)L-AsparaginasumL01XX025000IU/m2 i/v 1.-14.diena63 dienas?IIDoxorubicinumL01DB0125mg/m2 i/v 1., 8., 15., 22.diena63 dienasVPrednisolonumH02AB0660mg/m2 p/o 1.-28.diena63 dienas?CyclophosphamidumL01AA01650mg/m2 i/v 28., 42., 56.diena63 dienasVCytarabinumL01BC0175mg/m2 i/v 29.-32., 36.-39., 43.-46., 50.-53.diena63 dienas?MercaptopurinumL01BB0260mg/m2 p/o 28.-56.diena63 dienas?MethotrexatumL01BA0110mg/m2 i/v 28., 35., 42., 49.diena63 dienas?5.2.4.6.61226ALL_AR_2 (10.-14.nedē?a) (35 dienas)CytarabinumL01BC0175mg/m2 i/v 1.-5., 29.-33.diena35 dienas?IIIEtoposidumL01CB0160mg/m2 i/v 1.-5., 29.-33.diena35 dienas?5.2.4.7.61227ALL_AR_3 (20.-23.nedē?a) (28 dienas)DexamethasonumD02AB0210mg/m2 p/o, 1.-28.diena28 dienas?IIDoxorubicinumL01DB0125mg/m2 i/v, 1., 8., 15., 22.diena28 dienasVVincristinumL01CA021,5mg/m2 i/v,? 1., 8., 15., 22.diena28 dienas?5.2.4.8.61228ALL_AR_4 (24.-26.nedē?a) (21 diena)CyclophosphamidumL01AA0160mg/m2 i/v, 1.diena21 dienaVIICytarabinumL01BC0175mg/m2 i/v 1.-4., 8.-11.diena21 diena?TioguaninumL01BB0360mg/m2 p/o, 1.-14.diena21 diena?DexamethasonumD02AB0210mg/m2 p/o, 1.-7.diena21 diena?5.2.4.9.61229GMALL_1 (1.-20.diena) (20 dienas)MethotrexatumL01BA0115mg i/v i/v 1.diena20 dienas?IIDexamethasonumD02AB0210mg/m2 p/o 1.-7., 13.-16.diena20 dienas?CyclophosphamidumL01AA01200mg/m2 i/v 3.-5.diena20 dienasVVincristinumL01CA022mg i/v 6.,13.,20.diena20 dienas?DoxorubicinumL01DB0145mg/m2 i/v 6.-7.,13.-14.diena20 dienasVL-AsparaginasumL01XX026000DV/m2 i/v 20.diena20 dienas?5.2.4.10.61230GMALL_2 (26.-46. diena) (21 diena)MethotrexatumL01BA0115mg i/v 3., 10., 17.diena21 diena?IICyclophosphamidumL01AA011000mg/m2 i/v 1., 21.diena21 dienaVCytarabinumL01BC0175mg/m2 i/v 3.-6., 10.-13., 17.-20.diena21 diena?MercaptopurinumL01BB0260mg/m2 p/o 1.-21.diena21 diena?5.2.4.11.61231GMALL_3 (no 71.dienas)DexamethasonumD02AB0210mg/m2 p/o 1.-5.diena5 dienas?IIVinblastinumL01CA0110mg i/v 1.diena5 dienas?MethotrexatumL01BA011500mg/m2 i/v 1.diena5 dienas?EtoposidumL01CB01250mg/m2 i/v 4.-5.diena5 dienas?CytarabinumL01BC014000mg/m2 i/v 5.diena5 dienasV5.2.4.12.61232IDA-FLAGIdarubicinumL01DB0710mg/m2 i/v 1.,3.diena5 dienasVIIFludarabinumL01BB0530mg/m2 i/v 1.-5.diena5 dienas?CytarabinumL01BC012000mg/m2 i/v 1.-5.diena5 dienasV5.2.4.13.61233MACMitoxantronumL01DB0710mg/m2 i/v 1.diena6 dienas?IIIL-AsparaginasumL01XX0210 000SV i/v 6.diena6 dienas?CytarabinumL01BC011000mg/m2 i/v 1.-5.diena6 dienas?5.2.4.14.61234POMPPrednisolonumH02AB061mg/m2 p/o 1.-5.diena5 dienas?IIIVincristinumL01CA022mg i/v 1.diena5 dienas?MethotrexatumL01BA017,5mg/m2 i/v 1.-5.diena5 dienas?MercaptopurinumL01BB02500mg/m2 p/o 1.-5.diena5 dienas?5.2.5.C91.1, C91.2 Hroniska limfoleikoze5.2.5.1.61208COPCyclophosphamidumL01AA011000mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVIIVincristinumL01CA022mg i/v 1.diena28 dienas?PrednisolonumH02AB0660mg dienā p/o 1.-5.diena28 dienas?5.2.5.2.61209CHOP_1CyclophosphamidumL01AA01750mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVIIDoxorubicinumL01DB0150mg/m2 i/v 1.diena28 dienasVVincristinumL01CA022mg i/v 1.diena28 dienas?PrednisolonumH02AB06100mg dienā p/o 1.-5.diena28 dienas?5.2.5.3.61212CVPCyclophosphamidumL01AA01400mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienasVIIVincristinumL01CA022mg i/v 1.diena28 dienas?PrednisolonumH02AB0630mg dienā p/o 1.-5.diena28 dienas?5.2.5.4.61213FMDFludarabinumL01BB0525mg/m2 i/v 1.-3.diena28 dienas?IIIMitoxantronumL01DB0710mg/m2 i/v 1.diena28 dienas?DexamethasonumH02AB0220mg/m2 p/o 1.-5.diena28 dienas?5.2.5.5.61235FC_2FludarabinumL01BB0530mg/m2 i/v 1.-5.diena28 dienas?IICyclophosphamidumL01AA01250mg/m2 i/v 1.-3.diena28 dienasV5.2.6.C91.4 Mataino ?ūnu leikoze5.2.6.1.61240PENTPentostatinumL01XX0810mg kursā28 dienas?III5.2.7.C92.0, C92.2, C92.3, C92.4, C92.5, C92.9 Akūtas mieloleikozes, C93.0, C93.2, C93.7, C93.9 Akūtas monocitārās leikozes, C94.0, C94.2, C94.3, C94.4, C94.5 Citas neprecizētas leikozes5.2.7.1.61221VCRVincristinumL01CA021,5mg/m2 i/v 1.diena7 dienas?III5.2.7.2.612226-MP_1MercaptopurinumL01BB02200mg/m2 p/o 1.-7.diena7 dienas?III5.2.7.3.61232IDA-FLAGIdarubicinumL01DB0710mg/m2 i/v 1.,3.diena5 dienasVIIFludarabinumL01BB0530mg/m2 i/v 1.-5.diena5 dienas?CytarabinumL01BC012000mg/m2 i/v 1.-5.diena5 dienasV5.2.7.4.61233MACMitoxantronumL01DB0710mg/m2 i/v 1.diena6 dienas?IIIL-AsparaginasumL01XX0210 000SV i/v 6.diena6 dienas?CytarabinumL01BC011000mg/m2 i/v 1.-5.diena6 dienas?5.2.7.5.61234POMPPrednisolonumH02AB061mg/m2 i/v 1.-5.diena5 dienas?IIIVincristinumL01CA022mg i/v 1.diena5 dienas?MethotrexatumL01BA017,5mg/m2 i/v 1.-5.diena5 dienas?MercaptopurinumL01BB02500mg/m2 p/o 1.-5.diena5 dienas?5.2.7.6.61243DOX/ARA-C "3+7"DoxorubicinumL01DB0145mg/m2 i/v 1.,2.diena5 dienasVIICytarabinumL01BC01200mg/m2 i/v 1.-5. diena5 dienas?5.2.7.7.61244DOX/ARA-C "2+5"DoxorubicinumL01DB0145mg/m2 i/v 1.-3.diena7 dienasVIICytarabinumL01BC01200mg/m2 i/v 1.-7. diena7 dienas?5.2.7.8.61245ARA-C_1CytarabinumL01BC013000mg/m2 i/v 1.,3.,5.diena5 dienasVII5.2.7.9.61249MAEMitoxantronumL01DB0712mg/m2 i/v 1.,3.,5.diena10 dienas?IIICytarabinumL01BC01100mg/m2 i/v 2 reizes dienā 1.-10.diena10 dienas?EtoposidumL01CB01100mg/m2 i/v 1.-5.diena10 dienas?5.2.7.10.61250TADDoxorubicinumL01DB0160mg/m2 i/v 1.,2.diena7 dienasVIICytarabinumL01BC01100mg/m2? i/v 2 reizes dienā 1.-7.diena7 dienas?TioguaninumL01BB03200mg/m2 p/o 1.-7.diena7 dienas?5.2.7.11.61251DCEDoxorubicinumL01DB0145mg/m2 i/v 1.,2.diena5 dienasVIICytarabinumL01BC01200mg/m2 ?i/v 2 reizes dienā 1.-5.diena5 dienas?EtoposidumL01CB01110mg/m2 i/v 1.-5.diena5 dienas?5.2.8.C92.1, C92.7 Hroniska mieloleikoze, C95.1 Hroniska neprecizētu ?ūnu leikoze5.2.8.1.61232IDA-FLAGIdarubicinumL01DB0710mg/m2 i/v 1.,3.diena5 dienasVIIFludarabinumL01BB0530mg/m2 i/v 1.-5.diena5 dienas?CytarabinumL01BC012000mg/m2 i/v 1.-5.diena5 dienasV5.2.8.2.61252INN_1HydroxycarbamidumL01XX052000mg p/o 1.-5.diena5 dienas?III5.2.8.3.61253IFN-αInterferonum alfaL03AB3x106 IU s/c??III5.2.8.4.61254DOX/ARA-C "2+5"DoxorubicinumL01DB0145mg/m2 i/v 1.,2.diena5 dienasVIICytarabinumL01BC01200mg/m2 i/v 1.-5. diena5 dienas?5.2.8.5.61255DOX/ARA-C "3+7"DoxorubicinumL01DB0145mg/m2 i/v 1.-3.diena7 dienasVIICytarabinumL01BC01200mg/m2 i/v 1.-7. diena7 dienas?5.2.8.6.61256ARA-C_2CytarabinumL01BC0150mg i/v 1.-7.diena7 dienas?III5.2.9.C94.1 Hroniska eritrēmija, C94.7 Citas precizētas leikozes, D45 ?stā policitēmija, D47.1 Hroniska mieloproliferatīva slimība, D47.3 Esenciāla (hemorā?iska) trombocitēmija5.2.9.1.61258INN_2HydroxycarbamidumL01XX052000mg p/o 1.-7.diena7 dienas?III5.2.9.2.61259ARA-C_3CytarabinumL01BC0150mg i/v 1.-6.diena6 dienas?III5.2.9.3.612606-MP_2MercaptopurinumL01BB02150mg p/o 1.-7.diena7 dienas?III5.2.10.C93.1 Hroniska monocitāra leikoze, D46 Mielodisplastiski sindromi5.2.10.1.612606-MP_2MercaptopurinumL01BB02150mg p/o 1.-7.diena7 dienas?III5.2.10.2.61261ARA-C_4CytarabinumL01BC01100mg i/v 1.-6.diena6 dienas?III5.2.10.3.61263DOX_4DoxorubicinumL01DB0140mg i/v 1.-3.diena3 dienasVII5.2.10.4.61264DCyDoxorubicinumL01DB0140mg i/v 1.-2.diena5 dienasVIICytarabinumL01BC01100mg i/v 1.-5.diena5 dienas?5.3. ?īmijterapiju medikamentu shēmu lieto?anas apraksts:5.3.1. Audzēja ārstē?anai izmantotā metode - ?īmijterapija medicīniskajā dokumentācijā jāatzīmē ar kodu Z51.1 ?īmijterapijas kurss audzēja dē? (atbilsto?iSSK-10 ).5.3.2. Izstrādātās ?īmijterapijas medikamentu shēmas uzrādāmas statistiskai uzskaitei, apmaksa tiek veikta atbilsto?i ?o noteikumu 3.pielikuma programmas "Iezīmētie pakalpojumi" pakalpojumam "?īmijterapija bērniem" un "?īmijterapija pieaugu?ajiem".5.3.3. Katram audzēju veidam ?īmijterapijas shēmu (manipulāciju) saraksts veidots pēc ?āda principa:5.3.3.1. Audzēja diagnozes kods pēc SSK-10,5.3.3.2. ?īmijterapijas shēmas nosaukuma saīsinājums (saīsināts apzīmējums),5.3.3.3. Shēmā ietvertie medikamenti (zā?u vispārīgie nosaukumi),5.3.3.4. Katra medikamenta anatomiski- ?īmiski terapeitiskās (AT?) grupas kods,5.3.3.5. Katra medikamenta lietotās devas,5.3.3.6. Shēmas lieto?anas kurss (periods, pēc kura minētā terapijas shēma tiek atkārtota, ja tādu iespējams norādīt, visbie?āk tās ir 21 vai 28 dienas),5.3.3.7. Katra medikamenta emetogēnais risks (ER)- augsts (A) vai vidējs (V),5.3.3.8. Paredzētais pretvem?anas līdzek?u lieto?anas protokols (PP) atbilsto?i emetogēnajam riskam:Protokols I (PP I) augsta ematogēnā riska ?īmijterapijas shēmām (A):- 1.dienā: 5HT3 receptoru agonists intravenozi, Dexamethasonum 20mg intravenozi, Diazepamum 10mg perorāli.- nāko?ajās dienās: 5HT3 receptoru agonists perorāli, Dexamethasonum 20mg intravenozi, Diazepamum 10mg perorāli.Protokols II (PP II) vidēja ematogēnā riska ?īmijterapijas shēmām (V):- ?5HT3 receptoru agonists perorāli, Dexamethasonum 12mg intravenozi, Diazepamum 10mg perorāli.Protokols III (PP III) mērena vai zema ematogēnā riska ?īmijterapijas shēmām:- Dexamethasonum 12mg intravenozi, Metoclopramidum 40mg 4 reizes dienā perorāli.5.3.4. Tā kā Interferonum monoterapijā (diagnozes C17 Karcinoīds, C64, C92.1, C92.7, C95.1) subkutānās (s/c) injekcijās tiek lietots da?ādā re?īmā ilgsto?i, pacients to var sa?emt gan stacionārā, gan dienas stacionārā, gan ambulatori, tādē? tiek atzīmēta viena Interferonum ievadī?anas procedūra (1 dienu).5.3.5. ?ādu shēmu lieto?anas gadījumā tiek norādīta to lieto?anas secība:5.3.5.1. pie diagnozēm C00- C14 un C30- C32 shēmas Cetux_1 un Cetux_2,5.3.5.2. pie diagnozes C50 adjuvantā terapijā shēmas A-CMF_1a un A-CMF_1b,5.3.5.3. pie diagnozes C50 adjuvantā terapijā shēmas AC-T_1 un AC-T_2,5.3.5.4. pie diagnozes C50 adjuvantā terapijā shēmas A-D-CMF_1a un A-D-CMF_1b,5.3.5.5. pie diagnozes C50 adjuvantā terapijā shēmas FEC-D_1 un FEC-D_2.5.3.6. Atbilsto?i diagnozei un lietotajai shēmai jānorāda arī lietotie vispārējas darbības pretinfekcijas līdzek?i un granulocītu koloniju stimulējo?ie faktori (manipulācijas 61265 - 61284). Atkarībā no konkrētā kursa laikā lietotā apjoma jānorāda manipulāciju skaits par vienu vienību.5.3.7. Manipulācijas norāda ?ādos stacionāros strādājo?i onkologi- ?īmijterapeiti vai hematologi:5.3.7.1. Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību ?Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”,5.3.7.2. Valsts sabiedrība ar ierobe?otu atbildību ?Paula Stradi?a klīniskā universitātes slimnīca"”5.3.7.3. Valsts sabiedrība ar ierobe?otu atbildību ?Piejūras slimnīca”,5.3.7.4. Sabiedrība ar ierobe?otu atbildību ?Daugavpils re?ionālā slimnīca”.5.3.8. Manipulācija par katru ?īmijterapijas kursu tiek norādīta tikai pēc ?ī kursa pabeig?anas saska?ā ar attiecīgās shēmas aprakstu, medicīniskajā dokumentācijā norādot ?īmijterapijas shēmas izvēli (manipulācijas 61000 - 61264), konkrētā kursa uzsāk?anu un pabeig?anu, ārstējot pacientu ar ?īmijterapiju gan stacionārā, gan dienas stacionārā, gan ambulatori.Veselības ministre I.Circene13.12.2013 11:5119267L.Eglīte 67876091Leonora.Eglite@.lvA.Reinika 67043780Alda.Reinika@.lv ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download

To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.

It is intelligent file search solution for home and business.