I

  • Doc File 2,690.50KByteiris consulting

Kazernestraat 45

1000 Brussel

Tel:02/289.16.00

Fax:02/289.16.99

E-mail:info@irisconsulting.be

Website:irisconsulting.be

Colofon

|Opdrachtgever |Mobiliteitscel |

|Opdrachthouder |iris consulting |

|Projectmanagement |Valère Ceyssens |

|Projectleiding |Valère Ceyssens |

|Projectmedewerkers |Leen Schaerlaekens |

| |Stef Broodcoorens |

|Datum |Juni 2005 |

|Status document |Eindrapport – definitieve versie |

|Projectnummer |R0223 |

Inhoud

I. Inleiding 4

II. Probleemverkenning 5

1. Quick-scan planningscontext 5

1.1. Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen 5

1.2. Mobiliteitsplan Antwerpen algemeen deel 5

1.3. Deelmobiliteitsplan Kernstad 6

1.4. Deelmobiliteitsplan Oostrand 7

1.5. Deelmobiliteitsplan Merksem/Deurne Noord 9

1.6. Nota Stad Antwerpen i.v.m. parkeren Sportpaleis 11

1.7. Masterplan Antwerpen 11

1.8. Strategisch ontwikkelingsplan Deurne Noord 12

1.9. Onderzoek mobiliteitsanalyse door uitbaters Sportpaleis 12

1.10. Synthese beleidscontext 13

2. Gesprekken bevoorrechte getuigen 14

2.1. Jan Verhaert, kabinet Burgemeester Patrick Janssens 14

2.2. Schepen Ludo van Campenhout 15

2.3. Parkeerbedrijf Antwerpen 16

2.4. De Lijn 17

2.5. AWV-Antwerpen 18

2.6. Beheerders Sportpaleis 18

2.7. Politie 20

2.8. Buurtcomité ’t Schijntje (wijk ten Eeckhove) 22

2.9. Synthese gesprekken bevoorrechte getuigen 24

3. Toekomstige projecten 24

3.1. Lobroekdok 25

3.2. Topsporthallen 26

4. Analyse aanbodzijde activiteiten 26

5. Analyse bestaande communicatie 28

5.1. Wegbeschrijving 28

5.2. P&R 29

5.3. Carpool 29

5.4. Verkeer & files 29

5.5. Parkings 29

5.6. Parkeerplaatsen gehandicapten 29

5.7. De buurt 30

III. Parkeeronderzoek 31

1. Onderzoeksopzet 31

1.1. Doelstelling en beperkingen onderzoek 31

1.2. Selectie evenementen 31

1.3. Afbakening studiegebied 32

1.4. Onderscheid woonstraat versus straat met extra verkeersfunctie 33

1.5. Methodologie 33

2. Inventarisatie bestaande toestand 35

2.1. Wijk 1: Omgeving Slachthuislaan + Noordersingel 35

2.2. Wijk 2 : Ten Eekhove 35

2.3. Wijk 3 : Kronenburgwijk 36

2.4. Wijk 4 : Wijk ten noorden van de Vaart 36

2.5. Parkings directe omgeving Sportpaleis 36

2.6. Opmerking parkings winkels en bedrijven 36

3. Parkeertellingen 36

3.1. Normale parkeerbezetting 37

3.2. Parkeerbezetting bij evenementen 39

3.3. Besluit tellingen 49

IV. Bevraging bezoekers 51

1. Herkomst bezoekers 51

2. Frequentie aantal bezoeken aan het Sportpaleis 53

3. Verdeling aangewend vervoermiddel 55

4. Bezettingsgraad auto 57

5. Locatie van de geparkeerde auto’s 58

6. Zoektijden parkeerplaats 60

V. Besluit 61

VI. Bijlage 63

1. Activiteiten Sportpaleis 63

2. Telresultaten parkeeronderzoek: zie bijlage tabellen 65

2.1. Afkortingen (tabellen) 65

2.2. Algemene opmerkingen bij tabellen 65

2.3. Opmerkingen i.v.m. verwerking gegevens en specifieke situaties tijdens de tellingen 66

3. ‘Logboek’ van tellingen en enquête 68

3.1. Logboek tellingen 68

3.2. Logboek enquête 71

4. Enquêteformulier bevraging bezoekers 72

Lijst van kaarten

Kaart 1a: Afbakening studiegebied 32

Kaart 1b: Afbakening studiegebied………………………………………………………. 32

Kaart 2: Categorisering wegen 33

Kaart 3: Capaciteit 35

Kaart 4 Referentietelling namiddag 37

Kaart 5: Referentietelling avond 38

Kaart 6: Referentietelling nacht 38

Kaart 7: Telling sportevenement namiddag – Proximus diamond games (zondagnamiddag) 39

Kaart 8: Verschilplot (sportevenement namiddag Proximus diamond games – referentietelling namiddag) 39

Kaart 9: Telling familie-evenement namiddag – K3 (zaterdagnamiddag) 41

Kaart 10: Verschilplot (familie-evenement namiddag K3– referentietelling namiddag) 41

Kaart 11: Telling muziekevenement avond – REM (maandagavond) 43

Kaart 12: Verschilplot (muziekevenement avond REM – referentietelling avond) 43

Kaart 13: Telling muziekevenement avond – Nekkanacht (vrijdagavond) 46

Kaart 14: Verschilplot (muziekevenement avond Nekkanacht – referentietelling avond) 46

Kaart 15: Telling nachtevent – Cherry Moon Invasion (vrijdagnacht) 48

Kaart 16: Verschilplot (nachtevent Cherry Moon Invasion – referentietelling nacht) 48

Kaart 17: Herkomst bezoekers Sportpaleis 52

Kaart 18: Verdeling van aangewende vervoermiddelen per provincie/Stad Antwerpen 55

Kaart 19 Verdeling van aangewende vervoermiddelen per gemeente in de omgeving van het Sportpaleis 56

Kaart 20: Tramverbindingen in en rond Antwerpen……………………………………...56

Kaart bijlage Zone-indeling……………………………………..……………………….65

Lijst van tabellen

Tabel 1: Overzicht analyse aanbodzijde 27

Tabel 2 Parkeercapaciteit per wijk, ingedeeld naar woonstraten, straten met extra verkeersfunctie en parkings 35

Tabel 3 Bezetting referentietelling namiddag 37

Tabel 4 Bezetting referentietelling avond 38

Tabel 5 Bezetting referentietelling nacht 39

Tabel 6: Bezetting telling sportevenement namiddag Proximus Diamond Games 40

Tabel 7: Resultaten verschil sportevenement namiddag – referentietelling namiddag 41

Tabel 8: Bezetting telling familie-evenement namiddag K3 42

Tabel 9: Resultaten verschil familie-evenement namiddag – referentietelling namiddag 43

Tabel 10: Bezetting telling muziekevenement avond REM 44

Tabel 11: Resultaten verschil muziekevenement avond REM - referentietelling avond 45

Tabel 12: Bezetting telling muziekevenement avond Nekkanacht 46

Tabel 13: Resultaten verschil muziekevenement avond Nekkanacht – referentie avond 47

Tabel 14: Bezetting telling nachtevent nacht Cherry Moon Invasion 48

Tabel 15: Resultaten verschil nachtevent nacht Cherry Moon Invasion – referentie nacht 49

Tabel 16: Vergelijking herkomst bezoekers tussen enquête REM 2005 vs. Ticketverkoop seizoen 2001-2002 53

Tabel 17: Vergelijking vervoermiddel algemeen vs. Stad Antwerpen 56

Tabel 18 Tijd van afname ten opzichte van locatie parkeren 59

Tabel 19 Zoektijden parkeerplaats ten opzichte van plaats parkeren 60

Lijst van figuren

Figuur 1 Spreiding herkomst bezoekers (provincie, land) – enquête REM 2005 51

Figuur 2: Spreiding herkomst bezoekers (provincie, land) – ticketverkoop 2001-2002 52

Figuur 3 Frequentie aantal bezoeken per jaar aan het Sportpaleis 54

Figuur 4: Frequentie aantal bezoeken per jaar aan het Sportpaleis naar herkomst 54

Figuur 5 Verdeling aangewend vervoermiddel 55

Figuur 6 Premetrostation en buslijnen in de directe omgeving van het Sportpaleis 56

Figuur 7: Vergelijking aangewend vervoermiddel en frequentie aantal bezoeken per jaar aan het Sportpaleis 57

Figuur 8 Bezettingsgraad van de auto’s 58

Figuur 9 Locatie geparkeerde auto’s 58

Figuur 10: Vergelijking locatie parkeren en frequentie aantal bezoeken per jaar aan het Sportpaleis 59

Figuur 11 Zoektijden parkeerplaats 60

Inleiding

De verschillende evenementen in het Sportpaleis oefenen een belangrijke aantrekkingskracht uit. Het groot aantal bezoekers op deze evenementen, en met name het groot aantal bezoekers dat met de wagen komt, zorgt voor een bijkomende parkeerdruk in de omgeving van het Sportpaleis. Het uitwerken van een onderzoeksrapport waarin het objectiveren van de parkeerdruk rond het Sportpaleis te Antwerpen wordt nagestreefd, vormt het opzet van deze studie.

Er werd vooreerst een probleemverkennende analyse uitgevoerd waarbij volgende elementen aan bod komen:

- een analyse van de planningscontext

- gesprekken met bevoorrechte getuigen

- een beschrijving van de toekomstige projecten in de omgeving van het Sportpaleis

- een analyse van de aanbodzijde en van de bestaande communicatie.

Vervolgens kon een grondig en gericht parkeeronderzoek worden opgezet.

Om na te gaan of er bij evenementen in de omgeving een overdruk is met betrekking tot parkeren werd een parkeeronderzoek opgezet die de ‘normale’ situatie (geen evenement) vergelijkt met de ‘evenement’-situaties. Deze vergelijking werd voor vier type-evenementen gemaakt, namelijk een sportevenement, muziekevenement, familie-evenement en een nachtevent.

Tenslotte werd ook tijdens één evenement de bezoekers bevraagd door middel van een korte enquête waarbij gepolst werd naar de herkomst, de vervoerswijze, zoektijd naar parkeerplaats, en dergelijke.

Dit onderzoek geeft een nauwkeurig beeld van de parkeersituatie tijdens evenementen en het verschil in de parkeersituatie tijdens evenementen en de referentiesituatie. Het kaart- en cijfermateriaal geeft duidelijk en in detail de knelpunten in de omgeving van het Sportpaleis inzake parkeren weer.

Probleemverkenning

1 Quick-scan planningscontext[1]

1 Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen

In het RSP Antwerpen (voorontwerp tweede draft) wordt Deurne-Noord omschreven als één van de meest problematische buurten van Antwerpen omwille van de hoge bebouwingsdichtheid en het gebrek aan ruimtelijke kwaliteit. De uitbouw van een sterk buurtcentrum, dat een directe band heeft met het park, moet de algemene kwaliteit van de buurt sterk doen toenemen.

Betreffende de kanaalzone moet de kwaliteit van de gebieden langs beide oevers verbeterd worden, gebruikmakend van, en inspelend op, de werken die moeten worden uitgevoerd voor de verbreding van het kanaal. Het doel is het herstructureren van de zone langs Merksem Dokske als een leefbare ruimte en het mengen van verschillende functies langs voormalige industriële randen. In het programma zijn opgenomen: een herstructurering van de ruimten rond het Sportpaleis en een voetpad langs de oevers van het Albertkanaal.

2 Mobiliteitsplan Antwerpen algemeen deel[2]

Het algemeen deel van het mobiliteitsplan Antwerpen (beleidsplan) geeft de krachtlijnen en verantwoordelijkheden aan voor een geïntegreerd programma van acties voor de korte, middellange en lange termijn.

Een aantal werkdomeinen worden onderscheiden.

- Werkdomein A: De gewenste ruimtelijke structuur en de weerslag op mobiliteit. Dit domein omvat de beschrijving van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen die een sturend karakter hebben op de mobiliteit.

- Werkdomein B: De gewenste ontwikkeling van het verkeersnet per modus. Dit domein maakt per verkeersnetwerk de vergelijking tussen de huidige en de gewenste toestand. Hieruit wordt een pakket aan maatregelen afgeleid.

- Werkdomein C: De flankerende maatregelen. Het derde domein betreft een programma aan maatregelen die een mentaliteitswijziging (voorlichting, educatie,…) bij alle participanten in het verkeer teweeg moet brengen. Deze maatregelen bevatten dus geen ruimtelijke ingrepen.

- Werkdomein D: De gewenste samenhang tussen de modules A, B en C. Het vierde werkdomein zoekt naar samenhang tussen de verschillende hoger beschreven werkdomeinen.

De besproken werkdomeinen ontwikkelen een globale visie voor de stad Antwerpen als geheel en behandelen niet de verschillende deelwijken van de stad. Die worden behandeld in de deelmobilteitsplannen.

Het Sportpaleis ligt op de grens tussen drie deelgebieden: Kernstad, Oostrand en Merksem/Deurne Noord. De Bisschoppenhoflaan is de grens tussen Oostrand en Merksem/Deurne Noord. De Ring is de grens tussen Kernstad en de andere twee deelgebieden.

Er zijn geen elementen die specifiek handelen over de omgeving van het Sportpaleis.

3 Deelmobiliteitsplan Kernstad

Doelstellingen

Onderstaande doelstellingen zijn specifiek voor het deelmobiliteitsplan Kernstad.

- Er dient ruimte gemaakt te worden voor fiets en openbaar vervoer, zelfs wanneer de ruimte beperkt is

- Bewoners hebben recht op een goede parkeerplaats.

- Fietsers hebben recht op een veilige en comfortabele fietsenstallingen.

Beleidscenario

Uit het gekozen beleidsscenario zijn volgende elementen van belang betreffende de zone rond het sportpaleis:

- De Schijnpoort is een brugpoort. De brugpoorten vormen de steunpunten van de Kernstad. Hier komen verschillende stedelijke functies samen tot een attractief geheel. Alle stromen van buitenaf komen in deze punten van geconcentreerde activiteit toe. Deze multifunctionele bakens structuren de grootstedelijke ontwikkelingen. Ontspanningsmogelijkheden, winkels en kinderopvang vinden er een plaats. Tussen deze brugpoorten vormt de Singel (R10) een multifunctionele bevoorradingsring voor een wal van activiteiten. Kantoren en allerlei representatieve bedrijven vormen een attractieve wal rond de stad. Ook culturele en recreatieve functies worden gebundeld ter hoogte van Singel.

Beleidsplan

Betreffende de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen samengevat volgende elementen worden gesommeerd:

- De brugpoort te hoogte van de Schijnpoort wordt gecategoriseerd als B-locatie.

Betreffende de ontwikkeling van verkeersnetwerken kunnen voor het openbaar vervoer volgende elementen voor dit deelgebied opgesomd worden:

- Aan de schijnpoort wordt een coördinatiepunt voorzien waar een uitwisseling tussen de verschillende vervoersmodi mogelijk is.

- Naast een radiale structuur wordt ook een tangentiële structuur voorzien. Deze structuur verbindt enerzijds de activiteitenpolen aan de rand van de Kernstad met de knopen op deze rand en anderzijds wordt ook een rechtstreekse verbinding gecreëerd met de activiteitenpolen in de Kernstad langsheen de Leien. Doordat deze lijn verschillende parkings ontsluit, heeft deze lijn ook een belangrijke functie in het functioneren van het globaal parkeersysteem, om parkeerders op verder gelegen parkings voor- en natransport te bieden naar het stadscentrum. Een koppeling met parkeertickets voor bijvoorbeeld het parkeren aan de brugpoorten wordt hierdoor mogelijk. Ook in functie van evenementen (vb. Sportpaleis) kan deze lijn een belangrijke functie vervullen als verbinding tussen de parkings en het Sportpaleis.

- Ter hoogte van de brugpoort Schijnpoort worden P&R faciliteiten voorzien als overstap van auto naar openbaar vervoer.

- Bevorderen van de doorstroming ter hoogte van de knoop Schijnpoort voor het busverkeer.

Betreffende de ontwikkeling van verkeersnetwerken kunnen voor het fietsverkeer volgende elementen voor dit deelgebied opgesomd worden:

- Langs de ring loopt een non-stop hoofdroute.

- De Schijnpoortweg is drager van een bovenlokale fietsroute.

Betreffende de ontwikkeling van verkeersnetwerken kunnen voor het autoverkeer (inclusief parkeerbeleid) volgende elementen voor dit deelgebied opgesomd worden:

- De Ring werd geselecteerd als hoofdweg.

- De Singel werd geselecteerd als stedelijke hoofdverkeersweg.

- De Schijnpoortweg werd geselecteerd als een lokale weg type III, een weg in verblijfsgebied met gemengde centrumfuncties.

- Aan de Schijnpoort komt, op middellange of lange termijn, een brugpoortparking die zal worden opgericht en uitgebaat door een autonoom parkeerbedrijf. Deze parking wordt voorbehouden voor P&R functie, ondersteund door enerzijds degelijk openbaar vervoer, en door de functies die ter hoogte van de brugpoorten georganiseerd worden anderzijds.

Betreffende de ontwikkeling van ondersteunende maatregelen kunnen volgende elementen voor dit deelgebied opgesomd worden:

- Per brugpoort wordt een bedrijfsvervoersplan opgemaakt. Het bereikbaarheidsprofiel is immers gemeenschappelijk voor de functies bij de brugpoorten.

- Bij grootschalige evenementen is het aangewezen om zoveel mogelijk deelnemers te stimuleren om met het openbaar vervoer of met de fiets te komen. Dit is noodzakelijk om de verkeersoverlast te verminderen.

- Gecombineerd ticketverkoop (openbaar vervoerticket + inkomticket), infor-matieverschaffing over de park & ride faciliteiten en carpoolen zijn instrumenten uit het vervoersmanagement die kunnen worden ingeschakeld voor grootschalige evenementen.

- De stad zou de organisatoren van evenementen waar meer dan 1.000 bezoekers worden verwacht moeten aansporen om een vervoerplan op te stellen. Uit dit plan moet blijken of de organisator voldoende middelen inzet om het gebruik van de auto te ontmoedigen.

- De brugpoorten komen in aanmerking als verzamelpunten voor auto-deel-wagens.

4 Deelmobiliteitsplan Oostrand

Doelstellingen

Er worden in het deelmobiliteitsplan Oostrand een aantal specifieke doelstellingen vermeld, die veelal locatiegebonden zijn. Betreffende de zone rond het Sportpaleis zijn volgende relevant:

- Verlagen van de parkeerdruk in de omgeving van het Sportpaleis en de sportstadions

- Verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer doorheen Deurne-noord

- Verbeteren van de lokale woonkwaliteit in ‘woongebieden onder druk’

Beleidscenario

Uit het gekozen beleidsscenario zijn volgende elementen van belang betreffende de zone rond het Sportpaleis:

- Alle woonwijken uit het deelgebied Oostrand zullen stuk voor stuk autoluwe en aangename wooneilanden worden. De leefbaarheid en rust primeren.

- De wijk Kronenburg zal niet verder worden uitgebouwd in de richting van het Albertkanaal. Er wordt net als in andere wijken vernieuwbouw financieel gestimuleerd via premies of voordelige leningen. De leefbaarheid teruggeven aan de bewoners is het doel.

- Het Sportpaleis zal verder uitbreiden en worden ingepast in de commerciële activiteiten op de brugpoort Schijnpoort. Er worden meer en meer manifestaties gehouden in allerlei sferen. Parkeren wordt gekoppeld aan de ticketverkoop tezamen met een (inclusief betaalde) openbaar vervoerverbinding. Er zullen geen parkeergelegenheden in de onmiddellijke omgeving meer zijn, met uitzondering voor bussen. Er wordt een parking speciaal voor bussen gereserveerd.

- Er worden comfortabele stallingplaatsen voor fietsen voorzien bij attractiepolen en op knooppunten van openbaar vervoer.

- Er wordt bewonersparkeren ingevoerd in de buurt van attractiepolen.

Beleidsplan

Betreffende de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen volgende elementen samenvattend worden gesommeerd:

- de verbreding van het Albertkanaal gebeurt maximaal mogelijk in zuidelijke richting zodat een noordelijke kanaalontsluitingsweg (Vaartkaai-Metropoolstraat) blijft behouden;

- de tweede spoorontsluiting van de haven wordt voldoende gebufferd ten opzichte van het woongebied Deurne-Noord;

- de groene vingers (Rivierenhof, Bosuil, Luchthaven Deurne) worden aan elkaar verbonden via de kleine fortengordel;

- er worden gebiedsdekkend wooneilanden gecreëerd met woonstraatinrichtingen;

- bovenlokale en vooral watergebonden bedrijvigheid stimuleren langs het Albertkanaal;

- opvangen van grotere winkels langs Bisschoppenhoflaan, doch niet met het doel om Boomsesteenweg te evenaren en met uitzondering van het bewoonde deel;

- verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in lokale handels-assen.

Betreffende de ontwikkeling van verkeersnetwerken kunnen voor het openbaar vervoer volgende elementen voor dit deelgebied opgesomd worden:

- Indien mogelijk wordt het premetronet achter Ten Eeckhovelei aangewend. Deze nieuwe mogelijkheid kan aanleiding geven tot een evenementenlijn die de belangrijkste attractiepolen verbindt.

- In het deelmobiliteitsplan wordt de Bisschoppenhoflaan, als deel van het regionaal verbindend busnet, geselecteerd als een straat waar de openbaar vervoerverbinding prioritair is boven de andere modi.

- De knelpunten omgeving Sportpaleis en Bisschoppenhoflaan in verband met de doorstroming van het openbaar vervoer worden in het Masterplan Antwerpen aangepakt.

- Vervoer op maat wordt uitgewerkt bij o.a. de evenementen in het Sportpaleis. Hiervoor worden specifieke pendeldiensten en/of extra openbaar vervoer ingelegd.

- Ter hoogte van het sportpaleis wordt mogelijk een verknopingspunt voorzien.

Betreffende de ontwikkeling van verkeersnetwerken kunnen voor het fietsverkeer volgende elementen voor dit deelgebied opgesomd worden:

- Langs de ring loopt een non-stop hoofdroute.

- De Bisschoppenhoflaan is drager van een bovenlokale fietsroute.

- De Ten Eeckhovelei en de Lakborslei zijn dragers van een lokale fietsroute.

- Daar waar er fietspaden gewenst zijn, wordt in principe steeds aan beide zijden van de weg een enkelrichtingsfietspad voorzien. Bij drukke wegen waar de oversteekbaarheid slecht of gevaarlijk is (b.v. Bisschoppenhoflaan, Turnhoutsebaan / A.Van De Wielelei en Boterlaarbaan) kan waar mogelijk een dubbelrichtingsfietspad aan beide zijden van de weg worden overwogen.

- Bij grote kruispunten (bv. ter hoogte van het Sportpaleis) zijn dubbelrichtingsoversteekplaatsen nodig zodat er niet nodeloos moet worden omgereden en sneller kan worden overgestoken.

Betreffende de ontwikkeling van verkeersnetwerken kunnen voor het autoverkeer volgende elementen voor dit deelgebied opgesomd worden:

- De Ring werd geselecteerd als hoofdweg.

- De Bisschoppenhoflaan werd geselecteerd als een stedelijke weg binnen de bebouwde kom/stedelijke hoofdverkeersweg.

- De Ten Eeckhovelei en de Lakborslei werden geselecteerd als een lokale weg type wijkverzamelweg.

- Alle overige wegen zijn lokale wegen type III, woonstraten.

- De Bisschoppenhoflaan ter hoogte van de wijk Kronenburg werkt teveel als barrière tussen Kronenburg en de rest van Deurne-Noord. Ook in de toekomst zal hier veel verkeer blijven doorkomen. Er dient te worden gezocht naar structurele oplossingen om dit probleem op te lossen.

- Het kruispunt Bisschoppenhoflaan ter hoogte van het Sportpaleis (Schijnpoort) is opgenomen als gevaarlijk punt.

- Parkeren wordt zoveel mogelijk uit de woonwijken en woonbuurten geweerd, met uitzondering van bewonersparkeren.

- Dichter bij de stad en in de onmiddellijke omgeving van de attractiepolen (o.a. Sportpaleis) worden er geen bijkomende parkings voorzien. De bezoekers die met de wagen naar de manifestaties komen dienen gebruik te maken van stadsrandtransferia en het openbaar vervoer of pendelvervoer. Bij elk ticket wordt steeds een biljet voor openbaar vervoer of parking en pendelvervoer gerekend. Zo zijn er steeds voldoende financiële middelen om het openbaar vervoer extra inspanningen te laten leveren.

- Op korte termijn dienen maatregelen te worden genomen om het parkeren voor bewoners te verzekeren. Dit kan geschieden door zuivere bewonersparkeerplaatsen te creëren. Door regelmatige controle moet misbruik worden tegengegaan.

Betreffende de ontwikkeling van ondersteunende maatregelen kunnen volgende elementen voor dit deelgebied opgesomd worden:

- Opstellen van evenementenvervoersplannen voor het Sportpaleis (en eventueel ook Antwerpstadion, Arenahal, Hof ter Loo …).

- Organisatie van pendeldiensten van en naar stadsrandparkings bij evenementen in het Sportpaleis.

- Parkeercontroles verhogen met bijzondere aandacht voor parkeerovertredingen op trottoirs, fietspaden en oversteekplaatsen.

5 Deelmobiliteitsplan Merksem/Deurne Noord

Doelstellingen

Er worden in het deelmobiliteitsplan Merksem/Deurne Noord een aantal specifieke doelstellingen vermeld, die veelal locatiegebonden zijn. Betreffende de zone rond het Sportpaleis zijn volgende relevant:

- Het verminderen van het sluipverkeer op het lokale net als weerstand tegen ‘overloop’ door de verzadiging van het hoofdwegennet (E19).

Beleidscenario

Uit het gekozen beleidsscenario zijn volgende elementen van belang betreffende de zone rond het sportpaleis:

- Voor het deelgebied Merksem – Deurne Noord hebben de projecten van het Masterplan veel invloed, enerzijds in de planningsfase, anderzijds bij de uitvoering van de verschillende projecten. De onzekerheid waarin nu op lokaal niveau dient gepland te worden is mede de aanleiding dat voor verschillende aspecten geen definitieve keuzes kunnen gemaakt worden. Binnen de studiegroep worden op dit ogenblik onderzocht of de op- en afrittencomplexen ter hoogte van de Groenendaallaan en de Bisschoppenhoflaan kunnen worden afgesloten. Als gevolg hiervan zouden de verkeersstromen moeten geheroriënteerd worden.

- Het creëren van een nieuwe ontsluitingsweg op de zuidelijk oever van het Albertkanaal met aansluiting op de stedelijke ringweg.

- Herdefiniëring van de rol van de Bisschoppenhoflaan in combinatie met de nieuwe ontsluitingsweg op de zuidelijke oever.

- Een nieuw beeld voor de autostructuur: een interne ring en een kamstructuur gericht op Noorderlaan. Door de doortrekking van de Singel tot aan de Noorderlaan en de afschaffing van de IJzerbrug voor autoverkeer en het voorbehouden van de E19 voor doorgaand verkeer ontstaat een nieuwe oriëntatie in Merksem. Driekwart van de wijken van Merksem zullen voor hun verplaatsingen naar het noorden en het zuiden, eerst naar de Noorderlaan rijden om van daaruit naar de stad (leien) of het hoofdwegennet (Vernieuwde Singel en E19) te rijden.

- De verbreding van het Albertkanaal kan aangegrepen worden voor het herbouwen van de tramverbinding met de Kernstad richting Schijnpoort, het herbouwen van de ongelijkvloerse kruising van de Noorderlaan, de heraanleg van de Vaartkaai en de Metropoolstraat inclusief rand parkeerplaatsen, afbraak van de IJzerbrug en de bouw van een fiets- en voetgangersbrug, samen met het verlengen van de Singel tot aan de Noorderlaan en de afbraak van de Burgemeester E. Waghemansbrug

- Voor het deelgebied Merksem – Deurne Noord wordt de klemtoon gelegd op een leefbaar en samenhangend woon- en verblijfsgebied waarbinnen de Bredabaan functioneert als een ruimtelijke drager en lineair centrum. Een nieuwe openbaar vervoersstructuur met meer verbindingen naar de hele agglomeratie met een verbeterde doorstroming, gekoppeld aan een nieuw beeld voor de autostructuur, waarbij uitgegaan wordt van een interne ring en een kamstructuur op de Noorderlaan, dienen dit ruimtelijk functioneel beeld van een samenhangend en leefbaar woon- en verblijfsgebied te ondersteunen. Doch een aantal “grote projecten” uit het Masterplan kunnen hierop een hypotheek leggen. Voor Merksem – Deurne Noord zijn dat: de tweede havenontsluiting, de verbreding van het Albertkanaal en het bouwen van het station Luchtbal. Deze “grote projecten” laten Merksem – Deurne Noord geen keuze. Men zal van de nood een deugd dienen te maken.

Beleidsplan

Betreffende de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen samengevat volgende elementen worden gesommeerd:

- Ten zuiden van het kanaal in Deurne-Noord wordt het gebied tussen de Tweemontstraat en de Bisschoppenhoflaan afgelijnd als een woon- en verblijfsgebied. Binnen dit gebied wordt maximaal aandacht geschonken aan de woonfunctie. Dit betekent dat in dit gebied algemeen het bewonersparkeren georganiseerd wordt en dat het langparkeren in functie van bezoek en werk, buiten de woon- en verblijfsgebieden gesitueerd wordt. Deze gebieden zullen een inrichting en circulatie krijgen die bedoeld is om doorgaand verkeer te weren en de verplaatsingen per fiets en te voet te bevoordelen, terwijl uiteraard de bereikbaarheid van de bewoners wordt gegarandeerd.

Betreffende de ontwikkeling van verkeersnetwerken kunnen voor het openbaar vervoer volgende elementen voor dit deelgebied opgesomd worden:

- De Bisschoppenhoflaan als onderdeel van het regionaal verbindend en het lokaal ontsluitend busnet is de drager van openbaar vervoer voor het gebied Deurne-Noord, met aandacht voor de voetgangersrelatie met Deurne-Noord.

- In overeenstemming met het algemeen deel van het beleidsplan worden de verkeerslichten op het kruispunt Schijnpoortweg – Raoul Gregoirplein – Bisschoppenhoflaan voorzien van een dynamische regelingen met prioriteit voor het openbaar vervoer.

- Op de Bisschoppenhoflaan worden maatregelen genomen i.f.v. een optimale doorstroming van het openbaar vervoer, zoals het plaatsen van lichtenbeïnvloeding of het bring to front principe.

Betreffende de ontwikkeling van verkeersnetwerken kunnen voor het autoverkeer (inclusief parkeerbeleid) volgende elementen voor dit deelgebied opgesomd worden:

- Voor het deelgebied Merksem – Deurne Noord vormen de Bredabaan en het Sportpaleis twee zones waarin en waarrond het parkeren strikt georganiseerd moet worden. De situatie aan het Sportpaleis kan gecatalogeerd worden onder de noemer van evenementenparkeren en dient in het licht van deze benadering een oplossing te krijgen.

- Voor evenementen (Sportpaleis) wordt geen extra parkeerinfrastructuur in de buurt aangelegd. De omgeving van het Sportpaleis wordt beveiligd tegen parkeeroverlast. Voor de evenementen wordt optimaal gebruik gemaakt van grotere parkeeraccommodaties in de rand van Merksem met P&R functie over het hele Antwerpse openbaarvervoernet. Hierbij wordt gedacht aan de parking van station Antwerpen Luchtbal, de parking van de Carrefour ter hoogte van Keizershoek en de parking van het shopping centrum Wijnegem. Specifiek en hoogdringend is de opmaak van evenementenvervoerplan(nen)voor het Sportpaleis.

6 Nota Stad Antwerpen i.v.m. parkeren Sportpaleis

Inzake mobiliteit en parkeren werd in het verleden reeds onderzoek verricht.

Er werd aan de hand van een kwaliteitsonderzoek bij de bezoekers gepeild naar o.a. de pijnpunten omtrent mobiliteit. De bezoeker blijkt het mobiliteitsprobleem rond het Sportpaleis niet echt als hinderlijk te ervaren. De volgende resultaten werden onder de bezoekers opgetekend:

- 96% vindt het Sportpaleis ‘gemakkelijk bereikbaar’

- 15 % gebruikt het openbaar vervoer (de helft ervan in combinatie met eigen vervoer)

- 7 % doet aan carpooling

- 18 % komt met een autocar

- 2 % komt te voet of met de fiets

- 53% van de bezoekers die met de wagen tot aan het Sportpaleis komen (dus niet diegenen die de Park&Ride-oplossing nemen) parkeert op de officiële parkings van het Sportpaleis, de rest zoekt een plaats in de ruime omgeving

- de meesten komen toe tussen een uur en een half uur voor de aanvang van de show en heeft 20 minuten nodig tussen het vinden van een parkeerplaats en het binnenkomen in het Sportpaleis

- 4% van de bezoekers komt te laat toe in het Sportpaleis

7 Masterplan Antwerpen

Het Masterplan Antwerpen is opgemaakt in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, in overleg met een aantal vervoersaanbieders en besturen.

Het Masterplan omvat een visie op het Antwerpen van de toekomst, vertaald in 11 grote projecten. De doelstellingen van het Masterplan is om Antwerpen en omgeving beter bereikbaar, mooier en veiliger te maken. Zowel de mobiliteit als de woonkwaliteit zullen er fors op vooruitgaan. Centraal staan een goed uitgebouwd openbaar vervoer en extra aandacht voor voetgangers en fietsers.

De projecten van het Masterplan zijn:

- de heraanleg van de Leien

- de aanleg van de tramlijn Mortsel-Boechout

- de aanleg van de tramlijn Mortsel-Kontich

- de heraanleg van de Bredabaan

- de heraanleg van de Sint-Bernardsesteenweg

- de aanleg van de Oosterweelverbinding

- de heraanleg van de Ring

- de heraanleg van de Singel

- de verbreding van het Albertkanaal

- de renovatie en modernisering van twee sluizen

- knelpunten openbaar vervoer en zachte weggebruiker

8 Strategisch ontwikkelingsplan Deurne Noord

De ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor Deurne-Noord impliceert acties op twee niveau’s: bovenlokaal en lokaal.

Bovenlokale strategie

Het deelgebied Deurne Noord moet vooreerst met hogere beleidsniveau’s overeenstemming betrachten over volgende punten die essentieel zijn voor de duurzame ontwikkeling van Deurne-Noord als volwaardige woonomgeving. Verschillende elementen zijn hierbij van belang:

- De realisatie van het parklint tussen Rivierenhofpark en het park Spoor-Noord. Hierbij is de koppeling van het parklint met het Spoor-Noordpark ter hoogte van de Schijnpoort essentieel.

- Realisatie van de kanaalrand waarbij haar aanleg als mineraal, in hoofdzaak publiek toegankelijk terrein met een uitdoofbeleid met betrekking tot bedrijven in het segment langsheen de Tweemontstraat, essentieel is.

- Een rekwalificatie van de Bisschoppenhoflaan tussen de Theunisbrug en de Azijnbrug moet de doorgangsfunctie van deze verkeersader verzoenen met de minimale voorwaarden voor de leefbaarheid van Kronenburg en Ten Eeckhove.

- De consistente heraanleg en uitbouw van de Confortalei-Craeybeckxlaan als drager van Deurne-Noord, waarmee tegelijkertijd de lokale verbinding wordt gemaakt tussen Deurne en Merksem.

- Naar aanleiding van de verbreding van het Albertkanaal kan het profiel van de Theunisbrug bij haar reconstructie worden gereduceerd. De nieuwe Theunisbrug dient enkel voor openbaar vervoer (tram) en langzaam verkeer te worden behouden.

Lokale strategie

De lokale strategie betreft volgende drie layers/stedelijke projecten:

- Koloniseren van de randen en permanent in beslag nemen. De randen van Deurne-Noord actief innemen met functies en programma’s die de ontwikkeling van Deurne-Noord ondersteunen. Daarbij moet de achterzijde stelselmatig worden omgezet tot een nieuwsoortig front van Deurne-Noord.

- Het lanensysteem van Deurne-Noord moet omgezet worden in een consistent en herkenbaar gethematiseerd assensysteem en dit complementeren met inslagdraden. Dit project behelst vooral de oordeelkundige aanleg van de publieke ruimte.

- Geënt op de bestaande voorzieningen, diensten en ontwikkelingen, moet werk gemaakt worden van een gevarieerd netwerk aan micro-centraliteiten. Vooral in de wijk Kronenburg dient hiervan werk gemaakt worden.

Elk van de drie aangehaalde layers van de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie vormt op zich een stedelijk project waarvan de uitvoering kan worden geprogrammeerd in functie van de beschikbare budgetten, opportuniteiten, etc.

9 Onderzoek mobiliteitsanalyse door uitbaters Sportpaleis

Spreiding bezoekers Sportpaleis:

- 12% komt uit het centrum van Antwerpen

- 12% komt uit het noorden

- 22% komt uit het oosten

- 21% komt uit het zuiden

- 33% komt uit het westen

Vervoermiddelen

Er wordt verondersteld dat bezoekers uit het centrum het openbaar vervoer nemen. De anderen gebruiken de wagen of organiseren zelf busvervoer.

De bezettingsgraad van de auto’s van de bezoekers is erg afhankelijk van het evenement.Een concert van Elton John levert een gemiddelde aantal tickets per bestelling op van 3,28. Voor een concert van de Night of the Proms is de gemiddelde bestelgrootte 14,48 tickets. Er wordt verondersteld dat een bestelling gelijk staat met een transportmiddel.

Er worden in het onderzoek drie assumpties uitgewerkt waarbij het aantal bezoekers en de bezettingsgraad van de wagens gevarieerd wordt.

- Meest extreme assumptie: een bezettingsgraad van 2,75 voor alle bezoekers die niet tot het centrum behoren, op een totale capaciteit van 16.000 bezoekers geeft een totaal aantal wagens van 5.103.

- Algemeen gemiddelde assumptie: een bezettingsgraad van 3,25 voor alle bezoekers die niet tot het centrum behoren, op een totale capaciteit van 10.050 bezoekers geeft een totaal aantal wagens van 2.712.

- 90% assumptie: een bezettingsgraad van 3,25 voor alle bezoekers die niet tot het centrum behoren, op een totale capaciteit van 13.500 bezoekers geeft een totaal aantal wagens van 3.644.

In het seizoen 2000-2001 haalden 12 evenementen, met uitzondering van de Night of the Proms, meer dan 13.500 bezoekers.

10 Synthese beleidscontext

In onderstaande synthese worden vooral die elementen aangehaald die een onmiddellijk en aanwijsbaar effect hebben op het Sportpaleis en zijn onmiddelijke omgeving.

Ontwikkelingen

In het Masterplan Antwerpen worden de tweede havenontsluiting, de verbreding van het Albertkanaal en het bouwen van het station Luchtbal als belangrijke ontwikkelingen beschreven.

In het deelmobiliteitsplan Kernstad wordt de Schijnpoort als een brugpoort geselecteerd. De brugpoorten vormen de steunpunten van de Kernstad. Hier komen verschillende stedelijke functies samen tot een attractief geheel. Aan de Schijnpoort wordt een coördinatiepunt voorzien waar een uitwisseling tussen de verschillende vervoersmodi mogelijk is. Ook worden P&R faciliteiten voorzien als overstap van auto naar openbaar vervoer.

In het strategisch ontwikkelingplan Deurne Noord wordt geadviseerd om, naar aanleiding van de verbreding van het Albertkanaal, het profiel van de Theunisbrug bij haar reconstructie te reduceren. De nieuwe Theunisbrug dient enkel voor openbaar vervoer (tram) en langzaam verkeer te worden behouden.

In het RSP Antwerpen wordt Deurne-Noord omschreven als één van de meest problematische buurten van Antwerpen omwille van de hoge bebouwingsdichtheid en het gebrek aan ruimtelijke kwaliteit.

Parkeerproblematiek Sportpaleis

In de drie deelmobiliteitsplannen betreffende het studiegebied (Kernstad, Oostrand en Merksem/Deurne Noord) is er veel aandacht voor de parkeerproblematiek in de omgeving van het Sportpaleis.

In het deelmobiliteitsplan Kernstad wordt gesteld dat bewoners recht hebben op een goede parkeerplaats. Als oplossing voor de huidige parkeerproblematiek worden promotie van openbaar vervoer, gecombineerde ticketverkoop, P&R en het opstellen van een vervoerplan vooropgesteld.

Het deelmobiliteitsplan Oostrand neemt het verlagen van de parkeerdruk in de omgeving van het Sportpaleis en het verbeteren van de lokale woonkwaliteit in ‘woongebieden onder druk’ als doelstellingen. Daartoe worden volgende maatregelen genomen:

- Parkeren wordt gekoppeld aan de ticketverkoop tezamen met een (inclusief betaalde) openbaar vervoerverbinding. Er zullen geen parkeergelegenheden in de onmiddellijke omgeving meer zijn, met uitzondering voor bussen. Er wordt een parking speciaal voor bussen gereserveerd.

- Er wordt bewonersparkeren ingevoerd in de buurt van attractiepolen.

- Vervoer op maat wordt uitgewerkt bij o.a. de evenementen in het Sportpaleis. Hiervoor worden specifieke pendeldiensten en/of extra openbaar vervoer ingelegd.

- Parkeren wordt zoveel mogelijk uit de woonwijken en woonbuurten geweerd, met uitzondering van bewonersparkeren.

- Dichter bij de stad en in de onmiddellijke omgeving van de attractiepolen (o.a. Sportpaleis) worden er geen bijkomende parkings voorzien.

- Op korte termijn dienen maatregelen te worden genomen om het parkeren voor bewoners te verzekeren. Dit kan geschieden door zuivere bewonersparkeerplaatsen te creëren. Door regelmatige controle moet misbruik worden tegengegaan.

- Opstellen van evenementenvervoersplannen voor het Sportpaleis (en eventueel ook Antwerpstadion, Arenahal, Hof ter Loo …).

Het deelmobiliteitsplan Merksem/Deurne-Noord stelt volgende maatregelen voor:

- In de Kronenburgwijk wordt het bewonersparkeren georganiseerd. Voor evenementen (Sportpaleis) wordt geen extra parkeerinfrastructuur in de buurt aangelegd. De omgeving van het sportpaleis wordt beveiligd tegen parkeeroverlast. Voor de evenementen wordt optimaal gebruik gemaakt van grotere parkeeraccommodaties in de rand van Merksem met P&R functie over het hele Antwerpse openbaar vervoernet. Hierbij wordt gedacht aan de parking van station Antwerpen Luchtbal, de parking van de Carrefour ter hoogte van Keizershoek en de parking van het shopping centrum Wijnegem.

- Specifiek en hoogdringend is de opmaak van een evenementenvervoerplan voor het Sportpaleis.

2 Gesprekken bevoorrechte getuigen

1 Jan Verhaert, kabinet Burgemeester Patrick Janssens

Onderstaande is een weergave van het gesprek dat plaatsvond tussen Jan Verhaert (kabinet van Burgemeester Patrick Janssens) en iris consulting.

Visie en beleid

Voor de visie op het parkeerbeleid in de omgeving van het Sportpaleis kan verwezen worden naar het goedgekeurde Mobiliteitsplan (deelmobiliteitsplan Merksem). De parkeerproblematiek die te maken heeft met de activiteiten georganiseerd door het Sportpaleis dient aangepakt door een ‘evenementen’vervoerplan, waarin een breed pakket aan mobiliteitsbeheersende maatregelen wordt opgenomen. Zodoende moeten er alternatieven voor het parkeren in de omgeving van het Sportpaleis gestimuleerd worden. Toch groeit het inzicht bij de Stad dat het stand-still principe is zijn enge interpretatie niet haalbaar is. Er zal dus extra parkeeraanbod moeten gecreëerd worden, om de toegenomen attractiviteit van het Sportpaleis op te vangen. Op lange termijn moeten de parkings niet in de directe omgeving van het Sportpaleis komen en dus de autobereikbaarheid moet niet tot vlak aan het Sportpaleis reiken.

In afwachting van een lange termijn oplossing, die ook rekening houdt met de bijkomende inplantingen in de omgeving (inplanting topsporthallen waaronder ‘baby-sportpaleis’ werd beslist in College, inplanting grootschalige retail wordt in overweging genomen, zie o.a. GRSA in opmaak), moet er korte en middellange termijn werk verricht worden. Er werd door de Stad een korte termijn oplossing aangeboden (tijdelijke bouwvergunning voor bijkomende parking). Men moet zich er ook van bewust worden van het feit dat op die moeilijke plek met geen volwaardige oprit net alle verkeer van en naar Antwerpen-Noord, Merksem en de Bisschoppenhoflaan toekomt, en dat daarenboven het Sportpaleis, de twee topsporthallen en later nog retail juist zich hier (gaan) bevinden. Daarom dient als alternatief voor het autoverkeer op middellange termijn een goed openbaar vervoer in combinatie met P&R worden aangeboden.

Maatregelen

Er moet gewerkt wordt met satellietparkings (P+R Linkeroever, Keizershoek e.d.). Dit past binnen het middellange termijnverhaal. De inzet van het openbaar vervoer dient via een ‘evenementen’vervoerplan geregeld te worden.

Op (middel)lange termijn zijn er 2 alternatieven:

1) Voor sommige activiteiten kan een synergie gezocht worden met parkeermogelijkheden in de omgeving (ten dele nog te creëren, bv. aan Lobroekdok, dit zal maar mogelijk zijn voor activiteiten na 20u ‘s avonds). Meervoudig gebruik van terreinen of ondergrondse parkings lijken de enige mogelijkheid om de hoge parkeervraag bij topevenementen op te vangen. Dynamische bewegwijzering is daarbij noodzakelijk om de bezoekers op een efficiënte manier naar een parkeerplaats te leiden.

2) Opvangen van parkeermogelijkheden naar het model van Saint Denis en Stade de France in Parijs, waarbij uitsluitend openbaar vervoer en P&R aangeboden wordt. Het voordeel van deze oplossing is dat de verkeersdruk wordt gespreid en dat er duidelijkheid is voor de bezoekers (namelijk geen parkeermogelijkheid in de omgeving van het Sportpaleis). Een parkeerverwijssysteem is ook hierbij noodzakelijk.

Om het gewenst parkeeraanbod te bepalen moet de studie die de exploitant liet uitvoeren getoetst worden aan de parkeervraag bepaald op basis van onderhavige studie in opdracht van minister K. Van Brempt en aan de vast te leggen modal split.

Er moeten ook meer alternatieven aangeboden worden. Een of meerdere evenementen (tram)lijnen zou(den) Sportpaleis moeten verbinden met de grote stations en randparkings. Er moet daarbij voldoende capaciteit op zeer korte tijd kunnen aangeboden worden. Een tramticket dient in de prijs van een evenemententicket inbegrepen te zijn.

Communicatie en samenwerking

De communicatie met de exploitant verloopt momenteel niet optimaal. Zo is er onvoldoende samenwerking rond de door de Stad vergunde aanleg van een tijdelijke parking op gronden NV Zeekanaal, (800 plaatsen) en is er in verleden geen werk gemaakt van dynamische bewegwijzering, vooral omdat er geen akkoord werd bekomen betreffende de verdeling van de kosten. Er wordt van de exploitant een grotere bijdrage, ook financieel, in de oplossing van de parkeerproblematiek verwacht. Alle partijen (ook de Lijn, Provincie, AWV) dienen op basis van een ‘evenementen’vervoerplan samen te werken aan coherent pakket maatregelen.

De Stad zou daarbij de regie moeten kunnen voeren, GAPA zou daarbij het management van de parkeermaatregelen dienen uit te voeren, mogelijk ook het beheer van de parkings.

2 Schepen Ludo van Campenhout

Onderstaande is een weergave van het gesprek dat plaatsvond tussen schepen Ludo Van Campenhout van de Stad Antwerpen en iris consulting.

Visie en beleid

Voor de bewoners in de straten en wijken in de omgeving van het Sportpaleis is de actuele parkeersituatie bij evenementen onaanvaardbaar. Korte termijn maatregelen zijn nodig (en werden door de Stad reeds genomen). De politie vervult daarbij een zeer belangrijke rol.

Op langere termijn moet de woonstraten volledig gevrijwaard worden van deze parkeerdruk (bewonersparkeren) en moet gezocht worden naar duurzame oplossingen voor de parkeervraag van het Sportpaleis, waarbij een synergie met de ontwikkelingen Lobroekdok en de topsporthallen moet gerealiseerd worden. Het stand-still principe moet daarbij niet gezien worden als een absolute bevriezing van het aantal parkeerplaatsen in deze omgeving. Rekening houdend met de effectieve en geplande toegenomen activiteiten moet de toekomstige vervoersvraag er opgesplitst worden in een duurzame modal split verhouding. Deze verhouding en de nieuwe attractiviteit zijn bepalend voor het te voorziene parkeeraanbod en een status quo op basis van de cijfers uit het verleden. Er moeten voldoende sturende maatregelen genomen worden om deze modal split te bekomen (alternatieven, prijszetting e.d.). De na te streven verhouding zal in de buurt liggen van 4000 parkeerplaatsen voor 20000 bezoekers.

Maatregelen

De situatie voor de bewoners is zo ernstig dat de Stad een aantal tijdelijke korte termijn maatregelen heeft genomen om extra capaciteit te voorzien: het visgraatsysteem op de Slachthuislaan en de bouwvergunning voor de aanleg van een extra tijdelijk parkeerterrein aan het Albertkanaal. Ook worden enkele woonstraten bij overdruk door politie tijdelijk afgesloten voor zoekparkeerders.

Op langere termijn moeten de woonstraten voorbehouden worden voor mensen met bewonerskaarten (er moet wel een oplossing gezocht worden voor mensen die bewoners per wagen komen bezoeken) en moet een realistisch betalend aanbod gecreëerd worden voor de bezoekers van het Sportpaleis. Een ticket van de Lijn, parkeren op de randparkings zou bijvoorbeeld inbegrepen kunnen zijn in de ticketprijs van de evenementen zelf.

Communicatie en samenwerking

De communicatie met de exploitant verloopt momenteel niet optimaal. Zo is er onvoldoende samenwerking rond de door de Stad vergunde aanleg van een tijdelijke parking op gronden NV Zeekanaal, 900 plaatsen) en is in verleden geen werk kunnen gemaakt worden van dynamische bewegwijzering, vooral omdat er geen akkoord werd bekomen over de verdeling van de kosten. Er wordt van de exploitant een grotere bijdrage – ook financieel - in de oplossing van de parkeerproblematiek verwacht. Uiteindelijk zal dit doorgerekend moeten worden aan bezoekers. Alle partijen (ook de Lijn, Provincie, AWV) dienen op basis van een bedrijfsvervoerplan samen te werken aan coherent pakket maatregelen.

3 Parkeerbedrijf Antwerpen

Onderstaande is een weergave van het gesprek dat plaatsvond tussen het parkeerbedrijf van Antwerpen GAPA (met name Erik Dubois en Jan Schaeken) en iris consulting.

Visie en beleid

Het parkeerbedrijf werkt binnen het beleidskader dat door het stadsbestuur is uitgezet. Meer specifiek is dit omschreven in de Parkeerbeleidsnota 2001. Volgende prioritering voor het parkeren op het openbaar domein is daarin voorzien:

1. Bewoners

2. Kortparkeren voor bezoekers (winkelenden e.d.)

3. Langparkeren voor bezoekers (werkenden e.d.)

Het parkeerbedrijf is gebiedsgewijs bezig om dit beleid te implementeren. Momenteel wordt het stadsdeel Berchem aangepakt. Het nieuwe parkeerbeleid wordt dus stapsgewijs ingevoerd op basis van de beschikbare resources van het parkeerbedrijf. Telkens moet het nodige onderzoek doorgevoerd te worden en dient het nodige personeel beschikbaar te zijn voor controle van het ingevoerde systeem. Het ter beschikking stellen van een analyse van vraag-aanbod in de omgeving Sportpaleis via de voorliggende studie zou aldus de implementatie van het parkeerbeleid in deze omgeving kunnen versnellen.

Het parkeerbedrijf is reeds een drietal jaar betrokken bij de problematiek Sportpaleis, tot op heden werden enkel voorlopige maatregelen genomen.

Maatregelen

Naar de bewoners toe wordt als voorlopige maatregel door de politie in een tijdelijke afsluiting voorzien van de woonstraten die onder parkeerdruk staan bij evenementen. Het invoeren van bewonersparkeren vergt een uitgebreide analyse van de parkeerbehoefte van de bewoners. Mogelijk biedt onderhavige studie hiervoor het nodige gegevenmateriaal.

Het optimaliseren van het huidig parkeeraanbod voor de bezoekers van het Sportpaleis vergt een dynamische parkeerbewegwijzering. Dit moet geïntegreerd worden in het bestaande dynamisch parkeerverwijsssyteem van de binnenstad. Dit systeem is aanpasbaar indien het parkeeraanbod in de omgeving van het Sportpaleis zou aangepast/uitgebreid worden. Tot op vandaag zijn de besprekingen met de exploitant van het Sportpaleis, van wie een bijdrage in de kosten wordt gevraagd, niet succesvol geweest.

Op termijn zal ook het aanbod moeten uitgebreid worden, ook met het oog op de topsporthallen die en de ontwikkelingen aan het Lobroekdok, die gepland worden. Rekening houdend met de beperkte capaciteit van de Lijn om met piekvragen bij evenementen om te gaan is het stand still principe in zijn meest enge betekenis van het woord bij evenementen moeilijk houdbaar.

Communicatie en samenwerking

Het parkeerbedrijf heeft een coördinerende rol in de uitwerking en de implementatie van het parkeerbeleid in de omgeving Sportpaleis. Er moet naar een afstemming van het aanbod van de bestaande en geplande terreinen (o.a. qua prijszetting, bewegwijzering) gestreefd worden. Samenwerking met de exploitant van het Sportpaleis is daarbij noodzakelijk. Ook moet gedacht worden aan samenwerking met de privé sector voor de creatie en exploitatie van betalende parkings. Ook de uitbouw van het nieuwe Ring-Singelsysteem, de (dynamische) bewegwijzering op de Ring zelf zijn van belang. Ook kan men uitgaan van de valorisatie reeks parkings in de eerste gordel van de stad (o.a. Wijnegem Shopping), die dan door de Lijn bij evenementen via een performant openbaar vervoer met het Sportpaleis zullen verbonden moeten worden. De bereikbaarheid en ontruiming van de parkings bij piekmomenten is immers ook een belangrijk aandachtpunt, te sterke concentratie van de parkeerdruk in de onmiddellijke omgeving van het Sportpaleis zelf leidt tot problematische bottlenecks. Een samenwerking met de wegbeheerders, de Lijn en exploitanten van parkings buiten de omgeving van het Sportpaleis zelf, is dus evenzeer nodig.

4 De Lijn

Onderstaande is een weergave van het gesprek dat plaatsvond tussen de vertegenwoordigers van De Lijn en iris consulting.

De Lijn doet reeds belangrijke inspanningen om zoveel mogelijk bezoekers van het Sportpaleis aan te voeren en te ontzetten via het openbaar vervoer: er zijn extra diensten op tramlijn 3 + een overstap op lijn 2 en er zijn bijkomende diensten van lijn 12

Voor dit extra aanbod zijn er geen extra inkomsten omdat er amper reizigers zijn die een geldig vervoerbewijs hebben. Controleren op die momenten is niet doenbaar.

De Lijn brengt gemiddeld 15% tot 20% van de bezoekers aan.

Betreffende de parkeerproblematiek van het Sportpaleis zal een én/én beleid moeten ontwikkeld worden waar alle partners verantwoordelijkheid in nemen.

Enerzijds zal men voldoende parkeerplaatsen moeten voorzien aan het Sportpaleis. Tevens zal men parkeren in de onmiddellijke omgeving (in de woonwijken) onmogelijk moeten maken.

Anderzijds zal er voldoende moeten ingezet worden op het openbaar vervoer. Het is de ambitie van De Lijn om al de bezoekers die vanuit de stad komen, te vervoeren. De Lijn is er voorstander van een systeem waarbij het gebruik van het openbaar vervoer inbegrepen zit in de prijs van het inkomticket. De prijs van het inkomticket zou dan verhogen met € 0,50 à € 1. De beheerders van het Sportpaleis kunnen deze gelden dan in een fonds steken waaruit de factuur van De Lijn kan betaald worden. De Lijn kan dan factureren afhankelijk van de reële prijs van de extra exploitatie. Het is dan de bedoeling dat de bezoeker van het Sportpaleis het openbaar vervoer kan gebruiken op eenvoudig vertoon van het inkomticket. Bij het evenement ‘Antwerp is burning’ is dit systeem van kracht.Dit systeem is veel minder vrijblijvend dan de initiatieven die de beheerders van het Sportpaleis momenteel nemen ter promotie van het openbaar vervoer.

De Lijn heeft reeds veel energie gestoken in het realiseren van dit systeem maar heeft van het Sportpaleis geen medewerking gekregen. Indien er al afspraken werden gemaakt, werd er door de beheerders van het Sportpaleis steeds op teruggekomen. Er leeft bij De Lijn heel wat frustratie omdat de beheerders van het Sportpaleis hier geen verantwoordelijkheid opnemen en verwachten dat de problemen voor hen opgelost worden.

Andere mogelijkheden op een groter aandeel openbaar vervoer te realiseren, is het openen van een treinstation (voor evenementen) aan de Schijnpoort (waarbij de looproute naar het Sportpaleis aantrekkelijker dient gemaakt te worden) of gebruik te maken van het station Luchtbal.

5 AWV-Antwerpen

Onderstaande is een weergave van het gesprek dat plaatsvond tussen de vertegenwoordigers van AWV-Antwerpen en iris consulting..

Ondanks de files op de R1 en de gewestwegen bij evenementen in het Sportpaleis is AWV relatief weinig betrokken bij de parkeerproblematiek van het Sportpaleis.

AWV-Antwerpen is van mening dat de beheerders van het Sportpaleis te weinig inspanningen doen. Zo leveren zij bijvoorbeeld geen structurele bijdrage in de Minder Hinder maatregelen met betrekking op de werken aan de Ring. De beheerders van het Sportpaleis hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze onvoldoende opnemen.

Ook de Stad heeft geen coherente visie op de problematiek en voert een ad hoc beleid.

AWV-Antwerpen stelt al haar parkeerterreinen ter beschikking.

AWV-Antwerpen is van mening dat er niet enkel aandacht mag zijn voor de bereikbaarheid voor de auto en het creëren van bijkomende parkeerplaatsen. Dit werd zo onderschreven door alle partners van het mobiliteitsconvenant in het betreffende deelmobiliteitsplan.

Er moet in de toekomst meer ingezet worden op het openbaar vervoer. Het profiel van de bezoeker van het Sportpaleis (herkomst, tijdstip,…) is in grote mate gekend. Dit biedt een unieke kans om het openbaar vervoer hierop aan te sluiten. Enkele mogelijkheden zijn:

- Meer gebruik maken van de Park & Ride parkings. In het kader van Minder Hinder is er heel wat parkeercapaciteit ontwikkeld die voor evenementen in het Sportpaleis kan ingeschakeld worden.

- Het gebruik van de parking en aansluitend openbaar vervoer moet gecombineerd worden met het toegangsticket. Een kleine, algemene verhoging van de inkomprijs kan gratis openbaar vervoer voor de bezoeker mogelijk maken.

AWV-Antwerpen en De Lijn investeren geld en energie in een goede doorstroming voor het openbaar vervoer op gewestwegen. Dit mag niet in het gedrang komen. Daarom heeft AWV-Antwerpen betreffende een vergunning voor een parking op de terreinen van Vamo-Mills in de Carrettestraat, meer duidelijkheid gevraagd over de verkeersafwikkeling. Tot hierover meer duidelijkheid komt, werd een negatief advies geformuleerd.

Bovendien bestaat het risico om de bestaande parkeerproblematiek (Kronenburgwijk, Ten Eeckhovenwijk) in een nieuwe omgeving te trekken.

6 Beheerders Sportpaleis

Onderstaande is een weergave van het gesprek dat plaatsvond tussen de beheerders van het Sportpaleis en iris consulting.

Algemeen

Er is al eerder onderzoek uitgevoerd naar de parkeerproblematiek. Dit onderzoek is door iris consulting ontvangen.

Op dit ogenblik zijn er 2100 plaatsen op parkeerterreinen beschikbaar. Indien er 3800 plaatsen zouden zijn zou dit voldoende zijn voor 90% van de evenementen.

Uit het eerder onderzoek blijkt dat 90% van de bezoekers geen probleem heeft betreffende de bereikbaarheid van het Sportpaleis en het vinden van een parkeerplaats. Toch onderneemt het Sportpaleis actie betreffende de parkeerproblematiek. De beheerders van het Sportpaleis delen immers de zorgen van de buurt betreffende de overlast die de bezoekers van het Sportpaleis veroorzaken. De beheerders van het Sportpaleis beseffen dat dit slecht is voor imago bij de buurtbewoners en de lokale politiek.

Visie en beleid

Het Sportpaleis is voorstander van gedecentraliseerd parkeren (op drie locaties rondom het Sportpaleis ten noorden, zuiden en westen). Bij het centraliseren van parkeerplaatsen ontstaat congestie op het moment dat iedereen tegelijk wil vertrekken na het evenement.

Het Sportpaleis is ook voorstander van een solidariteitsbijdrage. Per ticket kan een heffing opgelegd worden bovenop het evenement ticket. De parkeerplaats wordt dan wel gratis aangeboden. Aldus komt de bezoeker niet meer in de verleiding om in de woonwijken te parkeren. Een voorwaarde is wel dat er voldoende parkeerplaatsen aangeboden kunnen worden.

Maatregelen

Er worden reeds op verschillende vlakken inspanningen gedaan om de parkeerdruk en de overlast op de omliggende woonwijken te verminderen.

- Er is een goede samenwerking met De Lijn. 12% tot 15% van de bezoekers komt met de tram. De tram zit hiermee aan zijn maximum capaciteit. Er is per tramstel maar 1 rit mogelijk in elke richting. Tegen de tijd dat de tram terug zou zijn voor tweede rit zijn mensen al vertrokken.

- Er wordt wel degelijk gebruik gemaakt van de P&R parkings.

- De politie zorgt voor busgeleiding zodat de bezoekers voor de hoofdingang kunnen uitstappen. De (privé)bus rijdt dan verder naar een van te voren afgesproken parking. Bij terugkomst kunnen de bussen weer kort halteren voor de hoofdingang om de passagiers te laten instappen.

- Er is een nieuw initiatief van het Sportpaleis i.s.m. reizen Lauwers inzake geregeld busvervoer. Dit initiatief is evenwel nog niet operationeel.

- Het Sportpaleis maakt veel werk van het zoeken naar locaties om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden: volgende pistes en mogelijkheden werden reeds onderzocht:

• Ter hoogte van de Carrettestraat ligt een terrein van 48.000 m² dat een bestemming heeft (dagrecreatie) die toelaat om er een parking op aan te leggen. De gronden zijn eigendom van de stad Antwerpen, het Sportpaleis wil de parking aanleggen. Momenteel zijn er twee voetbalvelden op gelokaliseerd. Er kan een parking worden aangelegd voor 1.600 wagens. Het stadsbestuur ziet echter af van deze optie o.a. omdat ze de herlocalisatie van de voetbalclubs naar een locatie wat verderop niet ziet zitten. Mogelijk zijn er nog andere redenen, waar de beheerders van het Sportpaleis echter geen zicht op hebben.

• Optimalisatie parking Ten Eekhove. Via een beheersovereenkomst wil het Sportpaleis zekerheid op lange termijn bekomen omtrent de beschikbaarheid van deze parking. Op basis daarvan is het Sportpaleis bereid om de nodige investeringen uit te voeren (door verharding, kanalisatie, verlichting, toezicht, automatische betaling, ...) om de capaciteit van deze parking te verhogen tot 950 plaatsen. Omwille van de werken aan de ring is de capaciteit van deze parking tijdelijk teruggebracht.

• Naast het Albertkanaal liggen onteigende terreinen van Vamo Mills. De onteigening (de Dienst voor Scheepvaart is thans eigenaar) gebeurde in het kader van de verbreding van het Albertkanaal (uitvoering niet voor 2008). Het Sportpaleis was bereid om op deze terreinen parkeergelegenheid aan te leggen. Er is een tijdelijke (2 jaar) parkeervergunning voor 950 wagens. Deze termijn is echter te kort omdat de aanleg van de parking 1 jaar duurt, waarna er maar 1 jaar meer overblijft voor exploitatie. Dit is economisch zinloos.

• De haven van het Lobroekdok gaat dicht. Op de gronden van de huidige ‘yachtclub’ samen met de oppervlakte onder het ringviaduct is er plaats voor 1200 auto’s. Een (gedeeltelijke) demping van het dok is hierbij niet nodig. Het Sportpaleis is vragende partij voor deze oplossing[3].

• Het Sportpaleis wil investeren in dynamische parkeeraanduidingen: een draadloos gestuurd systeem om de beschikbaarheden (vrij/vol) van de diverse parkings aan te geven alsook de voorbehouden parkings (vip). De politie heeft haar veto uitgesproken over deze dynamische aanduidingen. Indien ze er zouden komen, zou het een systeem moeten zijn dat gelijk is aan de bestaande systemen in de stad, zodat ze vanuit één en dezelfde controlekamer op één en dezelfde manier kunnen worden aangestuurd. Dit systeem is echter meer dan 5 maal zo duur en valt bijgevolg buiten het budget van het Sportpaleis.

De communicatie en de samenwerking met de stad Antwerpen verlopen erg moeizaam. Het Sportpaleis ervaart onwil en tegenwerking.

7 Politie

Onderstaande is een weergave van het gesprek dat plaatsvond tussen de vertegenwoordigers van de politiezone Oost en iris consulting.

Reeds genomen maatregelen

De politie kan sinds enige tijd meer manschappen inzetten op de parkeer- en verkeeroverlast tijdens evenementen in het Sportpaleis.

Een aantal maatregelen worden door de politie reeds genomen om de overlast voor de buurt beperkt te houden, waarbij gesteld dient gesteld te worden dat voor elk evenement maatwerk moet geleverd worden:

- Er wordt gewerkt met een spreidingsplan waarbij auto’s in eerste instantie zo veel als mogelijk naar de voorziene parkings worden geleid. In tweede instantie worden auto’s naar parkeerplaatsen op openbaar domein buiten woongebieden geleid (Singel, Slachthuislaan, Carrettestraat).

- Bij kleinschalige evenementen mogen autocars voor de ingang van het Sportpaleis stoppen om de passagiers uit te laten.

- Bij hele grote evenementen worden de inrichters van het evenement verplicht om een contract af te sluiten waarin ze er zich toe verbinden om te streven om een kwart van de bezoekers met het openbaar vervoer te laten komen. Het contract wordt afgesloten tussen de inrichters en de Lijn (+ politie als waarnemer). De inrichters verplichten zich er dan toe om maximale aandacht te besteden aan communicatie, evenementenvervoer, promotie van alternatieven voor autogebruik,… Deze mogelijkheid kan enkel toegepast worden indien er geen piekbelasting is en de aankomst en vertrek verspreid verlopen.

- Bij evenementen met hoge bezoekersaantallen wordt de Kronenburgwijk autoluw gemaakt. De wijk blijft echter toegankelijk voor auto’s die in de wijk willen of moeten zijn.

- Tijdens evenementen is er politiecontrole op vandalisme en parkeerovertredingen.

- De inrichter van een evenement moet een fietsteam voorzien dat mensen aanspoort om op parkings te parkeren en respect te tonen voor de woonwijken (betreffende lawaai e.d.)

Op dit ogenblik doet de politie het maximum. Er zijn geen middelen om meer maatregelen te nemen.

Er is een zeer goede samenwerking met de beheerders van het Sportpaleis. Per evenement wordt er minimaal één, maximaal drie maal overleg gehouden tussen politie en beheerders, waarin wordt besproken welke maatregelen zullen genomen worden.

Er wordt gevreesd voor een “Zaventem-scenario” indien er niet snel oplossingen vooropgesteld worden. De mensen van het buurtcomité uit de Ten Eeckhovewijk voeren actie op een intelligente manier en zetten toenemende druk op een subtiele manier.

Oplossingssuggesties

De verschillende betrokken partijen (beheerders Sportpaleis, beleid, bewoners) moeten inspanningen leveren om oplossingen te zoeken voor de problematiek:

- De beheerders van het Sportpaleis moeten inspanningen doen om het aantal beschikbare parkeerplaatsen in eigen beheer uit te breiden. In de Carrettestraat zijn daartoe mogelijkheden. Ook in het kader van de bouwplannen voor topsporthal en babysportpaleis en bijkomende MER studie zullen er inspanningen moeten geleverd worden door de beheerders.

- Het beleid (Stadsbestuur) heeft er belang bij om mee aan een oplossing te bouwen omdat het Sportpaleis een evenementenhal is met erkenning op Gewestelijk niveau. In de Slachthuislaan werd de capaciteit verhoogd door het invoeren van haaks parkeren. Meer inspanningen zijn echter nodig. Het voorzien van parking op de middenberm van de Singel (gecombineerd met tijdelijke snelheidsbeperking) is een mogelijkheid. De te ontwikkelen parkeerfaciliteiten op openbaar domein kunnen ook aangewend worden voor andere doeleinden (b.v. verminderen van de parkeerdruk in het centrum). Ook naar het voorzien van extra parkeerplaatsen voor de bewoners van de woonwijken kan inspanning geleverd worden.

- Mensen maken gebruik van het openbaar domein om verschillende redenen, b.v. omdat je er woont (parkeerplaats) of omdat je er iets exploiteert. De bewoners van de woonwijken claimen (ten onrechte) het openbaar domein en verwachten dat te allen tijde parkeerplaats ter beschikking is zo dicht mogelijk bij de eigen woning. Indien er per woonst meer dan één auto beschikbaar is (wat vaak het geval is) kan het openbaar domein dit niet meer dragen. Er moet gezocht worden naar een systeem waarbij ook in normale omstandigheden parkeergelegenheid wordt voorzien b.v. garageboxen, parkeerterreinen op centrale plaatsen. Moet er een extra belasting geheven worden op gezinnen die meer dan één wagen bezitten? Kunnen bewoners gesensibiliseerd worden over de parkeerproblematiek die zij ten dele ook zelf veroorzaken en over het feit dat zij zelf ook inspanningen zullen moeten doen?

- Indien de bewoners van de Kronenburgwijk ermee instemmen kan de wijk strikter afgesloten worden dan nu het geval is.

- De Ten Eeckhovewijk is moeilijker af te sluiten dan de Kronenburgwijk. Technische middelen zullen nodig zijn (slagbomen e.d.) In de toekomst zijn experimenten mogelijk.

- Een belangrijk groeipotentieel wordt gezien in het gebruik van autocars. Bij de Night of the Proms worden er b.v. tot 180 bussen ingelegd, bij het Swingpaleis 40, wat effectief een verschil maakt betreffende de verkeers- en parkeerdruk. Deze mogelijkheid kan vooral toegepast worden bij het soort van evenementen waar mensen in groepsverband naartoe komen. De bezoekers van het Sportpaleis moeten aangeleerd worden deze verplaatsingsmogelijkheid te gebruiken.

- Er zijn experimenten mogelijk met shuttlediensten vanuit parkings in de rand. Er dienen echter veel voorwaarden vervult te zijn indien dit succesvol wil zijn: korte wachttijd voor de gebruikers, vrije busbanen,…

8 Buurtcomité ’t Schijntje (wijk ten Eeckhove)

Onderstaande is een weergave van het gesprek dat plaatsvond tussen de vertegenwoordigers van wijkcomité ’t Schijntje en iris consulting.

Probleemstelling

Er zijn in het Sportpaleis evenementen mogelijk tot 15.000 personen, waarvan volgens het laatste mobiliteitsonderzoek 58 % met de eigen wagen komt. Hiervan parkeert 53 % zich op de officiële parkings, de andere 47 % parkeren zich in de omliggende straten. Het Sportpaleis beschikt onder eigen beheer over 2.050 parkeerplaatsen, waar dit volgens hetzelfde onderzoek 3.644 plaatsen zouden moeten zijn. Momenteel zijn dat er zelfs een deel minder, daar er omwille van de werken aan de Ring rond Antwerpen zand werd gedumpt op de parking Ten Eekhove (verlies van 250 plaatsen). Dit is een tekort van 1600 tot 1850 parkeerplaatsen. Dit tekort wordt opgevangen door de omliggende woonwijken. Sportpaleisbezoekers die geen plaats vinden op de officiële parkings, of die geen parkeerticket wensen te betalen, parkeren in de omliggende woonwijken.

Het Sportpaleis zorgt sedert 1997 voor overlast in de omliggende woonwijken. Deze overlast is in de voorbije jaren steeds toegenomen. De parkeerdruk wordt groter en de momenten waarop er in de wijken wordt geparkeerd door bezoekers van het sportpaleis worden frequenter. Gemiddeld één à twee keer per week is er wel een evenement in het Sportpaleis waarbij er door de bezoekers geparkeerd wordt in de woonwijken. De buurtbewoners zijn deze situatie grondig beu. Dit uitte zich in uitspraken als “We zijn hier reeds 7 jaar mee bezig”, “Ondraaglijke situatie”, “We zijn het moe” en “Frustratie bij de mensen zit zeer hoog“. Voor de buurtbewoners is het dan ook tijd om eindelijk een oplossing uit te werken.

De overlast in de woonwijken is te situeren op verschillende vlakken:

1. Parkeeroverlast

Betreffende de parkeeroverlast in de woonwijken werden volgende voorbeelden gegeven:

- Er wordt geparkeerd op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen: op hoeken van straten, voor garagepoorten, op fietspaden (b.v. fietspad langs de Ring), op grasveldjes, speelpleinen, op- en afritten van de Ring,…

- Buurtbewoners vinden tijdens de evenementen in het Sportpaleis geen parkeerplaats in de ruime omgeving van hun woonst

- Door het veelvuldig foutparkeren worden soms blokkages veroorzaakt door grotere voertuigen die niet doorkunnen

- Een zwangere vrouw die na 20 uur thuiskomt van een bezoek aan de gynaecoloog moet kilometers verder haar auto parkeren

- Een bewoner krijgt een boete omdat hij zijn auto eventjes dubbel moet parkeren om boodschappen uit te laden

- Geen parkeerplaats voor klanten van de plaatselijke winkeliers (vooral op Ten Eeckhovelei).

- Rolstoelgebruikers kunnen soms het huis niet uit omwille van auto’s geparkeerd op de stoep

De Kronenburgwijk wordt bij sommige evenementen afgezet. Het probleem wordt hier echter enkel mee verschoven naar de andere woonwijken. Door het feit dat er tijdens evenementen geen parkeerplaats is in de Ten Eeckhovewijk wordt er door de bewoners van Ten Eeckhove geparkeerd in de wijken ten oosten van de Lakborslei, waardoor er ook in die wijk een effect is van evenementen in het Sportpaleis (verdringingseffect).

Er worden door de politie veel boetes uitgeschreven. Auto’s worden echter niet weggetakeld (tenzij noodzakelijk).

2. Zwerfvuil

Betreffende zwerfvuil worden volgende voorbeelden gegeven:

- resten van dranken en maaltijden worden zonder pardon op straat gegooid

- reclamefolders op de straat

- vuil wordt in brievenbussen gestoken

- blikjes op de vensterbank

- veel lege frietpakken op straat

Na iedere activiteit wordt er voor het Sportpaleis netjes gepoetst, niet zo in de omliggende woonwijken. Daar kuisen de bewoners het afval zelf op. Op jaarbasis ruimt een doorsnee gezin een grote zak huisvuil (30 kg) voor zijn deur op afkomstig van het Sportpaleis. Buurtbewoners betalen zelf voor deze "witte" vuilniszakken.

3. Nachtlawaai

Betreffende de hinder door het nachtlawaai in de wijken worden volgende voorbeelden gegeven:

- Overlast van het geluid van auto’s (file)op het moment dat ieder tegelijk wil vertrekken

- Gebruik van claxon

- Zingen of roepen door (dronken) feestvierders

- Hard dichtgooien van portieren

- Verstoorde nachtrust: kinderen en volwassenen worden ’s nachts wakker van het lawaai

4. Vandalisme

Betreffende vandalisme worden volgende voorbeelden gegeven

- De poort van de parking van de GB aan de Ten Eeckhovelei werd geforceerd omdat Sportpaleisbezoekers niet meer aan hun wagen konden

- Herhaaldelijk schade aan geparkeerde wagens

- Kapot gereden plantsoenen (kleine boompjes) door auto’s die er bovenop parkeren

- (Half)lege frietzakken in de brievenbussen van bewoners

Oplossingen

In de mate van het mogelijke proberen de buurtbewoners zelf reeds (kleine) oplossingen te regelen voor de ervaren problemen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

- Buren regelen parkeerplaatsen voor elkaar tijdens evenementen

- Bezoek wordt vermeden als er een evenement is

- Bewoners kuisen vuil voor deur zelf op

Dit zijn echter geen structurele oplossingen en zijn enkel doekjes voor het bloeden.

Het buurtcomité ziet een parking op een (gedeeltelijk) gedempt Lobroekdok, samen met een gecombineerde ticket-parkeerkaart verkoop, als de enige structurele oplossing die de woonwijken rond het Sportpaleis kan ontzetten van de parkeerdruk.

De bezorgdheid wordt ook uitgedrukt betreffende de komst van de nieuwe sporthallen (ook babysportpaleis genoemd) naast het huidige Sportpaleis en aan de site op de Slachthuislaan) en de bijkomende parkeerbenodigdheden. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de parkeerdruk niet groter wordt? Meer plaatsen zullen nodig zijn, daar waar er nu reeds te weinig plaats is.

Er is in het verleden reeds herhaaldelijk dialoog geweest betreffende de problematiek in het kader van het Strategisch Wijk Ontwikkelingsplan, en met het Stedelijk Wijkoverleg, het Riso, het District Deurne, de lokale politie, nv Sportpaleis, e.a..

Het wijkcomité heeft zeer sterk de indruk dat dit overleg niets heeft opgeleverd en heeft nu beslist om gerechtelijke stappen te ondernemen indien er binnen 6 maanden (te rekenen vanaf begin februari) geen (plan tot) oplossing voorhanden is. Het dossier zal dan overgemaakt worden aan de juridische adviseur van het wijkcomité. Met de achterban wordt ook besproken welke acties er eventueel nog zouden kunnen volgen.

9 Synthese gesprekken bevoorrechte getuigen

In de gesprekken met de bevoorrechte getuigen zijn er punten van overeenkomst, alsook punten van discussie.

Punten van overeenkomst

Er is in dit dossier eensgezindheid over de aard van de problematiek. Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor de bezoekers van het Sportpaleis waardoor er een grote parkeerdruk op de omliggende woonwijken komt te liggen.

De meeste partijen zijn het erover eens dat een mix van maatregelen nodig is op de problematiek op te lossen.

Over de nood aan extra parkeerplaatsen (zeker in combinatie met de nieuwe projecten) is er relatief weinig discussie. Het Stadsbestuur stelt hier expliciet dat een enge interpretatie van het stand-still principe, zoals omschreven in het deelmobiliteitsplan, niet haalbaar is.

Vrijwel alle partijen zijn het eens over het stimuleren en uitbouwen van park&ride faciliteiten. Ook over het feit dat de woonwijken moeten gespaard worden van de parkeeroverlast wordt door elke partij onderschreven.

Punten van discussie

Betreffende het te voeren beleid is er echter minder eensgezindheid.

Het opzetten van een dynamisch bewegwijzeringssysteem wordt door de Stad en het parkeerbedrijf onderschreven. Het Sportpaleis maakt hierbij de bedenking dat de vereiste intergratie in het bestaande bewegwijzeringssysteem aan de Singel, het voor hen te duur maakt.

De Stad, AWV en de Lijn zijn voorstanders van het opzetten van een systeem waarbij de verplaatsing met het openbaar vervoer inbegrepen zit in de toegangsprijs. Het Sportpaleis is hier geen voorstander van. Het Sportpaleis wil eerder een systeem waarbij de parkeerprijs inbegrepen zit in de toegangsprijs. Ook het Buurtcomité is voorstander van dit systeem.

De Lijn en AWV willen vooral inzetten op het gebruik van het openbaar vervoer.

De politie ziet veel in het stimuleren van het gebruik van autocars. De Lijn oppert de mogelijkheid om een nieuw evenemententreinstation te openen.

Communicatie en samenwerking

Door verschillende partijen wordt aangegeven dat de communicatie en samenwerking in dit dossier niet steeds vlot verloopt.

De beheerders van het Sportpaleis geven aan dat ze tegenwerking ervaren van de Stad. De Stad, AWV en de Lijn vinden dat de uitbaters van het Sportpaleis te weinig verantwoordelijkheid nemen bij het nemen van maatregelen om de parkeerdruk te verminderen.

Het buurtcomité tenslotte geeft aan dat bij hen de frustratie zeer hoog zit, dat er in het verleden reeds veel overleg is geweest en dat zij de indruk hebben dat dat weinig heeft opgeleverd.

3 Toekomstige projecten

In de omgeving van het Sportpaleis staan nog verschillende projecten op til. In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de beschikbare informatie en stand van zake inzake de belangrijkste toekomstige projecten.

1 Lobroekdok

Binnen het ontwikkelingsgebied van Doelstelling2 is het Lobroekdok aangeduid als stadsbaken met het oog op een versterking van de economische ontwikkeling van het gebied.

Het college keurde op 24 april 2002 het traject voor het planningsproces goed dat als doel heeft een consensus te bereiken over de herontwikkeling van het gebied en een strategie te ontwikkelen voor private investering en ontwikkeling van het project. De planningscel werd door het college gemandateerd om het planningsproces voor de herontwikkeling van het Lobroekdok op te starten.

In de consensusnota, goedgekeurd door het college op 12 februari 2003 (jaarnummer 1246), worden 8 punten van consensus en 6 sleutelvraagstukken geformuleerd met daaraan gekoppeld een voorstel van actie voor de volgende jaren.

In functie van de opmaak van het strategisch plan, werden drie deelonderzoeken (functioneel, ontwerpmatig en een bijkomend bodemonderzoek) door externe studiebureaus uitgevoerd in de periode oktober 2003 –januari 2004. Deze studies werden voorgesteld aan het beleid op een tweede ‘denkdag’ gehouden op 27 januari 2004.

Aan de hand van drie workshops (met thema’s fasering, Lobroekdok in het kader van het S-RSA en verkeer en parking) werd getracht de onderzoeken op elkaar af te stemmen. De workshops hadden tot doel:

- De mogelijkheden van een gefaseerd en haalbaar ontwikkelingsplan voor de stadsbaken Lobroekdok af te toetsen;

- De resultaten van de onderzoeken met het Ruimtelijk structuurplan in opmaak, te checken;

- De verkeersattractie en het bereikbaarheidsprofiel van mogelijke scenario’s na te gaan.

Aan de hand van onder andere de uitgevoerde onderzoeken, de 3 workshops (en reacties verkregen tijdens de tentoonstellingsweek van 11mei ’04) werd een strategische ontwikkelingsnota opgesteld.

Deze werd ter kennisname voorgelegd aan het college op 19 november 2004 waarin de mogelijkheden van de herontwikkeling worden afgewogen en waarin een voorkeursscenario wordt voorgesteld.

Vandaag wordt in samenwerking met AG Vespa onderzocht hoe een PPS structuur opgestart kan worden om samen met een privé ontwikkelaar de site te herontwikkelen. Functioneel wil men het gebied verder ontwikkelen naar retail, harde recreatie en/ of KMO.

De planningscel stemt vandaag alle andere planningsprocessen, o.a dat van de heraanleg van de ring en singel, de Oosterweelverbinding, het structuurplan, de realisatie van de topsporthallen, ontwikkeling slachthuissite…af met de lange termijn visie voor de site. Dit moet een constante terugkoppeling tussen de verschillende betrokken actoren en afstemming tussen de verschillende projecten bewerkstelligen. Vandaag is de stad, eigenaar van het dok en kiest voor een regisserende rol in de integrale ontwikkeling van de site.

Daarnaast zullen bijkomende technische onderzoeken nog noodzakelijk zijn om oplossingen te bieden aan enkele onderzoeksvragen (zoals de overstortproblematiek, fysische bebouwbaarheid van saneringsvarianten, financiële analyse, MER, MOBER...). Uiteindelijk moet er een realistisch en haalbaar herontwikkelingsscenario voorgelegd worden aan het college. Dit beslissingsmoment zal moeten plaatsvinden midden 2006.

Daarna kan er op basis van de strategische ontwikkelingsnota en het goedgekeurde definitieve ontwikkelingsscenario, het juridische kader (opmaak R.U.P./ BPA) opgesteld en opgestart worden waarbinnen de ontwikkeling kan plaatsvinden. In samenwerking met OVAM zal gezocht worden naar de meest ideale sanering en herontwikkelingsstrategie van deze brownfield. Er wordt afgestemd met de mogelijke publieke partners.

Momenteel zijn er drie jachtclubs aanwezig op het Lobroekdok, deze zullen moeten verhuizen naar het Kempisch dok. De verhuis van de jachtclubs van het Lobroekdok naar het Kempisch dok zal afgerond worden in najaar 2005. Het beheer van het dok zal dienen opgestart en een gericht grond -en pandenbeleid zal dienen gevoerd te worden.

2 Topsporthallen

Het college besliste op 2 september 2004 tot de realisatie van twee sporthallen: één van 1500 toeschouwers op de slachthuissite en één van 5000 toeschouwers op de site Sportpaleis[4]. Het college gaf opdracht aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vespa en extern consultant PPI om te onderhandelen met respectievelijk Anthe nv en Antwerps Sportpaleis nv, de rechthebbenden op de gronden van deze sites. Deze onderhandelingen zijn momenteel nog lopende.

Er zal een overkoepelende structuur worden opgezet die de samenhang en de afstemming van de exploitatie in de twee sporthallen bewerkstelligt. Op de Slachthuissite wordt een topsporthal van 1500 toeschouwers voorzien die bijna uitsluitend gebruikt zal worden door de Antwerpse topsportclubs. Naast de topsporthal zullen ook nog commerciële functies ontwikkeld worden op deze site. Ondergronds wordt een parking aangelegd van +/- 900 plaatsen. Het programma van eisen en de oppervlakten van de commerciële ruimten zijn nog niet gekend, een vernieuwing van het Bijzonder Plan van Aanleg is in opmaak.

Op de site Sportpaleis wordt een topsporthal ontwikkeld van 5000 toeschouwers. Deze hal zal gebruikt worden voor de wedstrijden van de grootste Antwerpse topsportclubs en voor sport- en andere evenementen georganiseerd via Antwerps Sportpaleis nv.

Parkeerproblematiek

De stad Antwerpen is van mening dat het stand-still principe in zijn enge betekenis niet haalbaar is voor de omgeving Sportpaleis. Bij de goedkeuring van het Mobiliteitsplan Antwerpen stelde de gemeenteraad dat er wel parkeerplaatsen moeten voorzien worden rond het Sportpaleis.

De stad is ervan overtuigd dat zowel tijdelijke als structurele oplossingen voor de parkeerproblematiek moeten gevonden worden. Wellicht wordt in de nabije toekomst een nota opgesteld waarbij naar een integrale oplossing zal worden gezocht voor de parkeerproblematiek van het Sportpaleis, de topsporthallen en retailontwikkelingen op het Lobroekdok op korte en lange termijn. Afstemming met het S-RSA en het beleid is hier ook van belang.

4 Analyse aanbodzijde activiteiten

Een lijst met de evenementen tussen 22 januari 2005 en 1 mei 2005 wordt in bijlage opgenomen. Uit deze lijst blijkt dat de programmatie van het Sportpaleis verscheiden van aard is.

De meeste evenementen zijn muziekoptredens, maar er vinden ook nachtevenementen, beurzen, sportevenementen en gezinsactiviteiten in het Sportpaleis plaats. Deze verschillen vaak van aanvangsuur, aantal mogelijke en aantal effectieve bezoekers, leeftijd / profiel bezoekers, modal split,…

Een overzicht van de verschillende soorten evenementen wordt in volgende tabel gegeven.

Tabel 1: Overzicht analyse aanbodzijde

|Soort en aantal activiteiten |Tijdstip + aantal |

|16 muziekgroepen/ artiesten geven 20 |Namiddag (aanvang 13u30 – 14u30): 2 |

|optredens | |

| |Vooravond (aanvang 17u-18u): 4 |

| |Avonds (aanvang 19u30 – 20u30): 14 |

|2 nachtevenementen |Avond (aanvang 21u00) |

|1 beurs, gedurende 2 dagen |(Na)middag en avond |

|1 sportevenement met 17 |Voormiddag – namiddag (aanvang 10u00 – 14u00): 10 |

|kaartverkoopperiodes (nl. verschillende | |

|dagen + onderscheid namiddag en avond) | |

| |Avond (aanvang 19u30): 7 |

|1 nevensportevenement |Avond (aanvang 20u00) |

|1 gezinsactiviteit (dat geen |Avond (aanvang 20u00): 2 |

|muziekoptreden is), met 5 voorstellingen | |

| |Namiddag (aanvang 14u30 – 15u00): 3 |

|1 zangfeest |Namiddag (aanvang 14u30) |

|1 “in-door-festival” |Namiddag (aanvang 14u30) |

Hoewel de aangegeven referentieperiode op het eerste gezicht voldoende representatief lijkt, is het toch zinvol om een bredere kijk te geven over de aard en spreiding van de activiteiten gedurende een langere periode. Zo zijn er nog enkele piekperioden met dag na dag uitverkochte zalen, zoals Marco Borsato in mei, The Night of the Proms in oktober-november en Clouseau in november-december. De dalperiode situeert zich in de zomerperiode van half juni tot half september.

Evident is dat elk evenement zijn specifiek doelpubliek en bijgevolg ook specifieke modal split heeft. De mogelijkheden naar het gebruik van openbaar vervoer zijn anders voor namiddagevenementen dan voor avondevenementen. De bezettingsgraad van de auto’s zal bv. bij gezinsevenementen doorgaans anders zijn dan bij avondevenementen. Naar familie-evenementen komen doorgaans geen/zeer weinig volwassenen zonder kinderen en kinderen komen mee met de ouders naar het evenement. De bezettingsgraad van de auto zal gemiddeld hoger zijn bij familie-evenementen dan bv. bij een gewoon muziekoptreden ’s avonds. Sommige evenementen (bv. Night of the Proms) lenen zich eerder tot het inleggen van touringcars omdat via het verenigingsleven volledige groepen zich hiervoor inschrijven. Een avondconcert van een rockgroep zal dan wellicht weer een lagere bezettingsgraad en amper touringcars kennen.

Ook de ticketverkoop geeft een goede indicatie voor de bezettingsgraad van het aangewend transportmiddel, namelijk het aantal bestellingen kan ongeveer gelijk gesteld worden aan het aantal transportmiddelen. Doorgaans geldt dat het aantal bestelde tickets gelijk is aan het aantal personen per transportmiddel, maar hierbij wordt geen rekening gehouden met openbaar vervoer-gebruikers, bestellingen voor meerdere personen,... Het geeft echter wel al een goede indicatie. Zo ligt bij de Night of the Proms het gemiddeld aantal tickets per bestelling beduidend hoger dan bij andere evenementen en worden tijdens de Night of the Proms veel vervoer gedaan via georganiseerd busvervoer.

We onderscheiden in dit onderzoek naar tijdstip 3 momenten: namiddag, avond en nacht.

Rekening houdend met de programmatie, het tijdstip, het verwachte ‘soort’ bezoeker,… hebben we 4 type-activiteiten gedefinieerd die in het Sportpaleis plaatsvinden:

- Muziekoptredens

Muziekevenementen zijn de meest voorkomende evenementen in het sportpaleis, zowel in aantal als in verscheidenheid. De meeste optredens vinden ’s avonds plaats en vangen aan om 20u30. P&R is vaak mogelijk wegens inleggen van extra trams, maar voor overstap op trein is het vaak bij afloop van het optreden meestal te laat. Voor muziekevenementen bestrijkt het openbaar vervoer enkel het stedelijk gebied Antwerpen.

- Sportevenementen

Sportevenementen kunnen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. Aangezien de sportevenementen die ’s avonds doorgaans niet zo lang duren, behoort zowel voor de bezoekers overdag als ’s avonds het openbaar vervoer tot de mogelijkheden.

- Familie-evenementen

Familie-evenementen kunnen zowel overdag, in de vooravond als ’s avonds plaatsvinden. Vaak zijn ze geprogrammeerd in een weekend of op een schoolvakantiedag.

- Nachtevents

Bij de nachtevents worden de deuren doorgaans rond 21u00 geopend, maar de grote toestroom begint pas later. De maximale bezetting ligt een stuk later dan bij een avondevenement (rond 1u00 à 2u00).

5 Analyse bestaande communicatie

Op de website worden in de rubriek wegwijzer volgende items inzake bereikbaarheid van het Sportpaleis behandeld:

1 Wegbeschrijving

De wegbeschrijving maakt een onderscheid tussen:

- Bereikbaarheid met de auto (buiten de periode van de werken aan de ring): voor de verschillende richtingen waaruit men naar het Sportpaleis kan komen wordt een korte wegbeschrijving gegeven tot aan het Sportpaleis.

- Aanbevolen route tijdens de werken aan de ring

Op de website wordt de stand van zaken inzake werken aan de Ring aangegeven. Men stelt de Sportpaleisbezoekers op de hoogte van de evolutie van de werken aan de ring en in het bijzonder van het afsluiten van de afrit aan het Sportpaleis. Hier vindt men ook een link naar werkenantwerpen.be.

Vervolgens wordt de aanbevolen route tijdens de werken aan de Ring beschreven. Hierbij wordt kunnen ook volgende documenten worden gedownload:

- Een bereikbaarheidskaart

- De aanbevolen route tijdens de werken

- Routebeschrijving naar de P&R-parkings

- Alternatieve manieren om naar het Sportpaleis te komen (wat tijdens de periode van de werken aan de Ring ten sterkste wordt aanbevolen)

- Met de auto naar de P&R-parkings

- Met het openbaar vervoer (trein, metro, tram, bus) Op vertoon van het ticket biedt De Lijn een heen- en terugticket voor het Antwerpse stadsnet aan tegen €1,5 in plaats van € 2. Deze tickets zijn te koop op trams en bussen.

- Door te carpoolen

- Met eigen busvervoer

2 P&R

Bezoekers uit Oost- en West-Vlaanderen worden aanbevolen om de Park & Ride-mogelijkheid op Antwerpen Linkeroever te gebruiken. Bezoekers vanuit andere richtingen worden op de mogelijkheid van de P&R Keizershoek Merksem gewezen. Vervolgens wordt de verbinding met het Sportpaleis aangegeven, namelijk met de premetrolijn 3 op nauwelijks een kwartiertje de halte Sport aan het Sportpaleis. Op vertoon van het ticket biedt De Lijn een heen-en-terugticket voor het Antwerpse stadsnet aan tegen €1,5 i.p.v. € 2.

Verder kan een routebeschrijving naar de P&R-parkings worden gedownload.

3 Carpool

In deze rubriek wordt gewezen op de carpoolbutton die bij elk van de evenementen in de kalender staat. Hierbij kunnen mensen opgeven of er nog plaatsen in de auto vrij zijn of men nog een auto zoekt om mee te rijden. De voordelen zoals het verminderen van de verkeersstroom en de parkeerdruk en het leren kennen van mensen met eenzelfde interesse worden gemeld.

4 Verkeer & files

In deze rubriek vindt men een link naar wegeninfo.be en werkenantwerpen.be. Ook geeft men aan dat bij ernstige verkeershinder op de Antwerpse Ring (door een ongeval of slechte weersomstandigheden) de organisatoren hun best doen om de show pas te starten wanneer het merendeel van het publiek binnen is.

5 Parkings

Het Sportpaleis vraagt in deze rubriek om niet te gaan wildparkeren in de buurt, maar gebruik te maken van de Sportpaleisparkings Vaart, Ten Eekhove of de Parking Slachthuis op de Slachthuislaan. Op de website wordt melding gemaakt van een capaciteit van deze parkings samen van een 2000-tal plaatsen waar men zijn/haar auto kan achterlaten tegen betaling van 4 euro. De Parking Slachthuis is slechts uitzonderlijk (bv. op VIP-dagen van Night of the Proms) niet beschikbaar. Voor deze parkings is er ook een routebeschrijving ter beschikking.

Verder wordt er ook gewaarschuwd voor de parking in het LA Gym-gebouw op de Slachthuislaan, waarover er vaak klachten van bezoekers komen. Dit is geen parking van het Sportpaleis.

Daarnaast wordt erop gewezen dat wie carpoolt de verkeersstroom en de parkeerdruk vermindert.

Het Sportpaleis raadt aan om de Park & Ride-mogelijkheid op Antwerpen-Linkeroever (voor bezoekers uit Oost- en West-Vlaanderen) of de P&R Keizershoek Merksem (voor bezoekers uit het noorden van Antwerpen) te gebruiken in combinatie met het openbaar vervoer (met verwijzing naar de rubriek P&R) om file- en parkeerstress te vermijden.

Ook vraagt het Sportpaleis om bij het verlaten van het Sportpaleis en bij het terugkeren naar de auto de nachtrust van de buren te respecteren en geen zwerfvuil in de straten achter te laten.

Tevens is er een aparte regeling uitgewerkt voor bussen en dient de busonderneming of de buschauffeur best vooraf even contact op te nemen met het Sportpaleis. Om de komst van een bus te melden kan gebruik gemaakt worden van een link op de website bij elk evenement.

6 Parkeerplaatsen gehandicapten

Ook de parkeermogelijkheden voor gehandicapten worden via de website gecommuniceerd. Zij kunnen hun auto parkeren op de voor hen voorbehouden plaatsen op de parking Vaart.

7 De buurt

Ook over de drukbevolkte wijk Kronenburg wordt een woordje uitleg gegeven. De opmerkelijkste kenmerken van deze wijk worden kort toegelicht en er wordt gevraagd om tijdens het bezoek aan het Sportpaleis mee te helpen aan de leefbaarheid van de wijk door:

- niet in de buurt te gaan wildparkeren;

- de nachtrust van de buren te respecteren;

- geen zwerfvuil in de straten achter te laten.

Parkeeronderzoek

1 Onderzoeksopzet

1 Doelstelling en beperkingen onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is om een objectief beeld te krijgen van het parkeergebeuren in de omgeving van het Antwerps Sportpaleis bij type-evenementen. Het onderzoek bestaat twee onderdelen:

– de uitvoering van parkeertellingen bij type-evenementen en in vergelijkbare tijdsperiodes waarop geen evenement plaatsvindt

– een bevraging van bezoekers. De verwerking van de resultaten moeten een correct overzicht van de parkeerproblematiek rond het Antwerpse Sportpaleis opleveren.

In de praktijk is het echter zo dat niet enkel de beschikbaarheid van een bepaald aantal parkeerplaatsen het parkeergedrag bepalen, maar ook de prijs en waarschijnlijk ook het comfort om snel de parkeerplaats te vinden en te verlaten. Zeker bij regelmatige bezoekers kunnen deze fenomenen gelden voor de parkings. Een nauwkeuriger onderzoek (o.a. naar prijsbeïnvloeding en naar de specifieke verkeersafwikkeling in het gebied) is om uitspraken hieromtrent te doen echter noodzakelijk.

2 Selectie evenementen

Volgende evenementen zijn uitgekozen om het parkeeronderzoek uit te voeren

- Muziekevenement: REM op maandagavond, aanvang om 20u30

Aangezien tijdens de onderzoeksperiode 16 van de 20 muziekoptredens ’s avonds plaatsvonden, werd gekozen voor een dergelijk avond-optreden. REM was daarenboven volledig uitverkocht en dus kon bij dit evenement een eerder maximale parkeerbezetting onderzocht worden.

Dit evenement werd ook verkozen om enquêtes uit te voeren aangezien vele evenementen van het Sportpaleis analoog aan dit optreden zijn inzake tijdsstip, aard activiteit en type bezoekers. Daarenboven was het evenement uitverkocht, kwamen de bezoekers toch met een kleine spreiding wegens een voorprogramma en de grote afstand die velen voor het concert bereid waren om af te leggen, waardoor een groot aantal enquêtes kon worden afgenomen.

- Sportevenement: Proximus Diamond Games Antwerp, zondagnamiddag, aanvang om 14u00.

Er werd gekozen voor de finaledag van het sportevenement o.w.v. het groot aantal verwachte bezoekers, het tijdsstip (meeste programmaties van verschillende delen van de Proximus Diamond Games zijn in de namiddag).

- Familie-evenement: K3 in het Sportpaleis, zaterdagnamiddag, aanvang om 13u30

Gekozen werd voor K3, aangezien het doelpubliek hier voornamelijk kinderen en ouders zullen zijn. Dit evenement sluit ook aan bij het gezinsevenement en is een muziekoptreden in de namiddag, die samen ook een groot deel uitmaken van de programmatie.

- Nachtevent: Cherry Moon: invasion 014, Vrijdagnacht, aanvang om 21u00

Er werden in de onderzoeksperiode 2 nachtevents georganiseerd, waarbij voor de meest gunstige timing is geopteerd.

- Muziekevenement: Nekkanacht op vrijdagavond, aanvang om 20u30

Tijdens het uitvoeren van de onderzoek werd er voor geopteerd om het parkeeronderzoek tijdens nog een muziekoptreden uit te voeren. De muziekoptredens ’s avonds zijn immers de meest voorkomende activiteiten in het Sportpaleis en geven in het algemeen een grote parkeerdruk.

- Referentietelling donderdagavond, aanvang om 20u30

- Referentietelling zondagnamiddag, aanvang om 14u00

3 Afbakening studiegebied

De afbakening van het studiegebied werd vastgelegd in overleg met de opdrachtgever. Kaart 1 geeft een overzicht van de afbakening van het studiegebied.

Er werden vier wijken onderscheiden:

- Wijk 1: omgeving Slachthuislaan + Noordersingel: ten zuid-westen van de R1 begrensd door R10, Slachthuislaan, Kalverstraat, Lobroeckstraat en Schijnpoortweg

- Wijk 2: Ten Eekhove: begrensd door Ten Eeckhovelei, Lakborslei en Bisschoppenhoflaan

- Wijk 3: Kronenburgwijk begrensd door Bisschoppenhoflaan, Merksemsteenweg, Tweemontstraat en Schijnpoortweg

- Wijk 4: Wijk ten noorden van Vaart, begrensd door Vaartkaai, Borrewaterstraat, Sint-Bartholomeusstraat, Bredabaan en Binnenweg.

Kaart 1a: Afbakening studiegebied

[pic]

Kaart 1b: Afbakening studiegebied

4 Onderscheid woonstraat versus straat met extra verkeersfunctie

Er wordt in de studie een onderscheid gemaakt naar woonstraten, straten met extra verkeersfunctie en parkings. Het onderscheid naar woonstraten en straten met extra verkeersfunctie werd vastgelegd op basis van de wegencategorisering in het mobiliteitsplan van Antwerpen. Zo zijn de straten met extra verkeersfunctie straten van de volgende types:

- stedelijke invalswegen binnen bebouwde kom/stedelijke hoofdverkeerswegen

- lokale wegen type wijkverzamelwegen

- lokale wegen type III ontsluitingswegen in industrie/haven

In het studiegebied werden volgende straten als straten met extra verkeersfunctie geselecteerd:

- Slachthuislaan

- Noordersingel

- Bisschoppenhoflaan

- Brug Schijnpoortweg + deel Schijnpoortweg

- Ten Eekhovelei

- Lakborslei

- Vaartweg

- Minister Delbekelaan

- Bredabaan

- Frans de l’Arbrelaan

- Carrettestraat

De overige straten in het studiegebied worden woonstraten genoemd.

Het onderscheid naar deze types wordt op kaart 2 gevisualiseerd.

Kaart 2: Categorisering wegen

5 Methodologie

Er werd een parkeeronderzoek verricht in de omgeving van het Sportpaleis. Dit onderzoek omvatte de volgende drie onderdelen: inventarisatie van de bestaande toestand, parkeertellingen en bevraging van bezoekers.

Inventarisatie bestaande toestand

Er werd vooreerst het aantal beschikbare parkeerplaatsen geïnventariseerd. Het studiegebied werd onderverdeeld in verschillende straatsecties en voor elke sectie werd het aantal wettelijke parkeerplaatsen genoteerd.

Parkeertellingen

Vervolgens werden er op verschillende ogenblikken de geparkeerde auto’s/bussen geteld die in de verschillende secties in het studiegebied geparkeerd stonden. Hierbij werd het studiegebied opgesplitst in verschillende looprondes zodanig dat het hele gebied op anderhalf uur (duur van evenement) doorlopen kon worden.

Er werden een aantal referentietellingen gedaan wanneer er geen evenement in het Sportpaleis plaatsvond en daarnaast werden er een aantal tellingen uitgevoerd terwijl er een evenement in het Sportpaleis plaats vond.

Referentietellingen

Om de parkeersituatie in de omgeving van het Sportpaleis tijdens evenementen, te kunnen vergelijken met de ‘normale’ situatie zijn er naast tellingen tijdens evenementen ook referentietellingen nodig om de ‘normale’ situatie in beeld te kunnen brengen. Deze referentietellingen werden op een weekendnamiddag en een weekavond gehouden. Er werd zowel een namiddag- als een avondreferentietelling gehouden om de namiddag en avondevenementen te kunnen vergelijken met de referentiesituatie. Aangezien de twee namiddagevenementen in het weekend plaats vonden, werd ook de namiddagreferentietelling in het weekend gehouden. Daarnaast werd er voor een weekavond gekozen omdat één muziekevenement in de week plaats vond.

Men kan opmerken dat er geen nachtreferenietelling werd gehouden. Aangezien de totale parkeerbezetting tijdens het nachtevent Cherry Moon in grote delen van het studiegebied geen invloed had op de parkeersituatie, werd (in overleg met de opdrachtgever) besloten om de Nekka nacht te meten i.p.v. een nacht-referentietelling. Om voor het nachtevent Cherry Moon toch een referentiesituatie te hebben, werd de nachtreferentietelling geëxtrapoleerd uit de avondreferentietelling. Tijdens het nachtevent Cherry Moon was er immers in grote delen van de wijken geen effect voelbaar op de parkeersituatie. Op basis van het verschil tussen de avondreferentietelling en de situatie tijdens het nachtevent in die delen van de wijken waar er geen invloed van het evenement te merken was op de parkeersituatie, werd ook voor de andere wijkdelen de nachtreferentiesituatie berekend.

Volgende werkwijze werd gehanteerd:

- Voor de delen van wijk 2, 3 en 4 die het verst van het Sportpaleis zijn gelegen werd het verschil tussen de parkeerbezetting van een referentieavond en parkeerbezetting van het nachtevent berekend. Van deze verschillen voor de betrokken straatsecties werd een gemiddeld verschilpercentage berekend tussen de avondreferentie en het nachtevent.

- Voor de nachtreferentiesituatie werd vervolgens voor elke straatsectie het aantal geparkeerde auto’s van de avondreferentietelling verminderd met dit gemiddelde verschilpercentage.

Evenemententellingen

Tijdens de evenementen werden eveneens de geparkeerde auto’s in de omgeving van het Sportpaleis geteld.

De tabellen met gedetailleerde informatie inzake de capaciteit en de parkeertellingen per zone per straat bevinden zich in bijgevoegd onderzoeksresultatenrapport. Uitleg bij dit rapport bevindt zich ook in bijlage.

Bevraging bezoekers

Naast de inventarisatie van de bestaande toestand en de parkeertellingen werd als derde luik van het parkeeronderzoek ook een bevraging van de bezoekers tijdens 1 evenement georganiseerd. Hierbij werden meer dan 1000 bezoekers van het muziekoptreden van REM bevraagd naar hun herkomst, de frequentie van het aantal bezoeken aan het Sportpaleis en het aangewend vervoermiddel. Indien de bezoeker met de auto naar het Sportpaleis kwam werd bijkomend gevraagd naar de bezettingsgraad van de auto, de locatie van de parkeerplaats en de zoektijd naar een parkeerplaats

In bijlage bevindt zich een gedetailleerd ‘logboek’ van de tellingen en de enquête waarin wordt aangegeven welke specifieke afwijkende situaties zich voordeden, of er speciale gebeurtenissen te melden zijn,… zodat bij een verder gebruik van de gegevens duidelijk is voor wat elk cijfer precies staat.

2 Inventarisatie bestaande toestand

De bestaande capaciteit wordt per wijk besproken.

Onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de parkeercapaciteit per wijk, onderverdeeld naar woonstraten, straten met extra verkeersfunctie en parkings. Het onderzoeksgebied van deze studie telt meer dan 7000 parkeerplaatsen.

Tabel 2 Parkeercapaciteit per wijk, ingedeeld naar woonstraten, straten met extra verkeersfunctie en parkings

|Parkeercapaciteit per wijk |woon-straten |straten met |parkings |totaal |

|(naar woonstraten/straten met extra | |extra | | |

|verkeersfunctie/parkings) | |verkeers-func| | |

| | |tie | | |

|wijk 1: omgeving Slachthuislaan + Noordersingel |392 |912 |701 |2005 |

|wijk 2: Ten Eekhove |895 |617 |0 |1512 |

|wijk 3: Kronenburgwijk |1102[5] |111 |0 |1213[6] |

|wijk 4: Wijk ten noorden van de Vaart |824 |317 |164 |1305 |

|Parkings directe omgeving Sportpaleis |0 |0 |1212 |1212 |

|(Vaart/Ten Eeckhove/Sport/Slachthuis) | | | | |

|TOTAAL |3213[7] |1957 |2077 |7247[8] |

Kaart 3: Capaciteit

Een meer gedetailleerde capaciteitsanalyse vindt men terug op kaart 3. Hieronder wordt de capaciteit per wijk besproken.

1 Wijk 1: Omgeving Slachthuislaan + Noordersingel

Deze wijk telt zo’n 2000 parkeerplaatsen, de parking van het Sportpaleis niet meegeteld. In de omgeving van de Slachthuislaan is er een parkeercapaciteit van meer dan 1000 parkeerplaatsen, exclusief de parking van het Sportpaleis. Van deze 1000 parkeerplaatsen zijn er bijna 750 op openbaar domein.

Aan de Noordersingel is er eveneens een parkeercapaciteit van bijna 1000 parkeerplaatsen, maar van deze parkeerplaatsen is er 2/3 op parkings van bedrijven gelegen. De capaciteit op openbaar domein bedraagt 368 plaatsen.

Daarenboven is ook de parking Slachthuis met een capaciteit van 300 plaatsen in deze wijk gelegen.

Er is in deze wijk slechts een beperkt aantal plaatsen (392) in woonstraten. Het grootste gedeelte van de parkeerplaatsen bevindt zich op straten met extra verkeersfunctie (912) en parkings (701).

2 Wijk 2 : Ten Eekhove

Deze wijk kent een capaciteit van zo’n 1500 parkeerplaatsen op het openbaar domein. In deze wijk ligt de parking Ten Eekhove (normale parkeercapaciteit: 750 plaatsen, maar momenteel verminderde capaciteit van 350 parkeerplaatsen wegens werken). Daarnaast zijn er geen grote beschikbare parkings (ook niet van bedrijven/privé) aanwezig. Bijna 2/3 van de parkeerplaatsen bevindt zich in woonstraten.

3 Wijk 3 : Kronenburgwijk

De Kronenburgwijk telt zo’n 1200 parkeerplaatsen op openbaar domein. Ook in deze woonwijk zijn er geen grote parking, noch van het Sportpaleis, noch van bedrijven. Het overgrote deel (91%) van de parkeerplaatsen bevindt zich in woonstraten.

4 Wijk 4 : Wijk ten noorden van de Vaart

De wijk ten noorden van de Vaart kent een capaciteit van zo’n 1140 parkeerplaatsen op openbaar domein. Daarenboven zijn er nog parkeerplaatsen op parkings aan de Carettestraat, op parkings van bedrijven zoals Gamma.

5 Parkings directe omgeving Sportpaleis

Naast de parkings die in de wijken gelegen zijn (Ten Eekhove: 350 plaatsen, Slachthuis: 300 plaatsen), zijn er ook nog de parkings Sport (capaciteit 124 plaatsen, deels afgesloten) en Vaart (capaciteit 438 plaatsen).

Deze cijfers geven de parkeercapaciteit gemeten tijdens de inventarisatieronde. Opgemerkt moet worden dat tijdens de inventarisatie parking Sport deels was afgesloten, terwijl deze parking bij enkele evenementen dan weer een grotere capaciteit kende. Daarenboven wordt naargelang het evenement soms een deel van de parkings ingenomen voor een andere functie, of voor gereserveerde plaatsen. Daarbij komt nog dat het hier gaat om parkings zonder duidelijk gemarkeerde parkeerplaatsen waardoor bij slordig parkeren een aantal plaatsen verloren gaan. Daarentegen kan er indien er zeer dicht bij elkaar geparkeerd wordt, de geïnventariseerde capaciteit overschreden worden. Om deze redenen werd er bij de resultaten van de tellingen rekening gehouden met een ‘vlottende’ capaciteit van deze parkings.

6 Opmerking parkings winkels en bedrijven

In bovenstaande inventarisatie werd reeds aangegeven dat er ook parkeermogelijkheden op bestaande parking van winkels en bedrijven werd meegenomen in de analyse. Zo zijn er in wijk 1 verschillende parkings van bedrijven aan de Noordersingel en aan de Slachthuislaan meegeteld die samen goed zijn voor een 700-tal plaatsen. In wijk 4 tellen deze parkings 160 parkeerplaatsen.

Twee belangrijke opmerkingen hierbij zijn dat :

- Dit slechts een beperkte inventarisatie inhoudt aangezien het onderscheid tussen privé-terrein en openbaar domein soms moeilijk te maken is, bijv. aan de bedrijven op de Slachthuislaan. De inschatting van capaciteit op privé-domein is zeker niet volledig.

- Ook de mogelijkheid tot afsluiten van parkings is niet steeds eenduidig: sommige parkings kunnen slechts deels worden afgesloten, andere helemaal niet, nog andere kunnen volledig worden afgesloten.

3 Parkeertellingen

Voor elke telling (evenement en niet-evenement) is er een kaart beschikbaar met de bezettingsgraden van de parkeersituatie per straatsectie/parking. Indien de bezettingsgraad groter dan 100% is, staat het aantal foutparkeerders erbij vermeld. De tabellen geven een overzicht van de parkeersituatie per wijk.

De tabellen in bijlage geven per straat/sectie een nauwkeurig beeld van de telresultaten van het parkeeronderzoek. In bijlage 2 van dit rapport wordt wat uitleg gegeven om deze tabellen juist te lezen/interpreteren.

1 Normale parkeerbezetting

De kaarten van de bezettingsgraden van de referentietellingen geven een nauwkeurig beeld van de parkeerbezetting in de verschillende straten in de omgeving van het Sportpaleis. De tellingen worden afzonderlijk besproken. De tabellen geven een overzicht van de parkeerbezetting per wijk, met een onderscheid naar woonstraten, straten met extra verkeersfunctie en parkings.

1 Referentietelling namiddag (weekend) (telling: 14u – 15u30)

Kaart 4 Referentietelling namiddag

Uit Tabel 3 en kaart 4 blijkt dat de bezetting en bezettingsgraad op zondagnamiddag reeds vrij hoog ligt, ook als er geen evenement in het Sportpaleis plaatsvindt.

Tabel 3 Bezetting referentietelling namiddag

| |bezetting |bezettingsgraad (in %) |verschil tussen aantal geparkeerde |

| | | |voertuigen en capaciteit |

|  |woon-straten |straten met extra verkeers-functie |parkings |

|  |woon-straten |straten met extra verkeers-functie |parkings |

|  |woon-straten |straten met extra verkeers-functie |parkings |

|  |woon-straten |straten met extra verkeers-functie |

|  |woon-straten |straten met extra verkeers-functie |parkings |

|  |woon-straten |straten met extra verkeers-functie |

|  |woon-straten |straten met extra verkeers-functie |parkings |

|  |woon-straten |straten met extra verkeers-functie |

|  |woon-straten |straten met extra verkeers-functie |parkings |

|  |woon-straten |straten met extra verkeers-functie |

|  |woon-straten |straten met extra verkeers-functie |parkings |

|  |woon-straten |straten met extra verkeers-functie |

|  |woon-straten |straten met extra |

| | |verkeers-functie |

|Antwerpen |39% |34% |

|Oost-Vlaanderen |19% |19% |

|Vlaams-Brabant |12% |12% |

|Limburg |11% |11% |

|West-Vlaanderen |10% |14% |

|Brussel Hoofdstedelijk Gewest |2% |2% |

|Nederland |2% |6% |

|Luik |1% |0,4% |

|Henegouwen |1% |0,4% |

|Namen |1% |0,2% |

|Waals-Brabant |0,3% |0,4% |

|Luxemburg |0,2% |0,05% |

|Buitenland, excl. Nederland |0,1% |0,1% |

4 Frequentie aantal bezoeken aan het Sportpaleis

De meeste ondervraagde bezoekers komen enkele keren per jaar in het Sportpaleis. Zo komt 38% 2 tot 4 keer per jaar naar het Antwerpse Sportpaleis, 42% komt zelfs meer dan 4 keer per jaar. Omdat het aantal sporadische bezoekers ( 15 minuten zoeken |0% |21% |54% |25% |100% |

Besluit

De verschillende evenementen in het Sportpaleis oefenen een belangrijke aantrekkingskracht uit. Het groot aantal bezoekers op deze evenementen, en met name het groot aantal bezoekers dat met de wagen komt, zorgt voor een bijkomende parkeerdruk in de omgeving van het Sportpaleis.

De verschillende betrokken partijen zijn er het over eens dat er te weinig parkeerplaatsen zijn voor de bezoekers van het Sportpaleis waardoor er een grote parkeerdruk op de omliggende woonwijken komt te liggen. Betreffende het te voeren beleid is er echter minder eensgezindheid. Waar de beheerders van het Sportpaleis vooral de kaart trekken van de auto (voorzien van voldoende parkeerplaatsen), willen andere partijen (Stad Antwerpen, de Lijn, AWV) meer nadruk leggen op het gebruik van het openbaar vervoer.

Uit het parkeeronderzoek blijkt dat de parkings 1/3 van de geparkeerde auto’s van de Sportpaleis-bezoekers voor hun rekening nemen. Indien er geen evenement plaats vindt in het Sportpaleis zijn er nog veel vrije parkeerplaatsen, maar bij evenementen staan deze soms overvol. Een verklaring waarom de parkings specifiek gericht op het Sportpaleis niet systematisch vol staan bij evenementen is te vinden in het betalend karakter (versus het gratis parkeren op de openbare weg). Andere redenen zijn dat de parkings soms gedeeltelijk worden voorbehouden en dat er geen duidelijke afbakening van de parkeerplaatsen is.

Bijna de helft van de bezoekers die met de auto naar het Sportpaleis komen, parkeren hun wagen in een woonwijk. De woongedeelten van de wijken kennen ook zonder evenementen reeds een hoge bezettingsgraad. Vele woonstraten hebben tijdens een referentiesituatie reeds een bezettingsgraad van meer dan 80%, enkele zelfs van meer dan 100%. Tijdens de evenementen kennen deze woongedeelten in het algemeen een overbezetting en staan er veel foutparkeerders. In de niet-woongedeelten van de wijken is er doorgaans, als er geen evenement in het Sportpaleis plaats vindt, nog restcapaciteit. Bij de grote evenementen worden ook de parkeerplaatsen in deze gedeelten van de wijken opgevuld. Naarmate er meer bezoekers in de directe omgeving van het Sportpaleis willen parkeren worden ook de verder gelegen niet-woongedeelten gebruikt.

De grootste verschillen in bezettingsgraad en aantal geparkeerde wagens tussen de situatie tijdens een evenement en de referentiesituaties zijn (vanzelfsprekend) terug te vinden op de parkings in de directe omgeving van het Sportpaleis, maar ook in de niet-woongedeelten van de wijken, zoals in de omgeving van de Slachthuislaan, de Noordersingel, de Vaartdijk en de Carrettestraat. Maar ondanks het feit dat de verschillen in de woongedeelten wel kleiner zijn, ervaart men de gevolgen als belangrijker omdat de bewoners rechtstreeks met de overlast worden geconfronteerd in hun woonwijken, die reeds altijd een hoge bezettingsgraad kennen (zie referentiesituatie).

Er werd tijdens dit onderzoek één topevenement gemeten. Bij het optreden van REM was er een bezoekersaantal van bijna 16.000. De andere evenementen kenden merkelijk lagere bezoekersaantallen. Dit verschil in bezoekersaantallen weerspiegelt zich in de parkeerdruk in het hele gebied. Waar de druk tijdens Nekka-nacht, K3 en PDG reeds groot is, in de woonwijken en daarbuiten, is de druk bij REM nog van een andere orde. We berekenden dat er bij het concert van REM 4776 auto’s een parkeerplaats zochten (en vonden). Tijdens dit topevenement is dan ook werkelijk alle beschikbare ruimte nodig om de parkeervraag op te vangen (middenberm Singel, op- en afritten, niet afsluiten van Kronenburgwijk,…). De parkeerdruk ging zelfs nog verder dan het afgebakende studiegebied.

Er zijn verschillen op te merken naar type-activiteiten. De muziekoptredens ’s avonds zorgen voor de grootste parkeerdruk.. Maar ook de verschillen tussen het sportevenement evenementen en de referentiesituaties waren op verschillende plaatsen groot. Opvallend is dat het familie-evenement op een zaterdagnamiddag relatief minder geparkeerde auto’s met zich mee bracht dan het sportevenement op een zondagnamiddag. Een deel van de verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk in de relatief hoge bezettingsgraad van de wagens tijdens een familie-evenement. Toch zijn er ook tijdens het familie-evenement nog talrijke foutparkeerders. Het nacht-event gaf weinig bijkomende parkeerdruk in de woonwijken.

Enkele opmerkelijke resultaten uit de bevraging van de bezoekers van het Sportpaleis zijn dat mensen aangeven niet lang te moeten zoeken naar een parkeerplaats en dat het aandeel openbaar vervoergebruikers relatief hoger ligt indien het beschikbaar is (vb. binnen Stad Antwerpen).

Bijlage

1 Activiteiten Sportpaleis

|Wheelz in action |zaterdag |20.00u | |

|Cherry Moon: invasion 014 |vrijdag |21.00u |Nacht- event |

|Anastacia |vrijdag |20u30 | |

|Idool 2004 in concert |zondag |14u30 | |

|REM |maandag |20u30 |Muziek-optreden |

|Proximus Diamond Games Antwerp |vrijdag |12u00 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |zaterdag |10u00 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |zaterdag |19u30 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |zondag |10u00 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |maandag |10u00 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |maandag |19u30 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |dinsdag |12u00 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |dinsdag |19u30 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |woensdag |12u00 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |woensdag |19u30 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |donderdag |12u00 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |donderdag |19u30 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |vrijdag |12u00 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |vrijdag |19u30 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |zaterdag |13u00 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |zaterdag |19u30 | |

|Proximus Diamond Games Antwerp |zondag |14u00 |Sport-evenement |

|Swingpaleis Live on stage |vrijdag |20u30 | |

|Swingpaleis Live on stage |zaterdag |20u30 | |

|12-12, The Concert |zondag |18u00 | |

|20 jaar Dag Allemaal |donderdag |20u30 | |

|De Kreuners XXL 2005 |zaterdag |20u30 | |

|Mega eroticabeurs |zaterdag |14u00-01u00 | |

|Mega eroticabeurs |zondag |12u00-22u00 | |

|Nekka nacht met Herman Van Veen |woensdag |20u30 | |

|John Forgerty |donderdag |20u30 | |

|Nekka nacht met Herman Van Veen |vrijdag |20u30 | |

|Antillaanse Feesten Indoor |zaterdag |19u30 | |

|Humo’s Pop Poll de luxe |maandag |20u00 | |

|Holiday on ice - diamonds |donderdag |14u30 | |

|Holiday on ice - diamonds |donderdag |20u00 | |

|Holiday on ice - diamonds |zaterdag |15u00 | |

|Holiday on ice - diamonds |zaterdag |20u00 | |

|Holiday on ice - diamonds |zondag |15u00 | |

|Kylie Minogue |maandag |20u30 | |

|K3 in het sportpaleis |zaterdag |13u30 |Kinder-evenement|

|K3 in het sportpaleis |zaterdag |17u00 | |

|Sensation |zaterdag |21u00-07u00 | |

|Houden van … |dinsdag |14u30 | |

|Queen on tour |woensdag |20u30 | |

|Houden van … |donderdag |14u30 | |

|68ste Vlaams Nationaal Zangfeest |zondag |14u30 | |

|Mark Knopfler |maandag |20u30 | |

2 Telresultaten parkeeronderzoek: zie bijlage tabellen

Kaart – bijlage: Zone-indeling

1 Afkortingen (tabellen)

Enkele afkortingen die in de tabellen worden gebruikt:

- afg.: afgesloten

- BG: bezettingsgraad

- BP: beurtelings parkeren

- FP: foutparkeerders

- P: Parking

- PAE: personenauto-equivalenten

- SEV: straten met extra verkeersfunctie

- WS: woonstraten

- N.v.t.: niet van toepassing

2 Algemene opmerkingen bij tabellen

Enkele opmerkingen bij de tabellen:

- De tabellen geven de resultaten volgens de afgebakende zones weer. De afbakening van deze zones is op kaart - bijlage terug te vinden.

- De resultaten van de inventarisatie en de parkeertellingen zijn in de tabellen gerangschikt in deze volgorde:

o Categorisering van de zones in woonstraten, straten met extra verkeersfunctie, parkings

o Gegevens rond capaciteit

o Telgegevens van de referentietellingen

▪ Telling namiddag referentie

▪ Telling avond referentie

▪ Telling nacht referentie

o Telgegevens evenementtellingen en verschilplots

▪ Telling namiddag sportevenement – Proximus diamond games

▪ Verschilplot namiddag (Proximus Diamond Games - referentienamiddag)

▪ Telling namiddag familie-evenement - K3

▪ Verschilplot namiddag (K3 – referentienamiddag)

▪ Telling avond muziekevenement – REM

▪ Verschilplot avond (REM – referentieavond)

▪ Telling avond muziekevenement – Nekkanacht

▪ Verschilplot avond (Nekkanacht - referentieavond)

▪ Telling nacht evenement - Cherry Moon Invasion 014

▪ Verschilplot nacht (Cherry Moon Invasion - referentie)

- De tabellen bevatten voor elke telling volgende gegevens:

o Aantal getelde geparkeerde voertuigen per zone (in pae)

o Aantal getelde geparkeerde voertuigen in de woonstraten, per zone (in pae)

o Aantal getelde geparkeerde voertuigen in de straten met extra verkeersfunctie, per zone (in pae)

o Aantal getelde geparkeerde voertuigen op de parkings, per zone (in pae)

o Het verschil tussen aantal geparkeerde voertuigen en capaciteit, d.i. aantal getelde geparkeerde voertuigen per zone verminderd met de capaciteit van die zone (positief getal wijst op foutparkeerders; negatief getal wijst op niet-benutte plaatsen)

o Het aantal foutparkeerders, bewerkt (zones met nog niet benutte plaatsen krijgen een waarde 0, d.w.z. geen foutparkeerders)

o De bezettingsgraad, d.i. het aantal getelde voertuigen gedeeld door de capaciteit

o De bezettingsgraad (in %), bewerkt. De zones met een capaciteit 0 hebben geen waarde voor de bezettingsgraad. Om een onderscheid te maken tussen zones waar er geen foutparkeerders staan (er mogen geen auto’s staan en er staan er ook geen) en zones waar wel foutparkeerders staan (er mogen geen auto’s staan, maar er staan er wel) werd in deze kolom aan de zones met capaciteit 0 en zonder foutparkeerders een waarde 99999 gegeven terwijl aan de zones met capaciteit 0 én foutparkeerders een waarde 999 werd gegeven. (en dit om op de kaarten hiertussen een onderscheid te kunnen maken)

- De tabellen bevatten voor elk verschilplot volgende gegevens:

o Verschil in aantal geparkeerde voertuigen (in pae) tussen de parkeersituatie tijdens het evenement en de bijhorende referentiewaarde

o Verschil in aantal foutparkeerders

o Verschil in bezettingsgraad (in %)

3 Opmerkingen i.v.m. verwerking gegevens en specifieke situaties tijdens de tellingen

Tijdens de inventarisatie en de tellingen werden enkele afwijkende situaties opgemerkt, waarmee tijdens de berekeningen rekening werd gehouden. Hieronder volgt hoe met parkerenden in het onderzoek is omgegaan. Voor zeer specifieke situaties wordt verwezen naar het logboek (3.1).

- Er werd verder ook rekening gehouden met beurtelings parkeren. Bij de berekening van de bezettingsgraad werd het aantal geparkeerde voertuigen steeds gedeeld door de capaciteit van de situatie tijdens het evenement (afhankelijk van de datum dat het evenement plaats vond, nl. 1- 15e van de maand of 16 – 31e van de maand). Bij de verschillenplots werd, indien het evenement in de andere helft van de maand plaatsvond dan de referentiesituatie, het verschil berekend tussen de op die ogenblikken delen van de straat waar geparkeerd mocht worden (ook al bevonden die zich aan twee verschillende zijden van de weg) en de delen van de straat waar een parkeerverbod gold (idem).

- Per wijk werd ook steeds de totale waarde voor de verschillende parameters berekend. Let wel, deze cijfers hebben betrekking op de ganse wijk, inclusief de parkings.

- De personenwagens die geteld werden op parkeergelegenheid voorbehouden voor vrachtwagens werden als foutparkeerders beschouwd aangezien dit geen parkeercapaciteit voor personenwagens is.

- De voertuigen die geteld werden op parkeergelegenheid waar een parkeerverbod gold, werden als foutparkeerders beschouwd aangezien op het moment van het parkeerverbod geen wettelijke parkeercapaciteit aanwezig was.

- Bij wegenwerken die invloed hadden op de parkeercapaciteit werden er aanpassingen doorgevoerd.

Zo werd er bij wegenwerken die niet gedurende de ganse parkeertellingscampagne plaats vonden in de tabellen de capaciteitswaarde opgenomen die werd geïnventariseerd voor of na de wegenwerken. De geparkeerde voertuigen die bij tellingen tijdens de wegenwerken in de straat stonden werden als foutparkeerders genoteerd, de geparkeerde voertuigen die bij tellingen voor of na de wegenwerken in de straat stonden werden ten opzichte van de geïnventariseerde capaciteit verrekend.

Bij werkzaamheden die gedurende het hele onderzoek plaats vonden (nl. Torremansstraat, Borrewaterstraat en Vrijhandelstraat), werden de wagens die op plaatsen stonden waar het wegens de werken verboden te parkeren was als foutparkeerders opgenomen.

- Indien er containers in de straat werden geteld, werd niet zozeer de capaciteit verminderd, maar werd wel het aantal geparkeerde wagens opgehoogd (met het aantal wagens dat op de plaats van de container(s) kon(den) staan. Dit is echter niet helemaal hetzelfde, maar de waarden zullen elkaar benaderen.

- De auto’s die geparkeerd stonden op de middenberm van de Noordersingel werden steeds als foutparkeerders opgenomen, aangezien de wettelijke parkeercapaciteit op de middenberm van de Noordersingel 0 is.

- P3 in wijk 1a (in de Kalverstraat) was tijdens alle tellingen afgesloten. De getelde geparkeerde voertuigen stonden achter een gesloten poort en werden verder niet bij de berekening meegenomen. Ook de capaciteit van de parking werd niet meegenomen in de totale capaciteitsberekeningen aangezien deze parking nooit voor iedereen toegankelijk was.

3 ‘Logboek’ van tellingen en enquête

1 Logboek tellingen

Inventaristie

- Een deel van de parking Ten Eekhove was afgesloten tijdens de onderzoeksperiode. Een deel van de parking werd immers ingenomen als werf voor de werken aan de ring. Er werd gerekend met deze verminderde effectief beschikbare capaciteit.

- Een deel van de parking Sport onder het viaduct was tijdens de inventarisatie afgesloten

- In de omgeving van de Slachthuislaan geldt er op sommige plaatsen parkeerverbod van maandag tot vrijdag, van 8u tot 18u (of van 7u tot 17u), zoals o.a. in de Slachthuislaan en de Lange Slachterijstraat. Dit parkeerverbod heeft geen invloed op het parkeeronderzoek aangezien er enkel ’s avonds, ’s nachts of tijdens weekendnamiddagen werd geteld.

- In de Korte Slachterijstraat (zone 16, wijk 1a) zijn er 2 parkeerplaatsen niet beschikbaar wegens werken.

- Er geldt beurtelings parkeren in volgende straten:

o Van Deynsestraat (wijk 2a)

o Albert Beverangelei (wijk 3b)

o Meyersstraat (wijk 3b)

o Eigen Heerdstraat (wijk 4b)

- Parking 3 in wijk 1a (aan de Slachthuislaan) was afgesloten.

- De parkeerplaatsen van de GB-parking aan de Ten Eekhovelei werden niet meegerekend in het onderzoek.

- Op de Merksemsesteenweg (langs de brug) (zone 4, wijk 3a) zijn er ook parkeerplaatsen gereserveerd voor vrachtwagens. Ook aan de Carrettestraat (zone 3 en 18a, wijk 4a) is er parkeergelegenheid voor vrachtwagens. De personenwagens die geteld werden op parkeergelegenheid voorbehouden voor vrachtwagens werden als foutparkeerders beschouwd aangezien dit geen parkeercapaciteit voor personenwagens is.

- In een deel van de Van Duysstraat (zone 27, wijk 3a) en in de Meyersstraat (zone 28, wijk 3a) was er tijdens de inventarisatie een parkeerverbod wegens werken. De voertuigen die geteld werden op parkeergelegenheid waar een parkeerverbod gold, werden als foutparkeerders beschouwd aangezien op het moment van het parkeerverbod geen wettelijke parkeercapaciteit aanwezig was.

- De Van Hallestraat (zone 34 en 35, wijk 3a) was afgesloten wegens werken in de straat. Aangezien de wegenwerken niet gedurende de ganse parkeertellingscampagne plaats vonden, wordt er in de tabellen een waarde opgenomen dat werd geïnventariseerd na de wegenwerken. De geparkeerde voertuigen die tijdens de wegenwerken in de straat stonden werden als foutparkeerders genoteerd, de geparkeerde voertuigen die na de wegenwerken in de straat stonden werden ten opzichte van de geïnventariseerde capaciteit verrekend.

- In een deel van de Van der Delftstraat (zone 13, wijk 3b) geldt een parkeerverbod van maandag tot vrijdag, van 8u tot 17u, ook een deel van de Eugeen Meeusstraat (zone 6 en 7, wijk 4c) heeft een parkeerverbod van maandag tot vrijdag.

- De Bredabaan (zone 7 en 8, wijk 4a) heeft een betalend parkeerregime.

Namiddagreferentietelling (zondag 06/03/2005)

- Parking 3 in wijk 1a (aan de Slachthuislaan) was afgesloten.

- Er waren werken in de Torremansstraat (zone 33, 36 en 37 van wijk 3a). De wagens die op plaatsen stonden waar het wegens de werken verboden te parkeren was, werden als foutparkeerders opgenomen.

- In de Van Hallestraat (zone 34 en 35, wijk 3a) stonden er wel auto’s geparkeerd (hoewel er nog werken waren). De geparkeerde auto’s in deze straat werden als foutparkeerders opgenomen.

- Er waren werken in de Vrijhandelstraat (zone 7 en 8 in wijk 4b). De wagens die op plaatsen stonden waar het wegens de werken verboden te parkeren was, werden als foutparkeerders opgenomen.

- Er waren werken in de Borrewaterstraat en er stond één container (zones 28 en 29, wijk 4b). De wagens die op plaatsen stonden waar het wegens de werken verboden te parkeren was, werden als foutparkeerders opgenomen.

- In de Beukenhofstraat (zone 40, wijk 4b) stond één container. De capaciteit werd niet verminderd, maar wel het aantal geparkeerde wagens werd opgehoogd (met het aantal wagens dat op de plaats van de container(s) kon(den) staan.

Avondreferentietelling (donderdag 10/02/2005)

- Parking 3 in wijk 1a (aan de Slachthuislaan) was afgesloten.

- Er vond een concert in zaal Hof ter Loo plaats en in deze omgeving stonden er veel auto’s geparkeerd van bezoekers van Hof Ter Loo.

- Er waren werken in de Van Duysstraat (zone 25 wijk 3a) en er stonden containers. De capaciteit werd niet verminderd, maar wel het aantal geparkeerde wagens werd opgehoogd (met het aantal wagens dat op de plaats van de container(s) kon(den) staan.

- Er waren werken in de Van Hallestraat (zone 34 en 35, wijk 3a). De geparkeerde auto’s in deze straat werden als foutparkeerders opgenomen.

- Er waren werken in de Borrewaterstraat (zones 28 en 29, wijk 4b). De wagens die op plaatsen stonden waar het wegens de werken verboden te parkeren was, werden als foutparkeerders opgenomen.

- De Lange Lobroeckstraat kent enkele café’s en restaurants die een klein uitgangscentrum vormen. Dit heeft invloed op de bezetting van de parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving.

Sportevenement Proximus Diamond Games (zondag 20/02/2005)

- Er waren werken in de Korte Slachterijstraat (zone 16, wijk 1a), maar deze kenden geen invloed op de capaciteit.

- Parking 3 in wijk 1a (aan de Slachthuislaan) was afgesloten.

- Parking 1 in wijk 1b (parking Gamma) was open, evenals de winkel zelf.

- Een deel van wijk 3 Kronenburg (tussen de Beverangelei en Schijnpoortweg) werd afgesloten

- Er waren werken in de Torremansstraat (zone 33, wijk 3a). De wagens die op plaatsen stonden waar het wegens de werken verboden te parkeren was, werden als foutparkeerders opgenomen.

- Er waren werken in de Van Hallestraat (zone 34 en 35, wijk 3a). De geparkeerde auto’s in deze straat werden als foutparkeerders opgenomen.

- Er waren werken in de Vrijhandelstraat (zone 7 en 8, wijk 4b). De wagens die op plaatsen stonden waar het wegens de werken verboden te parkeren was, werden als foutparkeerders opgenomen.

- In de Borrewaterstraat (zone 16 en 28, wijk 4b) stonden er twee containers. De capaciteit werd niet verminderd, maar wel het aantal geparkeerde wagens werd opgehoogd (met het aantal wagens dat op de plaats van de container(s) kon(den) staan.

- Op parking Sport staan er tijdens dit evenement tenten en werd een deel van de weg vrijgehouden voor de shuttles. De parkings zelf werd volledig gereserveerd voor medewerkers. Parking Vaart was voorbehouden voor pers en genodigden en parking Slachthuis werd gebruikt voor VIP-genodigden.

Familie-evenement K3 (zaterdag 02/04/2005)

- Parking Aldi telt 89 bezette parkeerplaatsen, de Parking van de Lidl telt 35 geparkeerde auto’s. Deze parkings bevinden zich aan de Slachthuislaan, maar werden niet opgenomen in de overzichtstabel aangezien deze parkings bij de overige tellingen afgesloten waren en enkel voor winkelbezoekers zijn[14]. De capaciteit van deze parkings is 71 (Aldi) en 52 (Lidl) parkeerplaatsen.

- Er waren werken in de Slachthuislaan (zone 2 van wijk 1a). Deze werken hadden echter geen invloed op de parkeersituatie.

- Parking 3 in wijk 1a (aan de Slachthuislaan) was afgesloten.

- Op de Noordersingel (zone 7a van wijk 1b) stonden 20 stilstaande auto’s voor het containerpark. Deze werden niet meegeteld als geparkeerde auto’s.

- Een deel van wijk 3 Kronenburg (tussen de Beverangelei en Schijnpoortweg) werd afgesloten

- Er waren werken in de Torremansstraat (zone 33, 36 en 37 van wijk 3a). De wagens die op plaatsen stonden waar het wegens de werken verboden te parkeren was, werden als foutparkeerders opgenomen.

- In de Van Hallestraat stonden er wel auto’s geparkeerd (geen werken meer). De geparkeerde auto’s in deze straat werden verrekend ten opzichte van de capaciteit.

- Er waren werken in de Vrijhandelstraat (zone 7 en 8 in wijk 4b). De wagens die op plaatsen stonden waar het wegens de werken verboden te parkeren was, werden als foutparkeerders opgenomen.

- Er waren geen reservaties van parkings.

- Op- en afrit Schijnpoort was afgesloten in het kader van de werken aan de ring.

Muziekevenement REM (maandag 07/02/2005)

- Er waren werken op de Bisschoppenhoflaan (zone 40, wijk 2a). Deze werken hadden echter geen invloed op de parkeersituatie.

- Parking 3 in wijk 1a (aan de Slachthuislaan) was afgesloten.

- De middenberm van de Noordersingel werd niet afgesloten als parkeermogelijkheid voor auto’s. De geparkeerde voertuigen werden wel als foutparkeerders opgenomen aangezien de wettelijke parkeercapaciteit van de middenberm 0 is.

- Er waren werken in de Van Hallestraat (zone 34 en 35, wijk 3a). De geparkeerde auto’s in deze straat werden als foutparkeerders opgenomen.

- De Lange Lobroekstraat kent enkele café’s en restaurants die een klein uitgangscentrum vormen. Dit heeft invloed op de bezetting van de parkeerplaatsen in de onmiddelijke omgeving.

- Parking Sport kent een uitbreiding op het braakliggend terrein tot 230 plaatsen. De capaciteit werd bij de berekeningen dan ook aangepast.

Muziekevenement Nekkanacht (vrijdag 18/02/2005)

- Parking 1 in wijk 1a is VIP-parking.

- Parking 3 in wijk 1a (aan de Slachthuislaan) was afgesloten.

- In de Slachthuislaan (zone 22, wijk 1a) waren er werken. Deze hadden gene invloed op de capaciteit.

- Zone 45 van wijk 1a was afgesloten, d.i. zone langs kanaal achter bedrijven.

- Een deel van wijk 3 Kronenburg (tussen de Beverangelei en Schijnpoortweg) werd afgesloten

- Er waren werken in de Torremansstraat (zone 33, 36 en 37 van wijk 3a). De wagens die op plaatsen stonden waar het wegens de werken verboden te parkeren was, werden als foutparkeerders opgenomen.

- In de Van Hallestraat stonden er wel auto’s geparkeerd (geen werken meer). De geparkeerde auto’s in deze straat werden verrekend ten opzichte van de capaciteit.

- Er waren werken in de Vrijhandelstraat (zone 7 en 8 in wijk 4b). De wagens die op plaatsen stonden waar het wegens de werken verboden te parkeren was, werden als foutparkeerders opgenomen.

- Er stond werkmateriaal in de Borrewaterstraat (zone 28 van wijk 4b). De capaciteit werd niet verminderd, maar wel het aantal geparkeerde wagens werd opgehoogd (met het aantal wagens dat op de plaats van de container(s)/werkmateriaal kon(den) staan.

- De Lange Lobroekstraat kent enkele café’s en restaurants die een klein uitgangscentrum vormen. Dit heeft invloed op de bezetting van de parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving.

- Parking Vaart werd volledig gereserveerd voor VIP-genodigden.

Nachtevent Cherry Moon (vrijdagnacht 28-29/01/2005)

- Er waren werken in de Van Hallestraat (zone 34 en 35, wijk 3a). De geparkeerde auto’s in deze straat werden als foutparkeerders opgenomen.

- Op de Bredabaan (zone 6, wijk 4a) stond er één container. De capaciteit werd niet verminderd, maar wel het aantal geparkeerde wagens werd opgehoogd (met het aantal wagens dat op de plaats van de container(s) kon(den) staan.

- In de Vrijhandelstraat (zone 7, wijk 4b) stond er één container. De capaciteit werd niet verminderd, maar wel het aantal geparkeerde wagens werd opgehoogd (met het aantal wagens dat op de plaats van de container(s) kon(den) staan.

- In de Trammezandlei (zone 26, wijk 4b) stond er materiaal voor werken. De capaciteit werd niet verminderd, maar wel het aantal geparkeerde wagens werd opgehoogd (met het aantal wagens dat op de plaats van de container(s)/materiaal kon(den) staan.

- Er waren werken in de Borrewaterstraat (zone 28, wijk 4b). De wagens die op plaatsen stonden waar het wegens de werken verboden te parkeren was, werden als foutparkeerders opgenomen.

- In de Ridder Van Parijsstraat (zone 38, wijk 4b) stond er één container. De capaciteit werd niet verminderd, maar wel het aantal geparkeerde wagens werd opgehoogd (met het aantal wagens dat op de plaats van de container kon(den) staan.

- Er waren geen reservaties van parkings.

2 Logboek enquête

Er werden enquêtes afgenomen van 18u26 tot 21u07 op de avond van het REM-concert:

- tot 19u30 werden er door 12 personen enquêtes afgenomen.

- vanaf 19u30 werden er door 25 personen enquêtes afgenomen.

4 Enquêteformulier bevraging bezoekers

-----------------------

[1] De planningscontext werd opgemaakt in februari 2005. Wegens de voortdurende ontwikkelingen in en rond het studiegebied zullen de toen geldende plannen en visies soms niet langer geldig zijn.

[2] Tekst gebaseerd op het mobiliteitsplan Antwerpen (algemeen deel en deelgebieden), definitieve versie februari 2005, zoals ons bezorgd door de stad Antwerpen.

[3] Het College van de Stad Antwerpen besliste (16 oktober 2002) dat - in het kader van het waterplan Eilandje – de drie jachtclubs die momenteel aan het Lobroekdok gehuisvest zijn, zullen verhuizen naar het Kempisch Dok. Op de gronden onder ring (eigendom van het Vlaams Gewest) en aansluitend de locatie waar nu nog de Antwerpse jachtclub is gevestigd (eigendom van de Stad Antwerpen), is er plaats voor parking. Indien de ontwikkeling van het Lobroekdok start en indien het dok en de randen herbestemd zullen worden, zal men deze zone niet meer kunnen benutten als parking.

[4] Er is sprake van van 5000 toeschouwers, maar in de kennisgevingsmer wordt van 7500 toeschouwers gesproken. De capaciteit varieert immers naargelang de invulling van de gebruikersruimte.

[5] Tijdens de inventarisatiefase waren er in wijk 3 werken in de Van Hallestraat. Tijdens 2 evenementtellingen waren deze werken reeds afgelopen en was er een bijkomende capaciteit van 35 parkeerplaatsen ter beschikking.

[6] idem

[7] idem

[8] idem

[9] De referentietelling vond plaats op een zondagnamiddag; de handelszaken/bedrijven (o.a. Gamma) waren toen in het algemeen gesloten.

[10] Ter vergelijking enkele cijfers van bezoekersaantallen voor andere nachtevenementen in het Sportpaleis: Sensation (2005): 13.115 bezoekers / Illusion (2004): 6.200 bezoekers / Studio 54 (2004): 9.800 bezoekers.

[11] Stad Antwerpen (administratieve afbakening) omvat volgende (deel)gemeenten en postcodes: Antwerpen (2000, 2018, 2020, 2030, 2040, 2050 en 2060), Berchem (2600), Borgerhout (2140), Deurne (2100), Ekeren (2180), Hoboken (2660), Merksem (2170) en Wilrijk (2610)

[12] Verdeling a.d.h.v. postcodes kaartenverkoop concert REM: Prov. Antwerpen 33%; Oost-Vlaanderen 21%; Vlaams-Brabant 14%; West-Vlaanderen 13%; Limburg 12%; Buitenland 3%; Brussel Hoofdstedelijk Gewest 2%; Henegouwen 1%; Luik 1%; Namen 1%; Waals-Brabant 0,4% en Luxemburg 0,1%.

[13] ASVV Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, 2004, CROW, Tabel 4.4/15.

[14] Bij parking Aldi staat er een bord P‹Øû¹ º Î Ï Ð Ñ í î ï ð ò ó ü ý þ - ?BCUVWq÷ñéåÝåÏÆϼ¶å¶¥¼¶’¶?ƒ?xƒdat de parking is bestemd voor cliënteel tijdens de duur van de aankopen. Bij parking Lidl staat op de parking een bord met “Verplichte parkeerschijf, max. parkeerduur = 60 min” ook de waarde van de boete (40€) bij het niet naleven hiervan wordt vermeld.

................
................

Online Preview   Download