Liceul Teoretic "Ioan Petrus" Otopeni - Acasa

  • Doc File 2,996.00KByteNr. 785/08.03.2017

Aprob,

Inspector şcolar pentru Management instituţional,

Prof. Rada Dumitru

RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND STAREA

ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

DIN LICEUL TEORETIC “IOAN PETRUŞ”

Sem. I, an şcolar 2016-2017

Aprobat în Consiliul Profesoral din 09.03.2017

I. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

1. STRUCTURILE INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE ALE ȘCOLII.

Echipa managerială a liceului, respectiv:

➢ director - HERA VIORICA, profesor de fizică, grad didactic I, vechime în învăţământ 29 ani, norma de bază în unitatea de învăţământ,

➢ director adjunct - VÎLCU DANIELA, profesor de biologie, grad didactic I, vechime în învăţământ 30 ani, normă de bază în unitatea de învăţământ,

➢ director adjunct - COSTACHE MIRELA, învățător, grad didactic I, vechime în învăţământ 26 ani, normă de bază în unitatea de învăţământ până la data de 8 iannuarie 2017,

➢ director adjunct - GRIDAN MARIA, profesor de limba şi literatura română, grad didactic I, vechime în învăţământ 11 ani, normă de bază în unitatea de învăţământ începând cu data de 9 ianuarie 2017,

a fost preocupată de autoperfecţionare și a manifestat permanent interes pentru menţinerea unei direcţii bune de dezvoltare.

Doamna prof. Hera Viorica şi doamna prof. Vîlcu Daniela au participat şi au promovat concursul de ocupare a postului de director respectiv, director adjunct, organizat în octombrie 2016.

1. Autoevaluarea activităţii manageriale.

Activitatea managerială s-a axat pe strategia de dezvoltare deja stabilită, conform PDI-ului şi planurilor operaţionale aferente care au vizat acţiuni, rezultate aşteptate şi responsabilităţi pentru atingerea ţintelor propuse.

Aspecte pozitive:

• Echipa managerială a stabilit corect strategia de dezvoltare a unităţii

• Echipa managerială a liceului a manifestat interes pentru dezvoltarea şi buna funcţionare a unităţii de învăţământ

• Consiliul de Administraţie a fost corect constituit

• Activitatea CA s-a desfăşurat planificat, conform graficului stabilit

• Deciziile luate în cadrul Consiliului de administraţie au răspuns nevoilor şcolii şi ale beneficiarilor actului educational

• A fost asigurață transparenţa în toate activităţile întreprinse, existând o comunicare continuă şi deschisă cu personalul şcolii,cu elevii, părinţii şi alţi factori educaţionali

• Hotărârile CA au fost afișate pe site-ul liceului

• Personalul unităţii a fost responsabilizat prin implicarea în toate activităţile şcolii

• Echipa managerială a manifestat calm şi înţelegere faţă de problemele angajaţilor

• Resursele materiale ale unităţii au fost folosite în condiţii de eficienţă

• Cadrul educaţional a fost organizat şi structurat respectând legislaţia în vigoare

Aspecte de îmbunătăţit:

• Întocmirea fişelor de monitorizare pentru toate domeniile/ activităţile din PDI /planuri operaţionale şi raportarea sistmatică în CA a nivelului realiării lor

• Asigurarea caracterului unitar al documentelor elaborate de comisiile metodice comisiile/ pe probleme în concordanţă cu documentele manageriale

• Monitorizarea, controlul şi evaluarea periodică a activităţii unor compartimente şi comisii

• Mai multe asistenţe la lecţii pentru cadrele didactice care nu au obţinut rezultate performante cu elevii

2. Realizarea documentelor de proiectare managerială s-a înfăptuit la începutul semestrului I, al anului şcolar 2016-2017 astfel încât strategia de dezvoltare instituţională a liceului să fie în concordanță cu strategia judeţeană în domeniul educaţional.

• A fost realizat PDI-ul pentru perioada 2016-2020

• A fost elaborat Planul managerial, Planul operaţional anual

• A fost elaborată organigrama liceului pentru anul şcolar 2016-2017

• Au fost elaborate programele de măsuri în vederea pregătirii Evaluării Naţionale şi a Examenului de Bacalaureat

• A fost elaborat proiectul de activităţi extracurriculare şi al concursurilor şcolare

• Elaborarea schemelor orare s-a realizat în conformitate cu planul cadru, existând o justă corelare între curriculum-ul naţional şi cel local

• S-au revizuit şi completat procedurile din cadrul SCIM şi CEAC

• A fost elaborat proiectul planului de şcolarizare, avizat de Consiliul Profesoral şi de Comitetul Local de Dezvoltare

• Au fost elaborate graficele şi tematica şedinţelor CP şi a CA pentru semestrul I

• A fost elaborat proiectul de buget 2017.

3. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii

1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor

• S-au actualizat - elaborat fişele postului pentru întregul personal al unităţii de învăţământ şi au fost încheiate contractele individuale de muncă

• S-au repartizat responsabilităţi pentru fiecare angajat ţinând cont de organigrama unităţii de învăţământ în conformitate cu specificul fiecărui post

• Organizarea compartimentelor, a comisiilor metodice, a comisiilor pe probleme, s-a realizat conform Organigramei Liceului Teoretic Ioan Petruş aprobată pentru anul şcolar 2016-2017

• Consiliul de Administraţie, a fost constituit conform Legii nr.1/ 2011 și a Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a CA. Cadrele didactice care fac parte din CA au fost alese şi validate în cadrul Consiliului Profesoral. Reprezentanţii părinţilor au fost validaţi în Consiliul reprezentativ al părinţilor, reprezentantul elevilor a fost ales în Consiliul elevilor, reprezentanţii CL au fost desemnaţi de dl. primar al oraşului Otopeni.

• Comisiile metodice şi pe probleme au fost propuse şi aprobate în cadrul CP, apoi avizate în CA

• Au fost emise decizii interne conform regulamentului de organizare şi desfăşurare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

• S-a elaborat Regulamentul de organizare şi funcţionare al liceului în conformitate cu noul ROFUIP aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016

• A fost revizuit Regulamentul intern

• S-au întocmit toate documentele şi rapoartele tematice curente şi speciale, solicitate de ISJ, MECŞ şi autorităţile locale

• S-a asigurat întreaga bază logistică şi toate condiţiile pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice susţinerii simulării examenelor naţionale

• Au fost funcţionale camerele de supraveghere video în toate sălile de clasă

• În funcţie de necesităţile şcolii şi de activităţile planificate în planul managerial s-au organizat colective de lucru sau echipe de proiect.

2. Repartizarea responsabilităţilor în CA

• Repartizarea responsabilităţilor pentru director şi directorii adjuncți s-a făcut ţinând cont de organigrama unităţii de învăţământ în conformitate cu specificul funcţiei. Directorul a avut atribuţii de monitorizare a activităţii compartimentelor contabilitate, secretariat, administrativ, informatizare, precum şi a comisiilor pe probleme, iar directorii adjuncți au monitorizat activitatea comisiilor metodice, comisiei diriginţilor, precum şi a consilierului educativ, consilierului şcolar, a logopedului, a bibliotecarului.

• În cadrul şedinţelor CA, s-a realizat o bună planificare a procesului educaţional prin stabilirea învăţătorilor/diriginţilor la clasă şi a echipelor de lucru. Propunerile de învăţători/diriginţi la clase, responsabilii comisiilor metodice, a comisiilor pe probleme au respectat de regulă, principiul continuităţii şi al performanţei.

• Atribuţiile - responsabilităţile fiecărui angajat al unităţii de învăţământ au fost trecute în fişa postului

3. Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi eficienţă, identificarea disfuncţiilor

• Monitorizarea activităţii desfăşurate în unitatea de învăţământ a fost realizată de echipa managerială şi de către responsabilii comisiilor metodice sau pe probleme prin asistenţe la lecţii, prin analize periodice la nivel de comisii, prin discuţii individuale.

• Monitorizarea activităţii s-a realizat prin asistenţe la lecţii, prin analize periodice în cadrul CP , CA, la nivel de comisii, prin rapoarte, informări, discuţii individuale.

• Activitatea de îndrumare şi control i-a avut în prim plan pe profesorii nou veniţi în unitatea noastră şcolară

Pe discipline de învăţământ, în urma asistenţelor efectuate de director şi director adjunct, s-au monitorizat următoarele aspecte:

- adaptarea elevilor la mediul şcolar şi folosirea metodelor didactice adecvate vârstei elevilor (pentru clasele pregătitoare şi I)

- încurajarea şi implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare, integrarea mijloacelor didactice în lecţie, parcurgerea materiei conform planificării calendaristice, capacitatea de lectură şi calcul aritmetic a elevilor (pentru clasele II-IV)

- pregătirea pentru lecţie: realizarea schiţei sau planului de lecţie, încurajarea şi implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare, integrarea mijloacelor didactice în lecţie, forme de organizare a activităţii (pentru clasele V-VIII)

- parcurgerea materiei conform planificării calendaristice, prezenţa elevilor la ore, folosirea instrumentelor TIC în cadrul lecţiilor, dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare a elevilor (pentru clasele IX-XII) şi, nu în ultimul rând, stadiul pregătirii elevilor pentru examenele naţionale.

În semestrul I, an şcolar 2016-2017 au fost efectuate 39 de asistenţe la ore, dintre care: 15 efectuate de către dna director Hera Viorica, 14 de către dna director adjunct Vîlcu Daniela şi 10 de către dna director adjunct Costache Mirela, acoperind discipline din toate ariile curriculare.

1.3.4. Evaluarea anuală a cadrelor didactice (context legislativ, rezultate-calificative)

Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar s-a efectuat conform Metodologiei de Evaluare aprobată de MECTS prin Ordinul 6143/01.11.2011. Etapele de evaluare au respectat calendarul elaborat de MECTS.

Fişele cadru ale postului pentru fiecare funcţie didactică şi didactică auxiliară au fost operaţionalizate/individualizate la nivelul fiecărei comisii metodice, acestea fiind aprobate în cadrul consiliului de administraţie.

Calificativul Foarte Bine a fost acordat tuturor cadrelor didactice – personal didactic auxiliar care în urma evaluării au obţinut peste 85 puncte.

2. STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI PERSONAL DIDACTIC-AUXILIAR.

Activitatea compartimentelor a fost monitorizată prin controale periodice, prin respectarea termenului de realizare a diferitelor lucrări solicitate.

• S-a urmărit în permanenţă implicarea întregului personal în activităţile şcolii, conştientizarea responsabilităţilor, dialogul permanent, schimbul de opinii, valorizarea iniţiativelor.

• Disfuncţiile sporadice apărute, au fost identificate şi s-au găsit soluţii de remediere.

Secretariat

La serviciul secretariat , alcătuit din secretar şef - Năstase Sevastiţa şi secretar Gheorghe Mirela, activitatea s-a desfăşurat în mod eficient, existând permanent colaborare cu conducerea şcolii, fiind întocmite corect şi la timp documentele specifice zonelor de competenţă. respectiv:

- REGISTRATURĂ – RELAȚII CU PUBLICUL

- PERSONAL – RESURSE UMANE

- ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ

- ACTE STUDII – DOCUMENTE ȘCOLARE

- ELEVI

CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE:

• Rezolvarea corespondenței școlii

• Completarea și eliberarea de diplome de Bacalaureat și Competențe Profesionale pentru candidații participanți la sesiunea august-septembrie.

• Întocmirea și finalizarea cataloagelor de corigențe precum și primirea documentaţiei privind desfăşurarea corigenţelor şi a examenlor de diferenţă (bilete de examen, lucrări scrise).

• Deschiderea evidenţelor şcolare noi, registrelor matricole, operarea mişcării elevilor.

• Întocmirea situaţiei statistice la sfârşit de an şcolar 2015-2016, început de an şcolar 2016-2017.

• Completarea şi eliberarea foilor matricole ca urmare a solicitărilor pe bază de cerere.

• Eliberarea actelor de studii pentru toate nivelele de învăţământ.

• Completarea şi eliberarea de adeverinţe pentru elevi de câte ori este nevoie.

• Întocmirea lunară a pontajelor pentru cadre didactice şi personal didactic auxiliar.

• Actualizarea registrului electronic privind evidenţa salariaţilor şi transmiterea la ITM de câte ori este nevoie.

• Întocmirea tuturor situaţiilor legate de încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2016-2017, (situaţia normelor, situaţia pe discipline, fişa încadrării, etc.)

• Întocmirea de decizii pentru personalul şcolii ca urmare a schimbărilor intervenite, decizii de încadrare pe baza repartiţiei ISJ.

• Completarea contractelor individuale de muncă a celor nou veniţi în unitate precum şi finalizarea contractelor celor plecaţi din unitate.

• Întocmirea de dosare de personal pentru profesorii nou veniţi în unitate.

• Întocmirea şi depunerea în termen la ISJ Ilfov a statului de personal, precum şi întocmirea de situaţii privind normarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

• Întocmirea lunară a statelor de plată, a declaraţiilor nominale privind CAS-ul, somajul şi sănătatea, validarea de către instituţiile abilitate.

• Completarea şi eliberarea de adeverinţe cu diferite sporuri pentru persoanele pensionabile sau pensionate la solicitarea lor prin culegerea datelor din arhiva unităţii noastre.

• Completarea şi eliberarea de adeverinţe de sănătate pentru angajaţii şcolii de câte ori este nevoie (medic de familie, spitalizare, Casa de sănătate).

• Întocmirea, conform calendarului mişcării personalului didactic, an şcolar 2016-2017, a situaţiilor cerute.

• Completarea şi eliberarea de adeverinţe cu venitul net salariaţilor care solicită credit bancar.

• Actualizarea avizierului şcolii cu toate documentele care au specific informativ.

Contabilitate

În semestrul I, an şcolar 2016-2017, principalele activităţi derulate de d-na Papadopol Cristina- administrator financiar, au fost:

- bilanţul anului 2016, pentru bugetul local şi pentru bugetul de stat;

- proiectul de buget pentru anul 2017 (buget local, buget de stat, autofinanţate);

- balanţe pentru buget local, buget de stat ;

- situaţii pentru Consiliul Judeţean; - situaţia fluxurilor de trezorerie pentru bugetul de stat;

- salarii, depunerea situaţiilor lunare pentru contribuţiile salariaţilor şi a unităţii la bugetul de stat;

- operaţiuni de încasări şi plăţi;

- contracte de sponsorizare;

- contracte de lucrări, prestări servicii, furnizare;

- inventarierea patrimoniului unităţii;

- execuţii bugetare;

- situaţiile privind bursele de merit, studiu, sociale şi bursa « Bani de liceu ».

Au fost încheiate actele contabile, balanţa lunara şi bilanţul la sfârşitul anului financiar şi la sfârşitul semestrului.

Au fost identificate resursele financiare,inclusiv cele extrabugetareS-a realizat evaluarea planului de achiziţii şi al utilizării fondurilor extrabugetare printr-un raport şi inventar anual.

S-au întocmit la timp şi corect documentele şi rapoartele tematice curente, semestriale, anuale şi speciale cerute de I.S.J., M.E.N. şi autorităţile locale.

Au fost întocmite şi documentele legale cu privire la managementul financiar. Documentele financiare oficiale au fost arhivate şi păstrate corespunzător. La nivelul unităţii şcolare a fost asigurată transparenţa elaborării şi execuţiei bugetare.

Raporturile de colaborare cu I.S.J Ilfov, Consiliul local Otopeni, Trezoreria Ilfov precum şi cu alte Bănci, au fost la un nivel optim concretizate în realizarea la termen a tuturor activităţilor.

Administrator

În semestrul I, an şcolar 2016-2017, principalele activităţi derulate de d-na Groza Adina administrator de patrimoniu, au fost:

- Predarea claselor pe baza de proces verbal invatatoarelor si dirigintilor – la inceputul anului scolar;

- Coordonarea activitatii personalului de intretinere si curatenie – zilnic;

- Achizitionarea de materiale de curatenie si birotica – o data pe luna;

- Efectuarea inventarului annual, intocmirea listei cu obiectele de inventar si mijloacelor fixe propuse pentru casare;

- Verificarea obiectelor de inventar si mijloacelor fixe ( daca sunt in buna stare ) saptamanal;

- Asigurarea apei la dozatoarele existente in liceu – saptamanal;

- Introducerea in inventar a obiectelor noi achizitionate ( nr. de inv., pret)

- Verificarea curateniei si a sarcinilor ce revin personalului de cutatenie si intretinere – zilnic;

- Asigurarea protocolului la diferite activitati organizate in liceul nostru;

- Distribuirea produselor din programul ,,Lapte si corn” - zilnic;

- Intocmirea actelor necesare pentru programul ,,Lapte si corn” - lunar;

- Identificarea problemelor ce apar in sectorul administrativ si rezolvarea acestora;

- Absolvirea cursului de MANAGER TRANSPORT PERSOANE;

- Intocmirea documentatiei pentru punerea in functiune a microbuzului scolar pe care unitatea l-a primit;

- Verificarea si intocmirea documentatiei pentru diferite autorizatii si verificari care trebuiesc refacute anual;

- Alte sarcini date de conducerea unitatii.

Informatizare

În semestrul I al anului şcolar 2016-2017, în cadrul departamentului informatizare reprezentat de d-ra Zîrnă Mihaela, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- administrarea reţelei de calculatoare, asigurarea funcţionării optime din punct de vedere software şi hardware şi menţinerea în bune condiţii a acesteia, precum şi întocmirea unei liste cu echipamentele de tehnică de calcul;

- asigurarea mentenanţei echipamentelor de calcul prin respectarea instrucţiunilor de utilizare şi raportarea la firmele care asigură service-ul, a eventualelor defecţiuni;

- întocmirea de referate de necesitate adresate conducerii şcolii, referitoare la dotarea cu echipamente şi consumabile necesare;

- întreţinerea şi administrarea în bune condiţii a reţelei de INTERNET a şcolii;

- comunicarea permanentă cu firmele producătoare de softuri, de echipamente de calcul, relaţionarea cu providerul de INTERNET;

- comunicarea permanentă cu firma JMG Calculatoare care asigură funcţionalitatea activităţii de monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere video pe perioada semestrului cât şi pe perioada desfăşurării probelor din cadrul tezelor cu subiect unic, precum şi cu firma AKA (camere video - holuri şi exterior);

- transmiterea către firma JMG Calculatoare a mesajelor pentru distribuirea de sms-uri către cadrele didactice, în vederea desfăşurării unor activităţi la nicelul unităţii (Cons. de Administraţie, Cons. Profesoral sau alte situaţii urgente);

- vizualizarea înregistrărilor de pe camerele de supraveghere video din clase şi de pe hol pentru a indentifica şi a investiga incidentele petrecute între elevi, precum şi alte evenimente (furturi, pierderi, deteriorare bunuri, etc).

- amenajarea laboratorul de informatică la fiecare început de an şcolar, precum şi a calculatoarelor din sălile de clasă unde se află table interactive;

- înlesnirea folosirii de către profesori a soft-urilor educaţionale şi a mijloacelor audio-vizuale moderne din dotarea şcolii;

- participarea la activităţi curriculare şi extracurriculare prin instalarea videoproiectorului şi a diverselor softuri necesare pentru realizarea prezentărilor, proiectelor sau la consiliile desfăşurate în unitate;

- asigurarea transparenţei activităţii informaţionale a unităţii de învăţământ prin pagină web a liceului; alegerea design-ului, realizarea structurii, culegerea şi prelucrarea informaţiilor, administrarea şi actualizarea periodică a site-ului;

- redactarea la fiecare început de an şcolar, după ce au fost finalizate, repartizarea claselor şi schema orară a şcolii;

- realizarea în format electronic a analizei situaţiilor şcolare,

- realizarea în format electronic şi actualizarea în fiecare an şcolar a ROF, RI;

- realizarea în format electronic a PDI;

- realizarea în format electronic a Contractului Educaţional;

- realizarea în format electronic a procedurii privind accesul în unitatea şcolară;

- secretar/membru în comisiile de la tezele cu subiect unic pentru clasele a VIII-a şi a XII-a desfăşurate în luna decembrie 2016;

- responsabil cu derularea şi monitorizarea procesului de supraveghere video pe perioada desfăşurării probelor din cadrul tezelor cu subiect unic;

- completarea necesarului de manuale școlare în aplicaţia web SNMS, împreună cu responsabilul cu manuale şcolare, utilizând certificatul SSL;

- prelucrarea, scanarea şi încărcarea documentelor administrative şi justificative pe platforma mon.edu.ro, pentru concursul de director/director adjunct (19-30.09.2016);

- realizarea ecusoanelor pentru tot personalul unităţii (8-10.12.2016);

- întocmirea corectă şi la timp a lucrărilor şi situaţiilor solicitate (statistici, rapoarte, etc.) de unitate şi diverse instituţii şi răspunderea promptă la cerinţele, lucrările şi solicitările formulate de ISJ Ilfov, conducerea unităţii şi alte instituţii

Bibliotecă

D-ra bibliotecar Trifu Livia , în semestru I, al anului şcolar 2016-2017, a desfăsurat următoarele activităţi

permanente:

1 -Responsabil cu manualele școlare, (Activități specifice : coordonare diriginți, învățători și profesori în activitățile de predare / primire manuale, efectuarea comenzilor de manuale, evidența stocurilor etc.)

2 -Întocmirea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii Liceului Teoretic ,,Ioan Petruș”, Otopeni

3 – Elaborarea Planului managerial al Bibliotecii pe anul școlar 2016-2017

4 –Efectuarea evidențelor în Registrul Inventar și în Registrul Mişcare de Mărfuri

5 -Stabilirea programului pentru cititori (8,00-16,00)

6 -Înscrierea cititorilor noi la bibliotecă

7 -Completarea fondului bibliotecii cu 20 cărţi

(nr. total de unităţi de inventar la 7 februarie 2017: 11.207)

8 -Actualizarea catalogului informatizat de bibliotecă

9 -Actualizarea centralizatorului privind numărul de elevi înscrişi la bibliotecă în anul şcolar 2016-2017

Nr. Total de cititori 1.531, din care:

- 1.467 -elevi înscrişi la biblioteca liceului ( 87elevi s-au înscris la bibliotecă în perioada sept.2016 – febr.2017)

- 64 -personal didactic şi nedidactic înscrişi la biblioteca liceului

10 -Amenajarea bibliotecii conform normelor biblioteconomice, astfel încât cititorii să aibă acces la cărţile dorite

11 -Activitate de popularizare a noilor achiziții pentru fondul bibliotecii și a bibliotecii virtuale a şcolii eBibliophil

prin : afişe informative, fluturaşi, discuţii cu cititorii bibliotecii

12 –Activitate de recuperare a volumelor împrumutate cititorilor

NUMĂR DE CITITORI. EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE CITITORI.

|Elevi înscrişi |2014-2015 |2015-2016 |2016-2017 |

|Între 8 – 10 ani |620 elevi |461 elevi |490 elevi |

|Între 11 – 15 ani |575 elevi |581 elevi |641 elevi |

|Între 16 – 18 ani |389 elevi |345 elevi |336elevi |

|TOTAL |1584 |1387 |1467 |

3. CONTRIBUŢIA BIBLIOTECII LA ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR DE LECTURĂ

ACTIVITĂŢI CU CARACTER EDUCATIV în cadrul Proiectului educativ ,,UNIVERSUL CĂRȚILOR”

1 -Vizite – lecții -,,Să cunoaştem biblioteca şcolii, să devenim cititorii bibliotecii”

Participanţi elevii claselor:

II A – 05.10.2016 – înv. Eugenia Marinescu

( Activitate educativă: 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educaţiei)

II B - 06.10.2016 – înv. Elena Arsene

V A - 07.10.2016 – prof. Mirela Filip

II F - 10.10.2016 – înv. Victoriţa Tănase

II D – 11.10.2016 – înv. Daniela Sârghie

III F- 14.10.2016- înv.Corina Zaharia

(Activitate educativă: Tipuri de cărţi: Enciclopediile – prezentarea unei enciclopedii preferate de către elevi)

III F- 11.11.2016- înv.Corina Zaharia

(Activitate educativă: Colţul nostru de suflet dezvăluit prin aventuri artistice Concurs de desene: ,,Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”)

III D- 06.12.2016- înv.Sofia Dragomir

(Activitate educativă: Concursul ,,Coperte de carte confecţionate de micii cititori”)

I C- 31.01.2017- înv.Nicoleta Pascu

((Activitate educativă: ,,Ion Creangă – povestitorul copiilor”; Vizionarea filmului ,,Amintiri din copilărie”)

2 -Concursul anual de lectură

,,CEL MAI FIDEL CITITOR AL BIBLIOTECII ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017”

Concurs în desfăşurare

3- 15 Ianuarie – ZIUA CULTURII NAȚIONALE,

EXPOZIȚIE TEMATICĂ: PERSONALITĂŢI ALE CULTURII ROMÂNE

ALTE ACTIVITĂȚI

1 – 13 Noiembrie – Ziua Liceului Teoretic Ioan Petruș, colaborare în cadrul echipei de lucru coordonată de prof. Viorica Hera, director

Promovarea imaginii instituţiei de învăţământ

2 - Realizarea / coordonarea Anuarului absolvenţilor ,,GAUDEAMUS”, nr. 19/ 2016

3 - Publicare de articole în revista de informare a oraşului Otopeni ,,INFO OTOPENI”

4 - Participare la activitatea metodică a bibliotecarilor, organizată de ISJ Ilfov şi CCD Ilfov, cu tema: ,,George Coşbuc în şcoli”, 25 nov.2016, Chitila,

coordonatori: prof.Ioan Gheorghişor, insp.prof.Rori Gheorghişor

5 - Activitate de recuperare a cărţilor împrumutate

6 - Răspundere la toate cerinţele/lucrările formulate de ISJ Ilfov, CCD Ilfov, conducerea unităţii şcolare

COMISII PE PROBLEME

PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE

ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o premisă importantă pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte.

În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii la Liceul Teoretic “IOAN PETRUŞ” OTOPENI, având următoarea componenţă:

Responsabili comisie: Matei Victoriţa, Neagu Cătălina, Brînzea Adriana;

Membri: Triculescu Gabriel, Ion Iliuţă, Reprezentant părinţi Ciobanu Cerasela, Reprezentant autorităţi –Burlacu Iulian, Nicuţ Elena Amalia, Dumitraşcu Oana, Kiriţă Monica, Florea Luciana, Popa Mădălina.

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor comportamente violente precum”:

- Exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire;

- bruscare, împingere, lovire, rănire;

- comportament care intră sub incidenţa legii ( consum şi comercializare de droguri, vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ;

- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul didactic);

- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.

La nivelul şcolii a existat o permanentă preocupare pentru rezolvarea din timp a tuturor tipurilor de conflicte care au apărut pe parcursul desfăşurării procesului instructiv- educativ şi nu numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care au avut un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie -primărie).

Obiective:

- Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care pot apărea în cadrul şcolii;

- Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii;

- Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare;

- Consilierea psihopedagogică a elevilor;

- Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor.

Măsuri şi acţiuni:

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru cadre didactice şi părinţi (pentru: identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor);

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare;

- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către elevi şi profesori a unui semn distinct ( ecuson );

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi planurilor de acţiune;

- Înregistrarea actelor de violenţă

- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în programarea orelor de dirigenţie;

- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice;

- Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;

- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Poliţia Otopeni;

- Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;

- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă;

- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv (fotbal, tenis de masă, volei, baschet);

- Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent;

- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu părinţii, lectorate, convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii);

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent;

- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-se remedierea comportamentului;

Puncte tari:

- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ;

- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizare a intrării persoanelor străine în incinta unităţii;

- Implicarea tuturor membrilor comisiei;

- Implicarea consilierului educativ.

Puncte slabe:

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară;

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;

- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei.

Ameninţări:

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor;

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie.

Oportunităţi:

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia de proximitate, Consilierul scolar.

Soluţii posibile de remediere :

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu;

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.F.şi în Statutul Elevului;

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor;

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog.

Activităţi derulate pe parcursul semestrului:

In semestrul I au fost derulate o serie de activități atât la clasă, în orele de dirigenție, istorie , discipline socio-umane cât și în cadrul activităților extracurriculare.

- Lecţie la cultură civică, clasa a VII a C – “Drepturile copilului” – activități non-formale

- Ziua Mondială a Drepturilor Copilului – 20 noiembrie – activităţi la clasă în cadrul orelor de dirigenție.

- Comemorarea Holocaustului 9 octombrie/27 ianuarie – Ziua Internațională pentru Memoria

Victimelor Holocaustului, eveniment care a avut loc la Colegiul Național “Matei Basarab” din Bucuresti. Din partea liceului nostru a participat prof. Neagu Cătălina, 5 elevi de la clasa a XII- a Uman şi 1 elev de la clasa aVIII a A. Invitaţi de onoare au fost: ambasadorul Israelului la Bucuresti, Ministrul Afacerilor Externe, Reprezentantul politic al Ambasadei SUA la Bucureşti, supravieţuitori ai Holocaustului, Institutul Elie Wiesel, Bucuresti.

- Concursul “Let’s talk european”” – organizat de Institutul European din Bucureşti prin Europe Direct, concurs ce a avut ca tema:educaţia în UE şi Migraţia. Concursul a promovat valorile U.E :nediscriminarea, toleranța, solidaritatea, egalitatea de gen.

Au participat elevi ai claselor:a XII-a ŞN, a XI-a ŞN şi a XI- a U.

Formarea continuă a cadrelor didactice:

În luna decembrie 2016, la Hotel Rin, București a avut loc un curs de formare pe problematica dezrobirii romilor, la inițiativa ONG-ului “Împreună”, curs la care au participat: prof. Victor Boghean, prof. Marina Constantinescu şi prof. Cătălina Neagu.

Periodic au fost organizate şedinţe ale comisei pentru comunicarea noutăţilor şi analiza activităţilor.

Puncte tari

Implicarea elevilor într-o serie de activități.

Participarea la toate activităţile cu tema nondiscriminării și a interculturalității.

Buna colaborare cu organisme nonguvernamentale.

Puncte slabe

Implicarea slabă a cadrelor didactice în derularea diferitelor activități pe tema nondiscriminării și a interculturalității.

Recomandări:

- includerea în planificarea orelor de dirigenție a unor teme care combat discriminarea și promovează interculturalitatea;

- desfășurarea unor activități, pe aceeași temă, în cadrul săptămânii “Să știi mai multe, să fii mai bun”.

- propunerea CDȘ - “Educație interculturală”, “Istoria evreilor. Holocaustul.”( liceu), “Drepturile copilului”.

Activități de prevenire a discriminării și de promovare a diversității și a principiilor de incluziune în sistemul educaţional

În anul școlar 2016/2017 în cadrul Liceului Teoretic „Ioan Petruș” s-au derulat activități de prevenire a discriminării și de promovare a diversității și a principiilor de incluziune în sistemul educațional, ca de exemplu:

- „Toleranța este atributul umanității” (Voltaire) - Ziua mondială a toleranţei - 16 noiembrie

- “Copilăria- o imensă nevoie de mirare” (V. Hugo) - Ziua mondială a drepturilor copilului – 20 noiembrie

- „Mai mult câștigi prin iertare decât prin violență” (La Fontaine) – Ziua mondială împotriva violenței – 25 noiembrie

- ”Omul-fereastră prin care trebuie privită lumea” G.B.Show - Ziua internaţională a drepturilor omului – 10 decembrie

- “Never again” - Ziua internatională a Comemorării Holocaustului - 27 ianuarie

- “Mens sana in corpore sano” Ziua mondială a sănătăţii – 7aprilie

- “Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferența” (Confucius) Ziua mondială a diversității culturale – 21 mai.

Activitățile pot fi realizate sub formă de:

- Lectorate

- Seminarii

- Teme la nivelul Consiliului Profesoral, la ședințele cu părinții

- Ore de dirigenție

- Proiecte educționale

- Concursuri/competiții sportive

- Debate

- Expoziții

- Concerte

SITUAŢII DE URGENŢĂ

|NR |DENUMIREA ACTIVITĂŢII |RESPONSABIL |

|1 |Întocmirea documentaţiei |Avrămuţ Mihai |

| | |Codruţ Ion |

|2 |Întocmirea necesarului pentru buna desfăşurare a activităţii comisiei tehnice |Avrămuţ Mihai |

|3 |Efectuarea instructajului periodic cu toate categoriile de personal referitor la Normele generale şi specifice |Avrămuţ Mihai |

| |situaţiilor de urgenţă |Codruţ Ion |

|4 |Verificarea periodică a instituţiei şcolare în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor precum şi pentru |Petrache Gheorghe |

| |situaţii de urgenţă | |

|5 | |Avrămuţ Mihai |

| |Simularea unui exerciţiu de alarmare evacuare în caz de incendiu |Codruţ Ion |

| | |Marinescu Tatiana |

Puncte tari :

În data de 18.11.2016, în cadrul LICEULUI «IOAN PETRUŞ» din Otopeni, a avut loc un exerciţiu privind modul de acţiune în caz de cutremur.

Puncte slabe:

Lipsa unei sonerii (alarme) care să fie auzită tare la toate etajele şcolii (liceului).

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

* Instructajul introductiv privind riscurile generale de accidentare şi îmbolnăvire profesională, noilor angajaţi;

* Prelucrarea instrucţiunilor proprii de sănătate şi securitate în munca tuturor angajaţilor;

* Prelucrarea elevilor de către învăţători/diriginţi a normelor de securitate şi sănătate în muncă;

* Prelucrarea de către profesorii de fizică, chimie, biologie, informatică şi educaţie fizică a elevilor cu privire la normele de securitate şi sănătate în munca pe timpul desfăşurării orelor în laboratoare, săli de sport sau pe terenurile de sport;

* Verificarea instalaţiilor electrice şi obţinerea certificatelor PRAM;

* Evitarea oricărui accident de muncă în unitatea noastră de învăţământ.

Puncte tari

* Sprijinul necondiţionat al autoritatilor locale şi al conducerii şcolii în vederea achiziţionării de materiale pentru buna desfăşurare a activităţii comisiei;

* Evitarea oricărui accident de muncă în unitatea noastră de învăţământ.

Puncte slabe

*Supravegherea nu tocmai buna a elevilor în timpul recreaţiilor de către profesorii de serviciu.

COMISIA

BURSE ŞCOLARE

Componenta comisiei:

1) Avramuţ Cristina

2) Asanache Maria

3) Papadopol Cristina

4) Raduţă Marcela

5) Niculescu Lidia

Obiective propuse:

1. promovarea în şcoală şi liceu a condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de burse şi rechizite .

2. strângerea şi verificarea dosarelor pentru burse.

3. afişarea listei cu elevii care beneficiază de rechizite gratuite şi de burse.

4. distribuirea rechizitelor.

5. distribuirea burselor.

Activităţi realizate:

- s-au afişat la aviziere şi pe site-ul liceului anunţurile referitoare la burse şi rechizite .

- toti diriginţii şi învăţătorii au fost informaţi, au strâns dosarele, le-au verificat şi le-au predat.

- doamna contabil a verificat, a calculat şi a întocmit lista elevilor care beneficiază de burse.

- s-au distribuit rechizitele primite de la biserică.

- doamna casier a distribuit bursele.

Puncte tari:

- am colaborat cu toţi diriginţii şi învăţătorii care au prezentat la fiecare clasă anunţul cu actele necesare şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de burse sociale precum şi de rechizite.

- s-au strâns şi verificat dosarele pentru burse chiar dacă multe au depăşit temenele anunţate.

- s-au strâns, verificat dosarele şi s-au distribuit rechizitele primite de la biserică. Cele de la inspectorat nu s-au primit.

- s-au distribuit la timp bursele Sociale, de Studiu precum şi cele de Merit şi de Performanţă.

Puncte slabe:

- foarte multe dosare.

- actele pentru rechizite au devenit obligatorii, iar părinţii au renunţat să mai facă cereri pentru acestea .

- nu s-a primit niciun pachet de rechizite de la inspectorat.

- părinţii nu au respectat termenele afişate .

- dosare incomplete.

- nemulţumiri ale părinţilor.

Măsuri remediale:

- vom insista mai mult pe respectarea termenelor de primire a dosarelor.

- am redus numărul de pachete de rechizite estimate .

- am întocmit un grafic de lucru al Comisiei de Burse.

COMISIA

MANUALE

- Întocmirea comenzii de manuale pentru clasele a IV-a pentru disciplinele: Lb.engleză, Matematică, Ştiinţe ale naturii, Istorie, Limba Română, Geografie

- Preluarea manualelor de la Depozitul de manuale şcolare al ISJ Ilfov

- Asigurarea transportului manualelor şcolare la Liceul Teoretic ,, Ioan Petruş” Otopeni

- Verificarea manualelor alocate de ISJ Ilfov pe baza centralizatorului de comandă

- Distribuirea manualelor şcolare la clasele I-XII

- Întocmirea centalizatorului privind situaţia stocului de manuale în anul şcolar 2016-2017

- Organizarea şi verificarea stocului de manuale din anexa liceului ,,Material didactic”

- Colaborarea cu ISJ şi inspectorul şcolar responsabil cu manualele

Puncte tari

- Colaborarea bună cu învăţătorii şi diriginţii claselor

- Completare cu manuale noi :

CLASA I - 100%

CLASELE II - III - 12%

CLASELE V - X - 15%

CLASELE XI - XII - 100%

- Acoperire necesar manuale:94% (am înregistrat o creștere de 16% faţă de anul şcolar precedent)

Puncte slabe

- Se înregistrează un deficit la manuale de 6%, în anul şcolar curent

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI

Rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare (nivel judeţean/ naţional/ internaţional)

• Modalităţi de valorizare a elevilor olimpici

o Rezultatele elevilor participanţi la etapa locală/judeţeană în sem. I au fost recompensate prin notarea acestor elevi la disciplina respectivă, precum şi prin diplome şi medalii emise de organizatori

• Activităţi de pregătire

o Elevii participanţi la etapa locală/judeţeană în sem. I au fost pregătiţi de profesorii de la clasă atât în timpul orelor de curs, prin activităţi diferenţiate, cât şi în afara acestora

• Rezultatele statistice la fazele care s-au consumat în sem. I:

| |ETAPA PE ȘCOALĂ |ETAPA LOCALĂ |ETAPA JUDEȚEANĂ |ETAPA NAȚIONALĂ |ETAPA INTERNAȚIONALĂ |

|OLIMPIADE |979 |332 |193 din care: |5 | |

| | | |I-1 | | |

| | | |II-1 | | |

| | | |III-1 | | |

| | | |MENȚIUNE-1 | | |

|CONCURSURI |61 |19 |52 din care: |3 din care: |10 din care: |

| | | |I-17 |I-3 |I-2 |

| | | |II-9 |II- |II-6 |

| | | |III-11 |III-1 |III-2 |

| | | |MENȚIUNE-10 |MENȚIUNE-1 |MENȚIUNE- |

MOBILITATE

• În perioada 26 sept – 5 oct 2016 s-a desfășurat concursul/ testarea pentru ocuparea posturilor/catedrelor/orelor vacante: Înv. Primar – 4, Biologie – 1, Ed. Plastică – 1, Ed. Fizică – 1, Matematică – 1, Geografie – 1, Religie – 1

• Calendarul concursului:

- 26-30 sept 2016 - inspecția la clasă pentru cadrele didactice calificate în specialitatea postului

- 5 oct 2016 – proba scrisă pentru toate cadrele didactice înscrise

- 5 oct 2016 –interviul pentru cadrele didactice necalificate în specialitatea postului (3 Înv. Primar)

• Toate cadrele didactice înscrise la concurs au fost declarate admise.

3. NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT.

Informaţii privind efectivele de elevi

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ la începutul anului şcolar

| |Nr.de clase/ formaţiuni |Număr de elevi |

| | |total |proveniţi din repetenţie |

|Înv.primar |33 |954 |2 |

|Înv.gimnazial |23 |656 |15 |

|Înv.liceal |12 |353 |6 |

[pic][pic]

Structura pe ani de studiu pentru învăţământul primar şi gimnazial

|Anul de studiu |Număr clase |Număr elevi |

| | |total |Proveniţi din repetenţie |

|0 |8 |223 |0 |

|I |7 |202 |2 |

|a II-a |7 |218 |1 |

|a III-a |6 |168 |0 |

|a IV-a |5 |143 |0 |

|a V-a |7 |196 |6 |

|a VI-a |6 |171 |4 |

|a VII-a |5 |154 |1 |

|a VIII-a |5 |135 |4 |

|Total |56 |1610 |18 |

|[pic] |

Structura pe ani de studiu pentru învăţământul liceal:

|An de studiu |Filieră |Profil |Specialitate |Număr clase |Număr elevi |

| | | | | |

|Nr.de posturi didactice |33 |38.05 |20.17 |91.22 |

|Nr.posturi ocupate cu cadre didactice titulare |28 |24.36 |18.17 |70.53 |

|Nr.posturi ocupate cu cadre didactice |5 |13.69 |2 |20.69 |

|suplinitoare | | | | |

Distribuţia pe grupe de vechime

|Vechime |debutant |3-5 ani |6-10 ani |11-15 ani |

|titulare |71 |27 |26 |18 |

|suplinitoare |Total |25 |5 |17 |3 |

| |calificate |21 |2 |16 |3 |

[pic]

Distribuţia pe grade didactice a personalului angajat

|Număr personal didactic calificat: |Personal didactic |

|Gradul I: |Gradul II: | |

|din care: |

|total |Cu doctorat |Cu definitivat |Fără definitivat |Necalificat |

|49 |2 |22 |10 |4 |

[pic]

Raportul elevi/profesori (nr.total elevi/nr.total de norme didactice), pe niveluri

| |Elevi/profesori |Elevi/normă didactică |

|Total unitate |61.70 |78.36 |

|Primar |29.65 |28.75 |

|Gimnazial |15.25 |17.24 |

|Liceal |16.80 |32.37 |

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

|Nr. crt.|Funcţia |Posturi conform normativelor|Posturi ocupate cu personal |

| | | |calificat |necalificat |

|1 |Secretar şef |1 |1 | |

|2 |Secretar |1 |1 | |

|3 |Administrator de reţea |1 |1 | |

|4 |Bibliotecar |1 |1 | |

|5 |Administrator financiar |2 |2 | |

PERSONAL DE CONDUCERE

Număr de directori: 3

- conform normativelor: 3

▪ existent în unitate: 3 (1 post director adjunct aprobat la 1.09.2016)

▪ Informaţii privind directorii:

|Funcţia |Sex |Specialitatea |Grad didactic |Vechime în înv. |Cursuri de management/ formare |

| | | | |(ani) |absolvite |

|Director |F |Fizică |I |29 |DA |

|Director adjunct |F |Biologie |I |30 |NU |

|Director adjunct |F |Învățător |I |25 |NU |

PERSONAL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)

|Nr. crt. |Funcţia |Posturi conform normativelor |Posturi ocupate cu personal |

| | | |calificat |necalificat |

|1 |Îngrijitori |5.5 |5.5 | |

|2 |Muncitori de întreţinere |2 |2 | |

5. BAZA MATERIALĂ.

În semestrul I al anului școlar 2016-2017, s-au dat în folosință 2 săli de clasă construite din fondurile Primăriei Otopeni ca extindere a spațiului şcolar din corpul A al unității.

Spaţiile de învăţământ au fost folosite eficient pentru:

- desfăşurarea cursurilor;

- efectuarea de lucrări de laborator şi experimente în laboratoarele de specialitate;

- desfăşurarea activităţilor extracurriculare: cercuri, dezbateri, întâlniri cu personalităţi, activităţi recreative, activităţi sportive;

- pregătirea examenelor;

- pregătirea concursurilor şi olimpiadelor;

- desfăşurarea tezelor cu subiect unic, a simulărilor examenelor naţionale ;

- întâlniri şi lectorate cu părinţii;

• Toate spaţiile de învăţământ ale liceului au fost în stare funcţională;

• S-au efectuat reparaţii curente;

• S-a obţinut autorizaţie sanitară;

• S-au igienizat corespunzător toate spaţiile din liceu;

Au fost preocupări permanente pentru înnoirea şi modernizarea bazei materiale a liceului, folosindu-se fonduri provenite mai ales de la bugetul local.

❖ Spații pentru învățământ

|Nr.crt. |Tipul de spaţiu |Număr spaţii |Suprafaţă (mp) |

|1. |Săli de clasă /grupă: |35 |1878.19 |

| |liceu: 8 clase + | | |

| |- 3 laboratoare (biologie, fizica, chimie) trasnformate in sali de clasa | | |

| |- 1 sala festivitati transformata in sala de clasa | | |

| |- 2 sali de clasa amenajate pe spatiul de recreere la et 1 si 2 | | |

| |- 1 sala de clasa in sala de lectura la et. 1 | | |

| |scoala: 18 clase + | | |

| |- 1 sala de clasa amenajata in spatiul de recreere la parter | | |

| |- 1 laborator AEL transformat in sala de clasa | | |

| |- 2 sali de clasa nou construite |2 |102,4 |

|2. |Cabinete: |3 |58,46 |

| |- medical | | |

| |- logopedie | | |

| |- consiliere psihopedagogica | | |

|3. |Laboratoare: |5 |291,6 |

| |- biologie – transformat in sala de clasa | | |

| |- fizica – transformat in sala de clasa | | |

| |- chimie – transformat in sala de clasa | | |

| |- AEL - transformat in sala de clasa | | |

| |- informatica | | |

|4. |Ateliere |- |- |

|5. |Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport |2 |928,44 |

|6. |Spaţii de joacă |3 |1704 |

|7. |Alte spaţii (2 Sali cancelarie, 1 sală festivităţi) |3 |116,3 |

❖ Spații auxiliare

|Nr.crt. |Tipul de spaţiu |Tip şi număr document de deţinere|Număr spaţii |Suprafaţă (mp) |

| | |a spaţiului | | |

|1. |Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare | |1 |20,10 |

|2. |Sală pentru servit masa |- |- |- |

|3. |Dormitor |- |- |- |

|4. |Bucătărie |- |- |- |

|5. |Spălătorie |- |- |- |

|6. |Spaţii sanitare | |15 |141,50 |

|7. |Spaţii depozitare materiale didactice | |3 |60,90 |

|8. |Alte spaţii (2 vestiare, 2 centrale termice) | |4 |83,95 |

❖ Spații administrative

|Nr. crt. |Tipul de spaţiu |Tip şi număr document de deţinere a |Număr |Suprafaţă (mp) |

| | |spaţiului |spaţii | |

|1. |Secretariat, Informatizare | |3 |37,32 |

|2. |Spaţiu destinat echipei manageriale | |3 |35,85 |

|3. |Contabilitate | |1 |12,80 |

|4. |Casierie | |1 |3,60 |

|5. |Birou administraţie | |1 |20,10 |

|6. |Spălătorie | |- |- |

|7. |Spaţii sanitare | |- |- |

Resurse financiare

Bugetul liceului conform necesarului pe alineate şi capitole a fost în sumă totală de 6.159.787 lei din care:

1. Cheltuieli de personal în suma de 3.270.357 lei;

2. Cheltuieli materiale şi servicii cu un total de 2.192.275 lei care cuprinde toate cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, anume: materiale curăţenie, furnituri birou, încălzit, iluminat, apa şi canal, telefon, prestări servicii, transport elevi, lucrări de reparaţii etc.

3. Alte cheltuieli (transferuri / burse) în sumă de 35.000 lei cuprinzând mai multe tipuri de burse şi anume: sociale, de studiu, de merit şi de performanţă;

4. Asistenţa socială pentru elevii cu handicap în sumă de 8.205 lei;

5. Cheltuieli de capital / investiţii în sumă de 653.950 lei cuprinzând grupa 71.01.02 – maşini, echipamente, 71.01.01 construcţii, 71.01.30 alte active fixe.

Dotari obiecte de inventar si mijloace fixe:

1. In urma extinderii cu doua clase a unitatii scolare, au fost achizitionate obiecte de inventar necesare dotarii si desfasurarii activitatilor la clasa in cele mai bune conditii si anume: 30 banci duble , 60 scaune, 2 catedre, 2 dulapuri, 2 table

2. Au fost achizitionate urmatoarele mijloace fixe in valoare totala de 88.950 lei : laptop 2 bucati , copiator mare 1 bucata, imprimante 5 bucati , videoproiector mobil 1 bucata , tabla interactiva 1 bucata ;

3. In aceeasi perioada s-au efectuat lucrari de reparatii si constructii in valoare totala de 459.657 lei reprezentand lucrari noiu de modernizare a salii de sport a liceului ;

Comparativ cu acelasi semestru al anului trecut se observa o crestere semnificativa conform graficului

2015-2016 = 448.067 lei

2016-2017 = 548.607 lei

[pic]

II. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

1. Managementul procesului de de predare - învățare – evaluare

a. OFERTA CURRICULARĂ 2016-2017

➢ SPECIFICUL LICEULUI:

- Unitate şcolară cu ciclu primar, gimnazial şi liceal, filiera teoretică, profil real (specializarea matematică-informatică, ştiinţele naturii) şi uman.

OBIECTIVE:

Domeniul“ Eficacitate educaţională ”

- Promovarea ofertei educaţionale .

- Consolidarea şi dezvoltarea programelor, proiectelor şi parteneriatelor educaţionale urmărind extinderea cooperării şi îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate

- Implementarea eficientă a curriculumului şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii sistemului educaţional în vederea optimizării performanţelor elevilor

- Modernizarea procesului de predare-învăţare prin crearea de noi oportunităţi de învăţare cu mijloace informatice , sisteme multimedia şi softuri educaţionale

- Implementarea strategiilor de standardizare a evaluării cu scop de orientare şi optimizare a învăţării, adecvate curriculumului structurat pe competenţe şi standarde, pentru îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură , inclusiv a rezultatelor la evaluările şi examenele naţionale

- Evaluarea rezultatelor şcolare

- Implementarea programelor de activităţi extraşcolare şi extracurriculare care să asigure : educaţia pentru sănătate, educaţia civică, educaţia cultural artistică şi ştiinţifică, educaţia ecologică, educaţia prin sport, educaţia rutieră, educaţia pentru dezvoltarea durabilă

- Îmbunătăţirea activitatii metodice şi ştiinţifice

Domeniul “Managementul calităţii”

- Diversificarea procedurilor de autoevaluare instituţionala

- Optimizarea procedurilor interne de asigurare a calităţii

- Îmbunatăţirea participării cadrelor didactice la cursurile de formare ca urmare a aplicarii noului sistem de formare continuă

- Eficientizarea procesului de evaluare a rezultatelor învăţării

- Consolidarea, dezvoltarea şi menţinerea unei politici eficiente în domeniul resurselor umane

- Folosirea optima a resurselor educaţionale

- Îmbunatăţirea bazei de date a unităţii

- Asigurarea accesului la informaţie al persoanelor şi instituţiilor interesate şi implementarea Strategiei Anticorupţie în Educaţie

- Funcţionalitatea structurilor responsabile cu evaluarea interna a calităţii

Oferta educațională a școlii se bazează pe curriculum-ul național dar și pe tradiția școlii, stabilind un echilibru între continuitate și modernizare în raport cu cerințele societății.

Elaborarea curriculum-ului s-a realizat în conformitate cu planul cadru, existând o justă corelare între curriculum-ul naţional şi cel local. 

Oferta educaţionala a şcolii a fost aprobată în cadrul Consiliului Profesoral şi a vizat interesul elevilor.

Au fost asigurate elevilor manualele şcolare necesare, au fost procurate toate documentele curriculare oficiale şi în funcţie de specificul disciplinelor predate, cadrele didactice au folosit materialul didactic existent în cabinetele şi laboratoarele liceului (plânse, hărţi, atlase, aparatura audio-video, calculatoare, truse de laborator, etc). Alături de manualele şcolare, pentru implementarea curriculumului, s-au folosit şi cărţile existente în dotarea bibliotecii liceului dar şi auxiliare curriculare procurate de elevi la recomandarea învăţătorilor/ profesorilor.

Au fost aplicate documentele curriculare aprobate, fiind respectate programele şcolare atât pentru disciplinele din trunchiul comun cât şi pentru disciplinele opţionale.

Au fost încurajate şi dezbătute în cadrul CP/CA propunerile cadrelor didactice privind îmbunătăţirea curriculum-ului naţional sau a curriculum-ului la decizia şcolii iar când a fost cazul acestea au fost transmise organelor ierarhice superioare.

➢ LISTA OPŢIONALELOR OFERITE DE LICEUL TEORETIC ”IOAN PETRUŞ”, OTOPENI ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

OFERTA DE OPŢIONALE

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

|Nr. crt. |Clasa |Denumire opţional propus |Profesor |

| |Înv./ diriginte | | |

|1 |V A |- |- |

|2 |V B |- |- |

|3 |V C |Baschet |Triculescu Gabriel |

| | |Tehnici de pictură |Popescu Roxana |

| | |Creaţii jucării |Farcaş Marina |

|4 |V D |Baschet |Triculescu Gabriel |

| | |Creaţii jucării |Farcaş Marina |

|5 |V E |Baschet |Triculescu Gabriel |

| | |Creaţii jucării |Farcaş Marina |

|6 |V F |Baschet |Matei Victoriţa |

| | |Creaţii jucării |Farcaş Marina |

|7 | |Baschet |Triculescu Gabriel |

| |V G |Tehnici de pictură |Popescu Roxana |

| | |Creaţii jucării |Farcaş Marina |

|8 |VI A |- |- |

| |Avrămuţ Cristina | | |

|9 |VI B |- |- |

| |Stan Nicoleta | | |

|10 |VI C |Matematica în aer liber |Şerban Nicoleta |

| |Mitrică Andreea |Design vestimentar |Farcaş Nicoleta |

| | |Cultură şi tradiţie |Filip Mirela |

|11 |VI D |Baschet |Triculescu Gabriel |

| |Dumitraşcu Oana |Matematica în aer liber |Şerban Nicoleta |

| | |Cultură şi tradiţie |Filip Mirela |

| | |Design vestimentar |Farcaş Marina |

|12 |VI E |Baschet |Triculescu Gabriel |

| |Triculescu Gabriel |Matematica în aer liber |Avrămuţ Mihai |

| | |Design vestimentar |Farcaş Marina |

| | |Literatura prin teatru |Rucăreanu Alina |

|13 |VI F |Design vestimentar |Farcaş Marina |

| |Rucăreanu Alina |Literatura prin teatru |Rucăreau Alina |

| | |Matematica în aer liber |Avrămuţ Mihai |

|14 |VII A |- |- |

| |Ion Iliuţă | | |

|15 |VII B |- |- |

| |Dima Vasilica | | |

|16 |VII C |Tehnici de pictură |Popescu Roxana |

| |Cernica Simona |Matematica în aer liber |Şerban Nicoleta |

|17 |VII D |Decoraţiuni interioara |Farcaş Marina |

| |Duţescu Elena |Economia familiei |Farcaş Marina |

|18 |VII E |Drepturile copilului |Neagu Cătălina |

| |Burcea Eleonora |Educaţie financiară |Neagu Cătălina |

|19 |VIII A |- |- |

| |Şerban Nicoleta | | |

|20 |VIII B |- |- |

| |Popescu Roxana | | |

|21 |VIII C |Matematica în aer liber |Şerban Nicoleta |

| |Marcu Elena |Chimia şi mediul |Ciobanu Cerasela |

| | |Grammar explorer |Florea Luciana |

| | |Lectura şi abilităţile de viaţă |Niculae Elena |

|22 |VIII D |Aplicaţii practice ale geometriei în viaţa noastră |Taslîca Ionela |

| |Taslîca Ionela |Economia familiei |Farcaş Marina |

| | |Lectura şi abilităţile de viaţă |Niculae Elena |

|23 |VIII E |Economia familiei |Farcaş Marina |

| |Ţigăneşteanu G. |Decoraţiuni interioare |Farcaş Marina |

OFERTA DE OPŢIONALE

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

|Nr. crt. |Clasa diriginte |Denumire opţional propus |Profesor |Nr.opţionale |

| | | | |obligatorii |

|1 |IX mate- info. |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia |1 |

| | |Baschet |Triculescu Gabriel | |

| | |Chimie – aprofundare |Ciobanu Cerasela | |

| | |Informatică – aprofundare |Marinescu Tatiana | |

| | |Matematică aplicată |Marinescu Tatiana | |

| | |Matematică - aprofundare |Hlevca Cristina | |

|2 |IX uman |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia |1 |

| | |Baschet |Triculescu Gabriel | |

| | |Istoria recentă a României |Boghean Victor | |

| | |Reading and writing |Kiriţă Monica | |

|3 |IX ştiinţele naturii |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia |1 |

| | |Baschet |Triculescu Gabriel | |

| | |Chimie - aprofundare |Ciobanu Cerasela | |

| | |Matematică - aprofundare |Hlevca Cristina | |

| |X R |Managementul vieţii personale |Niculae Elena |1 |

|4 |Matei Victoriţa |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia | |

| | |Informatică – aprofundare |Marinescu Tatiana | |

| | |Matematică - aprofundare |Hlevca Cristina | |

|5 |X U |Managementul vieţii personale |Niculae Elena |1 |

| |Niculae Elena |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia | |

| | |Istoria recentă a României |Boghean Victor | |

|6 |X SN |Managementul vieţii personale |Niculae Elena |1 |

| |Timotin Ana |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia | |

| | |Matematică - aprofundare |Filip Maria | |

|7 |XI R |Lb.română – aprofundare |Gridan Maria |3 |

| |Asanache Maria |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia | |

| | |Educaţie pentru dezvoltare |Neagu Cătălina | |

| | |Drept internaţional umanitar |Neagu Cătălina | |

| | |Educaţie financiară |Neagu Cătălina | |

| | |Viitori antreprenori |Neagu Cătălina | |

| | |Chimie – aprofundare |Ciobanu Cerasela | |

| | |Matematică – aprofundare |Asanache Maria | |

| | |Matematică pentru BAC |Asanache Maria | |

| | |Biologie – aprofundare |Mamaua Mariana | |

| | |Informatică - aprofundare |Marinescu Tatiana | |

|8 |XI SN |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia |4 |

| |Mamaua Mariana |Educaţie pentru dezvoltare |Neagu Cătălina | |

| | |Drept internaţional umanitar |Neagu Cătălina | |

| | |Educaţie financiară |Neagu Cătălina | |

| | |Viitori antreprenori |Neagu Cătălina | |

| | |Chimie – aprofundare |Ciobanu Cerasela | |

| | |Fizică – aprofundare |Scutaru Cristina | |

| | |Biologie – aprofundare |Mamaua Mariana | |

| | |Educaţie pentru sănătate |Mamaua Mariana | |

| | |Matematică – aprofundare |Hlevca Cristina | |

| | |Sinteze matematice |Hlevca Cristina | |

|9 |XI U |Istoria recentă a României |Dinu Constantin |5 |

| |Petcu Cornelia |Istorie – aprofundare |Dinu Constantin | |

| | |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia | |

| | |Istoria evreilor. Holocaustul |Neagu Cătălina | |

| | |Economie – aprofundare |Neagu Cătălina | |

| | |Educaţie pentru dezvoltare |Neagu Cătălina | |

| | |Drept internaţional umanitar |Neagu Cătălina | |

| | |Educaţie financiară |Neagu Cătălina | |

| | |Viitori antreprenori |Neagu Cătălina | |

| | |Istoria monarhiei din România |Boghean Victor | |

| | |Successful speaking |Stan Nicoleta | |

|10 |XII R |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia |3 |

| |Hlevca Cristina |Chimie - aprofundare |Timotin Ana | |

| | |Lb.română - aprofundare |Predoiu Valentina | |

| | |Fizică - aprofundare |Scutaru Cristina | |

| | |Web design – grafică |Marinescu Tatiana | |

| | |Oraşele lumii |Sibiceanu Aurelia | |

| | |Matematică – aprofundare |Hlevca Cristina | |

| | |Sinteze matematice |Hlevca Cristina | |

| | |Biologie - aprofundare |Mamaua Mariana | |

|11 |XII SN |Oraşele lumii |Sibiceanu Aurelia |5 |

| |Popa Mădălina |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia | |

| | |Lb.română – aprofundare |Gridan Maria | |

| | |Educaţie pentru dezvoltare |Neagu Cătălina | |

| | |Educaţie financiară |Neagu Cătălina | |

| | |Istoria evreilor. Holocaustul |Neagu Cătălina | |

| | |Drept internaţional umanitar |Neagu Cătălina | |

| | |Viitori antreprenori |Neagu Cătălina | |

| | |Chimie – aprofundare |Timotin Ana | |

| | |Biologie – aprofundare |Mamaua Mariana | |

| | |Matematică – aprofundare |Filip Maria | |

| | |Sinteze matematice |Filip Maria | |

|12 |XII U |Istorie – aprofundare |Dinu Constantin |6 |

| |Neagu Cătălina |Geografie – aprofundare |Sibiceanu Aurelia | |

| | |Istoria evreilor. Holocaustul |Neagu Cătălina | |

| | |Istoria recentă a României |Boghean Victor | |

| | |Lb.engleză – aprofundare |Stan Nicoleta | |

| | |Successful speaking |Stan Nicoleta | |

| | |Educaţie pentru dezvoltare |Neagu Cătălina | |

| | |Drept internaţional umanitar |Neagu Cătălina | |

| | |Educaţie financiară |Neagu Cătălina | |

| | |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia | |

| | |Educaţie pentru sănătate |Mamaua Mariana | |

| | |La grammaire pour tous |Alexandru Elena | |

OPŢIONALE ALESE

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

|Nr. crt. |Clasa - diriginte |Denumire opţional propus |Profesor |

|1 |V A Filip Mirela |Baschet |Matei Victoriţa |

|2 |V B Ştefan Lucica |Creaţii jucării |Farcaş Mariana |

|3 |V C Moroeanu Gabriela |Baschet |Triculescu Gabriel |

|4 |V D Păun Ana |Baschet |Triculescu Gabriel |

|5 |V E Farcaş Mariana |Creaţii jucării |Farcaş Marina |

|6 |V F Florea Luciana |Engleză intensiv „Grammar Booster” |Florea Luciana |

|7 |V G Kiriţă Monica |Engleză intensiv „Grammar is fun!” |Kiriţă Monica |

|8 |VI A Avrămuţ Cristina |Engleză intensiv „Reading and Writing 1” |Kiriţă Monica |

|9 |VI B Marmandiu Carmina |Engleză intensiv „Click on Grammar” |Florea Luciana |

|10 |VI C Dinu Constantin |Design vestimentar |Farcaş Mariana |

|11 |VI D Dumitraşcu Oana |Matematica în aer liber |Şerban Nicoleta |

|12 |VI E Triculescu Gabriel |Baschet |Triculescu Gabriel |

|13 |VI F Rucăreanu Alina |Literatura prin teatru |Rucăreanu Alina |

|14 |VII A Alexandru Elena |Engleză intensiv „English result” |Florea Luciana |

|15 |VII B Dima Silvia |Engleză intensiv „English result” |Florea Luciana |

|16 |VII C Cernica Simona |Matematica în aer liber |Şerban Nicoleta |

|17 |VII D Duţescu Elena |Decoraţiuni interioare |Farcaş Mariana |

|18 |VII E Burcea Eleonora |Educaţie financiară |Neagu Cătălina |

|19 |VIII A Şerban Nicoleta |Engleză intensiv „English through Videos” |Munteanu Alexandra |

|20 |VIII B Popescu Roxana |Engleză intensiv „Reading and Writing 3” |Kiriţă Monica |

|21 |VIII C Viziteu Emanuela |Lectura şi abilităţile de viaţă |Niculae Elena |

|22 |VIII D Taslîcă Ionela |Aplicaţii practice ale geometriei în viaţa noastră |Taslîcă Ionela |

|23 |VIII E Ţigăneşteanu Gyongyi |Lectura şi abilităţile de viaţă |Ţigăneşteanu Gyongyi |

OPŢIONALE ALESE

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

|Nr. crt. |Clasa diriginte |Denumire opţional propus |Profesor |

|1 |IX R Ciobanu Cerasela |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia |

|2 |IX SN Gridan Maria |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia |

|3 |IX U Boghean Victor |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia |

|4 |X SN Timotin Ana |Managementul vieţii personale |Niculae Elena |

|5 |X R Matei Victoriţa |Matematică - aprofundare |Hlevca Cristina |

|6 |X U Niculae Elena |Managementul vieţii personale |Niculae Elena |

|7 |XI R Sibiceanu Aurelia |Lb.română – aprofundare |Gridan Maria |

| | |Chimie – aprofundare |Ciobanu Cerasela |

| | |Matematică – aprofundare |Asanache Maria |

|8 |XI SN Mamaua Mariana |Biologie – aprofundare |Mamaua Mariana |

| | |Educaţie pentru sănătate |Mamaua Mariana |

| | |Matematică – aprofundare |Hlevca Cristina |

| | |Sinteze matematice |Hlevca Cristina |

|9 |XI U Zlate Ştefania |Istoria recentă a României |Dinu Constantin |

| | |Otopeni, studiu geografic |Sibiceanu Aurelia |

| | |Economie – aprofundare |Neagu Cătălina |

| | |Educaţie pentru dezvoltare |Neagu Cătălina |

| | |English through Videos |Nicuţ Amalia |

|10 |XII R Hlevca Cristina |Chimie - aprofundare |Timotin Ana |

| | |Lb.română - aprofundare |Predoiu Valentina |

| | |Matematică – aprofundare |Hlevca Cristina |

|11 |XII SN Popa Mădălina |Lb.română – aprofundare |Gridan Maria |

| | |Chimie – aprofundare |Timotin Ana |

| | |Biologie – aprofundare |Mamaua Mariana |

| | |Matematică – aprofundare |Filip Maria |

| | |Sinteze matematice |Filip Maria |

|12 |XII U Neagu Cătălina |Istorie – aprofundare |Dinu Constantin |

| | |Geografie – aprofundare |Sibiceanu Aurelia |

| | |Holocaustul |Neagu Cătălina |

| | |Istoria recentă a României |Boghean Victor |

| | |Lb.engleză – aprofundare |Nicuţ Amalia |

| | |Educaţie pentru dezvoltare |Neagu Cătălina |

➢ METODOLOGIA DE SELECŢIE ŞI EXPRIMARE A OPŢIUNILOR ÎN PRIVINŢA CURRICULUMULUI LA DECIZIA ŞCOLII (PROCEDURA ŞI /SAU INSTRUMENTELE UTILIZATE)

În elaborarea pachetelor de opţionale, s-a respectat Procedura operaţională C38 privind curriculum-ul la decizia şcolii, întocmită de comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial.

- Metodă: anchetă pe bază de chestionar.

- Instrumente utilizate: chestionare pentru elevi şi părinţi.

➢ MODALITĂŢI DE EVALUARE A ELEVILOR LA DISCIPLINELE OPŢIONALE

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat pe tot parcursul semestrului I şi a avut un caracter preponderent formativ.

După modul în care se realizează evaluarea, aceasta a fost:

a) evaluare iniţială: la începutul unui nou ciclu de învăţare pentru a stabili nivelul de cunoştinţe al elevilor

S- realizat prin probe scrise, lucrări practice.

b) evaluare formativă

A oferit posibilitatea de evidenţiere a progresului înregistrat de elevi de la o secvenţă la alta,a instruirii.

c) evaluare sumativă: oferă informaţii asupra nivelului de performanţă al elevilor în raport cu obiectivele de instruire propuse.

Instrumentele de evaluare folosite au fost: probele scrise, orale şi practice

Metode alternative de evaluare folosite:

- fişe de observare sistematică a elevului

- investigaţia

- proiectul

- portofoliul

- chestionare de opinii, atitudini

- activităţi practice

- autoevaluarea

Metodele şi tehnicile de evaluare, instrumentele de evaluare au fost adaptate de către fiecare cadru didactic în funcţie de:

- recomandrile MEN privind standardele de performanţă pe discipline

- necesitatea accentuării valorii formative a cunoştinţelor

- formarea unor abilităţi intelectuale şi practice la elevi

- formarea de competenţe

b. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII

b.1. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ/clase.

CLASELE I

Clasa I A - 32 elevi 32 promovati

Clasa I B - 32 elevi 32 promovati

Clasa I C - 9 elevi 9 promovati

Clasa I D - 32 elevi 32 promovati

Clasa I E - 32 elevi 32 promovati

Clasa I F - 32 elevi 32 promovati

Clasa I G - 28 elevi 28 promovati

CLASELE A II - A

|Profesor/Disciplina |Clasa/Nivelul |Total elevi |din care: |Procent de |

| | |ramași înscriși | |promovare |

| | |la sf. sem. I | | |

| | | |Corigenți |Situația |

| | | | |neîncheiată |

| | | |Corigenți |

| | |Corigenți |Situația neîncheiată |Neșcolarizați |

| | | |Corigenți |Situația |

| | | | |neîncheiată |

| | | |Corigenți |Situația |

| | | | |neîncheiată |

| | | |Corigenți |Situația |

| | | | |neîncheiată |

| | | |Corigenți |Situația |

| | | | |neîncheiată |

| | | |Corigenți |Situația |

| | | | |neîncheiată |

| | | |Corigenți |Situația neîncheiată |Neșcolarizați |Promovați |

| | | | |5 |6 |

| | | |5-5,99 |6-6,99 |7-7,99 |

| | | |Total |5 |

| | | |Corigenți |Situația |

| | | | |neîncheiată |

| | | |Corigenți |Situația |

| | | | |neîncheiată |

| | | |Corigenți |Situația |

| | | | |neîncheiată |

| |

|Constantinescu |

|Banulescu |

|Banulescu |

|Banulescu |

|Neagu |

|Neagu |

|Neagu |

|Neagu |

|Neagu |VII E |28 |  |2 |

| | | |1-1.99 |2-2.99 |

| | | |Corigenți |Situația |

| | | | |neîncheiată |

| | | |Corigenți |Situația neîncheiată |Neșcolarizaț|

| | | | | |i |

| | | | |5-5,99 |6-6,99 |

| | | | |5-5,99 |6-6,99 |

| | | | |5-5,99 |6-6,99 |

| | | |1 ob. |2 ob. |3 ob. |

| | | |1 ob. |2 ob. |3 ob. |

| |

|Clase |Nr. |Nota scăzută la purtare sub 7 |

| |absolvenţi | |

|I-IV |938 |2 |

|V-VIII |591 |8 |

|IX-XII |297 |3 |

[pic] [pic] [pic]

b.2. SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII/clase/școală.

[pic]

[pic]

[pic]

b.3. ABSENTEISM, ABANDON/clase/școală.

Şcolarizarea şi frecvenţa

|An şcolar: 2015-2016 |An şcolar: 2016-2017 |

|CICLU DE ÎNVĂŢĂMÂNT |ELEVI |CICLU DE ÎNVĂŢĂMÂNT |ELEVI |

|PRIMAR |886 |PRIMAR |954 |

|GIMNAZIAL |584 |GIMNAZIAL |656 |

|LICEAL |335 |LICEAL |353 |

|TOTAL |1805 |TOTAL |1963 |

Numărul total al elevilor din cadrul Liceului Teoretic „Ioan Petruş” a crescut în anul şcolar 2016-2017 comparativ cu anul şcolar 2015-2016 de la 1805 elevi la 1963 elevi, reprezentând o creștere de 158 elevi (8%).

PRIMAR

Numărul total al elevilor din ciclul primar din acest an şcolar a crescut comparativ anului şcolar anterior cu 68 elevi adică o creştere de 7%.

GIMNAZIAL

Numărul elevilor din ciclul gimnazial a crescut în anul şcolar curent, comparativ cu anul şcolar anterior cu un număr de 72 elevi, astfel înregistrându-se o creştere de 11% .

LICEAL

În cazul ciclului liceal, comparând aceeaşi perioadă se observă o creștere a numărului de elevi, de 5%. Creșterea este de 18 elevi.

[pic]

FRECVENŢA

AN ŞCOLAR 2015-2016

|CICLU DE ÎNVĂŢĂMÂNT |TOTAL ELEVI |TOTAL ABSENŢE |MOTIVATE |

|PRIMAR |886 |884 |344 |

|GIMNAZIAL |584 |7174 |4523 |

|LICEAL |335 |7765 |4110 |

|TOTAL |1805 |15823 |8977 |

AN ŞCOLAR 2016-2017

|CICLU DE ÎNVĂŢĂMÂNT |TOTAL ELEVI |TOTAL ABSENŢE |MOTIVATE |

|PRIMAR |954 |1190 |726 |

|GIMNAZIAL |656 |6802 |4582 |

|LICEAL |353 |7730 |4870 |

|TOTAL |1963 |15722 |10178 |

CAUZE ALE ABSENTEISMULUI

EVOLUŢIE COMPARATIVĂ A ABSENŢELOR LA NIVEL DE UNITATE

La nivelul întregii unități de învățământ se înregistrează o scădere a numărului total de absențe cu 101 , adică o scădere de aproximativ 0,6% pe semestrul I al anului școlar curent comparativ cu aceeași perioadă din anul școlar anterior.

| |2015-2016 |2016-2017 | |

|CICLU |TOTAL ABSENŢE |MOTIVATE |TOTAL ABSENŢE |MOTIVATE |EVOLUȚIE |

|ÎNVĂŢĂMÂNT | | | | | |

|PRIMAR |884 |344 |1190 |726 |↑ |

|GIMNAZIAL |7174 |4523 |6802 |4582 |↓ |

|LICEAL |7765 |4110 |7730 |4870 |↓ |

|TOTAL |15823 |8977 |15722 |

|CICLU |ABSENȚE NEMOTIVATE |ABSENȚE NEMOTIVATE |EVOLUȚIE |

|ÎNVĂŢĂMÂNT | | | |

|PRIMAR |540 |464 |↓ |

|GIMNAZIAL |2651 |2220 |↓ |

|LICEAL |3654 |2860 |↓ |

|TOTAL |6846 |5544 |↓ |

PRIMAR

La nivelul ciclului primar se observă o scădere cu 76 absențe, adică 14%.

[pic]

GIMNAZIAL

La nivelul ciclului gimnazial se observă o scădere cu 431 absențe, 16 %.

[pic]

LICEAL

La nivelul ciclului liceal se observă o scădere cu 794 absențe, reprezentând o scădere de 22%

[pic]

TOTAL

La nivelul întregii uniotăți școlare se observă o scădere cu 1302 absențe, 19%.

[pic]

ABANDONUL ŞCOLAR

În anul şcolar precedent, 2015-2016, pe semestrul I a fost înregistrat un număr de 10 elevi ce se încadrau în categoria risc de abandon școlar (3 elevi la ciclul primar, 5 elevi la ciclul gimnazial şi 2 elevi la liceu) cu 11 elevi declaraţi neşcolarizaţi În anul școlar curent, în aceeaşi perioadă se observă un număr de 8 elevi neșcolarizati (5 elevi la ciclul gimnazial şi 3 elevi la liceu) ce prezintă un risc ridicat de abandon și un număr de 6 elevi cu situație școlară neîncheiată din motive variate (2 elevi ciclul primar și 4 elevi la ciclul gimnazial).

Din totalul elevilor din categoria risc de abandon, 5 dintre aceștia au fost declarati repetenti în 3 ani scolari anteriori (4 elevi chiar în ani școlari consecutivi).

Situaţia acestor elevi este neclară, comunicarea cu familia dovedindu-se greoaie, deoarece majoritatea provin din familii dezorganizate cu părinţi migrând după un alt loc de muncă.

ELEVI CU RISC DE ABANDON ȘI REPETENȚI ÎN TREI ANI ȘCOLARI

|NR CRT |NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI/ELEVEI |CLASA |PERIOADĂ REPETENȚIE |

|1 |GHEORGHE RODICA |2 D |2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 |

|2 |CRISTODOR ȘTEFAN |5 C |2010-2011, 2014-2015, 2015-2016 |

|3 |MOISE RODICA |6 E |2009-2010, 2014-2015, 2015-2016 |

|4 |MURARIU DENISA |7 D |2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 |

|5 |MATEI FLORIN |9 ȘN |2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 |

LISTĂ ELEVI CU RISC DE ABANDON ȘCOLAR

|NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI/ELEVEI |CLASA |

|CRISTACHE ANA - sit neînch |I C |

|GHEORGHE RODICA - sit neînch |2 D |

|GRAUR BOGDAN – neșcolarizat |5 B |

|CRISTACHE ANDREI - neșcolarizat |5 B |

|CRISTODOR ȘTEFAN - sit neînch |5 C |

|DUMITRU MARIUS sit neînch |5 C |

|MOISE RODICA – sit neînch |6 E |

|MURARIU DENISA- neșcolarizat |7 D |

|ANGHELINA ELENA- neșcolarizat |8 D |

|NEDELEA ANDREEA- neșcolarizat |8 D |

|DAN DANIEL – sit neînch |8 E |

|PÎRVU TAISAN- neșcolarizat |9 ȘN |

|BORDEANU ROBERTA- neșcolarizat |9 ȘN |

|MATEI FLORIN- neșcolarizat |9 ȘN |

2. Managementul performanței, examene naționale

2.1. Activitățile de pregătire pentru BACALAUREAT 2016-2017.

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Graficul desfăşurării orelor de pregătire pentru Bacalaureat la limba şi literatura română:

|Clasa |Profesor |Interval orar |Participarea elevilor |

|XII R |Predoiu Valentina |Miercuri, 1400 - 1500 |- Peste 95% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | | |suplimentară |

|XII ŞN |Gridan Maria |Luni, 1500 – 1600 |- Peste 98% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | | |suplimentară |

|XII U |Predoiu Valentina |Miercuri, 1400 – 1500 |- Peste 95% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | | |suplimentară |

Ne-am propus astfel să ne canalizăm demersul didactic în direcţia aplicării metodelor activ-participative, precum şi în ceea ce priveşte cultivarea interesului pentru lectura obligatorie din programă. Astfel elevii au înţeles că studiul limbii şi literaturii române nu înseamnă însuşirea mecanică a unor analize sau vehicularea la întȃmplare a unor concepte, ci implicare în formarea unor competenţe de comunicare, de analiză şi sinteză, competenţe nu doar utile, ci esenţiale pentru întreaga lor activitate ulterioară.

2. MATEMATICĂ

Graficul desfăşurării orelor de pregătire pentru Bacalaureat la matematică:

- în săptămâna 30.01-3.02.2017 a fost monitorizată activitatea de pregătire suplimentară a elevilor claselor terminale, astfel, s-au constatat următoarele:

|Clasa |Profesor |Interval orar |Participarea elevilor |

|XII R |Hlevca Cristina |Duminică, 900 - 1300 |- Peste 95% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | | |suplimentară |

|XII ŞN |Filip Maria |Vineri , 1400 – 1500 |- Peste 95% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | | |suplimentară |

Orele de pregătire s-au desfășurat conform graficului, profesorii au abordat teme recapitulative aferente programei de examen.

Se lucrează diferențiat, pe grupe de nivel.

Obiectivele pregătirii sunt:

- îmbunătățirea rezultatelor elevilor la examenele de matematică prin atingerea pragului notei 5 pentru elevii care nu au obținut această notă la teza unică, respectiv creșterea mediei generale pe clasă, prin creșterea notelor celorlalți elevi.

- atingerea competențelor necesare elevilor pentru înțelegerea și însușirea aplicată a cunoștințelor.

3. LIMBA ENGLEZĂ

Graficul desfăşurării orelor de pregătire pentru Bacalaureat la limba engleză:

|Nr. Crt. |Clasa |Ziua şi Ora |Profesor |Participarea elevilor |

|1. |XII U |Luni, 13:00 |Nicuţ Amalia |Peste 95% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | | | |suplimentară |

|2. |XII R |Luni, 14:00 |Nicuţ Amalia |Peste 95% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | | | |suplimentară |

|3. |XII ŞN |Miercuri, 14:00 |Popa Mădălina |Peste 85% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | | | |suplimentară |

4. GEOGRAFIE

Pregătirea suplimentară la discpilina geografie în vederea promovării examenului de bacalaureat 2017, se desfăşoară luni, de la 13 la 14, iar la istorie se desfăşoară marţi, de la 14 la 15, cu clasa a XII –a U. La aceste ore de pregătire suplimentară se aprofundează tematica din programa de bacalaureat, se folosesc metode clasice, dar şi metode moderne instructiv-educative.

Demersul didactic reflectă o bună corelare a obiectivelor cu conţinuturile actului didactic. Activităţile se desfăşoară într-o ordine logică, asigurând scopul fiecărei lecţii. Atmosfera de lucru este bazată pe cooperarea cu elevii, ţinând cont de particularităţile lor individuale. Conţinuturile lecţiei sunt structurate astfel încât să genereze idei noi şi soluţii de învăţare eficientă.

Se folosesc mijloace potrivite pentru a obţine randamentul maxim, fie alternând munca îndrumată cu cea independentă, fie îmbinând lecţia clasică cu forme de instruire programată. Se acordă atenţie deosebită scopurilor lecţiilor folosindu-se metode şi strategii adaptate obiectivelor lecţiilor, pe baza lor realizându-se reglarea componentelor anterioare.

Modalităţile de evaluare au fost de tipul interogaţii de control, fişe de lucru, exerciţii variante de bacalaureat.

Se folosesc strategii de diferenţiere şi de individualizare, raportându-se permanent la procesul de învăţare. Elevii sunt capabili să asimileze cunoştinţele prezentate şi să răspundă sarcinilor de lucru. Se pune accent pe identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe, respectiv pe strategii de îmbunătăţire a procesului instructiv-educativ.

5. ISTORIE

1. Rezolvarea la clasă și la pregătirea suplimentară a cât mai multor teste cu subiecte:

a) Tip I - insistând pe diferența dintre “menționați - precizați” și “detaliați - prezentați”;

b) Tip II –insistând pe structura textului argumentativ și pe educarea capacității de analiză și sinteză;

c) Tip III –insistând pe respectarea limitei de spațiu, a succesiunii logice și cronologice;

2. Aplicarea testelor recapitulative;

3. Aplicarea unor metode de lucru diferențiat pentru elevii care au obținut note de 5 și de 6.

Graficul desfăşurării orelor de pregătire pentru Bacalaureat la istorie şi geografie

|Ziua, ora |Profesor |

|MARŢI , 14.00 |DINU CONSTANTIN |

|MIERCURI, 13.00 |SIBICEANU AURELIA |

6. CHIMIE

Pregătirea suplimentară pentru bacalaureat se face săptămânal – în ora de aprofundare de la clasa XII-R, respectiv XII-ŞN, începând cu luna octombrie 2016

La data curentă sunt 12 elevi care optează pentru disciplina CHIMIE pentru proba scrisă E.d de bacalaureat, după cum urmează: Chimie anorganica si generala – 8 elevi de la clasa XII-R, Chimie organica – 3 elevi de la clasa XII-ŞN, 1 elev de la clasa XII-R

Pe 22.XI.2016 s-a organizat simulare la nivel de şcoală din materia parcursă până în acest moment la disciplina chimie, înregistrându-se următoarele rezultate:

- Elevi prezenţi: 12

- Elevi absenţi: 0

|Disciplina |Nr. elevi prezenţi |Promovabilitate |

| | |22.XI.2016 |

|Chimie anorganica si generala |8 |62,5% |

|Chimie organica |4 |100% |

|CHIMIE |12 |75% |

|Disciplina |Nr. elevi |Note obtinute |Promovabilitate |

| |prezenţi | |22.XI.2016 |

| | |1-1,99 |2- |

| | | |2,99 |

|XII R |Timotin Ana-chimie anorganică |Vineri-ora de aprof. şi |- Peste 95% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | |Marţi, 1300 - 1400 |suplimentară |

|XII ŞN |Timotin Ana-chimie organică |Vineri-ora de aprof. şi |- Peste 95% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | |Marţi, 1300 - 1400 |suplimentară |

|XII R |Scutaru Cristina-fizică |Marţi, 1300 - 1400 |- participă din când în când la orele de pregătire suplimentară |

|XII R |Mamaua Mariana-biologie |Marţi, 1300 - 1400 |Peste 95% din elevii clasei participă la orele de pregătire suplimentară |

|XII ŞN |Mamaua Mariana-biologie |Vineri-10.00-11.00 în ora de |Peste 95% din elevii clasei participă la orele de pregătire suplimentară |

| | |aprofundare | |

9. INFORMATICĂ- competenţe digitale

Orele de pregătire suplimentară în semestrul I au fost mai greu de programat avaând în vedere orarul nostru, orarul elevilor şi accesul la laboratorul de informatică, mai ales interesul deocamdată scăzut pentru pregătirea la această probă, interesul fiind pentru pregătirea la probele scrise ale examenului de bacalaureat.

S-a optat pentru varianta ca la ambele clase a XII-a ( XII-a U şi XII-a ŞN) aceste ore să se desfăşoare vinerea de la 15 la 16.

Prezenţa a fost cam de 50%.

Pregătirea a început cu prezentarea modului de desfăşurare a examenului.Elevii au primit modele de subiecte teoretice şi li s-a prezentat un pachet de programe pentru proba practică. S-a discutat despre modul de desfăsşurare al examenului, timp de desfăsşurare, timp de acces la internet.

S-a continuat cu subiectele teoretice: partea de hard a unui calculator, partea de soft a unui calculator, criterii de clasificare a reţelelor de calculatoare, internet, intranet, extranet, servicii oferite de internet. Elevii au fost sfătuiţi să-şi întocmească dosare, lucru pe care l-au şi făcut.

Pentru semestrul al II-lea ( în special în cea de a doua parte), se vor încerca alte variante de pregătire, iar la nevoie se va încerca şi o pregătire intensivă în week-end.

Graficul desfăşurării orelor de pregătire pentru Bacalaureat la informatică:

|Clasa |Profesor |Interval orar |Participarea elevilor |

|XII R |Bîra Elena |Vineri-ora 1400 - 1500 |- Peste 85% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | | |suplimentară |

|XII ŞN XII U |Marinescu Tatiana |Vineri-ora 1500 - 1600 |Peste 90% din elevii clasei participă la orele de pregătire suplimentară |

2.2. Rezultate la învățătură/teze cu subiect unic clase terminale.

Rezultate la teze cu subiect unic clase terminale.

LIMBA SI LITERATURA ROMANA - clasa a XII – a

|Nr elevi |Nr. elevi |Nr. elevi |Nr. elevi |Din care cu note: |Prom. |

|inscrisi |prezenti |neprezentati |reusiti | | |

| | | | | | |

| | | | |1-1,99 |2-2,99 |

| | | | | | |

| | | | |

|VIII A |Dima Silvia |Miercuri, 1200 - 1300 |- Peste 95% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | | |suplimentară |

|VIII B |Predoiu Valentina |Joi, 1800 – 1900 |- Peste 95% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | | |suplimentară |

|VIII C |Niculae Elena |Vineri, 1700 – 1800 |- Peste 80% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | | |suplimentară |

|VIII D |Niculae Elena |Joi, 1800 – 1900 |- Peste 85% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | | |suplimentară |

|VIII E |Ţigăneşteanu Gyongyi |Luni, 1800 – 1900 |- Peste 95% din elevii clasei participă la orele de pregătire |

| | | |suplimentară |

2. MATEMATICĂ

Graficul desfăşurării orelor de pregătire pentru Bacalaureat la matematică:

- în săptămâna 30.01-3.02.2017 a fost monitorizată activitatea de pregătire suplimentară a elevilor claselor terminale , astfel, s-au constatat următoarele:

|Clasa |Profesor |Interval orar |Participarea elevilor |

|VIII A |Serban Nicoleta |Luni, 1700-1800 |- Peste 85% din elevii clasei participă la orele de pregătire suplimentară |

|VIII B |Asanache Maria |Luni, 1700-1800 |- Peste 90% din elevii clasei participă la orele de pregătire suplimentară |

|VIII C |Serban Nicoleta |Vineri, 1700 – 1800 |- Peste 85% din elevii clasei participă la orele de pregătire suplimentară |

|VIII D |Taslica Ionela |Vineri, 1700 – 1800 |- Peste 90% din elevii clasei participă la orele de pregătire suplimentară |

|VIII E |Stefan Lucica |Vineri, 1800 – 1900 |- Peste 80% din elevii clasei participă la orele de pregătire suplimentară |

Orele de pregătire s-au desfășurat conform graficului, profesorii au abordat teme recapitulative aferente programei de examen.

Se lucrează diferențiat, pe grupe de nivel.

Obiectivele pregătirii sunt:

- îmbunătățirea rezultatelor elevilor la examenele de matematică prin atingerea pragului notei 5 pentru elevii care nu au obținut această notă la teza unică, respectiv creșterea mediei generale pe clasă, prin creșterea notelor celorlalți elevi.

- atingerea competențelor necesare elevilor pentru înțelegerea și însușirea aplicată a cunoștințelor.

2.4. Rezultate la învățătură/teze cu subiect unic clasa a VIII a.

Rezultate la teze cu subiect unic clasa a VIII a.

LIMBA SI LITERATURA ROMANA - clasa a VIII – a

|Nr elevi |Nr. elevi |Nr. elevi |Nr. elevi |Din care cu note: |Prom. |

|inscrisi |prezenti |neprezentati |reusiti | | |

| | | | | | |

| | | | |1-1,99 |2-2,99 |

| | | | | | |

| | | | |

| |BOGUS VASILE |Grd. I, 2015/2016 |90 |

| |NICULAE ELENA |Grd. I, 2015/2016 |90 |

| |SIBICEANU AURELIA |Grd. I, 2015/2016 |90 |

| |ȘERBAN NICOLETA |Grd. I, 2015/2016 |90 |

| |VASILE DANIELA |Grd. I, 2015/2016 |90 |

| |KIRIȚĂ MONICA |Grd. II, 2015/2016 |90 |

Fiecare dintre cele 6 cadre didactice, menționate mai sus, a primit o adeverință de echivalare în credite profesionale în care se specifică numărul de credite profesionale transferabile acordat, eliberată de unitatea de învățământ.

1. Monitorizarea în ceea ce privește participarea cadrelor didactice la programele de formare și a impactului produs asupra calității serviciilor educaționale ale unității de învățământ;

• In anul școlar 2016-2017 semestrul I, nu am avut cadre didactice care să participe la cursuri de formare.

• Ţinerea evidenței în ceea ce privește înscrierile la gradele didactice și susținerea de inspecții pentru obținerea gradelor didactice:

|Nr. |Numele şi prenumele |Funcţia |Specializarea |Grad |Sesiunea |Anul |

|Crt. |cadrului didactic |didactică | |didactic | |înscrierii |

|1. |Răduță Marcela |Facultatea de Psihopedagogie și |25 |Gradul I - 2014 |Titular |IV A |

| | |Științe ale Educației- Univ. | | | | |

| | |București- 2008 | | | | |

|2. |Rotaru Luminița |Facultatea de Psihopedagogie și |5 |Definitiv- 2013 |Titular |IV B |

| | |Științe ale Educației- Univ. | | | | |

| | |București- 2012 | | | | |

|3. |Niculescu Lidia |Facultatea de Litere și Istorie- |20 |Gradul I - 2007 |Titular |IV C |

| | |Universitatea Craiova- 1997 | | | | |

|4. |Vasile Daniela |Facultatea de Pedagogia |25 |Gradul I- 2016 |Titular |IV D |

| | |Invățământului preșcolar și primar- | | | | |

| | |UPG Ploiești- 2012 | | | | |

|5. |Chirică Ioana |Facultatea de Psihologie- Spiru |38 |Gradul I- 2003 |Titular |IV E |

| | |Haret- 2012 | | | | |

Activitatea metodico-științifică, inspecții școlare (rezultate).

În semestrul I al anului școlar 2016 – 2017, toate cadrele didactice de la clasele a IV-a și-au întocmit planificările anuale și proiectările unităților de învățare, parcurgând materia conform acestora.

Au fost elaborate și aplicate probe de evaluare inițială la Limba română, Matematică și Științe. În urma evaluării s-au stabilit măsuri de remediere în cazul greșelilor tipice.

Pe 26 X 2017, în cadrul comisiei s-a desfășurat o dezbatere pe tema ,,Aspecte ale alternativelor educaţionale ”. D-na înv. Niculescu Lidia a prezentat un referat pe această tema, urmat de discuții privind aspectele ce pot fi aplicate și la clasele noastre.

La data de 15.XI. 2016, d-nele învățătoare de la clasele a IV-a au participat la activitatea Cercului pedagogic la Scoala Olga Gudynn. Tema Cercului pedagogic a fost:

1. Lecția- mijloc și context în educarea și dezvoltarea creativității la școlarul mic (lecții deschise/lecții filmate)

2. Egalitatea de șanse în educație- copiii cu C.E.S în învățământul primar- (atelier de lucru)

Invitat: prof. Rodica COZMA, reprezentant CJRAE

Atelierul ”Prietenii Naturii” s-a desfașurat în data de 29.XI.2016. Durata acțiunii a fost de aproximativ 2 ore. Atelierul s-a desfășurat în cadrul magazinului HORNBACH BALOTESTI, Ilfov. La atelier au participat elevii clasei a IV-a C din cadrul Liceului Teoretic Ioan Petruș, Otopeni, însoțiți de doamna învățătoare Lidia Niculescu.

În cadrul atelierului, copiii au învățat să decoreze o căsuță pentru păsărele, sub îndrumarea coordonatorilor, folosind materiale puse la dispoziție gratuit de către magazinul HORNBACH . Copiii au folosit culori acrilice și adezivi, pensule, foarfece și alte accesorii și au primit informații despre păsările pe care le pot întâlni în grădini și în parcuri, în această perioadă a anului, cum le pot ajuta să treacă mai ușor peste zilele geroase, unde pot amplasa căsuța și ce hrană trebuie să le ofere.

De asemenea, organizatorii i-au indrumat pe copii într-un tur interactiv al magazinului, în care au vizitat zona plantelor și a peștilor. Elevii au avut ocazia să primească informații prețioase despre protejarea mediului și despre economisirea resurselor naturale și au interacționat cu angajații diferitelor sectoare ale magazinului cărora le-au adresat întrebări.

Pe 07 XII 2017, la clasa a IV-a E, s-a desfășurat o lecție demonstrativă la disciplina Limba și literatura română. D-na învățătoare Chirică Ioana a susținut o lecție de sistematizare și recapitulare cu subiectul Adjectivul. Tot în cadrul acestei activități, d-na înv. Rotaru Luminița a prezentat referatul: ,,Tratarea diferenţiată a elevilor la obiectul Limba și literatura română”.

În preajma sărbătorilor de iarnă, la toate clasele a IV-a, s-au desfășurat activități literar - artistice în cadrul cărora elevii au recitat versuri și au cântat colinde.

COMISIA METODICĂ

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

(limba şi literatura română, limba latină, literatura universală)

Componenta organizatorică:

|Numele si prenumele cadrului |Studii/Universitate/anul |Vechime în |Gradul didactic |Încadrare/specialitate/n|Statutul încadrarii |

|didactic |absolvirii |învăţământ (la |(doctorat)/ |r. ore |(titular/detasat/suplin|

| | |01.09.2016) |anul | |itor |

| | | |obtinerii/specialitate in | |calificat/suplinitor |

| | | |care a obtinut gr./dr. | |necalificat) |

|GRIDAN MARIA |UNIV."LUCIAN BLAGA "DIN |11 ani |GRADUL I - 2015 |LB.ROMÂNĂ-19 ore |TITULAR |

| |SIBIU/FACULTATEA DE LITERE ŞI | | | | |

| |ARTE/2005 | | | | |

|TIGĂNEŞTEANU GYONGYI |UNIV.BABEŞ-BOLYAI/CLUJ-NAPOCA-1978|38 ani |GRADUL I |LB.ROMÂNĂ-16 ore(14+1 |TITULAR |

| | | | |lat.+1op.) | |

|NICULAE ELENA |UNIV. DIN CRAIOVA/FACULTATEA DE |22 ani |GRADUL I-2016 |LB. ROMÂNĂ-12 |TITULAR |

| |FILOLOGIE | | |ore+1op.+3lat.+2op.MVP | |

|DIMA VASILICA |UNIV. BUCUREŞTI/FACULTATEA DE |20 ani |DEFINITIVAT-1999 |LB.ROMÂNĂ-18 ore(17+1 |TITULAR |

| |LITERE/1996 | | |lat.) | |

|PREDOIU VALENTINA |UNIV.BUCUREŞTI/FACULTATEA DE |14 ani |DEFINITIVAT |LB.ROMÂNĂ-21 ore(20+1 |TITULAR |

| |LITERE-2002 | | |lit.univ.) | |

|FILIP MIRELA CORINA |UNIV."Dunărea de Jos" Galaţi-2006 |19 ani |GRADUL I - 2011 |LB.ROMÂNĂ-18 ore(17+1 |TITULAR |

| | | | |lit.univ.) | |

|ADAM COSMINA(suplinire Nicola |Universitatea din Bucuresti | 3 ani |Definitivat |LB.ROMÂNĂ-18 ore |SUPLINITOR CALIFICAT |

|Loredana) | | | | | |

|PAUN ANA |FACULTATEA DE LITERE BUCURESTI |13 ani |DEBUTANT |LB.ROM. -12 ore(7 rom.+5|SUPLINITOR CALIFICAT |

| | | | |ore lat.)+6 ore fr. | |

| | | | |Completare | |

|RUCAREANU ANGELA |FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA, |8 ani |DEFINITIVAT - |LB.ROM.-21 ore(20 rom.+1|TITULAR |

| |FAC. DE LITERE | |2011,doctorat-2016 |op.) | |

Formare/perfectionare:

Perfecţionare/dezvoltare profesională continuă:

Rucareanu Alina Marieta - Echivalare grad I, Prima inspectie

Avram Cosmina - Grad II, Inspectia tematica II

Predoiu Valentina - Doctorand an I, Studii literare la Facultatea de Litere, Bucuresti

Activităţi:

1. Testarea iniţială

S-au aplicat testele predictive la limba română la începutul lunii octombrie 2016, după cele două săptămâni de recapitulare care au respectat planul întocmit iniţial. Subiectele au fost discutate la catedră şi s-a ales un model pentru fiecare clasă. Au participat aproximativ toţi elevii, iar notele au fost trecute în catalog doar dacă elevii au dorit. În perioada 9-11 septembrie prof. Gridan Maria a participat la Olimpiada Internaţională a Elenismului, Ediţia a III-a.

2. Consfătuiri judeţene

În septembrie 2016 au avut loc consfătuirile judeţene ale profesorilor de limba română la Chitila - Casa de cultură Tudor Arghezi. Au participat prof. Gridan Maria, prof. Păun Ana, prof. Rucăreanu Alina şi prof. Avram Cosmina.

3. Ziua Educaţiei Naţionale 5.10.2016

Fiecare profesor a organizat la clasă concurs de cultură generală, referate şi eseuri ce au avut ca reper nevoile reale ale elevilor. S-a facilitat schimbul de experienţă într-o manieră colegială deschisă, iar referatele au fost susţinute în faţa colegilor.

4. Ziua Liceului” Ioan Petruş” Otopeni- 13 noiembrie 2016

Cu ocazia zilei Liceului Teoretic” Ioan Petruş” Otopeni, profesorii de limba şi literatura română au participat la activităţile organizate de conducerea liceului. La eveniment au participat elevi, profesori şi invitaţi ai liceului Ioan Petruş.

5. Olimpiada de Lingvistică - faza judeţeană – Otopeni, 21.01.2017

Au participat toţi colegii de română la această fază, organizată de şcoala noastră, ca profesori asistenţi sau ca profesori evaluatori, implicându-se pe tot parcursul zilei. În urma participării celor 41 de elevi, s-au calificat la faza pe ţară 4 elevi de la liceul nostru-Hurchi Florentina, Filip Ioana, Hurchi Beatrice şi Peteleu Alexandra

6. Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă, Voluntari 29.01.2017

Profesorii de limba şi literatura română au participat ca profesori însoţitori, asistenţi sau ca profesori evaluatori, implicându-se pe tot parcursul zilei în activităţile organizate de şcoala din Voluntari, iar cei 2 elevi calificaţi la etapa naţională sunt Filip Ioana şi Dinu Oana.

Vineri, 11.11. 2016, s-a desfăşurat Cercul metodic al profesorilor de Limba şi literatura română din judeţ, la Liceul Teoretic Ioan Petruş, Otopeni. Toţi profesorii s-au ocupat de programul artistic dedicat marelui poet George Coşbuc şi au participat la desfăşurarea programului în condiţii deosebite.

Vineri, 16.XII.2016, prof. Filip Mirela a participat la activitatea cercului pedagogic al profesorilor de gimnaziu-Centrul Otopeni- la activitatea susţinută de prof. Şcolii Mogoşoaia.

Luni, 19.12.2016 profesorii de limba şi literatura română au organizat faza pe şcoală a Olimpiadei de Limba şi literatura română la care au participat 86 de elevi, 40 calificându-se pentru etapa locală, organizată tot la şcoala noastră. S-au calificat 29 de elevi pentru etapa judeţeană-04.03.2017, Buftea.

7. ZIUA CULTURII NAŢIONALE-15.01.2017

Luni, 16.01,2017, toţi membrii catedrei au desfăşurat activităţi dedicate Zilei Culturii Naţionale, prof. Maria Gridan prezentând sesiunea solemnă a Academiei Române, dedicată Zilei Culturii Naţionale elevilor şi profesorilor participanţi.

24 ian. 2017 - Ziua Unirii Principatelor Române a fost sărbătorită de profesorii de limba română alături de colegii de istorie prin participarea la activitatea organizată de şcoală. Elevii şi profesorii au sărbătorit această zi prin recitarea unor poezii patriotice, interpretarea unor cântece patriotice şi au încheiat activitatea prinzându-se în celebra horă a unirii alîturi de invitaţi.

Pe 27.01.2017, prof. Mirela Filip şi prof. Avram Cosmina au participat la Liceul Periş la activitatea profesorilor de liceu din judeţ cu tema Noua structură a subiectelor de Bacalaureat.

Pregătirea suplimentară pentru susţinerea simulării tezelor cu subiect unic-07.12,2016- a fost efectuată de toţi profesorii, simulările s-au desfăşurat în condiţii optime şi s-a stabilit planul de măsuri remediale.

Responsabilul comisiei a efectuat asistenţe la toate clasele, în special la clasele terminale, urmărind parcurgerea materiei şi respectarea planificării.

Profesorii au colaborat la realizarea subiectelor pentru olimpiade-concursuri şcolare şi a tezelor cu subiect unic la nivel judeţean.

COMISIA METODICĂ

LIMBA ENGLEZĂ

Perfectionare:

|Nr. |Numele şi prenumele cadrului |Tipul de inspecţie |Data/Cine efectueză inspecţia |

|crt. |didactic | | |

|1 |Florea Luciana |Grad didactic I, Specială |Ionescu Ioana |

| | | |Sem II |

|2 |Popa Mădălina |Grad didactic II, Curentă I |Ionescu Ioana |

| | | |Sem II |

|3 |Munteanu Alexandra |Definitivat |Drăgan Cristina |

|4 |Nicut Amalia |Grad II |Insp. Inescu Ioana |

| | | |Sem II |

Activitati la nivelul comisiei:

- Conferinta Internationala a Profesorilor de Limba Engleza – Fischer, Bucuresti

- Consfatuiri ,Activitate ISJ Ilfov, Magurele

- Ziua Limbilor Europene

- Ziua Mondiala a Educatiei

- Conferinta Nationala a Profesorilor de Limba Engleza – RATE, Bucuresti

- Halloween, Concurs de masti, Cel mai mare\ frumos dovleac lanterna, Cine stie mai mult despre Halloween? Cine vine cu mai multe informatii despre Halloween? The tastiest Pumpkin Pie, The Spookiest Story

- Thanksgiving day -thank you letter - concurs

- Cerc Pedagogic al profesorilor de Limba Engleza Buftea

- Winter festival -christmas carols concert/ serbari - concurs de felicitari de Craciun -Give and You Shall Receive(elevii isi fac unii altora cadouri)

- Olimpiada de limba engleză- faza pe şcoală.

COMISIA METODICĂ

LIMBA FRANCEZĂ

|Numele si prenumele |Studii/Universitate/anul |Vechime in invatamant |Gradul didactic(doctorat) |Incadrare/ |Statutul |

|cadrului didactic |absolvirii |(la 01.09.2016) |Anul obtinerii/specialitate |specialitate/ |incadrarii(titular/detasat/supli|

| | | |in care a obtinul gr./dr. |nr. ore |nitor calificat,necalificat) |

|ALEXANDRU ELENA |Univ. ,,Ovidius” |10 ani |Definitivat |Lb. Franceza |Titular |

| |Constanta/Facultatea de | |2009 |18 ore | |

| |Litere si Teologie | | | | |

|PREDESCU |Univ. |43 ani |Grad I-1990 |Lb. Fr. 12 ore | |

|FLORENTINA |Bucuresti/Facultatea de | | | | |

| |Litere(fr-rom) - 1976 | | | | |

|PAUN ANA |Facultatea de Litere |13 ani |Debutant |Lb. Rom. 12 ore(7 |Suplinitor calificat |

| |Bucuresti | | |rom. + 5 lat.) + 6 | |

| | | | |ore lb. Fr. | |

|STENIC VIRGINIA |Univ. Bucuresti Facultate|5 ani |Definitivat |LB. Fr 18 ore |Suplinitor calificat |

| |de Litere | | | | |

| |Lb. Rom –Lb. Fr. | | | | |

Activitati desfasurate de profesorii comisiei

1. Testarea initiala

S-au aplicat testele predictive la limba franceza la începutul lunii octombrie 2016, după cele două săptămâni de recapitulare care au respectat planul întocmit iniţial. Subiectele au fost discutate la catedră şi s-a ales un model pentru fiecare clasă.

2. Ziua Limbilor Europene, au fost organizate activitati de catre fiecare cadru didactic.

3. Ziua Educatiei Nationale 5.10.2016

Fiecare profesor a organizat la clasa activitati (referate, eseuri, etc)

4. Ziua Liceului ,,Ioan Petrus” Otopeni-13 noiembrie 2016

Au fost organizate activitati la fiecare clasa.

5. Activitati cu prilejul Craciunului (,,Noël en France”)

9. Responsabilul comisiei a efectuat asistenţe la toate clasele, în special la clasele terminale, urmărind parcurgerea materiei şi respectarea planificării.

10. Profesorii au colaborat la realizarea subiectelor pentru testele initiale/ olimpiade-concursuri şcolare.

COMISIA METODICĂ

MATEMATICĂ

Componenta organizatorică:

|Nr. crt. |Numele cadrului didactic |Grad didactic |Vechime |

|1 |Asanache Maria |I |27 |

|2 |Avrămuţ Cristina |I |21 |

|3 |Avrămuţ Mihai |definitiv |11 |

|4 |Hlevca Cristina |I |21 |

|5 |Filip Maria |I |35 |

|6 |Şerban Nicoleta |I |13 |

|7 |Ştefan Lucica |definitiv |23 |

|8 |Taslîcă Ionela |I |10 |

Formare/perfectionare:

1. Prof .Filip Maria este coautor și coordonator la lucrări apărute la Ed. Paralela 45, Gil, Niculescu, Nomina.

2. Prof. Hlevca Cristina

-participare la curs „Google For Education”-CCD București- noiembrie 2016

-participare proiect „Educația Matematică in Romania”-colaborare SSMR-RAFno,ianuarie 2017

-inițiator al înființării filialei SSMR Ilfov- octombrie 2016

-„Matematica altfel...cu bucurie !!!”-la a IV-a Conferință Națională a profesorilor de matematică –București 12.11.2016

Activităţi:

-Lecție demonstrativă –„Descompunerea numerelor naturale în produs de factori primi”-în cadrul proiectului „Educația matematică în România”- noiembrie 2016

➢ S-au desfășurat pregătiri cu elevii pentru participarea la concursurile și Olimpiadele școlare: Comper Matematică-etapa I , Olimpiada de matematică- etapa pe școală și etapa locală, Olimpiada de lingvistică, etapa județeană.

Rezultatele concursurilor:

Comper-etapa I

Premii:

3 premii 2,

3 premii 3 și

4 mențiuni

Olimpiada județeană de lingvistică

Rezultate:

Premiul I-Hurchi Florentina 12R

Olimpiada de matematică-etapa locală.

38 elevi participanți (gimnaziu+liceu ) și 37 elevi clasa a 4-a.Au îndeplinit baremul de calificare la etapa județeană 11 elevi (gimnaziu+liceu ) și 12 elevi clasa a 4-a.

➢ Activitate STEM

Clasele a 10-a R și a 12-a R au desfășurat în data de 30.10.2016 , sub coordonarea prof. Hlevca Cristina o activitate tip STEM : „Matematica altfel ”. S-au desfășurat concursuri de matematică aplicată prin joc. Elevii câștigători au fost premiați.

COMISIA METODICĂ

ŞTIINŢE

Componenta organizatorică:

|NR. |DISCIPLINA |NUMELE SI PRENUMELE | | |

|CRT. | |CADRULUI DIDACTIC |GRAD DIDACTIC |VECHIME |

| |CHIMIE |CIOBANU CERASELA |I |20 ani |

| | |TIMOTIN ANA CRISTINA |I |20 ani |

| |BIOLOGIE |VÎLCU DANIELA ANA |I |30 ani |

| | |MAMAUA MARIANA |I |18 ani |

| | |TANASA MARIA |I |32 ani |

| | |MOROEANU GABRIELA | | |

| |FIZICÃ |HERA VIORICA |I |29 ani |

| | |SCUTARU CRISTINA DANIELA |I |19 ani |

| | |NECULA GHEORGHE |I | |

| | |DINU DUMITRA |II |10 ani |

Formare/perfectionare:

În sem.I doamna profesoară DINU DUMITRA a susţinut inspecţia finală în vederea obţinerii gradului didactic I, iar rezultatul a fost nota 9 (nouă). De asemenea, tot doamna profesoară a participat cu un grup de elevi la o acţiune organizată de firma ENEL, în cadrul căreia au fost premiate anumite proiecte despre energia regenerabilă

Activităţi:

Membrii comisiei au aplicat testele iniţiale la disciplinele predate, au interpretat şi centralizat rezultatele,acestea fiind depuse la dosarul comisiei.

In acest semestru au avut loc şi cercuri pedagogice, pe discipline, pe nivel de învăţămănt unde cadrele didactice au participat.

La disciplinele chimie şi biologie s-au susţinut simulări ale examenului de bacalaureat, rezultatele statistice şi planul de măsuri fiind in dosarul comisiei.

În luna ianuarie au avut loc etapele pe şcoală ale olimpiadelor de fizică, biologie şi chimie, elevii calificaţi vor participa la următoarele etape.

COMISIA METODICĂ

OM ŞI SOCIETATE

(istorie, geografie, socio-umane, religie)

1. COMPONENȚA ARIEI CURRICULARE“ OM ȘI SOCIETATE”

ISTORIE

|Nume si prenume profesor |Grad didactic |Vechime |Statut |

|BOGHEAN VICTOR |I |30 ani |titular |

|DINU CONSTANTIN |II |19 ani |suplinitor |

|DUTESCU ELENA |II |30 ani |titular |

|CONSTANTINESCU MARINA |DEF |3 ani |suplinitor |

SOCIO – UMANE

|Nume si prenume profesor |Grad didactic |Vechime |Statut |

|NEAGU CATALINA |II |19 ani |titular |

|BĂNULESCU GEORGE |DEF |8 ani |suplinitor |

|RADU ANDREEA |stagiar |4 ani |suplinitor |

GEOGRAFIE

|Nume si prenume profesor |Grad didactic |Vechime |Statut |

|SIBICEANU AURELIA |I |14 ani |titular |

|VIZITEU EMANUELA |II |12 ani |suplinitor |

|CERNICA SIMONA |stagiar |12 ani |suplinitor |

RELIGIE

|Nume si prenume profesor |Grad didactic |Vechime |Statut |

|BOGUS VASILE |I |19 ani |titular |

|ION ILIUTA |DEF |14 ani |titular |

|BURCEA ELEONORA |I |18 ani |titular |

|DUBAN FLORENTIN |stagiar |ani |suplinitor |

|MALAET VASILE |I |16 ani |suplinitor |

Formare/perfectionare:

In luna decembrie 2016, la Hotel Rin, București a avut loc un curs de formare pe problematica dezrobirii romilor, la inițiativa ONG-ului “Impreună”, curs la care au participat:prof. Victor Boghean, prof. Marina Constantinescu, prof. Cătălina Neagu.

Curs de formare – Liege, Belgia – octombrie 2016

Vizită de studiu - Senegal, Dakar – decembrie 2016

Curs formare - Berlin, Germania – februarie 2017

Domnul profesor Victor Boghean a participat in data de 21.10.2016 la Colegiul National „Gheorghe Lazar” unde s-a desfasurat proiectul GLOBALIZAREA coordonat de doamna profesor Neagu Catalina.

Domnul profesor a participat la sesiunea de referate si comunicari stiintifice ale profesorilor de istorie din judetul Ilfov si a sustinut si o lucrare stiintifica. Domnul profesor a participat la cursul ROBIA ROMILOR in Tarile Romane si Holocaustul organizat de M.E.N.

Doamna profesoara Andreea Radu a sustinut in semestrul I doua inspectii speciale pentru obtinerea gradului didactic definitivat, obtinand calificativul FB.

Activităţi:

În luna septembrie toţi membrii catedrei au participat în cadrul comisiei metodice la activitatea tip-dezbatere cu tema: Conţinutul programelor şcolare, gradul de corespondenţă al acestora cu manualele şcolare şi aplicarea corectă a acestora..

Membrii comisiei metodice s-au întâlnit la inceputul anului scolar pentru a dezbate testele iniţiale; s-au oferit precizări legate de organizarea testelor, modele pentru fiecare disciplină şi s-au validat testele.

În luna noiembrie 2016, au fost analizate rezultatele testelor iniţiale ,s-au stabilit măsurile ameliorative.

Elevii claselor a XII-a Uman, coordonati de dl.prof.Boghean Victor, au participat la două Sesiuni de referate, organizate cu ocazia Zilei Naționale a României, în luna decembrie 2016 și a Zilei Unirii Principatelor Române, în luna ianuarie 2017.

La faza locală a Olimpiadei de Istorie, au participat 40 de elevi din clasele VIII-XII.S-au calificat 19 de elevi, coordonati de către prof.Duțescu Elena, prof.Dinu Constantin și prof.Boghean Victor.

In cadrul catedrei de geografie, s-au desfasurat urmatoarele activităţi, coordonate de prof.Cernica Simona:

* decembrie - faza pe scoala Olimpiada de geografie, clasa a VIII a

*decembrie- faza pe scoala Concurs national Terra V-VII

*Concurs de postere clasa a VII- a B- " Calator in Asia"

*Concurs de referate clasele a VI- a A si clasa a VII-a B - ,,Uniunea Europeana”

*Participare la proiect ECO-ALERT - cu tema  "Poluare in orasul Otopeni" -clasa a VI -a C.

Activitatile catedrei Stiinte Socio-umane:

1. Concursul “Let’s talk european”” – 26 septembrie, organizat de Institutul European din Bucuresti prin Europe Direct, concurs ce a avut ca tema:educatia in UE si Migratia.

Concursul a promovat valorile U.E :nediscriminarea, toleranța, solidaritatea, egalitatea de gen.

Au participat elevi ai claselor:a XII aSn, XI a sn, XI a Uman.

2. Comemorarea Holocaustului 9 octombrie/27 ianuarie – Ziua Internațională pentru Memoria Victimelor Holocaustului, eveniment care a avut loc la Colegiul

Național “Matei Basarab” din Bucuresti. Din partea liceului nostru a participat prof. Neagu Cătălina si 5 elevi de la clasa aXII a Uman si 1 elev de la clasa aVIII a A. Invitati de onoare au fost: ambasadorul Israelului la Bucuresti, Ministrul Afacerilor Externe, Reprezentantul politic al Ambasadei SUA la Bucuresti, supravietuitori ai Holocaustului, Institutul Elie Wiesel, Bucuresti.

COMISIA METODICĂ

ARTE

Componenta organizatorică:

Popescu Roxana- Educație plastică 18 ore - titular

Barb Mihaela- Educație plastică 6 ore – suplinitor calificat

Negoiță Florica- Educație muzicala și artistică- 8 ore

Ciortan Constantin- Educație muzicală – 12 ore- titular

Moroeanu Gabriela- Educație muzicală- 6 ore-suplinitor

Perfecţionare/dezvoltare profesională continuă.

D-na prof. Popescu Roxana a obținut Gradul didactic I, pe 16.XI.2016, cu lucrarea

”Dezvoltarea creativității și ocrotirea spontaneității elevilor de gimnaziu la orele de educație plastică.”

Activități desfășurate la educație muzicală:

-La început de an, D-na Negoita F. s-a ocupat de organizarea și repartizarea rechizitelor școlare primite de copiii cu nevoi deosebite, din partea Protoeriei Ilfov Nord.

- D-na Negoita Florica a prezentat program de colinde la Bisericile: Nașterea Maicii Domnului- Otopenii de Sus, Sfântul Nicolae  -Otopenii de Jos, Sf. Împărați Constantin și Elena- Odăi, Sf. Arh. Mihail și Gavriil- Petrești.

-D-na Negoita Florica s-a preocupat de programul ,,Învingător, pe traseul devenirii" în cadrul proiectului ,,Şterge lacrima "

La educatie plastica s-au desfasurat urmatoarele activitati:

-Participare la concursul interjudetean “Culorile toamnei”-Arad,elevul Ciobotaru Denis 6C- Premiul II

- Participare la concursul national de creație plastica “Călători prin univers”-Hunedoara, elevele Nacu Patricia 7C și Stan Sara 6A au obținut Premiul I.

- Participare la concursul national de creație plastica”Eminescu-inspirație și culoare”Pitești

- Elevii coordonati de D-nele prof. Popescu Roxana și Barb Mihaela au participat la expozitia concurs de artă religioasă “Sf. Andrei, ocrotitorul românilor”, desfășurat la Buftea, unde au obținut rezultate foarte bune, premii și mențiuni și au vizitat expoziția de icoane de la Centrul Cultural Ion Manu Otopeni, din cadrul proiectului “ Iconari în Otopeni”.

-expozitii tematice in scoala:

• 5 octombrie- Ziua educatiei

• La multi ani, scoala draga! – Ziua Liceului

• Bucuriile iernii- expozitie-concurs de felicitari

• Fulgi de nea

• Hai sa dăm mână cu mână!- 24 Ianuarie

COMISIA METODICĂ

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Componenţa organizatorică:

- Triculescu Gabriel-titular,gradul I

- Petcu Cornelia- titular, gradul I

- Matei Victorita- titular, gradul I

-Pana Bogdan-suplinitor,debutant

Perfecţionare/dezvoltare profesională continuă.

Profesorii Triculescu Gabriel si Matei Victorita au absolvit masteratul ,,Activitate motrica curiculara si extracuriculara”

Activități

Au fost pregatite echipele reprezentative pentru Olimpiada Nationala a Sportului Scolar si pentru Gimnaziada.

COMISIA METODICĂ

TEHNOLOGII

Componenţa organizatorică:

• Marmandiu Carmina – profesor educație tehnologică

Vechime - 23 ani

Grad didactic I

• Farcaș Mariana Liliana – profesor educație tehnologică

Vechime - 21 ani

Grad didactic II

• Marinescu Tatiana – profesor informatica

Vechime - 27 ani

Grad didactic I

• Bîra Lenuța – profesor informatică

Vechime – 23 ani

Grad didactic I

• Ștefan Lucica – profesor matematică-informatică

Vechime – 23 ani

Grad didactic definitiv

Perfecţionare/dezvoltare profesională continuă:

În anul școlar 2016-2017, d-na prof. Carmina Marmandiu urmează Studiile Postuniversitare de Conversie Profesională la Universitatea Tehnică de Construcții București, DPPD, specializarea Tehnologia Informației si Comunicațiilor, anul II.

In semestrul I al anului școlar 2016-2017, d-na prof. Carmina Marmandiu a urmat și a absolvit cursuri de management .

Activități

Au fost elaborate teste iniţiale pentru elevii claselor V-XII si au fost aplicate până la 1 octombrie 2016.

În luna noiembrie 2016, au fost analizate rezultatele testelor iniţiale

Etapa locala/şcoala a Olimpiadei de Educație tehnologică s-a desfășurat în luna ianuarie 2017 și au participat 35 de elevi din clasele V-VIII. S-au calificat la etapa județeană 19 elevi astfel: 8 elevi din clasa a V-a, 9 elevi din clasa aVI-a, 1 elev clasa a VII-a și 1 elev clasa a VIII-a.

În luna noiembrie, d-na prof. Marinescu Tatiana a realizat concursul de prezentări în Power Point, de Ziua liceului, cu elevii claselor a XI-a. Cu aceeași ocazie, împreună cu d-na prof. Bîra Lenuța, d-na prof. Marinescu a organizat concursul de afișe în aplicația Paint, cu clasele a IX-a.

Concursul de machete „Clădiri importante din țara noastră și din lume” s-a desășurat în luna noiembrie 2016, cu elevii claselor a V-a.

La concurs au participat 41 de elevi de la clasele a V-a coordonați de d-na profesor Farcaș Mariana, la clasele a V-a A și E și de d-na profesor Carmina Marmandiu, la clasele a V-a A, C, D, F, G.

S-au acordat 26 de premii I, 9 premii II, 5 premii I

3.2. PLANIFICARE ŞI IMPLEMENTARE STRATEGII ÎN CADRUL CONSILIERII ŞI ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE. MONITORIZAREA INSERȚIEI ȘCOLARE ȘI PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR (prezentarea bazei de date privind absolvenții 2015-2016).

a. PLANIFICARE ŞI IMPLEMENTARE STRATEGII ÎN CADRUL CONSILIERII ŞI ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE.

In cabinetul de asistenta pedagogica au solicitata consiliere individuala 22 de elevi si parintii acestora, pe diferite teme:

- probleme în familie

- comportament neadecvat al elevului

- afectiv emoţional;

- neînţelegeri cu dirigintele,

- parinţii sunt divorţaţi,

- absenteism

- violenţă

- agresivitate

- O.S.P.

- Copii cu CES

Din cele 22 de cazuri 14 au avut rezultate bune si restul sunt in decurs de rezolvare a proplemelor.

Consiliere de grup la clasa:

Au fost desfasurate 23 de activitati la clase, promovarea cabinetului de Asistenţă Psihopedagogică la clasele Pregatitoare 0 şi clasele a I-a si la clasele gimnaziale si de liceu pe diverse teme:

- Autocunoaştere

- Pregatirea elevilor pentru examenul naţional de bacalaureat

- Pregatirea elevilor pentru examenul naţional ,

- Joc autocunostere

- Activitate informativă de prevenire a consumului de droguri

- Cauzele şi efectele consumului de tutun, droguri şi aşcool în viaţa tinerilor.

- Comportamente deviante şi de risc.

- Combaterea si prevenire violenţei în şcoală, Delicvenţa juvenilă

- Chestionare OSP

|Denumirea |Tipul de |Problematica |

|programului |activitate | |

| | |în Otopeni |în Bucureşti |în Ilfov |

|5 |108 |54 |52 |2 |

❖ Inserția socială a elevilor după absolvirea liceului

|Clasa |Total elevi |Au luat Bacalaureatul |Nu au luat Bacalaureatul |

| |Nr. |La Facultate |La Postliceală |Loc de muncă |Șomeri |Nr. |La Postliceală |Loc de muncă |Șomeri | |XII R |22 |19 |18 |1 |3 |0 |3 |0 |3 |0 | |XII SN |21 |17 |2 |0 |5 |0 |4 |0 |4 |0 | |XII U |32 |31 |31 |0 |0 |0 |1 |0 |1 |0 | |Total |75 |67 |51 |1 |8 |0 |8 |0 |8 |0 | |

3.3. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE.

a. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE

În semestrul I al anului școlar 2016-2017, elevii și cadrele didactice ale Liceului Teoretic “Ioan Petruș” s-au implicat în numeroase activități educative importante. Prin toate aceste activități propuse și desfășurate în liceul nostru s-a urmărit complementarizarea educației formale cu cea non-formală, precum și asigurarea unui climat plăcut, de destindere, în care elevii se pot cunoaște mai bine.

La începutul semestrului s-au încheiat parteneriatele educative și s-au stabilit responsabilitățile în cadrul echipelor de proiect. De asemenea, s-a elaborat planul managerial al comisiei pentru activități educative școlare si extrașcolare.

Echipa “Șterge lacrima” coordonată d-na profesor Negoiță Florica, a oferit rechizite elevilor cu nevoi deosebite și sprijin material acelora dintre ei care au înregistrat rezultate foarte bune la învățătură, sprijin concretizat prin decernarea premiului “Învingător pe traseul devenirii”.

În luna octombrie, Consiliul Elevilor a organizat alegerile pentru funcțiile de conducere atât la nivelul școlii cât și la nivel județean și național, desemnându-și astfel reprezentanții. Consiliul Elevilor s-a întrunit în fiecare lună și s-a implicat în organizarea tuturor evenimentelor și activităților desfășurate la nivelul liceului.

Ziua Educației a fost marcată prin organizarea unor expoziții de desene tematice și a unui concurs de eseuri. Organizarea eficientă a acestui eveniment a permis participarea unui mare număr de elevi, reprezentând toate clasele de liceu dar și de gimnaziu. Elevii au beneficiat de sprijinul și îndrumarea profesorilor din catedra de Limba Română și Limba Engleză dar și a profesorilor din catedra Arte.

Halloween-ul a fost marcat de către elevi prin decorarea dovlecilor , confecționarea de măști și concursuri de cultura generală despre semnificația acestei sărbători de origine americană, punându-se accent pe asemănările cu alte obiceiuri autohtone sau internaționale.

În luna noiembrie, Ziua Liceului a fost sărbătorită anul acesta printr-un spectacol artistic pe scena Centrului Cultural “Ion Manu”. Au participat elevi de liceu, spectacolul având mai multe secțiuni: teatru, muzică, interpretare vocală, dans, stand-up comedy. De remarcat faptul că o parte importantă a prezentărilor a fost marcată de originalitate, elevii fiind atât interpreți, cât și creatori. Suportul tehnic și logistic al acestui spectacol a fost oferit de o echipă de elevi ai clasei a X a R. Coordonarea spectacolului, consultanța de specialitate și reprezentarea scenică au fost asigurate de d-nul Marian Ghenea, director al Centrului Cultural și consilierul educativ. Spectacolul a fost apreciat de publicul format din elevi ai liceului, profesori invitați și reprezentanți ai Inspectoratului Județean Ilfov.

Un eveniment devenit tradiție este participarea elevilor liceului, însoțiți de cadre didactice, la Târgul de carte Gaudeamus. Târgul a fost vizitat de elevi de la clasele primare până la cele liceale, aceștia au participat la diferite lansări de carte și și-au ales atât cărți necesare procesului de învățare, cât și pentru dezvoltarea personală.

În data de 29 noiembrie 2016, în holul Liceului Teoretic “Ioan Petrus”, a avut loc o activitate dedicată Zilei Naționale a României.

Cu acest prilej, a avut loc o sesiune de referate susținute de elevii din clasele a X-a U si a XII-a U. Aceștia au evidențiat,în lucrările prezentate, importanța Zilei de 1 Decembrie și contribuția Regelui  Ferdinand I și a Reginei Maria la Marea Unire. Elevii au fost coordonați de domnii profesori Boghean Victor și Dinu Constantin. La aceasta manifestare a fost invitat Dl. Deputat Gheorghe Daniel. În cuvântul rostit, reprezentantul Parlamentului Romaniei a evocat evenimentele din 1918 și impactul acestora asupra istoriei Romaniei.

Festivitatea s-a bucurat si de prezența Fanfarei din care fac parte elevi ai Liceului “Ioan Petrus”. Aceasta a interpretat cântece patriotice dedicate sărbătoririi a 98 de ani de la Marea Unire.

O activitate educativă interesantă a fost atelierul creativ ”Prietenii Naturii” care s-a desfăşurat în data de 29.11.2016. Durata acțiunii a fost de aproximativ 2 ore. Atelierul s-a desfășurat în cadrul magazinului HORNBACH BALOTEŞTI, Ilfov. La atelier au participat elevii clasei a IV-a C însoţiţi de doamna învăţătoare Lidia Niculescu.

În cadrul atelierului, copiii au învățat să decoreze o căsuță pentru păsărele, sub îndrumarea coordonatorilor, folosind materiale puse la dispoziţie gratuit de către magazinul HORNBACH. Copii au folosit culori acrilice și adezivi, pensule, foarfeci și alte accesorii și au primit informații despre păsările pe care le pot întâlni în grădini și în parcuri, în această perioadă a anului, cum le pot ajuta să treacă mai ușor peste zilele geroase, unde pot amplasa căsuța și ce hrană trebuie să le ofere.

De asemenea, organizatorii i-au îndrumat pe copii într-un tur interactiv al magazinului, în care au vizitat zona plantelor şi a peştilor. Elevii au avut ocazia să primească informaţii preţioase despre protejarea mediului şi despre economisirea resurselor naturale şi au interacţionat cu angajaţii diferitelor sectoare ale magazinului cărora le-au adresat întrebări.

Pe data de 5 decembrie elevii claselor de liceu (cls. IX-XII), însoţiţi de doamna profesoară Monica Kiriţă au participat la campania iniţiată de Direcţia Generală Anticorupţie.

Aceasta este deviza campaniei ”Săptămâna anticorupţie la frontiere”, în cadrul careia elevii Liceului Teoretic ”Ioan Petruş” au împărţit pliante ce informează cetăţeanul cu privire la anticorupţie, la ce presupune aceasta şi consecinţele efectuării unei astfel de infracţiuni. “Un gând bun de sărbători” este un alt proiect educativ foarte interesant, mai ales ca s-a desfășurat în ajun de Moț Niculae. Un grup de elevi de la clasa X-ȘN, coordonați de prof. Timotin Ana, a oferit jucării, dulciuri și un brad împodobit pentru decorarea sălii de clasă elevilor din clasa VI - învățământ special din cadrul Liceului Teoretic ″Ioan Petruș″ Otopeni.

Elevii din clasa VI - învățământ special au susținut un program artisitic cu poezii și cântece specifice sărbătorilor de iarnă, sub coordonarea doamnelor profesorare Florea Angela și Manolache Liliana.

În ziua de 6 decembrie 2016, a avut loc la Centrul Cultural ,,Ion Manu” din Otopeni un concurs având ca temă Istoria aviației civile. Acest concurs a fost organizat în urma unui parteneriat încheiat între Liceul Teoretic ,,Ioan Petruș” și Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă” din Otopeni, pentru a cinsti Ziua Internațională a Aviației Civile. 7 decembrie a fost stabilită ca Ziua Internațională a Aviației Civile în 1994 de către Adunarea Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO), pentru a marca o jumătate de secol de la crearea acestei organizaţii (7 decembrie 1944). În urma unei iniţiative a ICAO, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a recunoscut această dată ca „Zi Internaţională a Aviaţiei Civile”, devenind astfel, zi oficială în calendarul Naţiunilor Unite. Ziua Internațională a Aviației este sărbătorită anual la data de 7 decembrie, promovând siguranța și eficiența transporturilor aeriene în întreaga lume și marchează importanța aviației civile internaționale în economia și dezvoltarea statelor.

La concurs au participat  doua echipaje formate din elevi ai claselor a VII-a A și a VII-a B, coordonate de dl.prof.Dinu Constantin. Din echipajul clasei a VII-a A, denumit echipa ,,Henri Coandă” au facut parte elevii Micu Maria , Militaru Vlad, Voicu George, Podariu Mara, Stan Iosif, iar din echipajul clasei a VII-a B, denumită echipa ,,Aurel Vlaicu”,  au participat elevii Constantin Cosmin, Gheorghe Razvan, Obretin Iulia, Radu Horia, Son Nicholas. Echipajul câștigător a fost ,,Henri Coanda”, al clasei a VII-a A.

Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, elevii liceului nostru au organizat un Târg de Crăciun cu vânzare de prăjituri, cu voie bună și o atmosfera feerică, decorată cu personaje de Crăciun, ornamente și dorința de a ajuta pe cei necăjiți și cu nevoi speciale.

Târgul de Crăciun a implicat Consiliul Școlar al Elevilor, clasele a Xa Real, a IXa Uman, a IXa Real si a XI a Știinte , dar și două eleve ale clasei a IXa Știinte, cele care au și prezentat povestea unor copii aflați în grija Părintelui Danu Florian, din comuna Lada, județul Teleorman. Aceștia se află într-un centru de plasament, iar de Crăciun, visele și dorințele lor au fost implinite, astfel încât, din banii strânși la Târgul organizat de liceu, au fost achiziționate rechizite, haine și jucării, dar și dulciuri pentru cei 19 copii mai puțin norocoși.

De asemenea, această activitate a fost prezentată în ziarul ”Jurnalul de Ilfov”, unde membrii consiliului au făcut o prezentare a acestui proiect și unde, de asemenea, li s-au luat interviuri elevelor Vorosciuc Andreea și Nita Mihaela ( clasa a IXa SN), președintelui Consiliului Școlar al Elevilor Crețu Lavinia ( clasa a Xa R) și d-nei profesor coordonator Kiriță Monica, cea care a pus bazele acestui eveniment dedicat copiilor nevoiași.

În cele din urmă, liceul nostru a reușit să îndeplinească dorințele acestor copii și să răspândească spiritul Crăciunului și, de asemenea, să facă simțită prezența dorinței de a ajuta pe ce mai puțin norocoși.

Ziua Culturii naționale a fost marcaăa prin numeroase manifestări culturale și artistice la nivelul fiecărei clase. Obiectivul principal al acestor activități a fost conștientizarea valorior culturale naționale. Catedra de istorie, învățătorii și diriginții au sărbătorit alături de elevi Ziua Unirii.

Aceste proiecte de anvergură, desfășurate la nivelul liceului, au avut un impact important asupra elevilor prin atmosfera destinsă, atragerea către performanță și prin valorizarea resurselor umane și materiale.

b. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

CONSILIERE, ORIENTARE ŞI ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

Puncte tari:

• Au fost întocmite cu responsabilitate fişele psiho-pedagogice ale elevilor;

• Colaborarea cu părinţii s-a facut prin lectorate, consultaţii şi şedinţe pentru cunoaşterea mai bună a copiilor şi valorificarea optimă a potenţialului acestora pe toate planurile;

• S-a creat un climat afectiv prin organizarea de excursii şi concursuri la nivelul claselor;

• Au fost intocmite planificările cu tematica orelor de dirigenţie pe fiecare semestru;

• Au fost marcate zile, evenimente, sărbători naţionale sau religioase prin programe, întruniri, concursuri sau alte forme adecvate ca de exemplu:

➢ ZIUA EDUCAŢIEI, prin expoziţii cu desene tematice, coordonate de d-na prof. Popescu Roxana;

➢ ZIUA LICEULUI, 14.11.2017, prin spectacol la Centrul Cultural “Ioan Manu”, la care au fost invitaţi profesori, elevi şi membri ai ISJ ILFOV-d-na Inspector Ṣcolar General Daniela Barbu;

➢ REVISTA OTOPEANU, nr.24, a iesit de sub tipar pe 14.11.2017, cu sprijinul Otoprint şi care, de ZIUA CULTURII NAŢIONALE a luat PREMIUL III, la BRÃILA;

➢ BALUL BOBOCILOR- 23.11.2016, organizat la Vatra Neamului sub atenta supraveghere a diriginţilor cls a IX-a;

➢ MAREA UNIRE- 29.11.2016, activitate coordonată de prof. Boghea Victor şi Dinu Constantin pentru elevii de liceu-au participat cls a X-a U si a XI-U, cu referate;

➢ ATELIER CREATIV-PRIETENII NATURII, având ca obiectiv realizarea de căsuţe pentru păsărele; elevii cls a IV-a C, alături de d-na inv. Lidia Niculescu, la magazinul HORNBACH Balotesti;-29.11.2016

➢ 5 decembrie - s-a desfăşurat Campania: Pe-aici nu se trece , unde d-na prof. Kiriţă Monica, însoţită de elevi din cls a VII-a, au participat la Campania iniţiată de Direcţia Generală Anticorupţie prin împărţirea unor pliante în Aeroportul Internaţional “Henri Coanda”, ce informează cetăţeanul cu privire la anticorupţie;

➢ UN GÂND BUN DE SÃRBÃTORI- elevi din cls a X-a SN, alături de d-na dirigintă Anca Timotin au oferit surprize plăcute elevilor din cls a VI-a- învăţământ special;

➢ Proiectul: CAMPANIE PENTRU MINTE, SUFLET ṢI…ANIMALE, coordonată de d-na dir. adj. Vîlcu Daniela, începută cu un an înainte şi dedicată animalelor fără adăpost, a continuat prin strângerea de hrană, atât de necesară acestora, aflaţi în Adăpostul de la Buftea: City dogs 4street dogs; s-au strâns 100 Kg hrană uscată, conserve, pături, pătuţuri, lese

➢ TÂRG DE CRACIUN, cu produse realizate de elevi, hăinuţe, alimente, jucării, rechizite dar şi bani, organizat de câţiva liceeni-7membri ai Consiliului Ṣcolar al Elevilor, la iniţiativa unor fete din clasa a IX-a ṢN, pentru 19 copii de la Centrul Sf. Nectarie, din Comuna Lada- TELEORMAN;

➢ SERIA OLIMPIADE ṢCOLARE-etapa pe şcoala/locală/judeţeană continuă prin participarea elevilor la OLIMPIADA DE LINGVISTICÃ şi calificarea la ETAPA NATIONALÃ, OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢÃ şi calificarea la ETAPA NAŢIONALÃ etc.

➢ Serbări cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în mod expres la nivel primar şi gimnazial.

• Diriginţii au prezentat situaţiile privind disciplina şi absenţele in cadrul intrunirilor Comisiilor pentru combaterea abandonului si a violenţei;

• Elevii implicaţi in diverse situaţii au fost sancţionaţi, după caz, conform ROI şi consiliaţi de Consilierul scolar Radu Andreea, alături de părinţi, acolo unde a fost cazul;

• Lectie demonstrativă la cls a VII-a A, 6.12.2016 - “Eticheta unui comportament adecvat. Bunele maniere”, prof. Alexandru Elena;

• Reprezentanţii comunităţii locale/judeţene au participat şi sprijinit activitătile propuse de Liceul nostru în sem I.

Puncte slabe:

• Nivelul scăzut de cultură şi instruire al unor părinţi;

• Starea materială precară a unor familii;

• Nivel în creştere, de presupus abandon şcolar, deoarece la sfarsitul sem. I, 12 elevi au fost declarati nescolarizati

• In cadrul comisiei metodice a diriginţilor se manifestă încă reticenţă în susţinerea unor lecţii deschise;

• Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii;

Oportunităţi

• Disponibilitatea autorităţilor locale de a sprijini unităţile de învăţământ.

• Sprijinul conducerii liceului.

• Accesul la Internet.

• Prezenţa psihologului în şcoală.

• Noutăţile în domeniu;

• Diferite forme de colaborare: concursuri scolare, extrascolare;

• Colaborarea cu alte cadre didactice din scoala sau din afara scolii in cadrul relaţiilor de parteneriat, cu autorităţile şi comunitatea locală.

Ameninţări

• Pierderea tradiţiilor şi a obiceiurilor in demersul educativ.

• Timpul scurt alocat orelor de consiliere.

• Transformările sociale permanente

• Scăderea interesului faţă de învăţătură

• Lipsa de interes a parintilor;

• Rutina.

3.4. STRATEGII EDUCAȚIONALE. DEZVOLTARE, COORDONARE ȘI COLABORARE PRIN PARTENERIATE EDUCAȚIONALE.

I. Stabilirea cadrului în care se va desfăşura activitatea comisiei:

- şedinţa în cadrul careia s-a discutat graficul de activităţi şi gradul de implicare al fiecărui membru al comisiei.

Membrii comisiei au avut întâlniri pentru a stabili planul de acţiune pentru acest an scolar. Ca şi până acum, principala preocupare a fost aceea de a ne implica in diverse proiecte si activități ce vor fi implementate cu elevii din şcoala noastră.

II. Menţinerea relaţiilor cu partenerii interni/externi în vederea realizării de noi proiecte internationale/nationale/locale.

Proiectele derulate in anul școlar 2016/2017:

1. Proiectul international DCI-NSAED/2014/349-033 „EAThink2015. Invatare globala pentru schimbare in EYD2015 si mai departe:Angajamentul tinerilor europeni de la sere școlare experimentale până la sisteme de alimentație sustenabile” 2015/2017. Aplicant ACRA Italia, Agenda 21 Romania. Liceul nostru este partener în proiect ( este ultimul an de proiect).

2. “Școli –ambasador ale Parlamentului European”

- inițiat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România

- partener Ministerul Educației Naționale

- coordonator program APDD- Agenda 21

- beneficiari 25 școli din Ilfov, București, Argeș, Buzău, Călărași, Constanța, Galați, Giurgiu, Prahova.

III. Formarea continuă a cadrelor didactice

În luna noiembrie, la CCD Ilfov din Brăneşti, a avut loc întâlnirea reprezentanţilor tuturor liceelor din judeţul Ilfov. Pe durata acestei întâlniri, s-au prezentat noutăti legate de implementarea proiectelor europene, iar colegii, care au realizat deja proiecte, au avut ocazia să discute despre experienţa caştigată până acum.

In cadrul proiectului “Eathink2015” au avut loc cursuri de formare și ateliere de lucru, la care au participat profesorii instiutuției noastre: Kiriță Monica, Marmandiu Carmina, Boghean Victor, Ciobanu Cerasela, Taslâcă Ionela, Mamaua Mariana precum si o vizită de studiu in Senegal, Dakar, decembrie 2016 – Neagu Catalina.

In perioada 9-10 februarie 2017, d-na prof Kiriță Monica a participat la cursurile de formare organizate de Biroul de Informare al Parlamentului European și Agenda 21 în vederea demarării proiectului național “Școli –ambasador ale Parlamentului European”.

De asemenea, în cadrul programului Erasmus + dna. Neagu Cătălina a beneficiat de cursuri de formare privind educația non-formală în Germania, Berlin, și Liege, Belgia.

Periodic au fost organizate şedinţe ale comisei pentru comunicarea noutăţilor şi analiza activităţilor.

Puncte tari

Buna colaborare între membrii echipei

Participarea la toate activităţile propuse de Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov.

Gestionarea otpimă a proiectelor aflate în derulare.

Menținerea unor relații stabile cu partenerii de proiecte, in mod deosebit APDD Agenda 21.

Puncte slabe

Lipsa de motivare a unor cadre didactice pentru implicarea în diverse proiecte.

Lipsa unui cabinet/spațiu dotat cu aparatură modernă pentru susţinerea elaborării şi implementării diverselor proiecte și a intâlnirilor de lucru cu elevii implicați în proiecte.

III. MANAGEMENTUL CALITĂȚII

1. Calitate şi eficienţă în managementul activităţii educaționale.

a. Stadiul implementării sistemului de asigurare a calităţii în unitatea de învățământ (activitatea CEAC, stadiul încărcării documentelor în aplicația dedicată; stadiul RAEI).

1) Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a întocmit Raportul Anual de Evaluare Internă a Calității respectând termenele stabilite.Raportul a fost încărcat pe platforma ARACIP și finalizat .În evaluarea calității s-a ținut seama de descriptorii de performanță și de standardele naționale.

2) Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a stabilit atribuţiile şi responsabilităţile membrilor săi pentru anul școlar 2016-2017 și și-a însușit strategia elaborată de Consiliul de Administrație.

3) CEAC a întocmit Planul Managerial

4) CEAC a întocmit Programul activitățílor pe semestrul I .

5) CEAC a întocmit Planul de îmbunătătire a activitătii pentru anul școlar 2016 – 2017

6) CEAC a desfășurat următoarele activități :

a) Evaluarea rezultatelor la Examenele Naţionale- s-au întocmit statistici și planuri de măsuri remediale.

b) Îmbunătațirea procesului instructiv-educativ-evaluativ prin utilizarea în mai mare măsură a cabinetelor de informatizare și a tablelor interactive.Prin achiziționarea de noi instrumente moderne (table interactive) și utilizarea optimă a acestora, obiectivul creșterii eficienței predării și a atractivității lecțiilor a fost atins.

c) Monitorizarea pregătirii suplimentare a elevilor pentru examenele de sfârșit de ciclu –s-a urmărit respectarea graficelor pregătirilor suplimentare și participarea elevilor la acestea.

d) Participare la concursuri și olimpiade școlare, sesiuni de comunicări științifice- a crescut numărul activităților extracurriculare:concursuri școlare , la care elevii au participat.S-a monitorizat organizarea și desfășurarea acestora și s-a constatat o creștere a interesului elevilor și părinților acestora pentru metodele alternative de evaluare a performanțelor școlare prin concursuri.

e) Monitorizarea evaluării ritmice –s-au urmărit periodic evaluările curente și ritmicitatea notării.

f) Monitorizarea progresului școlar pornind de la rezultatele testelor inițiale –s-a realizat de către toate cadrele didactice analiza comparativă a rezultatelor testărilor inițiale , tezelor cu subiect unic și mediilor pe semestrul I.S-au analizat rezultatele în scopul adoptării măsurilor remediale.

g) Monitorizarea frecvenţei .S-a urmărit reducerea absenteismului, s-au monitorizat de către diriginți și CEAC motivele care au condus la absențe nemotivate de la cursuri, în scopul prevenirii acestora.

h) Evaluarea activităţii cadrelor didactice .CEAC a colaborat eficient cu conducerea liceului, monitorizând asistențele la ore și analizând rezultatele evaluării efectuate de inspectorii școlari la inspecțiile curente .

i) Monitorizarea abaterilor disciplinare .CEAC a colaborat cu Comisia de Disciplină în scopul prevenirii abaterilor disciplinare ale elevilor și a urmărit măsurile luate de aceasta comisie.

j) Îmbunătățirea ofertei educaționale a școlii.Pe baza chestionarelor aplicate părinților și elevilor, s-a adaptat oferta educațională a școlii la nevoile elevilor , în concordanță cu necesitatea de pregătire pentru examenele naționale , dar și pentru o mai bună asimilare a noțiunilor predate.

Analizând activitatea desfășurată pe semestrul I se desprind următoarele concluzii:

Zone de îmbunătățire:

1) Din cauza numeroaselor activități și obiective asumate, s-au înregistrat anumite întârzieri față de termenele planificate pentru finalizarea activităților.

2) Se recomandă o mai strânsă și eficientă colaborare cu toate comisiile unității pentru a operaționalizarea rapidă a tuturor sarcinilor de îndeplinit.

3) Este de dorit un feed-back mai rapid la toate acțiunile întreprinse, pentru a stabili și urma rapid măsuri de îmbunătățire a activității.

Puncte tari:

1) Respectarea termenlor stabilite pentru activitățile de prioritate maximă: monitorizări și măsuri rapide de îmbunătățire.

2) O bună colaborare între membrii comisiei, care permite delegarea sarcinilor și rezolvarea optimă a acestora.

3) Antrenarea elevilor în vederea realizării obiectivelor comisiei, aceștia înregistrând o participare de masă la toate concusurile școlare, cu rezultate bune și foarte bune.

4) O colaborare foarte bună cu părinții care au sprijinit acțiunile întreprinse de comisie și au oferit un feed-back pozitiv.

5) Optimizarea ofertei educaționale a școlii, pe baza chestionarelor aplicate elevilor și părinților, adapatând CDȘ la nevoile și solicitările acestora și în conformitate cu Ccurriculum-ul național.

6) Îmbunătățirea indicatorilor urmăriți și monitorizați : disciplină și frecvență, datorită măsurilor eficiente luate de CEAC împreună cu diriginții și în colaborare cu Comisia de disciplină.

7) Creșterea eficienței și îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ prin folosirea mijloacelor moderne cu care școala a fost dotată.

-----------------------

[pic]

[pic]

................
................

Online Preview   Download