Noutati — Portal Colegiul Tehnic de Comunicatii N.V. Karpen

  • Doc File 5,860.50KByteColectivul de COlaborare:

1. Consiliul local:Scripăţ Constantin

Ilie Bârzu

2. A.J.O.F.M: Cornelia Barbu

3. Agent economic reprezentativ: Romil Botezatu-S.C.”Electrica Moldova” S.I. E.E. Bacău

4. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău – Inspector de specialitate Daniela Bilbor

Carmen Cristea

COLECTIVUL DE ELABORARE SI REDACTARE:

1. Coordonator: ing Carmen Ardeleanu

2. Membri:

• Director ing. Remus Cazacu

• Director adjunct prof. Ilcoş Gheorghe

• Coordonator cu programe şi proiecte educative -prof. Nicoleta Chirică

• Consilier psihopedagog: Prof. Anca Stamatachi

• Prof. Simona Chiriac

• Ing. Frigioiu Dănuţ

• Prof. Aurica Şchiopu

• Inginer de sistem ing. Florin Iordache

• Informatician prof. Nastase Gabriel

• Contabil Şef: Aura Scântee

Aprobat I.S.J., Avizat preşedinte C.L.D.,

Cuprins

|Capitolul I |I Contextul |3 |

| |1.1.Misiunii şcolii | |

| |1.2. Profilul actual al şcolii (scurtă introducere) | |

| |1.3. Revizuirea succeselor obţinute pe parcusul ultimului an | |

| |1.4.Contextul naţional | |

| |Obiectivele şi priorităţile la nivel regional şi local | |

|Capitolul II |IIAnaliza nevoilor |9 |

| |2.1. Analiza mediului extern | |

| |2.1.1. profilul demografic | |

| |2.1.2. Profilul economic | |

| |2.1.3. Piaţa muncii | |

| |2.1.4. Coordonata educaţie şi formare | |

| |2.1.5. Rata abandonului şcolar | |

| |2.1.6. Cererea de competeţe | |

| |2.1.7. Concluzii generale reliefate din analizele PRAI, PLAI | |

| |Analiza mediului intern |14 |

| |2.2.1. Predarea şi învăţarea | |

| |2.2.2. Materiale şi resurse didactice | |

| |2.2.3. Rezultatele elevilor | |

| |2.2.4. Consiliere şi orientare şcolară / în carieră | |

| |2.2.5. Calificări şi curriculum | |

| |2.2.6. Resurse fizice şi umane | |

| |2.2.7. Parteneriate şi colaborări | |

| |2.3. Analiza SWOT – rezumat şi matrice | |

| | | |

| |2.4.Opţiuni strategice | |

| | | |

| |2.5.Rezumatul pricipalelor aspecte ale procesului de dezoltare (priorităţi sau obiective generale) | |

|Capitolul III |Planul operaţional |31 |

| |Obiectivele (specifice) şi ţintele şcolii | |

| |Acţiuni de desfăşurare la nivel de şcoală (cuprinzând responsabilităţie, calendarele şi resursele) | |

| |Planul de acordare al burselor pe 2006-2007 | |

| |Planul de parteneriate şcolare privind colaboarea cu întrepriderile şi cu alţi factori direct | |

| |interesaţi de proiect – rezumat | |

| |Planul de dezvoltare a personalului | |

| |Finanţarea planului | |

|Capitolul IV |Consultare, monitorizare şi revizuire |54 |

| |Rezumat al aranjamentelor privind cunsultarea în procesul de elaborare a planului | |

| |Aranjamentele privind monitorizarea, revizuirea şi reactualizarea planului | |

| | | |

| | | |

| | | |

|Anexe | |58 |

CAPITOLUL 1 - Contextul

1.1. MISIUNEA ŞCOLII

Onorându-şi statutul de Şcoală europeană, Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău oferă cursanţilor oportunitati diverse şi eficiente de educaţie, şanse egale de ocupare a locurilor de muncă printr-un invăţâmant de înaltă calitate.

Colegiul nostru se dedică dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, în condiţii de calitate a procesului educaţional, asigurându-le şanse egale de integrare socio-profesionale şi de continuare a învăţării pe parcursull vieţii.

1.2. Profilul actual al şcolii

1.2.1. Cadrul geografic

Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău este situat în centrul Moldovei şi deserveşte întreaga regiune Nord- Est, şi parţial Regiunea Sud-Est (Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila).

1.2.2. Scurt istoric

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „ Nicolae Vasilescu- Karpen" Bacău a luat fiinţă in anul 1969, funcţionând ca Şcoala Profesională. Evoluţia mereu ascendenţă a şcolii, a determinat ca în anul şcolar 2004-2005, liceul nostru să-şi schimbe titulatura în Colegiul Tehnic de Comunicaţii ”Nicolae Vasilescu – Karpen Bacău.

1.2.3. Particularităţi

El oferă instruire în calificările: electronică, automatizări, telecomunicaţii, telematică, echipamente de calcul, retele de calculatoare, instalaţii electrice, servicii poştale, activităţi economice, informatică şi estetica şi igiena corpului omenesc.

Unitatea noastră este structurată pe următoarele niveluri de formare profesională:

• Liceu teoretic

• Liceu tehnologic

• Şcoală postliceală şi de maiştri;

• Cursuri pentru adulţi - de reconversie profesională

Scoala are un personal didactic format din 79, dintre care 64 sunt cadre titulare, 15 suplinitori-cadre calificate, 40 sunt profesori de cultura generala, 32 ingineri, 1 subingineri si 6 maiştri instructori, 16 personal didactic auxiliar, şi 22 personal nedidactic, cu vârsta medie a cadrelor didactice este de 38 ani.

✓ Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău a devenit începând cu anul şcolar 2006, Academie Regională CISCO, având ca atribuţii să formeze instructori pentru cursurile ITEsential 1 şi ITEsential 2 şi Orientation, aplicabile atât pentu cadrele didactice cât şi pentru elevi. În prezent, există 1 formator de instructori CISCO şi 4 instructori pentru cursurile ITEsential 1 şi 2 Orientation.

✓ Cu sprijinul M.E.C.I. s-a realizat încă un cabinet AEL, în care işi desfăşoară activitatea toate cadrele didactice de toate specialităţile. Această activitate a necesitat perfecţionarea cadrelor didactice prin cursuri de informatică, organizate de MECT în colaborare cu ISJ Bacău, aceştia devenind la rândul lor, formatori.

1.2.4. Oferta educaţională

Specializariile oferite de scoala noastră acoperă nivelurile de calificare 1, 2, 3 şi 3+ formele de desfăşurare a instruirii fiind:

CURSURI DE ZI

Ruta progresiva

• SAM – calificări : (nivelul 1)

- Lucrător în electronică şi automatizări

- Lucrător în estetica şi igiena corpului omenesc

• An de completare-calificări (nivel 2):

- Electronist reţele de telecomunicaţii

- Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

• Ciclul superior al liceului

-tehnician electronist

-coafor stilist

Ruta directa

• Liceu tehnologic- specializari (nivel 3):

o Filiera tehnologică:

- profil tehnic

- tehnician operator tehnică de calcul

- tehnician telecomunicaţii

- tehnician operator telematică

- tehnician automatizări

- tehnician instalatii electrice

- profil servicii :

- tehnician activitati poştă (Obs.: analizand cerinţele pietei actuale, s-a propus o retragere strategica, reducand numarul de clase pe aceasta specializare la una).

- tehnician activităţi economice

o Filiera teoretică:

- profil real

- matematică-informatică

• Prin forma de învăţămant cu frecvenţă redusă se asigură specializările:

o Filiera Tehnologică:

- profil tehnic

- tehnician telecomunicatii

- tehnician operator tehnica de calcul

- profil servicii

- tehnician in activitati economice

• Scoala postliceală cu specializările:

- maistru electrician centrale, instalatii si retele electrice

- operator economic, diriginte oficiu poştal

- tehnician infrastructură reţele telecomunicaţii

- stilist

- cosmetician

- tehnician activităţi secretariat

Pentru elevii din alte localitati, şcoala asigura cazare în cămin (160 locuri) şi masa la cantină (160 locuri).

Şcoala instruieşte 1731 elevi:

- în învăţămant de zi cu varsta intre 14 – 19 ani

- adulti prin cursurile liceale cu frecventă redusa şi şcoală postliceală.

Programe de colaborare locală şi regională

O componentă de baza a magementului este găsirea de parteneri şi sponsori, care ne permit să desfăşurăm activităti de instruire practica in condiţii optime, Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău colaborează cu agenţii economici, în scopul desfăşurării practicii elevilor, companii precum:

- Romtelecom, Compania „Poşta Română”, S.C. A&E Electronics S.A. fiind principalii noştri colaboratori şi susţinători, prin asigurarea condiţiilor pentru practica elevilor, dar şi pentru a oferi consultanţă în privinţa elaborării programelor pentru disciplinele opţionale de specialitate. Lista partenerilor noştri este detaliata in Anexa 2.

Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău colaborează cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, cu Consiliul Local şi Primăria Bacău, contribuţia acestora fiind substanţială.

Proiecte de cooperare europeană

In perioada 2001-2008 s-au derulat mai multe tipuri de proiecte de cooperare europeana :

• Comenius 1- doua Proiecte Scolare si un Proiect de Dezvoltare Scolara

• Comenius 2.2c- 3 burse de formare continua , 1 proiect Leonardo da Vinci

• Leonardo da Vinci-IVT-"Competente profesionale in domeniul comunicatiilor"

• Comenius- " Construire son parcurs d'orientation"

Numeroasele obiective ale Colegiului Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău pentru anul şcolar 2008 – 2009 necesită menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiilor de parteneriat actuale şi stabilirea de noi contacte.

1.3. rEVIZUIREA SUCCESELOR OBŢINUTE PE PARCURSUL ULTIMULUI AN

1.3.1. Realizările anului trecut

În anul şcolar 2007-2008, s-au obţinut un număr de 40 de premii şi menţiuni. La concursurile şi olimpiadele şcolare atât la cultură tehnică cât şi la cultură generală s-au obţinut 25 de premii şi menţiuni, iar la activităţile culturale şi educative 15 premii şi menţiuni.

În anexa 5 sunt prezentate o parte din reuşitele elevilor noştri.

Pentru îmbunătăţirea performanţei şcolare şi pentru a asigura condiţii optime de instruire teoretică şi practică elevilor, realizările anului şcolar 2006-2007 au continuat şi în anul şcolar 2007-2008 cu Asociaţia Betania si Consiliul Local, materializându-se în noi proiecte :

1. dezvoltarea bazei materiale existente a celui mai modern laborator de estetica si ingrijirea corpului omenesc, dotat cu aparatura la nivel european ;

2. dotarea completă a laboratoarelor tuturor ariilor curriculare (17 laboratoare si 3 ateliere specializate);

3. dotarea suplimentară a cabinetelor de informatica-tehnologii asistate de calculator cu sisteme de calcul performante, imprimante, scannere;

4. realizarea unui nou laborator de informatică;

5. reorganizarea si optimizarea utilizării spaţiilor de învatământ prin efectuarea programului de instruire în laboratoare specializate, care a făcut posibilă efectuarea orelor la toate clasele colegiului numai schimbul I;

6. reabilitarea sălii si a terenului de sport ;

7. înlocuirea băncilor şi scaunelor în sălile de clasă în care acestea au fost distruse

8. finalizarea lucrărilor de reabilitare şi reamenajare a căminului cu personalul muncitor de îngrijire al şcolii

9. consolidarea, modernizarea cantinei,infrastructurii instalatiei de incalzire;

1.3.2. Formarea continuă a personalului

Eficienţa activităţii de perfecţionare la nivelul Colegiului Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău rezultă din documentele manageriale şi din activităţile desfăşurate de cadrele didactice.

În proporţie de 70%, cadrele didactice au participat la cursuri de perfecţionare, formare continuă şi la programe de cooperare europeană în educaţie. În permanenţă au fost gestionate ofertele C.C.D. şi cererile de formare a cadrelor didactice din unitatea noastră . (ANEXA 1)

1.4. Contextul naţional

Pentru România, integrarea în Uniunea Europeană, acţiune asumată politic, are efecte semnificative asupra ocupării forţei de muncă şi, implicit, asupra educaţiei şi formării profesionale, ca parte a educaţiei. Educaţia şi formarea profesională a forţei de muncă din România vor contribui la definirea locului şi rolului României în structura Uniunii Europene. În conformitate cu prevederile tratatului UE, politica educaţională a Uniunii este, în principal, definită în context naţional, cu respectarea diversităţii culturale şi lingvistice. Condiţiile fireşti legate de asigurarea egalităţii şanselor cetăţenilor statelor membre UE şi candidate la piaţa muncii impun norme şi recomandări acceptate de statele UE. Se are în vedere ca finalităţile în formare şi educaţie să răspundă cerinţelor subsistemelor dezvoltate armonizat în cadrul UE.

Aplicarea noului curriculum la Şcoala de Arte şi Meserii începând cu anul şcolar 2003-2004 a însemnat concentrarea atenţiei pe atingerea competenţelor din Standardele de Pregătire Profesională. Modernizarea metodelor de învăţare s-a concretizat în: învăţarea centrată pe elev, identificarea stilurilor de învăţare, adaptarea curriculum-ului la nevoile individualizate ale elevilor (cu accent pe elevii cu CES şi cu abilităţi superioare), învăţarea continuă prin formele seral, postliceal şi frecvenţă redusă, utilizarea eficientă a bazei materiale şi a dotărilor existente, perfecţionarea competenţelor P.C. la nivelul cadrelor didactice dar şi în cazul elevilor.

In baza nevoilor identificate pentru perioada 2008-2013, exista 5 directii strategice.

PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL

• Elaborare Sistem Naţional Român al Calificărilor

• Dezvoltare de Standarde de Pregătire Profesională

• Dezvoltare curriculum naţional

• Parteneriatul cu întreprinderile

Învăţarea centrată pe elev

• Formarea continuă a personalului didactic

• Asigurarea calităţii

• Orientarea şi consilierea şcolară şi profesională

• Sistemul informaţional

• Modernizarea bazei materiale

• Management educaţional

• Asigurare de şanse egale

• Utilizarea ITC in predare

• Integrarea elevilor cu nevoi speciale

• Zone dezavantajate; zone rurale

• Formarea continua a adulţilor

• Integrarea europeană

• Dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată

1.5. Obiectivele şi priorităţile la nivel regional şi local

Obiectiv 1: Adaptarea retelei scolare si a ofertei de formare profesionala initiala la cerintele pietei muncii si optiunilor elevilor

Obiectiv 2: Cresterea ponderii populatiei cu grad ridicat de pregatire/calificare din mediul rural

Obiectiv 3: Prevenirea parasirii timpurii a scolii, si cresterea gradului de includere a elevilor cu CES (Cerinte Educationale Speciale, copii abandonati, monoparentali, bolnavi cronici, cu probleme de comportament, dizabilitati) in Invatamantul Profesional si Tehnic

Obiectiv 4: Dezvoltarea activitatii de mentorat in vederea ameliorării ratei de tranzitie in IPT la nivel judeţean, cu 0,5 % anual, spre nivelul II şi III

Obiectiv 5: Adaptarea si consolidarea stucturii de formare profesionala in contextul concurential pentru a fi competitivi in spatiul europea

CAPITOLUL 2 - ANALIZA NEVOILOR

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN

2.1.1.PROFIL demografic

Conform anuarului INS 2008, populaţia stabilă a judeţului Bacău a fost de 718.125, reprezentând 19,23% din cea înregistrată la nivelul regiunii Nord Est. Populaţia tânără (cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani) a judeţului este de 123.146 persoane, reprezentând 17,14% din populaţia totală, populaţia adultă (cu vârsta cuprinsă între 15-59 ani) este de 464.611 persoane, reprezentând 64,69%, iar populaţia vârstnică (de 60 ani şi peste) este de 130.368 persoane, reprezentând 18,15%. În următorii ani va scade ponderea tinerilor, dar va creşte ponderea populaţiei vârstnice.

In judeţul Bacău, populaţia şcolară reprezintă 21,02% din populaţia totală. Numărul de elevi reprezintă 16,53% din total, peste media de 15% la nivel naţional şi 3,5% din copiii de vârstă preşcolară frecventează 88 de grădiniţe. Populaţia cu pregătire superioară este concentrată în zona de polarizare a localităţilor urbane şi dispersat în mediul rural. Zona de est are cel mai mic procent de persoane cu studii liceale absolvite.

În perioada 2008-2014 se estimează o scădere a populaţiei de vârstă şcolară, categorie care interesează sistemul Î.P.T., cu o medie de 25,42%. Conform prognozei realizate de INS, populaţia de vârstă şcolară,15-24 ani, va descreşte în perioada 2005-2025 cu aproximativ 28%. Astfel, dacă în 2005 existau 114,3 mii persoane şcolarizate se preconizează pentru 2013 – 92,4 mii persoane, aprox. rata de 2000 elevi/an şcolar. Acest fapt conduce la reducerea numărului de clase din planul de şcolarizare cu aprox. 71 clase /an.

În ceea ce priveşte populaţia activă, aceasta a înregistrat o creştere din 2004 până în 2007, urmând ca în perioada 2008 – 2013 acesta să scadă extrem de puţin, aprox. constant, cf. prevederilor PRAI – iulie 2008.

Numărul elevilor cuprinşi în învăţământul liceal şi profesional a urmat o curbă ascendentă până în 2005, când a atins valoarea maximă de 37206, după care valoarea a început să scadă, ajungând în 2009 la o valoare de 25.042 iar în 2013 se presupune că va ajunge la 24.300 (anexa nr 6).

2.1.2.PROFILUL ECONOMIC

În contextul actual şi de viitor apropiat este necesară orientarea învăţământului, atât la nivel naţional cât şi la nivel local, printr-o viziune realistă privind dimensionarea ofertei educaţionale din punctul de vedere al perspectivei care prevede o scădere a populaţiei şcolare . Comparând anul 2006 cu 2007 din punct de vedere al indicatorilor economici se constată următoarele: domeniile agricultură, industrie extractivă, industria textilă, construcţiile şi transporturile au înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri, respectiv a scăzut numărul de salariaţi din aceste sectoare; în timp ce alte domenii au înregistrat uşoare creşteri: ind. alimentară, turism, comerţ etc. odată cu creşterea profitului înregistrat de societăţi şi de productivitate.

Performanţa şcolii noastre constă în atragerea populaţiei şcolare, prin flexibilitatea ofertei educationale, fiind mereu deschisi catre introducerea de noi specializări, adaptate cerinţelor actuale ale pieţii muncii.(Exemplu: Servicii – calificarea „lucrator in estetica si igiena corpului omenesc” pe ruta progresiva)

Numărul cel mai mare de societăţi activează în domeniul comerţ, reprezentând 48,66% din totalul numărului de societăţi cu cifră de afaceri, urmat de sectorul servicii cu o pondere de 16,37%.Din analiza populaţiei şcolare prezente rezultă că absolvenţii de gimnaziu care optează pentru Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” provin de la toate şcolile generale situate în municipiul Bacău, precum şi în afara acestuia, tocmai datorită calificărilor care corespund aspiraţiilor acestora.

Prin înfiinţarea noilor Şcoli de Arte şi Meserii în judeţul Bacău, populaţia şcolară din mediul rural este inclusă deja într-o formă de învăţământ în mediul urban, la una din aceste şcoli din apropierea locuinţei lor, datorită situaţiilor materiale precare cu care se confruntă. Prin desfiinţarea centrelor de plasament şi a centrelor şcolare, elevii cu nevoi speciale se îndreaptă şi spre şcoala noastră, găsind înţelegere şi sprijin atât la cadrele didactice cât şi la consilierul cu programe şi proiecte educative al şcolii .Performanţa şcolii noastre constă în atragerea populaţiei şcolare din mediul rural, prin introducerea de noi specializări, adaptate la cerinţele actuale ale pieţii muncii.(Anexa 11,12)

2.1.3.PIAŢA MUNCII

Realizarea unei analize a raportului şomaj-număr de angajaţi pentru perioada 2006-2008 a oferit următoarele rezultate: dinamica încă pozitivă a ocupaţiilor relevante pentru profilul servicii cu tendinţă de scădere a locurilor de muncă dar şi a numărului de şomeri la nivel regional. Profilul se bucură de o balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri în majoritatea judeţelor cu excepţia judeţelor Bacău şi Botoşani. Profilul tehnic a înregistrat creşteri la numărul de şomeri în special proaspăt absolvenţi şi uşoare scăderi ale locurilor muncă vacante, balanţa locuri de muncă-şomeri fiind în continuare deficitară în majoritatea judeţelor.

Prospectând piaţa forţei de muncă, analizând rapoartele AJOFM şi tendinţele de dezvoltare a judeţului Bacău până în 2013, am constatat că numărul locurilor de muncă în domeniul automatizărilor şi electronicii digitale, faţă de celelalte domenii, se menţine aproximativ constant (electrotehnică: 1,6 în 2004 – 1,7, în 2013; electronică: 9,5 în 2004 – 11,3, în 2013), drept care proiectul planului de şcolarizare a fost întocmit ţinând cont de aceste cereri. Astfel, ne-am propus clase din domeniul electronicii şi automatizărilor, telecomunicaţiilor, telematicii, tehnicii de calcul, activităţilor economice şi poştale pentru învăţământ de zi şi frecvenţă redusă. Specificăm că mare parte din absolvenţii noştri au fost angajaţi în societăţile cu care şcoala a încheiat contracte de colaborare şi parteneriate, având în vedere faptul că elevii noştri şi-au desăvârşit abilităţi specifice, dovedind competenţe conform Standardelor de Pregătire Profesională. O perspectivă în acest sens este crearea Parcului Naţional Industrial de la Hemeiuşi care, în viitorul apropiat, va asigura locuri de muncă pentru elevii absolvenţi ai specializărilor tehnician operator tehnică de calcul şi electronist., telematică şi automatizări. Pentru anul şcolar 2009-2010 AJOFM recomandă pentru liceul tehnologic creşterea ratei de tranziţie de la 66% pe ambele rute prin realizarea de clase de seral acolo unde sunt solicitări..

Gradul de satisfacere a locurilor de muncă pe regiune este scăzut (27,54 %) .O îmbunătăţire se observă în domeniul serviciilor (54,03%). Direcţia de Telecomunicaţii Bacău reprezintă centrul de zonă pentru regiunea Nord-est, aceasta prelucrând conexiuni cu reţeaua naţionala şi internaţională.

Analizând datele oferite de AJOFM Bacău şi Synergie cu privire la dinamica locurilor de muncă pe domeniile de formare, perioada 2000-2005 şi în perspectiva 2012-2013, se constată o creştere a ofertelor pentru anumite specializări ( Anexa 9)

2.1.4.Coordonata educaţie si formare

La nivelul judetului Bacău, s-a realizat un sondaj organizat de Colegiul Tehnic de Comunicaţii ,, Nicolae Vasilescu-Karpen” in colaborare cu grupuri scolare ( ,,Letea”, ,,Mangeron”) si colegii

( Economic, Constructii), din care rezulta ca aproximativ 54% din numarul total al absolventilor de clasa a VIII-a opteaza pentru specializarile oferite de şcoala noastră.

In contextul in care Romania are ca scop integrarea in U.E., sistemul de învăţământ profesional si tehnic vizează o serie de obiective care sunt in concordanta cu abordarile europene:

• prelungirea învăţământului obligatoriu la 10 clase;

• respectarea principiilor asigurarii sanselor egale la educatie si formare profesionala precum si consolidare competentelor de baza;.

• asigurarea transparentei calificarilor perntru mobilitate pe piata fortei de munca europeana;.

• asigurarea sanselor in continuarea studiilor prin învăţământ seral, frecventa redusa si scoala postliceala;

• cresterea calitatii actului educational ca baza a succesului insertiei socio-profesionale a absolventilor;

• corelarea ofertei educationale la nevoile de dezvoltare economico-sociala durabila la nivel local, regional si national precum si la interesele si nevoile de educatie si formare ale elevilor.

In industrie, componenta electronica, desi se caracterizeaza printr-o tendinta stationara la nivelul judetului, din analiza facuta de noi reiese o crestere a numarului de cereri de locuri de munca, atat in randul elevilor, absolventi ai Colegiului Tehnic de Comunicaţii cat si in randul adultilor care isi desavarsesc pregatirea profesionala in cadrul programului de formare continua a adulţilor

Reţeaua de învăţământ tehnic – profesional în judeţul Bacău, începând cu anul şcolar 2005-2006, cuprinde următoarele categorii de unităţi şcolare: colegii tehnice, grupuri şcolare, şcoli de arte şi meserii şi clase de SAM în şcoli gimnaziale din mediul rural.

Învăţământul pentru servicii acoperă un procent de 11,4% din planul de şcolarizare al anului 2004-2005. Se prevede o creştere a şcolarizării pentru servicii la 13,5 % în 2011, din care 90 % înseamnă nivelurile 2 şi 3 de calificare, având ca justificare:

➢ nivelul de trai în creştere al populaţiei;

➢ cererea în creştere de servicii.

Până în 2009, ponderea nivelului 3 de calificare va ajunge la 75 %, iar după 2010, la 85 % din numărul de elevi şcolarizati în domeniul tehnic.

2.1.5. Rata de abandon şcolar

Se constată că,de la an la an, rata abandonului scolar creste. Analizând situaţiile create în învăţământul gimnazial şi post-gimnazial, se identifică câteva cauze ale insuccesului şcolar:

• situaţii materiale precare – elevi provenind din medii sociale dezavantajate;

elevi proveniţi din familii dezorganizate sau cu un singur părinte, fără interes pentru formare profesională;

• oferte de lucru atractive valoric, din străinătate;

elevi proveniţi de la sate depărtate de şcoală, cu o navetă greu de realizat în timp;

• lipsa unei consilieri eficiente din partea şcolii în vederea creşterii interesului pentru studiu şi calificare profesională;

• elevi care îşi urmează părinţii, aflaţi la lucru în străinătate;

• anturajul din afara şcolii, care îi atrage spre alte activităţi.

In cadrul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacau, abandonul scolar reprezinta o componenta asupra careia conducerea scolii, Consiliul de Administratie si intreg colectivul de cadre didactice isi indreapta atentia pentru reducerea la minimum a numarului de copii care, din diverse motive (financiare, familii dezorganizate, lipsa interesului), recurg la intreruperea procesului instructiv-educativ. In anul scolar 2007-2008, s-a reusit ca un procent de 45% din numarul copiilor care au incercat sa recurga la abandon scolar au fost determinati sa-si continue studiile.(ANEXA 8)

2.1.6. Cererea de competenţe

Rata de obţinere a calificărilor la finalul învăţământului tehnic profesional

Din analiza numărului elevilor înscrişi la liceul tehnologic pe ruta directă şi ruta progresivă, precum şi la şcoala de arte şi meserii şi an de completare, şi numărul celor care au absolvit o formă de învăţământ tehnic, în ultimii trei ani rezultă o creştere a ratei de calificare la absolvenţii de liceu şi o scădere a acesteia la şcoala profesională. Rezultă că, în judeţul Bacău, ceea ce prezintă interes pentru populaţia şcolară este liceul tehnologic ce asigură nivelul trei de calificare.

Specializări noi adoptate în liceele tehnologice din judeţul Bacău

Din consultarea şcolilor reprezentative din învăţământul tehnic profesional, se constată că la nivelul tuturor celor VIII zone ocupaţionale se au în vedere tendinţele dezvoltării economice identificate la nivel regional. Sub aspectul specializărilor s-a constatat o deschidere a şcolilor către noi calificări., cum ar fi:

➢ tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului (Grup Şcolar Industrial „Letea”)

➢ tehnician hidro – meteorolog (Grup Şcolar de Ecologie şi Protecţia Mediului „Grigore Antipa” Bacău)

➢ tehnician analize produse alimentare (Grup Şcolar Industrial „Letea”, Grup Şcolar de Ecologie şi Protecţia Mediului „Grigore Antipa” Bacău)

➢ lucrător poligraf (Grup Şcolar Industrial „Letea”, Grup Şcolar „Gheorghe Asachi” Oneşti)

➢ tehnician proiectant CAD (Colegiul Tehnic „D. Mangeron” Bacău, Grup Şcolar „Gh. Asachi” Oneşti)

➢ tehnician mecatronist (Colegiul Tehnic „D. Mangeron”, Colegiul Tehnic „P. Poni”)

➢ tehnician operator procesare text imagine (Grup Şcolar „Gh. Asachi” Oneşti)

➢ tehnician operator tehnică de calcul (Colegiul Tehnic C.T. „D. Mangeron”, Grup Şcolar Industrial „Letea” Bacău)

➢ tehnician telematica (Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”)

➢ tehnician automatizari (Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”)

➢ tehnician activităţi financiar-comerciale (Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”)

➢ tehnician operator tehnica de calcul (Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”).

➢ Tehnician instalaţii electrice (Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”).

➢ Coafor stilist- (Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”).

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”, împreuna cu celelalte şcoli, a prezentat o ofertă constantă privind domeniile şi calificările pentru 2007/2008, raportate la anul 2005/2006, îndeosebi în şcolile din rural, unde mobilitatea ofertei este mai redusă datorită numărului mic de elevi din zonă, bazei materiale existente, a imposibilităţii navetei cadrelor didactice calificate.

2.1.7.CONCLUZII GENERALE reliefate din analizele incluse în PRAI, PLAI

Principalele probleme şi obiective ale regiunii şi ale judeţului pot fi rezumate astfel:

* creşterea flexibilităţii sistemului TVET în regiunea N-E

* asigurarea şanselor egale în formarea profesională între mediul urban şi rural în regiunea N –E

* dezvoltarea parteneriatului dintre grupurile şcolare şi agenţii economici pentru îmbunătăţirea formării profesionale

* asigurarea calităţii în sistemul TVET în regiunea N – E

*sprijin pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională

* îmbunătăţirea accesului la informare referitor la sistemul TVET

* reducerea pierderilor de transfer de la clasa a VIII- a la clasa a IX –a de la 1,5% în 2004 la maximum o,5% în 2013

* creşterea până în 2013 cu 19% a numărului de absolvenţi de nivelul 3 din mediul rural, promovând cu prioritate calificări din domeniul servicii şi comerţ şi operatori specialişti maşini şi utilaje agricole

* până în 2013, cel puţin 70% din cadrele didactice din rural antrenate în ÎPT să participe la o formă de instruire ca premisă a îmbunătăţirii calităţii predării, învăţării şi evaluării

* dezvoltarea ofertei de formare cu programe de formare continuă la cererea pieţei şi angajaţilor pentru reducerea presiunii generate de populaţia neocupată aparţinând unor categorii dezavantajate

* consolidarea structurii de formare profesională în judeţul Bacău, în contextul concurenţial al formării profesionale în spaţiul european

Prin urmare, şcolile eligibile în cadrul programelor Phare au stabilit un pachet de măsuri organizatorice care să asigure calitatea:

□ Încheierea de parteneriate şcoală – comunitate, şcoală – agenţi economici, şcoală – parteneri sociali

□ Diversificarea ofertei de curriculum opţional care a permis definirea identităţii şcolilor şi promovarea competitivităţii în rândul acestora

□ Optimizarea planurilor de învăţământ, cu precădere a celui tehnic

□ Adaptarea planului de şcolarizare la piaţa forţei de muncă

□ Elaborarea programelor de reconversie profesională şi formare continuă a adulţilor (postliceală, frecvenţă redusă, CISCO) pe baza unor prognoze referitoare la transformările structurale care se produc

□ Creşterea numărului de elevi care beneficiază de sprijin material

. Analizând graficele şi statisticile elaborate de către comisiile de experţii care au întocmit Programul Regional de Acţiune pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic (2003 – 2013) şi sesizând discrepanţele mari în repartizarea dotărilor pe domenii (ex. industrie-servicii) în judeţul Bacău, putem afirma că nevoile de competenţe previzionate pentru piaţa muncii la nivel local pentru domeniul Servicii certifică adaptarea ofertei noastre educaţionale astfel încât aceasta să răspundă aşteptărilor şi necesităţilor factorilor interesaţi, partenerilor actuali şi potenţiali. Pentru realizarea acestor obiective se prevede pregătirea unor tehnicieni în electronică, poştă şi telecomunicaţii, electromecanici, montatori şi reparatori instalaţii telefonice.

Scopurile educaţionale ale Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu - Karpen” sunt formulate în conformitate cu priorităţile regionale şi locale regăsite în formă manifestă în cerinţele şi nevoile economiei, pieţei muncii şi ale elevilor.

Pentru a determina o informare corectă legată de factorii interesaţi şi aşteptările lor ( parteneri economici, angajatori, directori şi diriginţi din şcolile generale din zona Bacău Nord, AJOFM, ISJ, CLD, Primăria Municipiului Bacău, parteneri educaţionali, elevi şi părinţi), Colegiul Tehnic de Comunicaţii aplică în mod constant chestionare care cuprind întrebări cu privire la orientarea şcolară şi profesională şi organizează consultaţii în care implică activ reprezentanţi ai acestora.

● Obs.: Parteneri consultaţi: 13 parteneri economici angajatori, 223 părinţi ai elevilor şcolii, 10 directori şi 30 de diriginţi din şcolile generale din zona Bacău Nord, AJOFM, ISJ, CLD, Primăria Municipiului Bacău, parteneri educaţionali, ONG-uri.

În urma aplicării chestionarelor şi desfăşurării interviurilor şi discuţiilor, s-a stabilit o lista de aprecieri şi aşteptări care au fost comune tuturor partenerilor.

- încrederea tuturor partenerilor în capacitatea Colegiului Tehnic de Comunicaţii de a oferi elevilor trasee, oportunităţi şi formare de calitate care să asigure tinerilor continuarea studiilor într-o treaptă superioară de învăţământ ( inclusiv universitar) şi/sau integrare socio-profesională imediată după terminarea şcolii ( 100% dintre părinţi au bifat una sau ambele oportunităţi).

Analiza mediului extern şi autoevaluarea şcolii a condus la formularea unor concluzii clare, conform cărora priorităţile în dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, identificate la nivel regional (PRAI ) şi local ( PLAI ), au constituit ţinte strategice pentru şcoala noastră, necesitând asigurarea premiselor pentru dezvoltarea continuă. Au fost identificate noi priorităţi ale şcolii pentru perioada următoare ( 2008-2013), care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de Acţiune al Şcolii.

2.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN

2.2.1.Predarea şi învăţarea

Cerinţele progresului tehnico-economic şi condiţiile concurenţei pe piaţa muncii impun desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate, care să asigure cultura generală şi de specialitate pe fondul căreia să se dezvolte inteligenţa generală şi tehnică şi formarea unei calificari temeinice pentru specializarea aleasă. Un loc aparte în procesul educaţional îl ocupă metoda învăţării centrate pe elev ( Anexa 10)

a. Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru:

Desfasurarea de activitati de identificare a nevoilor si stilurilor individuale de invatare in vederea valorificarii lor in programele de invatare

• competenţele profesionale şi cele sociale: comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică, asumarea responsabilităţilor si creativitatea; (ANEXA 11, 12, 13) derularea programului de identificare şi valorificare a stilului de învăţare „Stilul meu de învăţare” :

✓ etapa identificării a stilurilor de învăţare - chestionar aplicat la 98% din elevii colegiului

✓ etapa valorificării testării – ore formativ-educative desfăşurate pe acesta temă la toate colectivele de elevi

✓ etapa valorificării testării la profesori –exemple de buna practică pe stiluri de învăţare şi metode active de învăţare (20 de profesori beneficiari a schimburilor de experienţă-ore de inter-asistenţă, întâlniri de lucru, la nivelul ariilor curriculare)(ANEXA 14, 15 ŞI 16)

• aplicarea si interpretarea unui chestionar de adaptare scolara la cls a IX-a - pe un esantion de 223 de elevi -, in baza caruia s-au identificat principalele dificultati de adaptare scolara si s-au formulat strategii de ameliorare (ANEXA 13)

• aplicarea si interpretarea unui chestionar de identificare a nevoilor extrascolare (rolul radioului si al internetului in viata adolescentului) – pe un esantion de 40 de elevi (ANEXA 13)

• toti elevii au avut posibilitatea ca in lunile martie si aprilie de a-si exprima optiunile pentru oferta CDS, pe baza carora s-a finalizat si aprobat oferta CDS pe anul 2007-2008 (ANEXA 11)

Adaptarea activitatilor de predare-invatare in vederea promovarii invatarii centrate pe elev si a incluziunii elevilor cu CES

• întocmirea schemelor orare şi a orarului şcolii respectând cerinţele psihopedagogice

• Constituirea Comisiei pentru elevii cu C.E.S., in colaborare cu Centrul de resurse privind CES Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gh. Airinei” din Bucureşti, comisie care a desfăşurat un program de educaţie incluzivă - diseminare privind problematica C.E.S, elaborarea unei proceduri de identificare şi incluziune a elevilor cu CES, elaborarea instrumentelor metodologice specifice procedurii CES (89 profesori beneficiari, identificarea elevilor cu C.E.S. – 3 elevi si formarea a 25 profesori în vederea lucrului individualizat cu aceştia (ANEXE 17÷ 20)

• realizarea bazei de date cu elevii cu nevoi speciale (ANEXE 17÷ 20)derularea programului de identificare şi valorificare a stilului de învăţare „Stilul meu de învăţare” :

(etapa valorificării testării – ore formativ-educative desfăşurate pe acesta temă la toate colectivele de elevi

( etapa valorificării testării la profesori –exemple de buna practică pe stiluri de învăţare şi metode active de învăţare (20 de profesori beneficiari a schimburilor de experienţă-ore de inter-asistenţă, întâlniri de lucru, la nivelul ariilor curriculare) (ANEXA 12,13, 14, 15, 16, ANEXE 17÷ 20)

Desfasurarea de activităţi de inovaţie în domeniul didactic in vederea derularii de programe de invatare de calitate:

• elaborarea, la nivelul catedrelor, a unor seturi de teste de evaluare standardizate, adaptate pe niveluri de dificultate;

• utilizarea de metode moderne de predare-învăţare si evaluare: portofoliu, proiect, referat, studiu de caz, d-bate, metoda mozaic, metoda horscopului, metoda ciorchinelui, metoda cubului, metoda Sinelg, metoda palariilor ganditoare etc. (ANEXA 12,13)

• utilizarea sistemului AEL cu lectii SIVECO si lectii proprii -116 lecţii desfăşurate în laboratorul A.E.L de către 19 profesori, dintre care 5 au creat lecţii proprii (ANEXA 21)

• desfăşurarea de activităţi interdisciplinare utilizând metode active, ca de exemplu: “Metode participativ-active în studiul textului literar”, activitate în care au fost folosite jocuri de analiza si creatie, secvente de auditie şi comparare intre muzica si text, cu participarea profesorului de limba romana şi a profesorului de muzica si desen, “Drumul apei în poezia lui Eminescu” cu participarea profesorului de limba română şi geografie, aplicarea unui curs optional de tip transdisciplinar, ,,Relatii interumane”, cu participarea profesorului de romana si a profesorului psihopedagog, „Mişcarea ecumenică în contextul integrării europene– perspective şi controverse” la nivelul ariei curriculare „Om şi societate”, Sesiunea judeţeană de comunicări şi referate „Interferenţe ale educaţiei tehnologice şi culturale în viziunea europeană”, „Zilele Şcolii” – manifestare amplă cu caracter festiv şi instructiv-educativ, realizarea monografiei şcolii „ Arc peste timp”, relizarea de filme documentare, ,,Renaşterea mitului”.

• aplicarea si interpretarea unui chestionar de evaluare a cadrelor didactice si a unitatii scolare de catre elevii colegiului nostru (pe un esantion de 120 de elevi, selectati din fiecare nivel scolar), cu rezultate ce au evidentiat faptul ca : 78,32% dintre elevi vad procesul instructiv-educativ ca fiind unul de calitate (14,16% au acordat calificativul „excelent”, 25% calificativul „foarte bine” si 39, 16% calificativul „bine” (ANEXA 22) iar profesorii desfasoara acivitati didactice de calitate (ANEXA 23 ,24)

Elaborarea si derularea de programe de invatare formativa

• lărgirea domeniului ocupaţional prin derularea de activiţăţi cu caracter educativ : cercuri scolare, activitati vizand formarea spiritului civic si voluntar, activitati de prevenire si combatere a comportamentului de risc, activitati de informare privind integrarea europeana, activitati in afara scolii (vizite, excursii, vizionari spectacole), concursuri inter-licee, elaborarea revistelor şcolii „Universul Comunicatiilor” , „Ghidul bobocului” şi „Revista absolventului” . (ANEXA 12, 15)

• constituirea si functionarea Consiliului elevilor, conform regulamentului in vigoare si a diagramelor actiunilor propuse la inceputul anului scolar 2006-2007 (ANEXA 25,26)

2.2.2. Materiale şi resurse didactice

Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru:

Dezvoltarea bazei didactico-materiale pentru a oferi sprijin elevilor, in functie de diferitele lor nevoi individuale

• implementarea proiectului de eficientizare a spatiului scolar prin infiintarea de noi cabinete si laboratoare scolare (cabinete de cultura generala – 1 cabinet al ariei curriculare „Limba si comunicare”,1 cabinet al ariei curriculare „Om si societate”, 1 laborator profil servicii, „Estetica si igiena corpului omenesc”), reabilitarea si dotarea laboratoarelor de cultura generala (1 laborator de fizica  si 1 laborator de chimie), a laboratoarelor si atelierelor de specialitate deja existente (laboratoare profil tehnic – 1 laborator de telecomunicatii, 1 laborator RTV-Betania, 1 laborator de electronica analogica si digitala, 1 laborator de masurari electronice, 1 laborator de electrotehnica, 3 laboratoare de informatica, 1 laborator AEL si 4 ateliere pentru desfasurarea practicii scolare)

• dezvoltarea bazei materiale a centrelor de resurse ale ariilor curriculare : dotarea cu calculatoare si copiatoare multifunctionale, cu materiale şi instrumente didactice, in vederea desfasurarii eficiente a pregatirii profesionale

• realizarea de proiecte educationale cu elevii anilor terminali si a celor cu posibilitati deosebite, care au fost introduse ca material didactic pentru laboratoare

Adaptarea bazei didactico-materiale în scopul utilizării acesteia in functie de nevoile manifestate de elevi

• elaborarea, la nivelul catedrelor, a unor seturi de teste de evaluare standardizate, adaptate pe niveluri de dificultate

• derularea de parteneriate cu agenţi economici ce pot sprijini şcoala cu diferite echipamente sau pot contribui la recondiţionarea celor existente; (anexa 2)

• utilizarea fondurilor extrabugetare pentru achiziţionarea de noi echipamente şi aparatură necesare în laboratoare şi ateliere;

• elaborarea de proiecte în vederea accesării fondurilor oferite de către Comunitatea Europeană pentru dezvoltarea bazei materiale care să asigure dobândirea de competenţe şi abilităţi practice de către elevi.

• utilizarea eficienta a video-proiectorului, a sistemului AEL si a retelei de calculatoare a colegiului in vederea desfasurarii unui proces instructiv-educativ de calitate

• suplimentarea laboratoarelor si a atelierelor de specialitate cu echipamente specifice pentru obţinerea performanţelor, conform standardelor

2.2.3. Rezultatele elevilor

Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru:

Implicarea elevilor in obtinerea feed-back-ului si evaluarea propriului progres scolar

• elaborarea, aplicarea si centralizarea-valorificarea unui chestionar complex de evaluare a scolii aplicat pe un esantion reprezentativ(6 clase monitorizate- aprox. 130 de elevi) privind diverse aspecte ale procesului instructiv-educativ: dotare, atitudinea scolii fata de elevi si fata de parinti, calitatea procesului instructiv-educativ, eficienta evaluarii etc

• elaborarea si completarea periodica a unei fise de observare a progresului scolar care a devenit un instrument eficient de evaluare, autoevaluare si stabilire a punctelor tari si a celor slabe in parcursul scolar al elevului pe discipline

• Eficientizarea metodelor şi instrumentelor moderne de învăţare prin folosirea în evaluarea formativă a procedurilor de autoevaluare, autoapreciere şi automotivare, în rândul elevilor

• organizarea de pretestari interne la disciplinele cuprinse in examenele finale (romana, matematica, disciplinele de specialitate) si a pretestarilor oficiale, in urma carora s-au desfasurat activitati de feedback si imbunatatire a parcursului scolar

• elaborarea si implementarea graficului si a programelor (inclusiv a planificarilor) orelor de consultatii ale profesorilor de cultura generala si de specialitate pentru examenul de sfarsit de ciclu şi pentru elevii cuprinşi în programe individualizate

• elaborarea si implementarea graficului orelor de consultatii ale indrumatorilor de proiect pentru clasele a XI-a, an de completare si a XII-a, liceu tehnologic in vederea sustinerii proiectelor de atestare a competentelor profesionale.

Elaborarea si implementarea programelor de imbunatatire si valorificare a nivelului de pregatire scolara

- diagnosticarea, in urma feedback-ului permanent realizat prin diverse metode( chestionare, evaluare initiala, sumativa, portofoliu, autoevaluare), a nivelului de pregatire scolara si profesionala a elevilor cuprinsi in programele de invatare propuse de scoala

- elaborarea si implementarea unor programe de imbunatatire pentru elevii ce inregistreaza un nivel scazut al performantelor sau sincope in pregatirea de baza sau de specialitate din motive obiective sau subiective( corigenti, nivel scazut de adaptare, nivel scazut al motivatiei scolare, probleme de sanatate, CES, probleme familiale, naveta etc) (anexa-program individualizat de imbunatatire)

- elaborarea si implementarea unor programe de valorificare a potentialului ridicat pentru elevii ce inregistreaza rezultate foarte bune in diverse programe de invatare propuse in scoala( pregatire intensiva pentru olimpiade la disciplinele de cultura generala si la cele tehnice, costituirea unui cerc de electronica, a unui cerc de literatura-in lucru-, functionarea unui club de teatru, a unui club sportiv-in lucru-, a unui cerc de informatica etc)

Incurajarea elevilor in asumarea responsabilitatii pentru propriul progres, succes si certificare scolara

- analizarea situaţia la învăţătură pe parcursul anului şcolar 2007-2008, activitate din care au reiesit urmatoarele concluzii:

• procentul de promovabilitate la sfarsit de an scolar, pe ani si niveluri de studiu, se situează la valoarea de 92,7%: din 1742 de elevi, 1641 au fost declaraţi promovaţi;(ANEXE 27- 31)

• elevii cu situaţii şcolare neîncheiate sunt în număr foarte mic, ceea ce denotă preocupare din partea acestora, seriozitate şi responsabilitate pentru actul didactic;

• situaţia elevilor corigenţi constituie una dintre preocuparile majore ale scolii dar apreciem că una dintre cauzele care conduc spre această conjunctura este starea materială precară a familiilor din care provin aceşti elevi si mediul social, de multe ori, nefavorabil.

• fiind preocupaţi în mod continuu de situaţia socio-profesională a elevilor şi după absolvire, deţinem date concrete privind realizările şi împlinirile acestora. Astfel, despre promoţia 2008, putem spune că, dintr-un număr de 275 de absolvenţi, 97 sunt studenţi si cursanti in scoli postliceale, încadraţi pe piata muncii, 91( din care 32 intr-un domeniu conex specializarii in care s-au pregatit in scoala), plecaţi în străinătate, 32, în şomaj, 11 şi alte situaţii, 15.

• procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat este de 72,4% in anul scolar 2007 – 2008 • 100% din elevii de clasa a XII-a liceu, inscrisi la examenul de certificare a competenţelor profesionale, au promovat acest examen

•100% din elevii de clasa a X-a SAM, inscrisi la examenul de certificare a competenţelor profesionale, au promovat acest examen

• concretizarea rezultatelor foarte bune a constat in acordarea a 26 burse de studiu, a 3 burse de merit si o bursa de excelenta acordata de Consiliul local

• popularizarea si recompensarea rezultatelor la olimpiadele si concursurile scolare( ANEXA 6)

• popularizarea si recompensarea rezultatelor obtinute in activitatile extrascolare

2.2.4. Consilierea şi orientarea profesionala oferita elevilor

Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru:

Atragerea elevilor de clasa a VIII-a si realizarea planului de şcolarizare propus:

• elaborarea ofertei educaţionale ţinând cont de concluziile din Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Tehnic şi Profesional şi Planul Local de Acţiune;

• derularea unui program de marketing educational in perioada 20.04.2008 -1.06.2008, desfasurat în 2 mari etape (5-7.02.2008 – „Saptamana portilor deschise”-, prezentari ale ofertei educationale in scolile gimnaziale-target) , avand ca beneficiari directi 20 şcoli generale - target şi un număr estimativ de 1500 de elevi de clasa a VIII-a din judeţul Bacău , program care a vizat promovarea unei imagini competitive a colegiului şi prezentarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2008 -2009 ( ANEXA 33, 12, 13, 34, 35)

Oferirea de sprijin, consiliere si orientare vocationala

• Prin programele educative, cele de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, 92% din elevii colegiului au primit sprijin pentru căutarea, înţelegerea şi asimilarea de informaţii (accesul la programele educative desfăşurate în şcoală şi în afara ei, informaţii pe diverse teme şi probleme ridicate de elevi, informaţii OSP) conform nevoilor lor (ANEXA 13)

• derularea activitatilor educative ale unitatii şcolare, desfasurate conform obiectivelor stabilite prin Planul Managerial Educativ şi cel al Comisiei Dirigintilor, in funcţie de direcţiile educative sugerate de către inspectorul de specialitate, dar şi de problemele specifice scolii; (ANEXA 15, 36); monitorizarea periodica a continutului documentatiei pentru orele de consiliere si orientare, cat si a activitatilor educative derulate in aceste ore prin asistente realizate de consilierul cu programe si proiecte educative şi şeful Comisiei diriginţilor (ANEXA 13)

• iniţierea, organizarea şi desfasurarea activitatilor educative extracurriculare ce vin in completarea activitatilor desfasurate in cadrul ariei curriculare “Consiliere şi orientare”, conforme cu Planul Managerial Educativ 2006-2007 (ANEXA 14,15,16 )

• derularea programului de consiliere si orientare şcolară şi profesională “Viitorul meu începe azi” (activitati de cabinet in care au fost aplicate baterii de teste OSP, s-au consultat profilele ocupationale si s-au purtat discutii pe linia OSP; popularizarea prin afise afişe publicitare a activităţilor OSP; realizarea unei statistici şi interpretatari la chestionarul privind atitudinea faţă de muncă şi valorile muncii aplicat pe un eşantion de 92 elevi de la clasele a X-a liceu; relizarea unei statistici şi interpretari la chestionarul privind intenţiile de încadrare şcolară sau profesională a elevilor de nivel I şi II S.A.M aplicat pe un eşantion de 84 elevi; activităţi desfăşurate în colaborare cu A.J.O.F.M (3), Universitatea A.I.Cuza Iaşi (1), Universitatea Bacău (1), Universitatea G.Bacovia Bacău (1), Universitatea Spiru Haret Bacău(1), F.E.G. (1) Oficiul de informare-recrutare Bacău pentru instituţiile învăţământ MAPN (1) , agenţii economici „Unitape Prod S.R.L.”(1) şi „A&A electronics”(1), distribuirea de pliante informative privind oferta instituţiilor şcolare ofertante) (ANEXA 13)

• desfasurarea activitatilor manageriale in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala pe piata muncii desfasurate conform obiectivelor stabilite in PAS 2007- 2013:

- Iniţierea de proiecte europene şi programe finanţate de Comunitatea Europeană:

"Construire son parcours d'orientation" 2005-2008 (Proiectul vizeaza compararea sistemelor de invatamint , gasirea mijloacelor si instrumentelor utile in orientarea si insertia profesionala a elevilor.)

„ Enable the learner to be responsible for is own learning” (2007-2008– bursa individuala de formare continua, Beneficiar ; profesor Mocanu Cosmina, locul de desfasurare : Portsmouth, Anglia).

,, Competenţe profesionale în domeniul comunicaţiilor „ (2006 – 2007 - Parteneri: Colegiul Tehnic de Comunicatii « N.V.Karpen », Avantages – Portsmouth , Marea Britanie; Association CEI Club des 4 vents - Paris, Franta

- Realizarea de intalniri dintre echipa mangeriala şi reprezentaţi ai AJOFM şi Synergie, dar şi cu partenerii noştri sociali şi economici, fapt ce a permis optimizarea actului decizional în ceea ce priveşte elaborarea Planului de Şcolarizare (Romtelecom, Compania „Poşta Română”, Astral Telecom, U.P.C., S.C. A-E Electronics S.A., Electrica Moldova, Cooperativa Munca si Arta etc.(ANEXA 2)

- Realizarea unor periodice studii de informare cu privire la integrarea elevilor absolvenţi (de clasa a X-a şi clasa a XII-a) în câmpul muncii sau în urmatoarele niveluri de şcolarizare (nivelul şcolar obligatoriu, postobligatoriu şi nivelul şcolar universitar).

e. Calificari si curriculum

Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru:

Identificarea si adaptarea calificarilor unitatii scolare la nevoile beneficiarilor scolii (elevi, agenti economici) si la cerintele externe

• consultarea agentilor economici de profil cu privire la necesitatile proprii identificate in activitatea curenta si la trendul pietii muncii – prin sesiuni de informare si stabilire de prioritati comune

• elaborarea si aplicarea de chestionare elevilor de clasa a VIII-a si a X-a, si parintilor acestora cu privire la succesul calificarilor si specializarilor si la asteptarile acestora

Elaborarea, adaptarea si imbogatirea curriculum-ului pentru a raspunde cerintelor identificate la nivelul agentilor economici, al comunitatii locale si al elevilor

• desfasurarea unui program de informare si consultare a elevilor in vederea elaborarii si implementarii CDS-urilor (ANEXA 11)

• desfasurarea unui program de informare si consultare a agentilor economici parteneri in vederea elaborarii si implementarii CDL-urilor (ANEXA 11)

• elaborarea de convenţii de colaborare şi protocoale între şcoala noastră şi agenţii economici în vederea elaborării în parteneriat a CDL-ului şi derulării instruirii practice a elevilor în condiţii similare cu cele de pe piaţa muncii

Evaluarea sumativa a rezultatelor implementarii curriculei si a succesului calificarilor pe piata muncii in vederea optimizarii viitoare a acestora

• derularea unui program de stabilire a gradului de insertie socio-profesionala a absolventilor de liceu si SAM in domeniul specializarii sau calificarii dobandite

• aplicarea de chestionare agentilor economici parteneri cu privire la eficienta aplicarii CDL-ului si a parcurgerii stagiilor de practica

Respectând priorităţile din Planul Regional de Acţiuni pentru Dezvoltarea Învăţământului Tehnic şi Profesional, cererea pe piaţa forţei de muncă, tradiţia şcolii, opţiunile elevilor, dotarea tehnico-materială, resursele umane existente în anul şcolar 2007 – 2008 funcţionează următoarele clase, grupate pe niveluri de calificare

2.2.6. Resurse umane si fizice

Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru:

Inscrierea elevilor in clase, conform planului de scolarizare propus si aprobat

• Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău şcolarizează, în prezent, un număr de 1725 de elevi repartizaţi în 62 de clase.

Asigurarea furnizarii si evaluarii programelor de invatare de catre un personal calificat si competent

Numărul total de cadre didactice de care dispune şcoala este de 97, dintre care 64 sunt cadre titulare, 21 suplinitori-cadre calificate, 33 sunt profesori de cultura generala, 26 ingineri, 2 subingineri si 6 maiştri instructori, 18 personal didactic auxiliar, şi 25 personal nedidactic.

- cadre didactice înscrise la doctorat – 3

- cadre didactice cu masterat sau înscrise la masterat - 15

- cadre didactice cu grad didactic I-34

- cadre didactice cu grad didactic II -12

- cadre didactice cu examen de definivat – 21

-debutanţi -12

- număr profesori metodişti – 12

- de cultură generală – 9

- de specialitate – 3

- număr de profesori autori de programe şcolare în programul de reformă – 5

- număr de profesori formatori naţionali/ regionali – 3

- număr de profesori care au participat la cursuri de perfecţionare sau postuniversitare – 16

Dezvoltarea personală şi formarea continuă

a personalului didactic si nedidactic:

• Sesiuni de formare SPP, curricula si auxiliare curriculare (6 profesori realizatori de SPP si curricula, 5 profesori realizatori de auxiliare curriculare)

• Sesiune – training diriginti (62 de diriginti beneficiari, debutanti si cu experienta)

• 2 formatori locali pentru aria curriculara „Consiliere si orientare”

• desfasurarea de activitati de mentorat prin care cadrele didactice tinere sa constientizeze importanţa formării continue şi a obţinerii gradelor didactice (numar inspectii de definitivat, de grad si numar de persoane perfectionate in 2007-2008)

• mediatizarea cursurilor de formare organizate de către Casa Corpului Didactic sau alte instituţii de învăţământ superior;

• crearea oportunităţilor de participare a corpului profesoral la programele de formare interne şi internaţionale ( burse Comenius etc.); (ANEXA 37)

Asigurarea unui mediu de invatare eficace, care sa asigure conditii optime desfasurarii unui proces de invatare de calitate

Structura materiala a scolii:

✓ 31 săli de clasă in 2 corpuri de cladire, renovate, dotate cu mobilier specific, luminate corect;

✓ 4 cabinete si laboratoare de cultura generala, după cum urmează:

• Limba şi comunicare, dotat cu: planşe, bibliotecă cu cărţi, colecţie de discuri şi casete, colecţii periodice, reviste, ziare, broşuri, calculator, copiator multifunctional, videoproiector, radio-casetofon cu CD-player, televizor, white-board;

• Chimie, dotat cu: planşe, panouri sinoptice, modele atomice, vitrine, mostre, echipament experimental si manuale de utilizare si referate, 12 puncte de lucru, calculator, copiator multifunctional;

• Om si societate, dotat cu: planşe, colecţii de atlase, colecţii de hărti, calculator, copiator multifunctional;

• Fizica, dotat cu: planşe, modele matematice si fizice, echipament experimental si 6 puncte de lucru, truse de corpuri geometrice, vitrine, calculator;

✓ 10 laboratoare, după cum urmează:

• 7 laboratoare specializate dotate cu aparatură specifică şi mobilier adecvat

- 1 laborator RTV, dotat cu 9 calculatoare si cu periferice de ultima generatie, cu programe specializate si conectate la internet, 8 platforme multifuncţionale însoţite de manuale de utilizare şi referate

- 1 laborator multifuncţional de electronică analogica si digitala, dotat cu 11 calculatoare si cu periferice de ultima generatie, cu programe specializatesi conectate la internet, 11 puncte de lucru însoţite de manuale de utilizare şi referate

- 1 laborator de măsurări electronice cu 7 puncte de lucru însoţite de manuale de utilizare şi referate si 11 calculatoare de ultima generatie, conectate la internet

- 1 laborator de telecomunicaţii cu 7 puncte de lucru însoţite de manuale de utilizare şi referate si 11 calculatoare de ultima generatie, conectate la internet

- 1 laborator de electrotehnica cu 7 puncte de lucru însoţite de manuale de utilizare şi referate si 11 calculatoare de ultima generatie, conectate la internet

- 1 laborator de estetica si igiena corpului omenesc, dotat cu: planşe, vitrine, echipament complet pentru un salon de infrumusetare (cf. Proiectului de finantare aplicat si aprobat la Asociatia Betania);

- 1 laborator eLearning, dotat cu : 26 de calculatoare de ultima generatie, conectate la internet, 3 puncte de lucru pentru simularea defectelor sistemelor de calcul si pentru realizarea unei retele virtuale, o baza de date cu soft-uri educationale

• 4 laboratoare de informatică dotate cu 67 de calculatoare de ultima generatie, folosite pentru dezvoltarea competentelor elevilor in utilizarea urmatoarelor aplicatii: Windows XP Professional, Microsoft Office, Corel Draw, Visual Fox, C++

• 1 cabinet pentru activităţi poştale şi economice

✓ 4 ateliere de practică, după cum urmează:

• 3 ateliere de electronică şi telecomunicaţii dotate cu echipamente specifice şi conectate la internet

• 1 atelier de electrotehnică dotat cu echipamente specifice

✓ reţea complexă de calculatoare la care sunt conectate 150 calculatoare cu 3 servere

✓ 1 sala de sport renovată în 2005 şi terenuri aferente pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică şi sport (panouri baschet, saltele gimnastică, lăzi pentru sărituri, scări fixe, , panouri de baschet cu coşuri, bănci pentru gimnastică, mingi etc)

✓ Teren de sport reabilitat

✓ 1 cantina modernă, dotată cu toate utilajele necesare procesului de preparare şi servire a mesei pentru 150 persoane pe serie;

✓ 1 cabinet medical dotat si renovat;

✓ 1 cămin cu 4 nivele, cu 300 de locuri disponibile

✓ 1 biblioteca dotată cu sală de lectură şi peste 40000 volume, în curs de transformare în Centru de Informare şi Documentare.

2.2.7. Parteneriate si colaborări

Includerea Colegiului Tehnic de Comunicaţii ,,Nicolae Vasilescu – Karpen” printre celelalte

unităţi şcolare asistate prin Phare TVET, reprezintă un garant al calităţii, dar şi al existenţei posibilităţilor de perfecţionare şi adaptare deschise pe linia proiectelor de integrare europeană. Mai mult decât atât, avem privilegiul de a ne afla printre cei care colaborează cu formatorii IMC Consulting, d-l Thomas Kinch răspunzând deosebit de concludent nevoii noastre de informare prin furnizarea datelor, a materialelor extrem de importante pentru îmbunătăţirea activităţii noastre de proiectare, elaborare şi implementare a PAS – ului.

Totadată, şcoala noastră a devenit începând cu anul şcolar 2006, Academie Regională CISCO,

formatoare de instructori pentru modulele ITEsential and orientation.

Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru:

Elaborarea si derularea de parteneriate si colaborari cu părinţii

• organizarea lectoratelor cu părinţii;

• elaborarea de strategii de atragere a părinţilor în activităţile de igienizare a sălilor de clasă, de îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale a şcolii si de reducere a absenteismului, a abandonului şcolar şi creşterea performanţei şcolare – parteneriate cu parintii si constituirea Comitetului de parinti

Elaborarea si derularea de parteneriate si colaborari cu comunitatea locala

• Derularea de parteneriate cu Agenţia de Dezvoltare Regională, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Synergie, Camera de Comerţ şi Industrie şi autorităţi locale (Prefectura, Consiliul Local, Primăria etc.), Politia Municipală, Direcţia Judeţeană de Sănătate, Tearul G.Bacovia, Casa de Cultura „Vasile Alecsandri” Bacau, Clubul de dans modern „Fiesta”, ONG-uri – Betania si Fundatia de Sprijin Comunitar, Asociaţia de Integrare Europeană ,,Repere”, ProDemocraţia, Asociaţia Naţională Antidrog, filiala Bacău (ANEXA 2), concretizate in: derularea de proiecte educative, dezvoltarea bazei didactico-materiale a scolii, acordarea de burse guvernamentale, sociale, medicale, excelenta etc.

Elaborarea si derularea de parteneriate si colaborari cu agenţii economici

Între Colegiul N.V.Karpen şi agenţii economici există o permanentă colaborare care se materializează în mai multe direcţii.

• Desfăşurarea pregătirii tehnologice;

• Consultanţă de specialitate în vederea întreţinerii echipamentelor;

• Elaborarea de curriculum in dezvoltare locală (CDL)

Unitatea şcolară a încheiat convenţii de colaborare cu numeroşi agenţi economici, care îşi aduc contribuţia nu numai la pregătirea practică a elevilor noştri, dar intervin şi în cadrul curriculei pentru a asigura o pregătire de specialitate conform nevoilor pieţii. (ANEXA 2)

Elaborarea si derularea de parteneriate si colaborari cu instituţii de învăţământ superior

Colegiul N.V.Karpen colaborează în diverse domenii cu Universitatea Bacau. Direcţiile de colaborare stabilite prin protocol sunt următoarele:

- Formarea continuă a personalului didactic şi auxiliar;

- Acordarea de asistenţă de specialitate de către cadrele universitare;

- Acordarea de asistenţă de către cadrele universitare în vederea pregătirii elevilor pentru olimpiadele interdiscipilnare;

- Elaborarea de programe şcolare pentru CDŞ;

- Organizarea de sesiuni de informare privind oferta educationala a facultatilor de profil

Elaborarea si derularea de parteneriate si colaborari cu instituţii de învăţământ din tarile uniunii europene

"Construire son parcours d'orientation" 2005-2008 (Proiectul vizeaza compararea sistemelor de invatamint , gasirea mijloacelor si instrumentelor utile in orientarea si insertia profesionala a elevilor.)

„ Enable the learner to be responsible for is own learning” (2007-2008– bursa individuala de formare continua, Beneficiar ; profesor Mocanu Cosmina, locul de desfasurare : Portsmouth, Anglia).

,, Competenţe profesionale în domeniul comunicaţiilor „ (2006 – 2007 - Parteneri: Colegiul Tehnic de Comunicatii « N.V.Karpen », Avantages – Portsmouth , Marea Britanie; Association CEI Club des 4 vents - Paris, Franta

proiect PLANUL DE ŞCOLARIZARE pentru anul 2009-2010

1. A. lICEU RUTĂ DIRECTĂ

profil tehnic

1. tEHNICIAN tELECOMUNICAŢII – 2 CLASă

2. tEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL - 2 CLASe

3. TEHNICIAN in automatizari - 2 CLASĂ

profil servicii

4. TEHNICIAN ACTIVITĂŢI DE POŞTĂ - 1 CLASĂ

5. TEHNICIAN ACTIVITĂŢI ECONOMICE - 1 clasa

6. Coafor stilist - 1 CLASe

profil real

6. matematică - informatică -1 clase

b. lICEU RUTĂ PROGRESIVĂ

1. cOAFOR-STILIST-XII - 1 clasa

2. ABSOLVENŢII S.A.M. ( NIVELUL 1 DE CALIFICARE) –an de completare

domeniul electronică automatizări

1. electronist reţele de tc - 1 clasĂ

DOMENIUL ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC

2. FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST - 1 CLASĂ

3. INVATAMANT POSTLICEAL

- maistri electricieni centrale, statii si retele electrice

- Tehnician activitati de secretariat

- Stilist

3. învăţamânt liceal cu frecvenţă redusă –Profil Tehnic-Cls a IX a

1. TEHNICIAN DE TELECOMUNICAŢII XI - 1 CLASĂ

2. tehnician operator tehnică de calcul - 1 clasE

Analiza portofoliului de produse

Segmentul de piaţă

Având în vedere complexitatea domeniilor de pregătire, se remarcă o selectare deosebită pentru calificările de nivel trei, ruta directă:

| |Stea (Star) |Copii problemă |

|M | |( problem child) |

| |Calificări: | |

| |Niv. 3 |Calificări: |

| |Tehnician operator tehnică de calcul |Niv. 1 |

| |Tehnician automatizări |Lucrător electronică şi automatizări |

| |Tehnician operator telematică |Lucrător în estetica şi igiena corpului |

| |Coafor stilist |omenesc |

| | |Niv. 2 |

| | |Electronist aparate şi echipamente |

| | |radio TV |

| | | |

| |Vaca de muls (cash cow) |Câine (dog) |

|m | | |

| |Calificări: |Calificări: |

| |Nivel 3 | |

| |Tehnician telecomunicaţii |Niv. 3 |

| |Tehnician electronist | |

| |Tehnician instalaţii electrice |Tehnician activităţi poştă |

| |Tehnician activităţi economice | |

| | | |

| |Nivel 2 | |

| |1. Electronist aparate şi echipamente de | |

| |automatizare | |

| |2. Electronist reţele de telecomunicaţii | |

| |3. Coafor, frizer, manichiură, pedichiură | |

Analiza SWOT a mediului intern si extern

|S ( puncte tari ) |W ( puncte slabe ) |

|Calitatea procesului de predare-invatare |Calitatea procesului de predare-invatare |

|- aplicarea metodelor moderne de invatare-evaluare prin formarea cadrelor |-Inerţia la schimbare a factorului uman implicat în procesul de reforma |

|didactice in spiritul invatarii centrate pe elev si scoala incluziva |educationala |

|-Experienţa cadrelor didactice în proiectarea didactică, management |-Insuficienta particularizare a metodelor de predare - invatare la nevoile |

|educaţional şi derulari de programe de invatare si educative (locale, |speciale ale elevilor cu CES |

|nationale si internationale) |-Insuficienta utilizare a metode de evaluare alternativa de catre anumite |

|- Implicarea unui număr mare de cadre didactice în aplicarea şi dezvoltarea|cadre didactice |

|managementului educaţional şi a programelor formative |-Putine activitati de perfectionare didactica in randul maistrilor |

|- Experienta cadrelor didactice în utilizarea echipamentelor şi utilajelor |instructori, in concordanta cu noile idealuri ale educatiei si cu |

|din dotarea şcolii |modernizarea rapida si continua a tehnologiei |

| |- Insuficienta dezvoltare a sistemului de evidenţă a progresului elevilor |

|- Experienţa şcolii în programe de invatare naţionale şi internaţionale |pe perioada şcolarizării |

|(Leonardo, Socrates, Phare) | |

|- implicarea unui număr mare de elevi în programe şi activităţi de | |

|cooperare europeană | |

|- acordarea Certificatului de Şcoală Europeană şi a plachetei aniversare |- Insuficienta implicare a întregului corp didactic în derularea |

|Robert Schumann (şcoala este una dintre 50 de şcoli din ţară, selectate de |programelor de învăţare naţionale şi internaţionale |

|Guvernul României), ca recunoaştere a implicării eficiente în programele şi| |

|proiectele europene | |

|-Diversificarea continua si argumentata a activitatilor de invatare | |

|formala, informala, nonformala | |

|- Derularea programului de eficientizare a utilizarii spatiului şi timpului| |

|scolar ce permite desfăşurarea cursurilor numai dimineaţa | |

|- obtinerea calificativului F.B. in urma vizitelor de monitorizare | |

|presupuse de S.N.A.C. | |

| | |

|Materiale şi resurse didactice | |

|-Existenta a 10 laboratoare de specialitate dotate cu echipamente moderne | |

|corespunzatoare, 2 cabinete de cultura generala – om si societate si limba | |

|si comunicare si 2 laboratoare de cultura generala – fizica si chimie | |

|(acestea din urma fiind dotate cu material didactic, echipament | |

|experimental modern, ce pot fi valorificate in punctele de lucru | |

|amenajate) | |

|- Asigurarea pregătirii scolare prin oferirea oportunitatii de valorificare| |

|a IT-ului la toate nivelurile, inclusiv prin acces la soft educaţional AEL | |

|- Mijloace multimedia moderne, introducerea accesului la internet 24h/zi |Materiale şi resurse didactice |

| |-Utilizarea insuficienta a soft-ului educaţional (sistemul AEL) |

|-Existenta unei baze didactice innoite si imbunatatite pentru fiecare |-Valorificarea insuficienta a tehnologiei informatice existente in cadrul |

|catedra |scolii pentru cresterea nivelului calitativ al procesului de invatamant |

|Rezultatele elevilor |- Existenta unui teren de sport ce necesita reabilitari si modernizari |

|- feedback permanent al progresului scolar, instrument eficient de |- radioul nefunctional datorita lipsei unei staţii radio şi echipamente |

|evaluare, autoevaluare si stabilire a punctelor tari si a celor slabe in |specifice moderne |

|parcursul scolar al elevului pe discipline |- Fondul de carte insuficient din dotarea bibliotecii |

|- rezultatele bune obţinute la proba ”F” – la profilul Tehnic, ceea ce | |

|confirmă formarea la elevii noştri a competenţelor şi abilitaţilor | |

|specifice specializării alese | |

|• 100% din elevii de clasa a XII-a liceu, inscrisi la examenul de | |

|certificare a competenţelor profesionale, au promovat acest examen | |

|•100% din elevii de clasa a X-a SAM, inscrisi la examenul de certificare a | |

|competenţelor profesionale, au promovat acest examen |Rezultatele elevilor |

|- Procent BUN de promovare a examenului de bacalaureat |- Lipsa motivatiei invatarii la unii dintre elevi reflectata in medii mici |

| |de promova |

| |-Numar mic de elevi implicati in concursuri si olimpiade scolare la |

|- Derularea optima a programelor de valorificare a potentialului elevilor |disciplinele de cultura generala si tehnice |

|buni si foarte buni prin constituirea de cercuri si cluburi pe diverse |- Insuficienta implicare a elevilor în constituirea şi funcţionarea unor |

|domenii |cluburi şi cercuri pe diverse domenii |

| | |

|- Rezultate bune şi foarte bune la olimpiade şi concursuri şcolare tehnice | |

|- Rezultate bune şi foarte bune la concursurile extrascolare | |

|-1 elev bursa de excelenta de la consiliul local | |

| | |

|Consilierea şi orientarea profesionala oferita elevilor | |

|-existenta cabinetului de consiliere psihopedagogica (care are in sfera sa | |

|de activitate si orientarea scolara si profesionala a elevilor) | |

|- preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii in randul | |

|potentialilor beneficiari a programelor noastre de invatare (elevii de | |

|clasa VIII-a) | |

|- derularea de activitati cu caracter OSP (in mod special la clasele | |

|terminale) | |

|-preocupare pentru urmarirea traseului educa-tional si profesional a | |

|elevilor absolventi ai colegiului nostru | |

| | |

|Calificari si curriculum |Consilierea şi orientarea profesionala oferita elevilor |

|-Şcoală cu tradiţie in domeniul telecomunicatii în zonă şi în judeţele |- Preocupari insuficient corelate intr-un program unitar in ceea ce |

|limitrofe |priveste pregatirea elevilor pentru cariera |

|-Oferta educaţională a şcolii e adaptată nevoilor de formare ale elevilor |- Pastrarea doar a unei legaturi cu caracter informativ privind traseul |

|- Discipline opţionale pentru toate nivelurile |socio-profesional al absolventilor colegiului |

|- Punerea in aplicare a curriculei pentru cursurile de formare pentru | |

|adulti, prin infiintarea claselor de învăţământ liceal cu frecventa redusa | |

| | |

|Resurse umane si fizice | |

|- Încadrarea în proporţie majoritară cu personal didactic calificat | |

|- Interesul personalului didactic pentru formare continuă | |

|- existenta a 9 cadre didactice formate în elaborarea de curriculum, | |

|standarde de performanta profesionala, auxiliare curriculare prin programul|Calificari si curriculum |

|PHARE VET |- Programă şcolară încărcată ce nu răspunde interesului elevilor şi |

|-Existenta a 2 formatori locali pentru parteneriate/ lucrul cu agentii |cerinţei pieţei forţei de muncă |

|economici, învăţarea centrată pe elev, materiale de învăţare/ elevi cu | |

|nevoi speciale | |

|Existenta a 2 formatori pe aria curriculara „consiliere si orientare” | |

|-Existenta a 12 cadre didactice ce sunt metodişti ai ISJ la diferite | |

|discipline | |

|-Realizarea în procent de 100%, anual, a planului de şcolarizare | |

|- 2 corpuri de cladire complet reabilitate si aduse la standarde europene |Resurse umane si fizice |

|de desfasurare a procesului instructiv-educativ |- Nivel modest al pregătirii iniţiale a elevilor ce intra in clasa a IX-a |

|-Existenta a 10 laboratoare de specialitate, a 4 cabinete de cultura |- Absenteism ridicat în rândul elevilor din învăţământul obligatoriu |

|generala si a 3 ateliere pentru desfasurarea practicii reabilitate si |-Mişcarea cadrelor didactice care nu sunt titulare |

|dotate dupa cele mai noi standarde |-Aglomerarea unor cadre didactice datorită sarcinilor inegal distribuite |

|- Dotarea la nivel superior, prin derularea în şcoală a programului PHARE |- Consumuri mari de energie electrica, gaz metan si apa |

|T-VET, ce permite desfasurarea corespunzătoare a procesului educaţional | |

|-Dotarea cu calculatoare performante si cu echipamente IT a tuturor | |

|birourilor ariilor curriculare | |

|- Reţea complexă de calculatoare (la care sunt conectate 150 calculatoare | |

|cu 3 servere)conectata la internet 24h/zi | |

|-Bază materială pentru cămin cu 300 locuri, cantină de 150 locuri, sală de | |

|sport renovata şi centrală termică proprie | |

| | |

|Parteneriate si colaborare | |

|- Existenţa de parteneriate eficiente cu agenţi educaţionali, economici si | |

|sociali, naţionali şi internaţionali | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| |Parteneriate si colaborare |

| |- eficienta modesta a parteneriatelor cu parintii, sesizata printr-o |

| |insuficienta implicare a părinţilor în procesul educativ şi în relaţia cu |

| |şcoala |

|O(oportunităţi) |T(ameninţări) |

|- Legislaţie care susţine reforma T-VET în şcoală |-Modificări rapide în sistemul educaţional |

|- Legislaţie stimulativă pentru angajarea tinerilor |- Legislaţia actuală privind sponsorizarea învăţământului ce nu stimuleaza |

|- Oferta largă de cursuri de formare organizate de I.S.J., C.C.D., |co-interesarea agenţilor economici |

|O.N.G.-uri |- Dificultăţi în marirea numarului de parteneriate cu diferiti agenti |

|- Parteneriate cu agenţii economici de profil |economici |

|- Disponibilitatea agenţilor economici de profil pentru dezvoltarea |- Reducerea indicatorului demografic (scăderea populaţiei şcolare în |

|parteneriatului cu şcoala si elaborarea de CDL-uri |următorii 10 ani datorită scăderii ratei natalităţii cu ritm de 3% pe an) |

|-Oferte de proiecte europene (SOCRATES, LEONARDO etc ) |- cresterea riscului abandonului şcolar datorită înrăutăţirii condiţiilor |

|- Sprijin din partea comunităţii locale (primărie, poliţie, Casa de |materiale ale populaţiei şcolare |

|cultura, AJOFM, etc.) |-Date insuficiente privind prognoza ocupării forţei de muncă la nivelul |

|- Necesitatea formãrii continue a adulţilor |orasului Bacau |

|- Posibilitatea închirierii unor spaţii din şcoală |-Insuficienta informare a părinţilor şi elevilor în legătură cu abordarea |

| |pieţei forţei de muncă |

| |-Plecarile masive ale parintilor elevilor beneficiari la munca in |

| |strainatate |

| |-Lipsa de autonomie a şcolilor în selectarea personalului |

| |-Lipsa unor politici consecvente de descentralizare ( financiară, |

| |salarizare, resurse umane) |

REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE

Obiectivul strategic al Uniunii Europene este ca „ Uniunea Europeană să devină cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de creştere economică durabilă, cu mai multe locuri de muncă şi o mai mare coeziune socială”.

O creştere economică se poate realiza numai printr-o retehnologizare care, la rândul ei, presupune noi competenţe din partea angajaţilor. Formarea iniţială ţine cont de aceste aspecte şi are ca obiectiv prioritar dobândirea de noi competenţe la elevii din sistem, competenţe care să le permită o integrare socio-profesională la nivel local, judeţean, regional şi naţional.

Pentru îndeplinirea acestor deziderate trebuie eliminate următoarele probleme care s-au identificat la nivelul unităţii noastre de învăţământ:

I.

• planul de şcolarizare cuprinde unele calificări ce nu se regăsesc în momentul actual în cererea de forţă de muncă a pieţei regionale şi judeţene (activitati postale)

• rata abandonului şcolar este în creştere;

• program de orientare scolara insuficient armonizat intre toti actorii educationali si profesionali (diriginti, consilier scolar, AJOFM)

În baza problemelor identificate s-a stabilit ca directie strategica : Adaptarea ofertei şi serviciilor educaţionale ale colegiului la nevoile identificate pe piaţa muncii şi pe piaţa educaţională şi promovarea acesteia în rândul clienţilor potenţiali de cls a VIII-a

II.

• lipsa unor prognoze a cererii si ofertei pe piata muncii pe termen mediu şi lung;

• lipsa unei baze de date actualizate privind dezvoltarea economică pe sectoare de activitate;

• abilităţile specifice şi competenţele generale ale absolvenţilor nu corespund intotdeauna locurilor de muncă prezente şi viitoare;

• accentul este pus de catre unele cadre didactice pe cunoştinţe şi nu pe abilităţile elevilor;

În baza problemelor identificate s-a stabilit ca directie strategica Creşterea ponderii populaţiei adulte cu grad ridicat de calificare prin programe de formare profesionala continua. monitorizarea şi optimizarea sprijinului pentru alegerea axata a traseului de formare profesionala şi continua

III.

• numarul de elevi ai colegiului nostru, proveniti din mediul rural, creste anual, cresterea fiind insa corelata cu problemele materiale sesizate de catre persoanele specializate (dirginti, consilieri) in efortul acestora de a face fata costurilor scolarizarii

• un numar tot mai mare de parinti aleg sa lucreze in strainatate si sa isi lase copiii in grija unor tutori, crescand astfel vulnerabilitatea elevilor la problemele instructiv - educative si cotidiene

• desi exista un numar mic de elevi cu CES in cadrul colegiului nostru, exista inca o inertie in schimbarea si adaptarea procesului de invatamant la nevoile educationale ale acestora

În baza problemelor identificate s-a stabilit ca directie strategica Facilitarea accesului în învăţământul profesional şi tehnic a populaţiei şcolare aparţinând unor grupe vulnerabile (din mediul rural, cu cerinţe educaţionale speciale, cu situaţie socio-economică precară, cu părinţi plecaţi în străinătate etc.) în vederea egalizării şanselor la educaţie si formare profesională iniţială

IV.

• metode de evaluare alternative insuficient valorificate in sistemul de notare

• necesitatea dezvoltării si valorificarii competenţelor şi abilităţilor în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei in randul cadrelor didactice;

• număr insuficient de cadre didactice formate în orientarea şi consilierea profesională pentru sistemul TVET

• numar mic de elevi implicati in concursuri si olimpiade scolare la disciplinele de cultura generala si tehnice

În baza problemelor identificate s-a stabilit ca directie strategica Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi a nivelului de performanţă şcolară şi profesională a resurselor umane ale colegiului

V.

• intereresul scazut al angajatorilor de a investi în formarea profesională a elevilor;

• insuficienta implicare a partenerilor sociali si economici în îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii;

• insuficienta implicare a agentilor economici în stabilirea planului de şcolarizare (initiativele de negociere a nevoilor venind numai din partea scolii).

În baza problemelor identificate s-a stabilit ca directie strategica Dezvoltarea reţelei de parteneri ai şcolii şi a serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională în vederea asigurarea tranziţiei eficiente a elevilor catre nivelele II şi III de calificare şi către viaţa activă

VI.

• fondul de carte este insuficient şi nu există o bibliotecă virtuală.

• terenul de sport necesita reabilitari si modernizari

• radioul nefunctional datorita lipsei unei staţii radio şi echipamente specifice moderne

În baza problemelor identificate s-a stabilit ca directie strategica Dezvoltarea infrastructurii colegiului, în vederea asigurării calităţii serviciilor sale educaţionale la nivelul standardelor cerute de ARACIP si CNDIPT

VII.

• numar mic de cadre didactice implicate in elaborarea, implementarea si derularea de proiecte europene

• rata scazuta de transfer extern in dobandirea de catre elevi a competentelor lingvistice privind limbile moderne

• ritm lent de adaptare a elevilor si, implicit, a comunitatii locale, la noile standarde si competente profesionale cerute de inegrarea europeana

În baza problemelor identificate s-a stabilit ca directie strategica Compatibilizarea sistemului educaţional al colegiului cu sistemele europene de învăţământ prin stimularea cooperărilor internaţionale şi adaptarea formarii profesionale iniţiale şi continue la mediul concurenţial specific spaţiului european.adaptarea şi consolidarea structurii de formare profesionala în contextul concurenţial pentru a fi competitivi în spaţiul european.

|PLAN OPERATIONAL |

|Obiectiv 1: Adaptarea ofertei şi serviciilor educaţionale ale colegiului la nevoile identificate pe piaţa muncii şi pe piaţa educaţională şi promovarea acesteia în rândul clienţilor potenţiali de cls a VIII-a şi |

|CLASA a XIIa, a XIII a |

|Context: Din analiza activităţii economice a judeţului Bacău (aşa cum este prezentat în PLAI) se constată că o serie de ramuri economice si industriale vor înregistra o creştere economică reală în intervalul de timp|

|2007 – 2013. Este cazul serviciilor, al industriei electronice şi a industriei I.T. ca sectoare strategice. Având în vedere complexitatea acestor domenii, calificările cerute se adresează nivelului II şi mai ales |

|nivelului III de calificare.Adaptarea ofertei educaţionale a Colegiului Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” trebuie să ţină cont de schimbări ale pieţei băcăuane in vederea pregătirii personalului |

|calificat (nivel II şi III) în domeniul electronic şi al serviciilor, conform standardelor Uniunii Europene. |

|Totodată, în structura educaţională băcăuană nu există o reţea cu adevărat funcţională între şcolile generale (responsabile cu informarea şi orientarea şcolară a elevilor de clasa a VIII-a) şi liceele ofertante, |

|consilierea şi orientarea desfăşurându-se in cel mai bun caz la nivelul unităţii şcolare generale, cu minime informaţii despre oferta de pe piaţa educaţională. Se impune realizarea unei strategii eficiente de |

|marketing educaţional, care să asigure o promovare pozitivă a imaginii colegiului şi un flux informational şi de consiliere coerent cu privire la oferta educaţionala a şcolii (în corelaţie cu orientările |

|înregistrate pe piaţa muncii locale/regionale). |

|Obiectiv 1.1: Corelarea specializarilor şi a numarului de clase din oferta educationala a colegiului la domeniile economice si profesiile identificate ca fiind in dezvoltare pe piata muncii bacauane |

|Obiectiv 1.2: Asigurarea reţelei instituţionale şi a condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera, in randul clientilor de cls a VIII-a |

|Ţinta 1.1.1: Modelarea Planului de Şcolarizare conform cerinţelor pieţei muncii prin creşterea numărului de clase pe segmentul de piaţa STAR, menţinerea efectivelor pe segmentul de piaţa CASH-COW şi reducerea |

|numărului de clase pentru segmentul DOG pentru anul şcolar următor |

|Ţinta 1.2.2: Consolidarea unei reţele de informare şi popularizare a ofertei educaţionale cu 15% din cabinete de consiliere psihopedagogica ale şcolilor generale ale municipiului Bacău, până în 2013 |

|Ţinta 1.2.1: Includerea în cadrul programului de marketing educaţional direct a 30% din şcolile generale ale municipiului Bacau şi a 10% din şcolile generale rurale, apropiate municipiului, până în 2013 |

|Măsurat prin: |

|Număr de instituţii colaboratoare şi partenere în urmărirea evoluţiei pieţii muncii şi educaţionale |

|Planul de şcolarizare adaptat la nevoile pieţii şi ale clienţilor potenţiali |

|Numărul de acorduri de parteneriat / colaborare cu şcolile generale din mediul urban şi rural al judeţului Bacău în care se desfăşoară marketingul educaţional al colegiului |

|Număr de elevi de cls. a VIII-a, a XIIa, a XIII a beneficiari ai programului de marketing educaţional ai colegiului |

|Numar de elevi de cls. a IX-a, ce provin din scolile generale incluse in programul de marketing educaţional |

|Acţiuni pentru atingerea obiectivului |Rezultate aşteptate |Data până la care vor fi |Responsabil/i |Parteneri |

| | |finalizate | | |

|(Ob.1.1) Elaborarea unei diagnoze anuale privind evolutia sectoarelor economice si a |Elaborarea unui raport anual cu |Anual, | |A.J.O.F.M. |

|meseriilor de pe piaţa muncii locale si regionale, cu sprijinul AJOFM, ISJ, CLD şi a |tendintele pietii muncii si corelarile|septembrie | |Camera de Comert |

|agenţilor economici |acestora cu specializarile din cadrul | | |Agenti economici parteneri |

| |Nomenclatorului | | |/colaboratori |

| | | | |ISJ |

| | | | |CLD |

|(Ob.1.1) Participarea la dezbateri şi propuneri în cadrul Consiliului Profesoral |Elaborarea şi aprobarea planului de |Anual, |Echipa manageriala |I.S.J. Bacău |

|privind optimizarea planului de şcolarizare in acord cu nevoile identificate pe piata |şcolarizare în conformitate cu nevoile|octombrie | |Consiliul Profesoral |

|muncii; Elaborarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar următor; |identificate pe piaţa muncii | | |Consiliul de Administraţie |

|(Ob.1.1 si Ob.1.2.) Formarea unei echipe de tipul „public relations” care sa constituie|Popularizarea periodica în şcoala a |Anual, |Echipa manageriala Echipa | |

|un nod informaţional şi omunicaţional cu diverşi parteneri sociali (AJOFM, Camera de |acestor situaţii statistice |Semestrial |de susţinere a nodului |A.J.O.F.M. |

|Comeţ etc.) in vederea informarii periodice a unităţii şcolare cu date statistice care | | |informaţional şi |Camera de Comert |

|sa evidentieze tendinţele dinamicii ofertei şi cererii de forţa de munca pe piaţa | | |comunicaţional | |

|băcăuana | | | | |

|(Ob.1.2) Stabilirea de întâlniri consultative cu consilierii psihopedagogi din reţeaua |Extinderea anuala cu 3% a cabinetelor |Anual, |Echipa manageriala |CJAPP |

|de cabinete din Bacău, în vederea desfăşurării de activităţi cu caracter informativ şi |psihopedagogice ale scolilor generale |noiembrie |Echipa de marketing |ISJ |

|de popularizare a ofertei şcolare a colegiului în randul elevilor de cls. a VIII-a |din Bacau partenere in promovarea | |educaţional | |

| |ofertei educaţionale a colegiului | |Consilier psihopedagog | |

| | | | | |

| | | | | |

|(Ob.1.2) Elaborarea unei strategii de marketing educaţional pe piaţa elevilor de cls. a|Includerea anuala a cate 5% din | |Echipa manageriala Echipa | |

|VIII-a din Bacău, care sa cuprinda: |şcolile generale ale oraşului Bacău şi|Anual, |de marketing educaţional | |

|(chestionare investigative aplicate in scolile generale tinta (din mediul urban si |a cate 2% din zonele rurale apropiate |februarie - mai | | |

|rural) in vederea identificarii nivelului informaţional şi de interes al elevilor de |oraşului Bacău in programul de | | | |

|cls. a VIII-a privind oferta educaţionala şi imaginea colegiului |marketing direct | | | |

|( Program de promovare a imaginii colegiului şi a ofertei educaţionale în rândul | | | | |

|potenţialilor clienti, pe baza rezultatelor din chestionarele investigative: | | | | |

|*transformarea paginii web a colegiului într-un mijloc de mediatizare a colegiului şi | | | |I.S.J. Bacău |

|ofertei sale educaţionale în rândul şcolilor generale | | | | |

|*distribuirea de materiale de popularizare a ofertei educaţionale a colegiului prin | | | |C.J.A.P.P. |

|intermediul cabinetelor psihopedagogice | | | | |

|* vizite promoţionale în cadrul şcolilor generale tinta, pentru a prezenta oferta |Creşterea anuala cu 5% a numărului de | | | |

|colegiului elevilor de cls a VIII-a şi părinţilor acestora |elevi de clasa a VIII-a din cadrul | | | |

|*Organizarea „Saptamanii Portilor deschise” |şcolilor cuprinse in strategia de |Anual, | |Cabinete psihopedagogice ale |

|* organizarea standului expoziţional pentru Târgul de Oferte Educaţionale |marketing educaţional |februarie - mai | |şcolilor generale |

|(chestionare investigative aplicate in scolile generale tinta (din mediul urban si | | | | |

|rural) vizand cresterea nivelului informational si de interes al elevilor de clasa a | | | | |

|VIII-a pentru admiterea în clasa a IX-a la colegiul nostru (ca feed-back al eficientei| | | |Consiliul Local |

|marketingului educaţional desfăşurat) | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|Obiectiv 2:.Facilitarea accesului în învăţământul profesional şi tehnic a populatiei scolare din mediul rural şi a elevilor cu nevoi speciale în vederea egalizarii sanselor. |

|Context: Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacau deserveşte populaţia şcolară din municipiul Bacău dar şi din alte zone ale judetului. Incepand din anul 2000-2001 se constata o crestere |

|a procentului populatiei scolare de clasa a IX-a a Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacau provenită din mediul rural (de la 15% în 2001 la 31% în 2007) |

|95% dintre elevii de la SAM doresc sa continue formarea pe nivelul II şi III de calificare la Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacau. Parintii acestor elevi nu dispun de resurse financiare pentru |

|asigurarea scolarizarii în alta localitate decat cea de domiciliu. în aceste conditii, se impun masuri pentru facilitarea accesului acestor elevi la cazare şi masa în internatul scolii, acolo unde nu exista |

|posibilitati de naveta precum şi accesul la manualele necesare. |

|În scoala exista mai multe categorii de elevi cu nevoi speciale: elevi defavorizati din punct de vedere material, elevi cu deficienţe fizice, elevi cu dificultati de invatare, elevi cu conduite deviante. Cu |

|toate ca numarul acestora este mic, scoala promoveaza programe educative pentru elevii cu nevoi speciale. |

|Colegiul promovează acordarea de burse pentru elevii defavorizaţi şi cei cu rezultate deosebite. |

|Obiectiv 2.1 : Facilitarea dobandirii unei specializari de nivel I, II şi III de calificare în domeniul electronica şi telecomunicaţii pentru elevii proveniti din mediul rural şi pentru cei din familii |

|defavorizate din mediul urban. |

|Obiectiv 2.2 : Cresterea adaptarii scolare, medierea succesului şi integrarea profesionala a tuturor elevilor indiferent de nevoile lor. |

|Ţinta 2.1.1 : Cresterea cu 30% pana în 2013 fata de 2008 a numarului absolventilor învăţământului obligatoriu din mediul rural ce urmeaza nivelele de învăţământ (liceu tehnologic, nivel II şi III ale rutei de |

|profesionalizare prin SAM şi scoala postliceala). |

|Ţinta 2.1.2 : 100% dintre elevii defavorizaţi şi cei cu rezultate deosebite vor primi burse sociale, de studiu şi de merit |

|Tinta 2.2.1.: Reducerea abandonului scolar al elevilor proveniti din mediul rural şi al celor din familii defavorizate din mediul urban. |

|Tinta 2.2.2 : 80% dintre elevii cu nevoi speciale se integreaza socio-profesional |

|Măsurat prin: |

|Procentul de absolventi al nivelurilor de calificare II şi III din mediul rural. |

|Numarul elevilor cu nevoi speciale care se inscriu şi reusesc sa finalizeze studiile în scoala noastra. |

|Numărul de elevi |

|Acţiuni pentru atingerea obiectivului |Rezultate aşteptate |Data până la care |Persoana/ persoane responsabile |Parteneri: |

| | |vor fi finalizate | | |

|Întâlnirea cu managerii unităţilor şcolare din mediul |Realizarea unor statistici privind numărul de absolvenţi de | |Directorii |Managerii şcolilor gimnaziale |

|rural pentru informarea elevilor. |gimnaziu ce urmează cursurile la Colegiul Tehnic de |decembrie. 2008 |Secretarul | |

| |Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacau | | | |

|Acordarea de burse şcolare (zece burse) din fonduri |Încurajarea elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură | |Coordonator cu programe şi |Consiliul de administratie |

|autofinanţate (Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae |(media peste 8,50) cu situaţie materială şi financiară | |proiecte educative |Părinţi, elevi |

|Vasilescu-Karpen” Bacau). |precară, |Anual |Consilierul psihopedagogic | |

| Consilierea şi orientarea elevilor şi a părinţilor din |Înscrierea unui număr mare de elevi la CTC „NV-Karpen” Bc. Şi| |Coordonator cu programe şi | |

|mediul rural/urban. |prevenirea abandonului şcolar |Feb.2009 |proiecte educative |Parinti, tutori |

| | | |Consilierul psihopedagogic | |

| | | |Diriginţii | |

| Proiectarea şi desfăşurarea unor programe de sprijin |Cel puţin 90% dintre elevii implicaţi în programele de | 2008-2013 |Echipa de proiect, comisia de | Partenerii economici ai şcolii |

|pentru: elevii proveniţi din familii defavorizate, elevii|sprijin vor finaliza cursurile şi se vor integra profesional | |“Prevenire a absenteismului şi | |

|cu nevoi speciale, elevii cu dificultăţi de învăţare |la agenţii economici parteneri sau vor continua studiile | |abandonului şcolar” | |

|(conform proiectului şcolii “Susţinerea elevilor |pentru un nivel superior de calificare | | | |

|proveniţi din medii defavorizate” 2002-2006). | | | | |

|Organizarea unei de echipe de formatori şi acordarea de |Cel puţin 42 cadre didactice din SAM arondate vor participa |Lunar şi la sfârşit |Coordonator cu programe şi |ISJ, CJAPP, psihologul şcolar şi |

|suport tehnic metodologic unitatilor scolare arondate |la activităţile de formare şi vor fi monitorizate |de semestru |proiecte educative |SAM arondate |

|din mediul rural. | |2008-2013 |Consilierul psihopedagogic | |

| Formarea şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale |Cel puţin 10% dintre elevii de nivel 2 şi 25% dintre elevii |2007-2008 |Catedra tehnică |Camera de Comerţ şi Industrie |

|prin elaborarea şi dezvoltarea de curriculum de |de nivel 3 vor parcurge şi vor desfăşura activităţi practice | |Echipa cadre didactice din aria |,ROMTELECOM profesori de educaţie |

|dezvoltare locală “Managementul şi dezvoltarea |în microintreprinderea şcolară şi vor fi evaluaţi prin | |curriculară “Tehnologii” |antreprenorială, |

|microintreprinderii – activităţi practice” |eficienţa unui proiect de echipă aplicat în |anual 2008-2013 | | |

| |microinterprinderea şcolară | | | |

|Elaborarea şi implementarea de programe educative pentru |Cel puţin un program pentru fiecare categorie de elevi cu |Iunie 2009 |Grupul de lucru |CJAPP |

|elevii cu nevoi speciale. |nevoi speciale. | | |Direcţia Judeţeană Pentru |

| | | | |Protecţia Copilului |

| | | | |Asociaţia „Salvaţi copiii” |

|Obiectiv 3: Facilitarea accesului în învăţământul profesional şi tehnic a populaţiei şcolare aparţinând unor grupe vulnerabile (din mediul rural, cu cerinţe educaţionale speciale, cu situaţie socio-economică precară,|

|cu părinţi plecaţi în străinătate etc.) în vederea egalizării şanselor la educaţie si formare profesională iniţială |

|Context: Fiindcă Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacau deserveşte populaţia şcolară atât din municipiul Bacău, cât şi din alte zonele rurale ale judetului, se constată o creştere a |

|populaţiei şcolare de clasa a IX-a, de la 15% în 2001 la 41% în 2008. |

|95% dintre elevii colegiului (fie de pe ruta progresivă, fie ruta de pe ruta directă) doresc sa continue formarea pe nivelul II şi III de calificare ale colegiului, însă o bună parte din familiile acestor elevi, nu |

|dispun de resurse financiare pentru asigurarea şcolarizării, fiind cu domiciliul în altă localitate decât cea a colegiului, sau având o situaţie socio-economică precară. Astfel devin imperios necesare o serie de |

|masuri din partea colegiului pentru facilitarea accesului acestor elevi la serviciile de cazare şi masă ale internatului scolii (acolo unde nu exista posibilităţi de navetă), la burse de sprijin social, precum şi |

|accesul la cursurile de frecvenţă redusă ale colegiului, ce permit de asemenea, obţinerea nivelului de calificare dorit. |

|Cu toate că, în cadrul colegiului, numărul elevilor cu CES şi de etnie romă este mic, colegiul promovează programe incluzive pentru aceştia, în acord cu nevoile lor individualizate. |

|Un fenomen îngrijorător existent la nivelul judeţului Bacău îl reprezintă cel al migraţiei părinţilor la muncă în străinătate. La nivelul colegiului acest fenomen s-a reflectat în anul şcolar 2008-2009 prin existenţa|

|unui număr de aproximativ 200 de elevi ce aveau cel puţin un părinte plecat în străinătate, evidenţiind apariţia unei noi categorii de elevi, vulnerabili din punct de vedere socio-educaţional. Se impune realizarea |

|unei strategii educative complexe care sa minimalizeze efectele negative ale acestui fenomen social. |

|Obiectiv 3.1 : Cresterea nivelului de adaptare scolară a elevilor cu risc socio-şcolar ridicat si cu CES |

|Obiectiv 3.2 : Cresterea nivelului de performanţă scolară a elevilor cu risc socio-şcolar ridicat (dobandirea unei calificari de nivel II şi III ) |

|Ţinta 3.1.1 : 100% dintre elevii defavorizaţi şi cei cu rezultate deosebite vor primi burse sociale şi de merit |

|Tinta 3.1.2.: Reducerea abandonului scolar al elevilor proveniti cu risc socio-scolar ridicat pana la 5% in 2013 |

|Tinta 3.13.: 95% dintre elevii cu cu risc socio-scolar ridicat vor avea nivelul II si III de calificare |

|Tinta 2.2.2 : 100% dintre elevii cu CES vor avea cel putin nivelul I de calificare |

|Măsurat prin: |

|Numărul de burse sociale si de merit |

|Procentul de absolventi al nivelurilor de calificare II şi III din mediul rural. |

|Numarul elevilor cu nevoi speciale ce se inscriu şi finalizeaza studiile în cadrul colegiului. |

|Acţiuni pentru atingerea obiectivului |Rezultate aşteptate |Data până la care vor fi finalizate |Responsabili |Parteneri: |

|(Ob.3.1) Organizarea de activitati de formare|Parcurgerea cursurilor de formare pe |Anual, |Echipa managerială |ISJ |

|şi informare a cadrelor didactice privind |problematica incluziunii a minim 50 de |periodic |Coordonator cu programe şi proiecte | |

|problematica elevilor ce aparţin unor grupe |profesori (cu prioritate diriginţii şi | |educative |CJAPP |

|vurlnerabile din punct de vedere educaţional |profesorii noi veniţi) | | | |

|(mediu rural, etnie romă, CES, cu situaţie | | |Consilier psihopedagog |Direcţia Judeţeană de Protecţia |

|socio-economice dificile, cu părinţi plecaţi | | | |Copilului |

|în străinătate etc.) | | | | |

|(Ob.3.1) Monitorizarea elevilor cu risc |Bază de date (actualizată periodic) cu |Anual, |Comisia de incluziune socio-educaţională |CJAPP |

|socio-educaţional şi şcolar ridicat (mediu |elevii colegiului aflaţi în situaţii de |Periodic (la 2 luni) |Consilier psihopedagog |ISJ |

|rural, etnie romă, CES, cu situaţie |risc şi fişe psihopedagogice | |Diriginţii |Direcţia Judeţeană pentru Protecţia |

|socio-economica dificilă, cu tulbrări de |individualizate | | |Copilului |

|compor-tament, cu părinţi plecaţi în | | | |Specialişti în psihopedagogie specială|

|străinătate etc.) | | | | |

|(Ob.3.1) Realizarea de întâlniri informative |Cel puţin 200 de părinţi informaţi cu |Anual, |Comisia de incluziune socio-educaţională |ISJ |

|şi de consiliere cu parinţii grupurilor |privire la activităţile incluzive ale |Periodic |Consilier psihopedagog |CJAPP |

|vulnerabile pentru a-i motiva cu privire la |colegiului | | |Comisia de Expertiză Complexa |

|acţiunile educative incluzive întreprinse de |Cel puţin 50 de părinţi ai elevilor | | |(responsabila de acordarea |

|şcoală |vulnerabili educaţional incluşi direct în | | |certificatelor CES) |

| |activităţi educative incluzive | | |Fundaţia OvidiuRom |

|(Ob.3.1 si Ob.3.2) Proiectarea şi |Cel puţin 95% dintre elevii implicaţi în | Anual, |Comisia de incluziune socio-educaţională |Directia Judeteana pentru Protecţia |

|desfăşurarea de programe de sprijin |programele de sprijin, vor finaliza |periodic (derularea programelor de sprijin)| |Copilului |

|(consiliere, activitati educative, programe |cursurile colegiului, vor fi integraţi | |Consilier psihopedagog | |

|de recuperare scolara) pentru elevii cu risc |profesional sau vor continua studiile | | |Specialişti în psihopedagogie specială|

|socio-şcolar ridicat (mediu rural, părinţi |pentru un nivel superior de calificare |Anual, |Diriginţii | |

|plecaţi, tulburări de comportament etc.) şi | |septembrie (monitorizarea elevilor din anul| |Poliţia de proximitate |

|pentru părinţii / tutorii acestora | |şcolar trecut) | | |

| | | | |CJAPP |

|(Ob.3.1 si Ob.3.2) Elaborarea şi |Programe de invatare individualizate la |Anual, |Comisia de incluziune socio-educaţională |CJAPP |

|implementarea de programe individualizate |fiecare materie de studiu şi pentru |noiembrie (aprobate de ISJ) |Şefi arii curriculare |Direcţia Judeţeană Pentru Protecţia |

|(consiliere, activitati educative si programe|fiecare elev identificat cu CES. |şi periodic (actualizări) |Consilier psihopedagog |Copilului |

|de invatare) pentru elevii cu CES. |Programe educative individualizate pentru | | | |

| |fiecare elev identificat cu CES. | | | |

| |100% dintre elevii cu CES vor finaliza cel|Anual, | | |

| |puţin nivelul I de calificare. |Periodic | | |

| | | | | |

| | |Anual, | | |

| | |iunie | | |

|(Ob.3.1) Acordarea de reduceri la taxele pe |30 de elevi beneficiari, anual |Anual, |Comisia de acordare a burselor |Sponsori actuali şi viitori |

|cazare şi masă pentru elevii proveniţi din | |lunar |Coordonator cu programe şi proiecte | |

|mediul rural şi care, fie au rezultate bune | | |educative |Comitetul de Părinţi |

|la învăţătură, fie au o situaţie financiară | | |Diriginţii | |

|extrem de precară | | | | |

|(Ob.3.1) Acordarea de burse şcolare din |4 burse anuale |Anual, |Comisia de acordare a burselor |Sponsori actuali şi viitori |

|fondurile proprii ale colegiului pentru | |lunar |Coordonator cu programe şi proiecte | |

|elevii cu rezultate deosebite la învăţătură | | |educative |Comitetul de Părinţi |

|(media peste 8,75) şi care au situaţie | | |Diriginţii | |

|materială precară | | | | |

|Obiectiv 4: Asigurărea calităţii serviciilor educaţionale şi a nivelului de performanţă şcolară şi profesională a resurselor umane ale colegiului |

|Context: Atât în regiunea Nord Est, cât şi la nivelul judeţului Bacău, rata de absolvire a examenului de bacalaureat este în scădere, de la 93,3% în 2004 la 83,5 % în 2007. De asemenea, rata de tranziţie la nivel 3 |

|ISCED a cunoscut o creştere minoră, de la 51,35% în 2000 la de 58,13% în 2007. Se constata de asemenea, o motivaţie destul de scăzută a elevilor de a participa la olimpiadele şi concursurile şcolare precum şi un interes|

|încă modest din partea profesorilor de a participa la cursuri de perfecţionare pe linia noilor tendinţe pedagogice solicitate de Sistemul de Asigurare a Calităţii. |

|Asigurarea calităţii în IPT impune serie de masuri manageriale care să mărească atât rata de tranziţie, de performanţă şi succes a elevilor, cât şi creşterea nivelului de formare şi perfecţionare continuă a cadrelor |

|didactice, la nivelul standardele naţionale şi europene: |

|- îmbunătăţirea cadrului privind Asigurarea Calităţii în vederea atingerii standardelor de performanţă ale ARACIP şi CNDIPT |

|- ameliorarea sistemului de formare continuă a personalului didactic |

|- asigurarea unui mediu şcolar care să aplice principiile învăţării centrate pe elev, corelate cu cele ale educaţiei de calitate |

|- creşterea nivelului interesului partenerilor sociali pentru activităţile şcolii în vederea creşterii calităţii serviciilor educaţionale, a nivelului de motivaţie şi performanţă a elevilor şi cadrelor didactice |

|Obiectiv 4.1 : Dezvoltarea managementului şi a culturii calităţii la nivelul colegiului |

|Obiectiv 4.2 : Implicarea cadrelor didactice în parcurgerea de cursuri de formare continuă, în vederea creşterii calităţii proceselor de învăţare şi |

|evaluare |

|Obiectiv 4.3 : Implicarea cadrelor didactice în programe de învăţare care să valorifice strategiile didactice moderne în vederea asigurării creşterii calităţii proceselor educaţionale şi a performanţelor şcolare şi |

|extraşcolare a elevilor |

|Obiectiv 4.4 : Atragerea de colaboratori şi parteneri sociali în strategiile educaţionale ale şcolii în vederea creşterii calităţii serviciilor sale şi a nivelului de competenţă a resurselor umane |

|Ţinta 4.1.1: Obţinerea calificativelor F.B. la toţi indicatorii domeniului „Managementul calităţii” ai sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii ARACIP, până în 2013 |

|Ţinta 4.2.1: Creşterea procentului de cadre didactice ce participă la cursuri de perfecţionare cu un ritm de 30% din totalul de cadre/an şcolar |

|Ţinta 4.2.2: Creşterea cu 5% a profesorilor din Comisiile Naţionale de Elaborare a Programe Şcolare şi din Comisiile Olimpiadelor Tehnice, până în 2013 |

|Ţinta 4.3.1: Evidenţierea în cadrul a minim 65% din rapoartele de asistenţă şi inspecţie la ore derulate pe parcursul fiecărui an şcolar (2008-2013) a utilizării metodelor moderne de învăţare centrate pe elev |

|Ţinta 4.3.2: Implicarea a 90 % din elevii colegiului în programe de învăţare axate pe dobândirea certificatului de competenţe profesionale şi respectiv, pe creşterea ratei de promovare la bacalaureat, până în 2013 |

|Ţinta 4.3.3: Creşterea nivelului de calificare (nivelul II şi III) pentru 93% din absolvenţii colegiului până în 2013 |

|Ţinta 4.3.4: Creşterea ratei de promovare la bacalaureat la 81% în 2013 |

|Ţinta 4.3.5: Creşterea procentului de absolvenţi ai colegiului ce continuă studii educaţionale superioare la 65% până în 2013 |

|Ţinta 4.3.6: Menţinerea procentului de 100% de elevi ce obţin certificatul de competenţe profesionale |

|Ţinta 4.3.6: Implicarea anuală a minim 15 % din elevii colegiului în programe de învăţare axate creşterea calităţii educaţiei şi obţinerea de performanţă şcolară şi extraşcolară (cercuri şi cluburi, cursuri de pregătire|

|pentru olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare etc.) |

|Ţinta 4.3.7: Obţinerea de premii la olimpiadele şi concursurile şcolare, fazele judeţene şi naţionale, la cel puţin o materie din fiecare arie curriculară a Curriculum-ului IPT, până în 2013 |

|Ţinta 4.4.1: Extinderea anuală a reţelei de parteneri sociali implicaţi în creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi a nivelului de performanţă şcolară şi profesională a resurselor umane cu cel puţin 1 nou |

|partener |

|Ţinta 4.4.2: Implicarea anuală a minim 15 % din elevii colegiului în programe educaţionale realizate în parteneriat sau în colaborare cu actorii sociali |

|Măsurat prin: |

|Număr de cadre didactice ce au gradul I sau II, masterat, doctorat şi cursuri de perfecţionare în specializarea proprie sau alte domenii complementare |

|Număr de profesori implicaţi în Comisiile Naţionale de Programe Şcolare, evaluare manuale, concursuri şi olimpiade |

|Număr de asistenţe sau inspecţii ce evidenţiază utilizarea strategiilor didactice moderne |

|Număr de elevi ce au obţinut certificatul de competenţe profesionale |

|Număr de elevi ce au promovat bacalaureatul |

|Număr de elevi absolvenţi ce au continuat studiile spre nivele superioare de educaţie |

|Număr de premii obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare şi extraşcolare |

|Număr de parteneri şi colaboratori sociali |

|Număr de proiecte şi activităţi derulate în colaborare/parteneriat cu comunitatea locală |

|Acţiuni pentru atingerea obiectivului |Rezultate aşteptate |Data până la care vor fi|Responsabili |Parteneri: |

| | |finalizate | | |

|(Ob.4.1) Constituirea democratică a Comisiei de Evaluare şi |Existenţa Comisiei CEAC, conform normelor stabilite de|Anual, |Echipa managerială |Licee din IPT |

|Asigurare a Calităţii |ARACIP şi CNDIPT |septembrie | |Agenţi economici parteneri |

|(Ob.4.1) Instruirea membrilor CEAC în |Stabilirea pentru fiecare membru al CEAC a |Anual, |Echipa managerială |.S.J. Bacău |

|conformitate cu Legea calitatii şi cu ghidurile ARACIP-ului şi |responsabilităţilor |septembrie | | |

|CNDIPT-ului |specifice | | |Licee din IPT |

|(Ob.4.1) Formarea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii |Cel puţin 50% din personalul didactic vor participa la|Anual, |Echipa CEAC |I.S.J. Bacău |

|cadrului, a standardelor de asigurare a calităţii cerute de |stagiile de formare organizate |Semestrul I (în special | | |

|ARACIP şi CNDIPT şi a instrumentelor procedurale şi metodologice | |profesorii noi veniţi, | |Licee din IPT |

|de atingere a acestor indicatori de performanţă | |şefii de arii | | |

| | |curriculare şi comisia | | |

| | |CEAC) | | |

|(Ob.4.1) Elaborarea / îmbunătăţirea procedurilor, a structurilor|Existenţa regulamentelor, a procedurilor şi |Anual, |Echipa CEAC |I.S.J. Bacău |

|organizatorice şi a documentelor necesare implementării |documentelor privind autoevaluarea instituţională, |periodic |Responsabili ai departamentelor | |

|Sistemului de Asigurare a Calităţii |asigurarea internă a calităţii şi implementarea | |colegiului (conform organigramei) |Licee din IPT |

| |planurilor de îmbunătăţire | | | |

|(Ob.4.1) Monitorizarea, evaluarea şi stabilirea de măsuri |Realizarea rapoartelor de monitorizare internă |Anual, |Echipa CEAC |I.S.J. Bacău |

|corective privind implementarea calităţii în şcoală, conform |Realizarea planurilor parţiale de îmbunătăţire a |o dată la 3 luni |Responsabili ai departamentelor | |

|indicatorilor de performanţă ARACIP şi CNDIPT |serviciilor educaţionale ale colegiului | |colegiului (conform organigramei) |Licee din IPT |

|(Ob.4.1) Stabilirea, la sfârşitul anului şcolar, a nivelului de |Realizarea Raportului de autoevaluare internă |Anual, |Echipa CEAC |I.S.J. Bacău |

|implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii, conform |Elaborarea Planului de îmbunătăţire pentru anul şcolar|iunie | | |

|indicatorilor de performanţă ARACIP şi CNDIPT |următor | | |Licee din IPT |

|(Ob.4.2) Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice,|Raport cu nevoile de formare identificate şi cu noile |Anual, |Responsabil Comisia de perfecţionare |I.S.J. Bacău |

|pe baza rezultatelor la asistenţe/ inspecţii, examene de |tendinţe pedagogice ale învăţământului românesc |octombrie | |CCD Bacău |

|definitivat, grad etc. | | | |Organizaţii acreditate de CNFPA |

|(Ob.4.2) Parcurgerea de către cadrele didactice din şcoală a |Cel puţin 30% din personalul didactic urmează cursuri/|Anual, |Responsabil Comisia de perfecţionare |I.S.J. Bacău |

|diferitelor cursuri de formare continuă (creşterea calităţii |stagiile de formare profesională continuă |periodic, până în august| | |

|învăţării, predării şi evaluării, lucrul cu elevi cu abilităţi | | | |CCD Bacău |

|superioare, utilizarea I.T. şi a programelor AEL în procesul | | | | |

|educaţional etc.) sau a unor stagii de perfecţionare (doctorat, | | | |Organizaţii acreditate de CNFPA |

|masterat, grade, definitivat etc.) | | | | |

|(Ob.4.2) Implementarea unei strategii de educare a spiritului de|Creşterea cu 1% faţă de anul anterior, a profesorilor |Anual, |Echipa CEAC |ISJ |

|competiţie intre profesori şi a creşterii motivaţiei acestora de |ce vor face parte din Comisiile Naţionale de programe |mai |Sefii de catedre |Colegiile de acelaşi profil din |

|a participa în număr mare în Comisiile Nationale de programe |şcolare şi olimpiade | | |ţară |

|scolare şi olimpiade. | | | | |

|(Ob.4.3) Implementarea unui sistem de tutoriat şi consiliere |Constituirea de echipe tutoriale pentru toţi |Anual, |Echipa CEAC |ISJ |

|pentru cadrele didactice debutante |profesorii debutanţi |permanent |Sefii de catedre |CCD |

|(Ob.4.3) Elaborarea de către toate cadrele didactice a |Cel puţin 75% dintre cadrele didactice şi şefii de |Anual |Echipa managerială |ISJ |

|documentelor şcolare şi a materialelor şi instrumentelor de |arii curriculare vor avea portofolii complete, conform|Permanent |Sefi de arii curriculare | |

|predare-învăţare şi evaluare, conform noilor principii şi metode |cerinţelor Sistemului de Asigurare a Calităţii | | |CJAP |

|didactice | | | | |

| | | | |CCD |

|(Ob.4.3) Evaluarea iniţială a elevilor din clasele a IX-a la |95% din elevii de clasa a IX-a vor fi evaluaţi |Anual, |Sefi de arii curriculare |ISJ |

|toate disciplinele din Curriculum |iniţial, în vederea asigurării sprijinului didactic |octombrie |Toate cadrele didactice | |

| |necesar | | | |

|(Ob.4.3) Aplicarea elevilor de chestionare privind stilurile de |Identificarea anuala la 99% din elevi a stilurilor de |Anual, |Echipa CEAC |CJAP |

|învăţare, interesul şi gradul de dificultate al disciplinelor |învăţare |Noiembrie |Consilier psihopedagog | |

|predate |Identificarea anuală la 85% din elevi a nivelului de | | | |

| |interes şi a gradului de dificultate perceput |Anual, | | |

| |vis-a-vis de materiile din Curriculum |ianuarie | | |

|(Ob.4.3) Utilizarea programelor AEL în procesul |Insusirea de minim 20% din elevi a conţinuturilor de |Anual, |Toate cadrele didactice |ISJ |

|instructiv-educativ |invatare utilizând programele AEL |permanent | |CCD |

| | | | |SIVECO |

|(Ob.4.3) Valorificarea mijloacelor didactice existente şi |Evidenţierea în minim 65% dintre asistenţele la oră |Anual, |Echipa CEAC |ISJ |

|diversificarea metodelor didactice, prin raportare la interesele,|(interne sau externe) a utilizării mijloacelor şi |Periodic |Sefi de arii curriculare | |

|ritmurile şi respectiv stilurile specifice de învăţare ale |metodelor didactice moderne | |Inspectori /metodişti de specialitate|CJAP |

|elevilor colegiului | | | | |

| | | | |CCD |

|(Ob.4.3) Elaborarea la nivelul tuturor catedrelor a unor teste |Minim 55% din elevi vor avea fişe de progres la |Anual, |Echipa CEAC |I.S.J. Bacău |

|de evaluare a cunostintelor si a progresului realizat de elevi |materiile din Curriculum |periodic |Sefi de arii curriculare | |

| | | | |Licee din IPT |

|(Ob.4.3) Initierea şi derularea de programe de invatare |Creşterea nivelului de calificare (nivelul II şi III) |Iunie 2009 | | |

|individualizate (consultatii, meditatii şi pregatire |pentru 85% din absolvenţii colegiului | |Echipa CEAC |ISJ |

|suplimentara), în vederea creşterii nivelului lor de calificare |Creşterea ratei de promovare la bacalaureat la 75% | | | |

|al elevilor colegiului |Creşterea procentului de absolvenţi ai colegiului ce |Iunie 2009 | |CJAP |

| |continuă studii educaţionale superioare la % până în | |Sefi de arii curriculare | |

| |2013 |Septembrie 2009 | |CCD |

| |100% de elevi ce obţin certificatul de competenţe | | | |

| |profesionale | | | |

| | | | | |

| | |permanent | | |

|(Ob.4.3) Promovarea în rândul elevilor a ofertei de servicii |85% din elevi vor fi informaţi cu privire la |Anual, |Echipa |ISJ |

|educaţionale ale şcolii privind creşterea nivelului de |serviciile educaţionale suplimentare pe care le pot |noiembrie |,,Performante” | |

|performanţă şcolară şi extraşcolară |accesa în cadrul colegiului | | |Organizaţii cu programe de învăţare|

| | | |Coordonator cu programe şi proiecte |similare /complementare |

| | | |educative | |

| | | | | |

| | | |Responsabilii programelor de învăţare| |

|(O.4.3) Iniţierea şi derularea de activităţi şi programe de |Anual, minim 15 % din elevi implicaţi în programe de |Anual, |Echipa |ISJ |

|invatare suplimentare (pregătire pentru olimpiade, concursuri |învăţare axate performanţă şcolară şi extraşcolară |permanent |,,Performante” | |

|şcolare şi extraşcolare meditaţii şi pregătire suplimentara), în | | | |Organizaţii cu programe de învăţare|

|vederea creşterii nivelului lor de calificare al elevilor | | |Coordonator cu programe şi proiecte |complementare şcolii |

| | | |educative | |

| | | | | |

| | | |Responsabilii cercurilor şi a | |

| | | |programelor de învăţare | |

|(O.4.4) Identificarea la nivelul comunităţii a instituţiilor / |Identificarea anuală a cel puţin 5 noi parteneri |Anual, |Echipa managerială |Consiliul local |

|organizaţiilor ce pot susţine şi creşte nivelul educaţional al |sociali |permanent | | |

|colegiului | | |Coordonator cu programe şi proiecte |ONG-uri |

| | | |educative | |

| | | | |Instituţii publice |

| | | |Consilier psihopedagog | |

| | | | |Organizaţii cu programe de învăţare|

| | | | |complementare şcolii |

|(Ob.4.4) Stabilirea de întâlniri de contacte şi negociere cu |Extinderea anuală a reţelei de parteneri sociali cu |Anual, |Echipa managerială |Consiliul local |

|potenţialii parteneri sociali în vederea derulării de activităţi |cel puţin 1 organizaţie /instituţie |permanent |Coordonator cu programe şi proiecte |ONG-uri |

|şi programe educative în colaborare/parteneriat cu şcoala | | |educative |Instituţii publice |

| | | |Consilier psihopedagog |Organizaţii cu programe de învăţare|

| | | | |complementare şcolii |

|(Ob.4.4) Promovarea în rândul elevilor a ofertei de servicii |Anual, minim 5% din elevii colegiului vor frecventa |Anual, |Echipa managerială |Consiliul local |

|educaţionale complementare şcolii oferite de organizaţiile |serviciile educaţionale complementare ale |permanent |Coordonator cu programe şi proiecte |ONG-uri |

|partenere sau colaboratoare |organizaţiilor colaboratoare sau partenere | |educative |Instituţii publice |

| | | |Consilier psihopedagog |Organizaţii cu programe de învăţare|

| | | | |complementare şcolii |

|(Ob.4.4) Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare |Anual, minim 15% din elevii colegiului vor derula |Anual, |Echipa managerială |Consiliul local |

|derulate în colaborare / parteneriat cu reţeaua de actori sociali|activităţi şi proiecte educative, în colaborare sau în|permanent |Coordonator cu programe şi proiecte |ONG-uri |

|ai şcolii |parteneriat cu reţeaua de actori sociali ai şcolii | |educative |Instituţii publice |

| | | |Consilier psihopedagog |Organizaţii cu programe de învăţare|

| | | | |complementare şcolii |

|Obiectiv 5: Dezvoltarea reţelei de parteneri ai şcolii şi a serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională în vederea asigurarea tranziţiei eficiente a elevilor catre nivelele II şi III de calificare |

|şi către viaţa activă |

|Context: În structura educaţională băcăuană nu există o reţea cu adevărat funcţională între instituţiile responsabile cu informarea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor şi a părinţilor acestora, |

|consilierea şi orientarea desfăşurându-se in cel mai bun caz la nivelul unităţii şcolare, cu minime informaţii despre oferta de pe piaţa educaţională sau cea a muncii locale / regionale. Se impune un sprijin activ din|

|partea specialiştilor în consiliere şi orientare şcolară şi profesională (de tip reţea instituţională) in vederea oferirii de informaţii şi consiliere pe linia ofertei educaţionale şi orientărilor înregistrate pe |

|piaţa muncii locale/regionale. |

|La nivelul municipiului Bacău o problemă importantă o reprezintă şi rolul încă redus pe care agentul economic şi-l asumă în cadrul parteneriatelor cu şcoala în general, şi cu cele din Învăţământul Profesional şi |

|Tehnic în mod special, acest lucru datorându-se mai ales beneficiilor relativ scăzute ce rezultă în urma încheierii unor contracte de colaborare de tip şcoală-agent economic. Pentru formarea profesionala a elevilor |

|scolii, asigurarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor si urmărirea integrării acestora la agenţii economici angajatori se impune crearea unei reţele parteneriale solide şi diversificate care să susţină |

|proiectele de dezvoltare a scolii si de creştere a calităţii serviciilor educaţionale ale acesteia. |

|Se constată o tendinţă ascendentă în rândul absolvenţilor liceelor băcăuane de a-şi continua studiile (în special în învăţământul superior şi mai puţin în cel de tip postliceal), fenomen ce sprijină stoparea şomajului|

|în rândul elevilor absolvenţi şi asigură o creştere a şanselor acestora de integrare pe piaţa muncii. Se impune ca în cadrul programelor de consiliere şi orientare să fie incluse activităţi care să faciliteze accesul |

|elevilor la informaţiile cu privire la oferta educaţionala din învăţământul superior şi să le ofere o corelaţie între oferta educaţională de nivel superior şi piaţa muncii. |

|Obiectiv 2.1.: Implicarea activă a partenerilor economici în formarea profesională in vederea elaborarii si implementarii CDL-urilor si asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a stagiilor de practică ale |

|elevilor în vederea facilitării acestora integrarii pe piata muncii |

|Obiectiv 2.2.: Asigurarea reţelei instituţionale şi a condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera, in randul elevilor aflati in anii terminali ai invatamantului obligatoriu sau postobligatoriu |

|Ţinta 2.1.1: Cresterea cu minim 12% până în 2013 numarului de contracte de colaborare si parteneriate cu agentii economici locali si regionali in vederea elaborarii CDL-urilor si desfasurarii stagiilor de practica |

|ale elevilor |

|Ţinta 2.1.2: Desfasurarea stagiilor de practica obligatorii la agenti economici de catre 100% din elevii colegiului, pana in 2013 |

|Tinta 2.2.1 : Creşterea nivelului de calificare (nivelul II şi III) pentru 93% din absolvenţii colegiului până în 2013 |

|Ţinta 2.2.2: Reducerea şomajului la 13% până în 2013 în rândul absolvenţilor colegiului (învăţămantul obligatoriu şi postobligatoriu) ce nu mai continuă studiieducaţionale superioare |

|Ţinta 2.2.3: Creşterea procentului de absolvenţi ai colegiului ce continuă studii educaţionale superioare la 65% până în 2013 |

| |

| |

| |

|Măsurat prin: |

|Numărul de acorduri de parteneriat / colaborare cu agenţi economici locali şi regionali şi instituţii responsabile cu absorbţia absolvenţilor pe piaţa muncii şi pe cea educaţională |

|Număr de elevi ce desfăşoară la agenti economici stagiile de practică obligatorie |

|Număr de elevi absolvenţi cu nivelul II şi III de calificare |

|Numărul de absolvenţi (ce nu mai continua studiile în învăţământul obligatoriu sau postobligatoriu al colegiului) angajaţi după primul an de absolvire |

|Numărul de absolvenţi ai învăţământului postobligatoriu al colegiului ce îşi continuă studiile educaţionale |

|Acţiuni pentru atingerea obiectivului |Rezultate aşteptate |Data până la care vor fi |Persoana/persoane responsabile |Parteneri |

| | |finalizate | | |

|(Ob.5.1) Constituirea in cadrul şcolii a unei echipe de lucru |Constituirea echipei „Parteneriat” |Anual, |Echipa managerială | |

|privind incheierea şi derularea de parteneriate cu agenţi | |septembrie |Consiliul de administraţie | |

|economici, în acord cu direcţiile economice locale şi cu profilul | | | | |

|colegiului | | | | |

|(Ob.5.1) Intalniri de analiza a disponibilităţii agenţilor |Stabilirea anuala a cel putin 20 contacte cu|Anual |Echipa managerială |Parteneri economici actuali şi viitori. |

|economici locali şi regionali de stabilire a parteneriatelor cu |potenţiali parteneri economici |Septembrie - octombrie |Echipa ,,Parteneriat” | |

|şcoala | | | | |

|(Ob.5.1) Diversificarea activităţilor de parteneriat pentru |Incheierea anuala de parteneriate privind |Anual, |Directorii şcolii |Parteneri economici actuali şi viitori. |

|desfasurarea stagiilor de practică în vederea formarii |stagiile de practica cu cel putin 10 |Octombrie |Echipa ,,Parteneriat” | |

|competenţelor cheie şi specifice |parteneri economici. | | | |

|(Ob.5.1) Organizarea şi desfasurarea unor sesiuni de formare |Participarea a cel putin 10 reprezentanti ai|Anual, |Directorii |ISJ Bacau, Consiliul profesoral, AJOFM, |

|(reprezentanţi ai agentilor economici, cadre didactice ale scolii)|partenerilor economici şi 7 cadre didactice |Octombrie | |Parteneri economici actuali şi viitori. |

|pe linia asigurării cadrului pedagogic de dobandire de către |la sesiuni de formare. | |Echipa ,,Parteneriat” | |

|elevi, a abilităţilor-cheie şi specifice în cadrul stagiilor de | | | | |

|practică | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|(Ob.5.1) Monitorizarea modului de formare a competenţelor cheie şi|Derularea stagiilor de practică |Periodic |Echipa ,,Parteneriat” |Parteneri economici actuali şi viitori |

|specifice, cât şi a deprinderilor practice în cadrul | | |Cadrele didactice delegate | |

|parteneriatelor încheiate | | | | |

|(Ob.5.1) Antrenarea reprezentantilor agentilor economici în |Obţinerea certificatului de competenţe |Anual, |Directorii scolii |Parteneri economici actuali şi viitori |

|evaluarea competentilor practice ale elevilor la sfarsitul |profesionale de catre 100% din elevii aflaţi|Iunie-Iulie |Sef catedră tehnică | |

|perioadei pe practica, la examenul de absolvire a S.A.M.-ului, de |în ani terminali | |Cadrele didactice tehnice | |

|atestare a competentelor | | | | |

|(Ob.5.1) Antrenarea agentilor economici în realizarea şi |Participarea activă a cel putin 3 parteneri |Anual, |Comisia pentru curriculum |ISJ, Consiliul profesoral, AJOFM Parteneri|

|actualizarea C.D.L. |economici la realizarea şi actualizarea |Noiembrie-februarie |Respnsabilul comisiei metodice |economici actuali şi viitori |

| |C.D.L. pentru anul scolar următor | |tehnice. | |

|(Ob.5.2) Realizarea unei statistici (pe baza unui chestionar |Bază de date cu nevoile de consiliere si |Anual, |Comisia diriginţilor |CJAPP |

|investigativ) cu cele mai importante nevoi de consiliere si |orientare ale elevilor din anii terminali ai|februarie |Coordonatorul cu programe şi | |

|orientare pentru elevii aflati in anii terminali ai invatamantului|colegiului | |proiecte educative | |

|obligatoriu- ruta directa / progresivă (a X-a) si postobligatoriu | | |Consilierul psiho-pedagogic | |

|- ruta directa / progresivă (a XII-a şi a XIII-a) | | | | |

|(Ob.5.2) Program de consiliere şi orientare profesionala pentru |Completarea bazei de date cu informaţii noi |Anual, |Echipa managerială |10 parteneri economici importanti |

|elevii ce finalizează învăţământul obligatoriu ( cls. a X-a liceu |la profilul vocaţional al fiecărui elev |mai | | |

|si SAM): | | |Coordonator cu programe şi proiecte|C.J.A.P. Bacau |

|- consiliere individuala şi de grup pe linia continuării studiilor| | |educative | |

|sau a inserţiei profesionale |Cresterea nivelului de constientizare a | | |ISJ Bacău |

|- participarea la târgul locurilor de munca organizate de AJOFM |importanţei educaţiei în integrarea pe piaţa| |Consilier psihopedagog | |

|- realizarea de ore de dirigenţie in vederea utilizării corecte a|muncii | | |Specialisti din diferite domenii de |

|instrumentelor de promovare personala pe piaţa muncii (cărţi de | | |Diriginţi |activitate |

|vizită, scrisoare motivaţie, curriculum vitae) | | | | |

| | | |Şef catedră tehnică | |

|(Ob.5.2) Monitorizarea elevilor ce au continuat studiile in |Continuarea studiilor in învăţământul |Anual, |Echipa managerială |ISJ Bacău |

|invatamantul postobligatoriu al colegiului |postobligatoriu – minim 80% din elevii |iulie |Secretariat | |

| |colegiului, anual | | | |

|(Ob.5.2) Monitorizarea inserţiei profesionale a elevilor ce nu au |Rata şomajului de max. 20% la elevii ce au |Anual, |Echipa de monitorizare a |Agenţi economici parteneri/ colaboratori |

|continuat studiile in invatamantul postobligatoriu al colegiului |absolvit doar învăţăm. obligatoriu |septembrie |absolvenţilor | |

| | | |Diriginţii | |

|(Ob.5.2) Program de consiliere şi orientare profesionala pentru | |Anual, | | |

|elevii ce finalizează învăţământul obligatoriu –ruta directă şi | |iunie | | |

|progresivă ( cls. a XII-a si a XIII-a): | | | |AJOFM Bacau |

|- consiliere individuala şi de grup pe linia orientării | | | | |

|vocaţionale (testare psihologica, consultare surse informationale,|100% din elevii aflaţi în clasele terminale | |Echipa managerială | |

|discutii personalizate, asistenta în parcurgerea procesului |- beneficiari ai programului de consiliere | | |C.J.A.P. Bacau |

|decizional vocational etc.) şi pe linia managementului învăţării |şi orientare vocaţională | |Coordonator cu programe şi proiecte| |

|si a stresului | | |educative |ISJ Bacău |

|- realizarea de ore de dirigenţie in vederea utilizării corecte a| | | | |

|instrumentelor de promovare personala pe piaţa muncii (scrisoare | | | | |

|demotivaţie, C.V.etc.) | | |Consilier psihopedagogic |Specialisti din diferite domenii de |

|- desfăşurarea de ore de valorificare a internetului pentru | | | |activitate |

|exersarea abilităţilor de explorare a surselor informaţionale | | |Diriginti | |

|electronice privind orientarea vocaţională ( informaţii despre | | | | |

|piaţa muncii şi cea educaşională) | | | |Reprezentanţi ai partenerilor economici |

|- participarea la târgul locurilor de munca organizate de AJOFM | | | | |

|- „Săptămâna carierii” (cu invitaţi din dif. domenii) | | | | |

|- realizarea de întâlniri dintre elevii din anii terminali şi | | | | |

|reprezentanţi ai diverselor universităţi în vederea popularizării | | | | |

|ofertei lor educaţionale | | | | |

|Monitorizarea elevilor absolvenţi ce au accesat un nivel superior |Continuarea studiilor in învăţământul |Anual, |Echipa de monitorizare a |Universităţi partenere / colaboratoare |

|de educaţie |superior – minim 65% din absolvenţii |octombrie (monitorizarea |absolvenţilor | |

| |colegiului, anual |absolv. an.sc trecut) |Diriginţii | |

|Monitorizarea elevilor absolvenţi ce au fost absorbiţi pe piaţa |Rata şomajului de max. 15% la elevii ce au |Anual, |Echipa de monitorizare a |Agenţi economici parteneri/ colaboratori |

|muncii |absolvit învăţăm. postobligatoriu al |Octombrie (monitorizarea |absolvenţilor | |

| |colegiului |absolv. an.sc trecut) |Diriginţii | |

|Obiectiv 6: Dezvoltarea abilitatilor generale şi a competentelor profesionale prin cresterea calitatii învăţământului |

|Context: Unităţile de învăţământ trebuie să şcolarizeze elevi în calificările solicitate de comunitatea locală, asigurând în acest fel locuri de muncă corespunzătoare. În domeniul electronică şi I.T. sunt solicitate |

|mai ales specializări de nivel II şi III.Se constata o slaba motivatie a elevilor de a participa la olimpiadele şi concursurile scolare precum şi un interes scazut din partea profesorilor. |

|Asigurarea calitatii în formarea profesionala printr-o serie de masuri adoptate în functie de capacitatile intelectuale ale elevilor, şi asigurarea la absolvire a competetelor minime specifice calificarii. Scoala va |

|urmari sa devina un mediu de invatare deschis în care pregatirea elevilor va fi cat mai eficienta. În anul scolar 2008-2009 s-a trecut la aplicarea prevederilor Legii privind asigurarea calitatii în educatie la nivel |

|national. În anul 2006-2007, Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii în educaţie a experimentat metodologia de evaluare a calitatii serviciilor de instruire şi educare oferite de furnizorii de învăţământ. Este |

|impetuos necesara continuarea formarii cadrelor didactice pentru ICE (evaluare), educatia la cerere şi programe de sprijin pentru elevii cu nevoi speciale. În anul scolar 2007-2008, Colegiul Tehnic de Comunicaţii |

|„Nicolae Vasilescu-Karpen” continuă implementarea sistemului de asigurare a calitatii şi va opta pentru dezvoltarea metodologiei de evaluare a calitatii serviciilor de instruire şi educare. |

|Obiectiv 6.1 : .Schimbarea mentalitatii şi dezvoltarea culturii calitatii la nivelul intregului personal al scolii |

|Obiectiv 6.2 : .Implicarea cadrelor didactice în implementarea unor strategii didactice moderne care sa permita cresterea calitatii proceselor de invatare. |

|Ţinta 6.1.1: Numarul cadrelor didactice care participa la cursuri de perfectionare(obtinere gradului didactic, masterat, doctorat, cursuri de informatica, schimburi de experiente cu scoli similare din tara şi |

|strainatate) va creste în 2008 cu 20 % fata de 2008 |

|Ţinta 6.1.2: Marirea eficientei procesului de invatare prin modernizare metodelor de invatare. Invatarea centrata pe elev, utilizarea sistemelor de invatare informatizata (AEL), studiu de caz, joc de rol, metode |

|alternative de evaluare (portofolii, proiect) şi club de debate |

|Ţinta 6.1.3: Implementarea proiectului ,,Educaţie după cursuri” privind creşterea calităţii actului didactic şi adaptarea educaţiei la nevoile individualizate ale elevilor |

|Tinta 6.1.4: Cresterea numarului de profesori din Comisiile Nationale de programe scolare şi din Comisiile de la Olimpiadele Tehnice. |

|Tinta 6.2.1: Cresterea cu 20% a absolventilor din anul 2008 care isi contiuna studiile în învăţământul universitar tehnic. |

|Tinta 6.2.2.: 100% dintre elevi dobandesc abilitati cheie şi în urma evaluarii, rata de promovare va ajunge la 95% în 2011 fata de 2005 |

|Tinta 6.2.3: Obtinerea de premii la Olimpiadele şi Concursurile Scolare, fazele judetene şi nationale |

|Măsurat prin: |

|Cresterea numarului de profesori care au gradul I, masterat, doctorat şi cursuri de perfectionare în informatica şi specializarea proprie |

|Marirea numarului de profesori implicati în Comisiile Nationale de Programe Şcolare, evaluare manuale, concursuri şi olimpiade |

|Cresterea graduala a numarului de premii obtinute la concursuri şi olimpiade scolare |

|Rata de promovabilitate ascendentă a elevilor |

|Acţiuni pentru atingerea obiectivului |Rezultate aşteptate |Data până la care vor |Persoana/persoane responsabile |Parteneri: |

| | |fi finalizate | | |

|Parcurgerea de catre cadrele didactice din şcoală a diferitelor: |Cel putin 80% din personalul didactic|15.12.2009 |Responsabili comisii metodice |I.S.J. Bacău |

|- stagii de formare pentru implementarea SNAC, ICE, - forme de educatie la cerere |vor primi diplome de participare la | |Echipa programului „Performante” | |

|(cursuri cu frecventa redusa) |stagiile de formare organizate | | | |

|- stagii de formare în vederea sprijinirii pentru elevii cu nevoi speciale. |Cel puţin 25% din personalul didactic| | | |

|- programe de facilitare a învăţării pentru elevii cu CES şi pentru cei cu abilităţi|va fi implicat în activităţi pentru | | | |

|superioare |elevii cu CES şi pentru cei cu | | | |

| |abilităţi superioare | | | |

|Parcurgerea unui program iniţiat de şcoală în vederea educării spiritului de |5% din profesori vor face parte din |05.2009 |Echipa „Performante” de pregatire |ISJ |

|competitie intre profesori şi a cresterii motivatiei acestora de a participa în |Comisiile Nationale de programe | |a elevilor pentru olimpiade |Colegiile de acelasi profil din |

|numar mare în Comisiile Nationale de programe scolare şi olimpiade. |şcolare şi olimpiade | |Sefii de catedre |tara |

|Proiectarea didactica optima şi realizarea eficienta a testelor de evaluare a |Elaborarea de către toate cadrele |Permanent |Directori |ISJ |

|competentelor dobandite de elevi |didactice a documentelor şcolare | |Sefi de arii curriculare |CJAP |

| |conform noilor principii şi metode | | | |

|Monitorizarea, evaluarea şi stabilirea de masuri corective privind implementarea |Rata de promovabilitate va ajunge la |anual |Directori |ISJ |

|SNAC în scoala. Realizarea raportului de autoevaluare interna. Elaborarea planului |90% în anul 2008 (2007) | |Sefi de arii curriculare | |

|de imbunatatire a performantelor elevilor prin pregatire suplimentara în cadrul |Cresterea cu 10% în 2008 a numarului | | | |

|cercurilor tehnice şi de cultură generală |absolventilor care intra la facultati| | | |

|Diseminarea informatiilor dobandite de cadrele didactice la cursurile de instruire |Instruirea şi perfectionarea cadrelor|01.05.2009 |Directorii scolii; |ISJ Bacau; |

|privind aplicarea programelor AEL, celorlalte cadre didactice. |didactice formatoare în utilizarea | |Cadre didactice formatoare |Inginerul de sistem + informatician|

| |programului AEL | |participante la cursurile AEL | |

| |Instruirea tuturor cadrelor didactice| | | |

| |şi insusirea aplicabilitatii | | | |

| |programelor AEL | | | |

|Utilizarea programelor AEL în instruirea efectiva a elevilor |Insusirea de catre elevi a |anual |Toate cadrele didactice | |

| |continuturilor de invatare utilizand | | | |

| |programele AEL | | | |

|Aplicarea de chestionare elevilor cu nevoi speciale referitoare la: stilurile de |Imbunatatirea feedback-ului |anual |Toate cadrele didactice |Consilierul psiho-pedagogic |

|invatare, interesul pentru disciplina predata, dificultatea, volumul şi utilitatea |profesori-elevi în scopul abordarii | | | |

|temelor pentru acasa, modalitati de evaluare formativa şi sumativa utilizate |celor mai adecvate şi moderne metode | | | |

| |de predare-invatare. | | | |

|Initierea şi derularea unor programe de consultatii, meditatii şi pregatire |95% rata de promovabilitate în anul |05.2009 |Ingineri şi maistri. |Sefii de catedre tehnice şi de |

|suplimentara diferentiata în scopul formarii de grupe de lucru la nivelul clasei |2013 fata de anul 2007 | |Echipa |cultură generală |

|sau/si al anului de studiu, cu stimularea implicarii elevilor formatori care invata |Dublarea numarului de elevi premianti| |,,Performante” | |

|invatandu-i pe ceilalti colegi, sub supravegherea profesorului. |la concursurile şi olimpiadele | | | |

| |judetene şi nationale | | | |

| Obiectiv 7: Compatibilizarea sistemului educaţional al colegiului cu sistemele europene de învăţământ prin stimularea cooperărilor internaţionale şi adaptarea formarii profesionale iniţiale şi continue la mediul |

|concurenţial specific spaţiului european. |

|Context: Întărirea dimensiunii europene în educaţie, însuşirea de către elevi a noilor tehnici comunicaţionale şi informaţionale, favorizarea învăţării limbilor europene, realizarea schimburi lor şcolare pentru |

|educaţie şi formare profesională, derularea de programe de dezvoltare a resurselor umane (elevi şi cadre didactice) conform cererii pieţei europene, acestea sunt principalele direcţii cu susţinere din partea |

|Fondului Structural până în 2010. |

|Colegiul Tehnic de Comunicatii N.V.Karpen a obţinut, ca urmare a implicării sale pe linia compatibilizării serviciilor sale educaţionale cu cele europene, statutul de „Şcoală europeană”. Se impune continuarea |

|procesului de armonizare a sistemului educaţional al colegiului cu standardele europene, în vederea creşterii şanselor elevilor de integrare pe o piaţă a muncii în continuă dezvoltare. |

|Obiectiv 7.1 : Realizarea unei pregătiri profesionale la nivelul tarilor din Uniunea Europeană |

|Ţinta 7.1.1 : Derularea a cel puţin 3 proiecte europene, până în 2013 |

|Ţinta 7.1.2 : 80% dintre elevii beneficiari ai programelor intensive de invatare a terminologiei specifice calificarilor intr-o limba de circulatie europeana vor dobandi competente lingvistice si certificarea |

|acestora până în 2013 |

|Măsurat prin: |

|Numar de proiecte europene derulate in scoala |

|Numar de elevi şi cadre didactice beneficiare ale proiectelor europene derulate in scoală |

|Număr de elevi cu competenţe de comunicare în cel puţin o limbă de circulaţie europeanp |

|Acţiuni pentru atingerea obiectivului |Rezultate aşteptate |Data până la care vor fi |Responsabili |Parteneri: |

| | |finalizate | | |

|(Ob.7.1) Promovarea prin curriculum în dezvoltare |Dobandirea de catre elevi a competentelor privind legislatia |Permanent cu evaluare anuala |Profesorii sustinatori ai CDL |Agenti economici parteneri |

|locala, de programe de instruire cu problematica |muncii din spatiul UE | | | |

|legislaţiei muncii din spaţiul UE. | | | | |

|(Ob.7.1) Participarea cadrelor didactice la cursuri de|Cel puţin 3 cadre didactice vor fi absolvenţi ai cursurilor |Octombrie, 2013 |Responsabil |Organizaţii acreditate de CNFPA|

|formare privind elaborarea şi managementul proiectelor|de elaborare şi management a proiectelor europene | |Comisie proiecte europene | |

|europene | | | | |

|(Ob.7.1) Derularea de proiecte de schimburi de elevi |Derularea de către colegiu cel puţin unui proiect cu fonduri |Octombrie, 2013 |Responsabil |Unitati scolare si agenti |

|cu partenerii din Uniunea Europeana, inclusiv prin |europene, axat pe mobilitatea elevilor | |Comisie proiecte europene |economici din spatiul UE |

|asigurarea practicii în întreprinderi sau organizaţii | | | | |

|din spaţiul european (prin proiecte Leonardo da | | | | |

|Vinci, etc.). | | | | |

|(Ob.7.1) Derularea de proiecte axate pe perfecţionarea|Derularea de către colegiu cel puţin unui proiect cu fonduri |Octombrie, 2010 |Responsabil |Unitati scolare din spatiul UE |

|cadrelor didactice ale colegiului, cu parteneri din UE|europene axat pe formarea continuă cadrelor didactice | |Comisie proiecte europene | |

|(Ob.7.1) Derularea de proiecte axate pe direcţiile |Derularea de către colegiu cel puţin unui proiect cu fonduri |Octombrie, 2011 |Responsabil |Parteneri din comunitatea |

|programului european POS DRU |europene, axat pe asigurarea de şanse egale pentru formarea | |Comisie proiecte europene |locală |

| |profesională iniţială (axa 2.2. POSDRU) | | | |

4 Consultare, monitorizare Şi evaluare

4 Consultare, monitorizare Şi evaluare

4.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA P.A.S.

Planul de Acţiune al Şcolii este conceput ca un răspuns la priorităţile propuse pentru anul şcolar 2008-2009, având ca punct de plecare priorităţile din P.R.A.I. şi P.L.A.I. şi planul managerial, particularizându-l la condiţiile concrete din unitatea noastră şcolară.

Colegiul nostru reprezintă un organism care a învăţat să iasă în întâmpinarea cererii de pe piaţa muncii cu soluţii şi nu cu probleme. De aceea, monitorizarea planului operaţional pentru atingerea ţintelor specificate in PLAI a constituit o constantă a activităţii prilejuite de conceperea, respectiv, actualizarea PAS. Fiecare acţiune propusă a fost direct şi atent coordonată de responsabilii propuşi prin planul operaţional. Termenele stabilite au fost respectate pentru a nu se ajunge la suprasolicitarea unor aspecte care s-ar fi suprapus în timp.

Se procedează la o permanentă informare a colectivului de concepere şi elaborare a PAS-ului cu noutăţile de pe piaţa muncii şi din documentele esenţiale, PRAI şi PLAI. Accesul nelimitat la INTERNET face posibilă o rapidă circulaţie a informaţiei utile între membrii colectivului de consultare şi cel de elaborare.

Fiecare membru al echipei de elaborare PAS face parte din diversele grupuri formate pentru implementarea acţiunilor propuse prin planul operaţional, putând, astfel, să coordoneze şi să adapteze activitatea, devenind, în acelaşi timp, formator pentru colegii săi.

P.A.S.-ul este rezultatul muncii de echipă care este compusă atât din profesori, cât şi din ingineri cunoscători ai aspectelor practice şi teoretice ale procesului instructiv-educativ. Culegerea datelor din toate domeniile s-a realizat de un colectiv-pilot care a făcut un studiu privind orientarea profesională a absolvenţilor de gimnaziu spre specializările/meseriile oferite de fiecare din cele trei grupuri şcolare care derulează programul PHARE TVET.

Activitatea acestei echipe a constat în elaborarea unor materiale de prezentare a ofertei educaţionale a colegiului nostru şcolar pentru anul 2008-2009 şi o scurtă prezentare a profilurilor/calificărilor în care pregătim elevi. Oferta a fost popularizată în şcolile generale din municipiu şi localităţile apropiate acestuia, unde elevii au fost testaţi în legătură cu opţiunile lor viitoare. S-a realizat o statistică generală a opţiunilor pentru liceul nostru şi s-a constatat că, din numărul total de elevi chestionaţi, un număr mare a optat pentru şcoala noastră; în urma analizei opţiunilor pe specializări, rezultă că cele mai multe opţiuni ale elevilor se îndreaptă spre tehnica de calcul, urmată de electronică şi telecomunicaţii, la liceu, dar şi pentru igiena şi estetica corpului omenesc la şcoala de arte şi meserii. La începutul acestui an şcolar, sondajul anterior a fost completat de un altul, în care elevii claselor a VIII a şi-au exprimat opţiunile privind traseul liceal pentru anul şcolar 2008-2009. Această acţiune este considerată necesară, pentru a măsura impactul pe care oferta şcolară a colegiului nostru îl are asupra populaţiei şcolare gimnaziale şi pentru a determina nivelul de menţinere a opţiunii iniţiale.

De asemenea, s-a realizat o statistică referitoare la impactul pe care îl are educaţia, în general, şi, în particular, specializările oferite de noi asupra adulţilor. S-a constatat că putem veni în sprijinul acestora, oferindu-le calificări, chiar în domeniul în care aceştia lucrează. De aceea am propus, pentru a veni în sprijinul adulţilor, două forme de şcolarizare:

- una care să desăvârşească pregătirea preuniversitară-şcoala postliceal ( NIV. 3+);

- una care să continue pregătirea- învăţământ cu frecvenţă redusă

(NIV. 3-ciclul superior al liceului)

- una care să schimbe pregătirea- cursuri de recalificare ( NIV. 2)

Echipa constituită în scopul elaborării Planului de Acţiune al Şcolii s-a consultat cu:

• şefii comisiilor metodice din şcoală,

• d-nul Ilie Bârzu – membru în Consiliul local,

• d-nul profesor doctor docent Marius Paraschivescu – rectorul Universităţii „George Bacovia” ,

• d-nul profesor doctor inginer Valentin Nedeff – decanul Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii din Bacău,

• ing luminita Bibire prof Universitatea Bacău,

• d-na Şova Maricica – director al Şcolii de Studii Comerciale de pe lângă Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Bacău,

• d-na Cornelia Barbu – director A.J.O.F.M. Bacău,

• reprezentanţii agenţilor economici cu care avem încheiate convenţii de colaborare: Romtelecom, U.P.C., Astral Telecom, A&E Electronics, Poşta Romană, „Electrica Moldova” Bacău

• reţelele şcolare (ANEXA 38)

Prin stabilirea reţelelor de colaborare, şcolile pot beneficia de instrumente mai bune pentru găsirea unor soluţii privind educaţia. Colaborarea între sistemul de învăţământ şi autorităţile de ocupare a forţei de muncă aduce beneficii ambelor părţi, înlesnind o mai bună cunoaştere a strategiilor şi a acţiunilor la nivelul politicilor în vederea dezvoltării resurselor umane. Colaborarea cu autorităţile locale oferă o bază solidă pentru acţiuni specifice. Colaborarea cu partenerii sociali asigură o mai bună înţelegere a pieţei muncii şi facilitează găsirea unor soluţii care pot fi puse în practică. În cele din urmă, colaborarea cu întreprinderile creează cadrul necesar unei tranziţii mai bune de la şcoală la locul de muncă pentru elevi. Este dificil de identificat neajunsuri sau dezavantaje ale colaborării.

Investigarea pieţei muncii înseamnă de fapt o colaborare sistematizată. Elementele principale ale investigaţiei pieţei muncii sunt sondajele şi utilizarea sistematizată a evidenţelor administrative şi a informaţiilor parţiale. Şcoala dispune în general de aceste elemente şi este de la sine înţeles că trebuie să le folosească.

4.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI ACTUALIZARE A P.A.S

În cadrul procesului de organizare a activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare PAS, se stabilesc acte de comunicare.

Şcoala şi documentele după care se conduce – inclusiv PAS – trebuie să stabilească relaţii de comunicare, succesiuni de etape pe parcursul cărora, printr-un set distinct de operaţii, au loc transformările propuse. Şcoala noastră a devenit un organism viu, mobil, adaptabil care se conduce după câteva axiome atunci când vine vorba despre comunicare:

1. Nu se poate să nu comunici.

2. Orice demers comunicaţional are două laturi: conţinutul ( mesajul ) şi relaţia

( partenerii de dialog ).

3. Natura unei relaţii depinde de marcarea secvenţelor comunicaţionale dintre parteneri.

4. Fiecare schimb de natură comunicaţională este simetric sau complementar, după cum se bazează pe egalitatea sau pe diferenţele dintre parteneri.

Pentru colegiul nostru, comunicarea cu principalii emiţători dar şi cu receptorii din cadrul reţelelor din care facem parte a constituit punctul de plecare pentru importantele transformări provocate în ultimii ani. Mecanismele feedback-ului sunt şi ele în permanentă schimbare, actualizare, transformare pentru a ne ajuta să percepem corect mesajele dar şi răspunsurile venite din mediul extern şi, bineînţeles, din cel intern. Identitatea noastră a învăţat să se construiască pe următoarele cuvinte – cheie: flexibilitate, adaptabilitate, reţele, educaţie bazată pe cerere, feedback, calitate, pregătire şi conştientizare.

Ne propunem să monitorizăm implementarea acţiunilor propuse printr-o bună colaborare cu toţi factorii implicaţi, prin coordonarea judicioasa a personalului didactic implicat, monitorizare pe care o va realiza, conform unui plan bine stabilit, directorul unităţii.

Echipa de elaborare a Planului de Acţiune al Şcolii va evalua rezultatele scontate în urma acţiunilor întreprinse la nivelul şcolii, înregistrând progresul/regresul rezultat în urma realizării acestora. De asemenea, va raporta în mod regulat progresul înregistrat managerilor şcolii şi va participa la elaborarea măsurilor ce se impun pentru paşii următori. În cazul în care apar dificultăţi în derularea oricărei acţiuni sau a depăşirii termenului propus, echipa este obligată să redreseze din mers aceste erori şi să elaboreze un plan de măsuri care să contribuie la corectarea respectivelor inadvertenţe.

Constatările şi concluziile rezultate la finele anului şcolar 2007-2008 vor fi baza de pornire pentru elaborarea P.A.S. 2008 – 2013. Întreaga echipă lărgită (director, directori adjuncţi, echipa de elaborare P.A.S., Consiliul de Administraţie) răspunde de îndeplinirea obiectivelor propuse în P.A.S., de monitorizarea activităţilor şi va culege roadele succesului obţinut.

În consecinţă:

|Tipul activităţii |Responsabilitatea |Frecvenţa monitorizării |Datele întâlnirilor de analiză |

| |monitorizării şi evaluării | | |

|Realizarea studiului asupra mediului |Chirică Nicoleta |semestrial |c |

|extern | | | |

|Realizarea studiului asupra mediului |Chiriac Simona |semestrial |Decembrie |

|intern | | |iunie |

|Intocmirea seturilor de teste care să |Stamatachi Anca |lunar |decembrie |

|sprijine monitorizarea ţintelor |Frigioiu Dănuţ | |martie |

| |Şchiopu Aurica | | |

|Monitorizarea periodică a |Chirică Nicoleta |semestrial |decembrie |

|implementării acţiunilor individuale |Chiriac Simona | |aprilie |

|Comunicarea acţiunilor corective în |Ardeleanu Carmen |semestrial |decembrie |

|lumina rezultatelor obţinute |Chirică Nicoleta | |aprilie |

| |Chiriac Simona | | |

|Monitorizarea implementării acţiunilor|Ardeleanu Carmen |lunar |Realizarea planului |

| | | |operaţional |

|Evaluarea implementării acţiunilor |Ardeleanu Carmen |anual |Iunie |

|Revizuirea acţiunilor |Chirică Nicoleta |anual |Septembrie |

| |Chiriac Simona | | |

|Prezentarea generală a progresului | |anual |Iunie |

|realizat în atingerea ţintelor | | | |

|Realizarea planului |Stamatachi Anca |anual |iunie |

|operaţional | | | |

|Evaluarea progresului în atingerea |Consiliul de administraţie |anual |Iunie |

|ţintelor. Actualizarea acţiunilor din | | | |

|PAS în lumina evaluării | | | |

Anexa 1

| | | | | | |

|Nr. |Nume si prenume cadru didactic |Specialitatea |Gr.did |Denumire curs |Masterat |

|crt | | |anul * | | |

|1 |Tofan Doina |Lb. Romậnă |I-1991 |Tehnici informaţionale |  |

| | | | |computerizate-30 credite | |

| | | | | | |

|2 |Stancovici Luana |Lb. Romậnă |I |Perfecţionare periodică in |  |

| | | | |specialitate | |

| | | |1995 | | |

|3 |Ivănescu Elena |Lb. Romậnă |I |Perfecţionare periodică in |  |

| | | | |specialitate | |

| | | |1990 | | |

|4 |Coşescu Adina Elena |Lb. Romậnă |  |Managementul proiectelor |Masterat |

| | | | |educaţionale-15 credite | |

|5 |Chiriac Elena Simona |Lb. Romậnă |Def. |Managementul proiectelor |Masterat |

| | | | |educaţionale-15 credite | |

| | | |2004 | | |

|6 |Ardei Mihai |Lb. Romậnă |Def. |  |Masterat |

| | | |2006 | | |

|7 |Cuţulab Ana Maria |Lb. Romậnă |Def. |Perfecţionare periodică in |Masterat |

| | | | |specialitate | |

| | | |2002 | | |

|8 |Lungu Daniela |Lb.Franceză |Def. |  |Masterat |

| | | |2003 | | |

|9 |Mitruţ Nicoleta Diana |Lb.Franceză |Def. |  |  |

| | | |2007 | | |

|10 |Ionescu Elena |Lb.Engleză |II |Perfecţionare periodică in |  |

| | | | |specialitate | |

| | | |1985 | | |

|11 |Măimăscu Bogdan Mihai |Lb.Engleză |Def. |  |Masterat |

| | | |2005 | | |

|12 |Gurlui Anca Elena |Lb.Engleză |Def. |  |Masterat |

| | | |2007 | | |

|13 |Mazăre Ana Maria |Lb.Engleză |Def. |  |Masterat |

|14 |Sdrobiş Clara |Lb.Engleză |Def. |  |Masterat |

| | | |2007 | | |

|15 |Chirică Nicoleta |Istorie |II |Managementul organizaţiei |Studii europene |

| | | | |scolare-30 credite | |

| | | |1998 | |Romania in relatii internationale |

|16 |Săvuc Corina |Istorie |Def. |Curs de iniţiere IT si utilizare |Societate si putere in antichitate|

| | | | |AEL-25 credite |si evul mediu |

| | | |2006 | | |

|17 |Sirbu Constantin |Geografie |II |Managementul organizatiei |  |

| | | | |scolare-30 credite | |

| | | |1988 | | |

|18 |Brandaburu Floarea |Religie ortodoxa |Def. |  |Literatura romana si hermeneutica |

| | | | | |literara |

| | | |2003 | | |

|19 |Stamatachi Anca |Psihologie |II |Managementul organizatiei |Masterat |

| | | | |scolare-30 credite | |

| | | |2006 | | |

|20 |Altiparmac Anca |Ed. |Debu |  |Societate si putere in antichita |

|21 |Ştefan Elena |Ed.Muzicala |Debu |  |  |

| | | |tant | | |

|22 |Ursu Elena |Matematică |I |Tehnici informaţionale |  |

| | | | |computerizate-30 credite | |

| | | |1991 | | |

|23 |Ursu Ioan |Matematică |I |Perfecţionare periodică in |  |

| | | | |specialitate | |

| | | |1991 | | |

|24 |Godeanu Elena |Matematică |I |Tehnici informaţionale |  |

| | | | |computerizate-30 credite | |

| | | |1992 | | |

|25 |Coşa Maria |Matematică |I |Managementul proiectelor |  |

| | | | |educationale-15 credite | |

| | | |1994 | | |

|26 |Chiribău Ciprian |Matematică |II |Curs de initiere IT si utilizare |  |

| | | | |AEL-25 credite | |

| | | |2004 | | |

|27 |Tomescu Floarea |Fizică |I |Managementul organizaţiei |  |

| | | | |scolare-30 credite | |

| | | |1991 | | |

|28 |Creţu Rodica |Fizică |I |Globalizare si integrare |Metode moderne in fizica aplicata |

| | | | |europeana-15 credite | |

| | | |1990 | | |

|29 |Ginţă Angela |Fizică |I |Tehnici informaţionale |  |

| | | | |computerizate-30 credite | |

| | | |1995 | | |

|30 |Schiopu Aurica |Chimie |I |Tehnici informaţionale |  |

| | | | |computerizate-30 credite | |

| | | |1989 | | |

|31 |Ilcoş Gheorghe |Chimie |I |Managementul organizatiei |Masterat |

| | | | |scolare-30 credite | |

| | | |1997 |Coeziune economică si socială-12 | |

| | | | |credite | |

|32 |Popescu Florin |Chimie |I |  |  |

| | | |2002 | | |

|33 |Vrinceanu Daniela |Biologie | I |  |  |

| | | |1994 | | |

|34 |Florea Gabriela |Biologie |Def. |  |  |

| | | |1996 | | |

|35 |Gheorghe Ion |Ed.fizica |I |  |  |

| | | |1993 | | |

|36 |Turcu Mihaela |Ed.fizica |II |Tehnici informaţionale |  |

| | | | |computerizate-30 credite | |

| | | |2002 | | |

|37 |Alexe Cristina Ioana |Ed.fizica |Def. |Masaj clasic |Recuperarea sechelelor |

| | | | | |posttraumatice ale tesutului |

| | | | | |cutanat si subcuta |

| | | |2002 | |nat |

|38 |Cazacu Emanoil Remus |Electronica si Tc |I |Managementul proiectelor |Masterat |

| | | | |educationale-15 credite | |

| | | |2000 | | |

|39 |Ardeleanu Carmen Elena |Automatizari si calculatoare |I |Managementul proiectelor |Masterat |

| | | | |educationale-15 credite | |

| | | |2004 | | |

|40 |Lerescu Constantin |Energetica |I |Tehnici informaţionale |  |

| | | | |computerizate-30 credite | |

Tabel nominal cu cadrele didactice(Ingineri, Profesori si Maistri Instructori)

|Nr. Crt |Nume si Prenume |

|Aleagă |ţările de destinaţie, durata şi programul de plasament şi structurile de primire care să permită realizarea |

| |obiectivelor proiectului. |

|Selecţioneze |beneficiarii pe baza unor criterii clar definite şi transparente. |

|Pregătească |beneficiarii privind condiţiile profesională şi cultura din ţara / partenerul de primire, în particular urmărind |

| |pregătirea lingvistică adaptată la nevoile profesionale ale beneficiarilor. |

|Stabilească |un contrat cu prevederi clare şi transparente pentru toate părţile implicate în proiect. |

|Gestioneze |condiţiile de transport, sejur, protecţie socială şi asigurare, vize şi permise de muncă. |

|Evalueze |împreună cu fiecare beneficiar rezultatele personale şi profesionale ale participării la Programul Leonardo da Vinci.|

Organizaţia intermediară (dacă este cazul) se angajează să:

|Aleagă |întreprinderile de primire astfel încât să permită realizarea obiectivelor proiectului în condiţii optime. |

|Furnizeze |coordonatele tuturor partenerilor implicaţi în proiect şi să asigure toate condiţiile necesare realizării optime a |

| |proiectului anterior plecării în stagiu a beneficiarilor. |

Organizaţia de trimitere şi partenerul de primire se angajează solidar să:

|Negocieze |programul individual de stagiu pentru fiecare beneficiar (dacă este posibil în cursul vizitelor pregătitoare). |

|Convină |asupra MEdCanismelor de monitorizare şi tutorat. |

|Realizeze |validarea şi recunoaşterea aptitudinilor şi competenţelor dobândite pe baza unor criterii comune şi definite în |

| |acord. |

|Organizeze |comunicarea, inclusiv cu beneficiarii. |

|Evalueze |derularea proiectului în mod continuu şi să asigure modificările necesare atunci când este cazul. |

Partenerul de primire se angajează să:

|Faciliteze |înţelegerea culturii şi mentalităţilor din ţara de primire. |

|Aloce |sarcinile şi responsabilităţile beneficiarilor în conformitate cu cunoştinţele acestora, aptitudinile şi competenţele|

| |lor şi în conformitate cu obiectivele stagiului ; pună la dispoziţia acestora materialele necesare. |

|Desemneze |un tutore cu sarcina de a urmări progresul stagiarilor. |

|Asigure |suport logistic, dacă este nevoie. |

|Verifice |dacă stagiarii beneficiază de condiţii corespunzătoare de participare la stagiul de formare. |

Beneficiarul se angajează să:

|Urmărească |respectarea acordurilor încheiate şi realizarea plasamentului. |

|Respecte |condiţiile organizaţiei de primire, programul de muncă şi codul de bună conduită şi de confidenţialitate |

| |profesională. |

|Comunice |promotorului / organizaţiei de trimitere eventualele probleme sau modificări aduse stagiului. |

|Prezinte |raportul final, conform modelului, la încheierea plasamentului, împreună cu documentele financiare justificative |

| |solicitate. |

Anexa 5

REZULTATE LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE

ANUL ŞCOLAR 2008-2009

|CONCURSURI – OLIMPIADE |ETAPA |NUME ŞI PRENUME ELEV |CLASA |LOCUL – PREMIUL |PROFESOR ÎNDRUMĂTOR |

|Olimpiada Tehnician in |Naţională |Bucaciuc Elena |XII |Menţiune |Moisă Gabriela, |

|Automatizări | | | | |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Frigioiu Dănuţ |

|Olimpiada Tehnician Electronist |Naţională |Coman Alin |XII |Menţiune |Cioroianu Lixandrina, |

| | | | | |Frunză Adrian, |

| | | | | |Frigioiu Dănuţ, |

| | | | | |Ciochină Aurel |

|Olimpiada Tehnician de |Naţională |Dascălu Alexandru |XII |Menţiune |Cioroianu Lixandrina, |

|Telecomunicaţii | | | | |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Frigioiu Dănuţ, |

| | | | | |Ciochină Aurel, |

| | | | | |Bujor Gabriela, |

| | | | | |Cenuşe Lavineta, |

| | | | | |Cazacu Remus |

|Olimpiada Tehnician Electronist |Naţională |Dogaru Cornel |XIII |Menţiune |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Frunză Adrian, |

| | | | | |Frigioiu Dănuţ, |

| | | | | |CiochinăAurel |

|Olimpiada Tehnician in Instalaţii|Naţională |Lazăr Constantin |XI |Menţiune |Cioroianu Lixandrina, |

|Electrice | | | | |Cazacu Remus, |

| | | | | |Stan Gheorghe |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Balind Andrei |XI |Premiul I |Lerescu Constantin, |

|Tehnică | | | | |Cenuşe Lavineta, |

| | | | | |Popa Virgil, |

| | | | | |Isaic Radu, |

| | | | | |Baciu Gheorghiţă |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Baroti Vlăduţ |XI |Premiul I |Cenuşe Lavineta, |

|Tehnică | | | | |Cioroianu Lixandrina, |

| | | | | |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Ciochină Aurel |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Bărbuţă Adrian |XI |Premiul I |Dumitrescu Marina, |

|Tehnică | | | | |Stan Gheorghe |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Cancel Claudia |XII |Premiul I |Bereczki Ioana |

|Tehnică | | | | | |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Coman Alin |XIII |Premiul I |Vrînceanu Greta, |

|Tehnică | | | | |Frunză Adrian |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Condur Roberto |X |Premiul I |Nechitoi Doina, |

|Tehnică | | | | |Lerescu Constantin, |

| | | | | |Cenuşe Lavineta, |

| | | | | |Baciu Gheorghiţă |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Gal Mădălina |XII |Premiul I |Vrînceanu Greta, |

|Tehnică | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Moisă Gabriela, |

| | | | | |Ciochină Aurel, |

| | | | | |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Savin Petru |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Iacob Cristian |XII |Premiul I |Lerescu Constantin, |

|Tehnică | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Popa Virgil, |

| | | | | |Frigioiu Dănuţ, |

| | | | | |Bujor Gabriela, |

| | | | | |Cotfas Cosmin |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Lazăr Constantin |XII |Premiul I |Cioroianu Lixandrina, |

|Tehnică | | | | |Stan Gheorghe |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Macovei Alina |XI |Premiul I |Bereczki Ioana |

|Tehnică | | | | | |

|Campionat Tenis de masă |Judeţeană |Năstase Mădălina |IX |Locul I |Gheorghe Ion |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Racleş Bogdan |XII |Premiul I |Cenuşe Lavineta, |

|Tehnică | | | | |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Frigioiu Dănuţ, |

| | | | | |Bujor Gabriela, |

| | | | | |Ciochină Aurel |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Unguru Marian |XI |Premiul I |Cioroianu Lixandrina, |

|Tehnică | | | | |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Savin Petru |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Aciobăniţei Ana |XIII |Premiul II |Vrînceanu Greta, |

|Tehnică | | | | |Frunză Adrian |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Budău Fabian |XII |Premiul II |Cenuşe Lavineta, |

|Tehnică | | | | |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Frigioiu Dănuţ, |

| | | | | |Bujor Gabriela, |

| | | | | |Ciochină Aurel |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Doroş Daniel |XI |Premiul II |Cenuşe Lavineta, |

|Tehnică | | | | |Cioroianu Lixandrina, |

| | | | | |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Ciochină Aurel |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Farcaş Iuliana |XI |Premiul II |Bereczki Ioana |

|Tehnică | | | | | |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Ghenade Lucian |XI |Premiul II |Cioroianu Lixandrina, |

|Tehnică | | | | |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Savin Petru |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Herciu Andreea |XII |Premiul II |Bereczki Ioana |

|Tehnică | | | | | |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Jaleru Andrei |X |Premiul II |Nechitoi Doina, |

|Tehnică | | | | |Lerescu Constantin, |

| | | | | |Cenuşe Lavineta, |

| | | | | |Baciu Gheorghiţă |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Manole Ancuţa |XII |Premiul II |Vrînceanu Greta, |

|Tehnică | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Moisă Gabriela, |

| | | | | |Ciochină Aurel, |

| | | | | |Savin Petru |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Ronţu Anton |XI |Premiul II |Dumitrescu Marina, |

|Tehnică | | | | |Stan Gheorghe |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Vlad Dumitru |XI |Premiul II |Lerescu Constantin, |

|Tehnică | | | | |Cenuşe Lavineta, |

| | | | | |Popa Virgil, |

| | | | | |Isaic Radu, |

| | | | | |Baciu Gheorghiţă |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Arseni Dănuţ |XIII |Premiul III |Vrînceanu Greta, |

|Tehnică | | | | |Frunză Adrian |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Cojocaru Anca |XI |Premiul III |Bereczki Ioana |

|Tehnică | | | | | |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Florea Alina |XII |Premiul III |Bereczki Ioana |

|Tehnică | | | | | |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Goria Ciprian |XII |Premiul III |Vrînceanu Greta, |

|Tehnică | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Moisă Gabriela, |

| | | | | |Ciochină Aurel, |

| | | | | |Savin Petru |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Grigoriu Andrei |XI |Premiul III |Cenuşe Lavineta, |

|Tehnică | | | | |Cioroianu Lixandrina, |

| | | | | |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Ciochină Aurel |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Iacob Mihai |XII |Premiul III |Lerescu Constantin, |

|Tehnică | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Popa Virgil, |

| | | | | |Frigioiu Dănuţ, |

| | | | | |Bujor Gabriela, |

| | | | | |Cotfas Cosmin |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Macarie Evelin |XI |Premiul III |Cioroianu Lixandrina, |

|Tehnică | | | | |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Savin Petru |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Ţuglea Liviu |XI |Premiul III |Dumitrescu Marina, |

|Tehnică | | | | |Stan Gheorghe |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Vasiliu Alexandru |XII |Premiul III |Cenuşe Lavineta, |

|Tehnică | | | | |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Frigioiu Dănuţ, |

| | | | | |Bujor Gabriela, |

| | | | | |Ciochină Aurel |

|Concursul de Informatică Aplicată|Judeţeană |Luncanu Andrei |XII |Premiul III |Balan Lidia |

|Concursul Interjudeţean de |Judeţeană |Stan Petrică |XII |Premiul III |Ursu Elena |

|Matematică “Spiru Haret” | | | | | |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Baba Sergiu |XI |Menţiune |Cenuşe Lavineta, |

|Tehnică | | | | |Cioroianu Lixandrina, |

| | | | | |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Ciochină Aurel |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Matei Costel |XIII |Menţiune |Vrînceanu Greta, |

|Tehnică | | | | |Frunză Adrian |

|Olimpiada Interdisciplinară |Judeţeană |Şerban Alexandru |XII |Menţiune |Cioroianu Lixandrina, |

|Tehnică | | | | |Stan Gheorghe |

|Concursul de Informatică Aplicată|Judeţeană |Borza Ştefan |IX |Menţiune |Ardeleanu Carmen |

|Concursul de Informatică Aplicată|Judeţeană |Dumitrescu Robert |IX |Menţiune |Ardeleanu Carmen |

|Concursul Interjudeţean de |Judeţeană |Grigoraş Răzvan |X |Menţiune |Ursu Elena |

|Matematică “Spiru Haret” | | | | | |

|Concursul Interjudeţean de |Judeţeană |Peredelcu Petru |IX |Menţiune |Bertea Daniela |

|Matematică “Spiru Haret” | | | | | |

|Olimpiada Interdisciplinară |Naţională |Baroti Vlăduţ |XI |Premiul I |Cenuşe Lavineta, |

|Tehnică | | | | |Cioroianu Lixandrina, |

| | | | | |Vrînceanu Greta, |

| | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Ciochină Aurel |

|Olimpiada Interdisciplinară |Naţională |Bărbuţă Adrian |XI |Premiul I |Dumitrescu Marina, |

|Tehnică | | | | |Stan Gheorghe |

|Olimpiada Națională a sportului |Naţională |Năstase Mădălina |IX |Locul I |Turcu Mihaela, |

|școlar | | | | |Gheorghe Ion |

|Olimpiada Interdisciplinară |Naţională |Balind Andrei |XI |Menţiune |Lerescu Constantin, |

|Tehnică | | | | |Cenuşe Lavineta, |

| | | | | |Popa Virgil, |

| | | | | |Isaic Radu, |

| | | | | |Baciu Gheorghiţă |

|Olimpiada Interdisciplinară |Naţională |Condur Roberto |X |Menţiune |Nechitoi Doina, |

|Tehnică | | | | |Lerescu Constantin, |

| | | | | |Cenuşe Lavineta, |

| | | | | |Baciu Gheorghiţă |

|Olimpiada Interdisciplinară |Naţională |Iacob Cristian |XII |Menţiune |Lerescu Constantin, |

|Tehnică | | | | |Balan Lidia, |

| | | | | |Popa Virgil, |

| | | | | |Frigioiu Dănuţ, |

| | | | | |Bujor Gabriela, |

| | | | | |Cotfas Cosmin |

|Olimpiada Națională a sportului | | | | | |

|școlar | | | | | |

REZULTATE LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE

ANUL ŞCOLAR 2007-2008

|CONCURSUL - OLIMPIADA |ETAPA |NUME ŞI PRENUME ELEV |CLASA |LOCUL – PREMIUL |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Bucaciuc Elena |XII |Premiul I |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Ungureanu Filofteia |XI |Premiul I |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Dogaru Cornel |XIII |Premiul I |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Dascălu Alexandru |XII |Premiul I |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Lazăr Constantin |XI |Premiul I |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Manole Ionela |XI |Premiul I |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Chirilă Cătălin |XII |Premiul II |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Goria Ciprian |XI |Premiul II |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Jaleru Marius |XI |Premiul II |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Luncanu Andrei |XI |Premiul II |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Lupu Alin |XIII |Premiul II |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Năstasă Luciana |XI |Premiul II |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Tiron Alexandru |XII |Premiul II |

|Tehnic III | | | | |

|Concurs de creaţie religioasă |Judeţeană |Caia Alina |XII |Premiul II |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Colac Ionel |XII |Premiul III |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Gal Iulia |XI |Premiul III |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Ciuchi Luca Alexandru |XII |Premiul III |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Iacob Cristian |XI |Premiul III |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Strat Mirela |XI |Premiul III |

|Tehnic III | | | | |

|Concursul de Matematică “A. |Judeţeană |Mereuță Elena |XII |Premiul III |

|Saligny” | | | | |

|Concursul de Matematică “A. |Judeţeană |Stan Petrică |XI |Premiul III |

|Saligny” | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Baroti Vlad |X |Mențiune |

|Tehnic I | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Bălăiță Alexandru |XII |Mențiune |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Bragă Iulian |XII |Mențiune |

|Tehnic III | | | | |

|Olimpiada tehnică interdisciplinară|Judeţeană |Hanganu Ciprian |X |Mențiune |

|Tehnic I | | | | |

|Concursul de Matematică “A. |Judeţeană |Burbulia Loredana |XII |Mențiune |

|Saligny” | | | | |

|Concursul de Matematică “A. |Judeţeană |Gașpar Marius Marcelin |XII |Mențiune |

|Saligny” | | | | |

|Concursul de Matematică “A. |Judeţeană |Grigoraș Gh. Răzvan |IX |Mențiune |

|Saligny” | | | | |

|Concursul de Chimie “P. Poni” |Judeţeană |Iojă Mădălina |IX |Mențiune |

|Olimpiada Tehnician in Automatizări|Naţională |Bucaciuc Elena |XII |Menţiune |

|Olimpiada Tehnician Electronist |Naţională |Coman Alin |XII |Menţiune |

|Olimpiada Tehnician de |Naţională |Dascălu Alexandru |XII |Menţiune |

|Telecomunicaţii | | | | |

|Olimpiada Tehnician Electronist |Naţională |Dogaru Cornel |XIII |Menţiune |

|Olimpiada Tehnician in Instalaţii |Naţională |Lazăr Constantin |XI |Menţiune |

|Electrice | | | | |

PROIECTE / PARTENERIATE / COLABORARI

AN SCOLAR 2008-2009

|Titlu proiect: « Educatie sportiva si competitionala  » |

|Descriere |Proiect educativ de dezvoltare si manifestare a atitudinii pozitive fata de o viata sanatoasa in randul |

| |elevilor, pri organizarea unui campionat de baschet interscolar - Locul I |

|Coordonator |Prof. Turcu Mihaela |

|Partener |Consiliul Local Bacau |

|Perioada de desfasurare: | iunie - nov 2008 |

|Titlu proiect: « Dansul, arta si relaxare  » |

|Descriere |Proiect educativ de dezvoltare si manifestare a atitudinii pozitive fata de o viata sanatoasa in randul |

| |elevilor, prin organizarea unui campionat interscolarde majorete - Locul II |

|Coordonator |Prof. Turcu Mihaela |

|Partener |Consiliul Local Bacau |

|Perioada de desfasurare: | iunie - nov 2008 |

|Titlu proiect: « Clubul de D-bate “Karl Popper” » |

|Descriere |Club axat pe stimularea talentului oratoric si argumentative in diverse domenii cultural- stiintifice |

|Coordonator |Prof. Chirica Nicoleta |

|Colaboratori |ARDOR Moldova, Colegiul Tehnic “A.Saligny”, Colegiul National “V.Alecsandri” |

|Perioada de desfasurare: | oct 2008- iunie 2009 |

|Titlu proiect: « Clubul de Electronica “CISCO” » |

|Descriere |Club axat pe pregatirea elevilor pentru olimpidele tehnice (in special elevi de clasele XI, XII) care au |

| |specializarile : tehnician telecomunicati, tehnician operator tehnica de calcul, tehnician automatizari, |

| |tehnician instalatii electrice |

|Coordonatori |Prof. Popa Virgil, prof. Frunza Adrian |

|Colaborator |Academia CISCO Romania |

|Perioada de desfasurare: | oct 2008- iunie 2009 |

|Titlu proiect: Clubul “Cinefilia”  » |

|Descriere |Cerc axat pe vizionare de filme artisitce si dezbateri pe baza productiilor cinematografice vizionate, in |

| |scopul valorificarii creative a cunostintelor generale ale elevilor in discutii formative. |

|Coordonator |Consil. sc. Stamatachi Anca |

|Colaborator |Prof. Martin Oana – Gr. Sc. de Ecologie si Protectia Mediului “Gr. Antipa” |

|Perioada de desfasurare: | oct 2008- iunie 2009 |

|Titlu proiect: |« Clubul interdisciplinar “Excelsior” » |

|Descriere |Club ce permite o incursiune in lumea valorilor culturale si spirituale, urmarindu-se promovarea tinerelor |

| |« condeie » si formarea de cititori avizati in literatura |

|Coordonator |Prof. Cutulab Ana-Maria |

|Colaboratori |Biblioteca Judeteana “M.Sturza” Bacau, Asociatia ASCOR Bacau, Spitalul Judetean Bacau, Caminul de batrani |

| |Bacau, scriitorii: Petre Isachi, Ioan Iovan, Tatiana Scortanu |

|Perioada de desfasurare: | oct 2008- iunie 2009 |

|Titlu proiect: Clubul de teatru « “Istetii pamantului” » |

|Descriere |Club axat pe dezvoltarea abilitatilor artistice si a capacitatii de exprimare a personalitatii prin |

| |interpretarea originala a unor scenarii (clasice / moderne) ale artei teatrale |

|Coordonator |Prof. Chiriac Simona |

|Colaboratori |Teatrul “G.Bacovia” Bacau |

|Perioada de desfasurare: | oct 2008- iunie 2009 |

|Titlu proiect: « Clubul “ImagArt” » |

|Descriere |Club axat pe dezvoltarea creativitatii si a gustului estetic prin desfasurarea de activitati din domeniul |

| |artizanatului, a decoratiunilor, a creatiei vestimentare, cat si a domeniilor cosmetica, manichiura, coafura |

|Coordonator |Prof. Ivanescu Elena, prof. Florea Gabriela |

|Colaboratori |Fundatia Leonhardt |

|Titlu proiect: «Cercul de religie “Spiritualitate si credinta” » |

|Descriere |Cerc axat pe cultivarea sentimentelor şi atitudinilor crestine în rândul elevilor (bunătate, respect, |

| |generozitate, compasiune etc.) prin activitati creative ce imbina traditia si obiceiurile crestine cu |

| |problematicile lumii contemporane |

|Coordonator |Prof. Bandraburu Floarea |

|Colaboratori |Asociatia “SOS Satul Copiilor” Hemeius, ARDOR Bacau, Asociatia “ADA” Bacau |

|Perioada de desfasurare: | oct 2008- iunie 2009 |

|Titlu proiect: « Clubul “Fizicienii creativi” » |

|Descriere |Club axat pe stimularea creativitatii investigative si stiintifice in domeniul fizicii, valorificand |

| |aptitudinile unice ale elevilor intr-un cadru educativ interdisciplinar |

|Coordonator |Prof. Cretu Rodica |

|Colaboratori |Colegiul Tehnic “I.Ghica” Tg Neamt, Colegiul Economic “I.Ghica” Bacau |

|Perioada de desfasurare: | oct 2008- iunie 2009 |

|Titlu proiect: «Clubul “Radio Adolescenta” » |

|Descriere |Club axat pe promovarea spontana si originala a informatiilor artistice, culturale si scolare, prin intermediul|

| |mass-media (radio) |

|Coordonator |Prof. Chirica Nicoleta |

|Colaboratori |General Media Sound, Radio "Mix FM" Bacău, 1TV Bacau, Monitorul de Bacau |

|Perioada de desfasurare: | oct 2008- iunie 2009 |

|Titlu proiect: «Cercul de muzica » |

|Descriere |Cerc axat pe dezvoltarea abilitatilor muzicale si a gustului estetic prin derularea de activitati artistice cu |

| |grupri vocale / solisti, care valorifica diferite genuri musicale |

|Coordonator |Prof. Stefan Elena |

|Colaborator | Asociatia “Lumina”, Asociatia “SOS Satul Copiilor” Hemeius |

|Perioada de desfasurare: | oct 2008- iunie 2009 |

|Titlu proiect: «Cercul de desen si pictura » |

|Descriere |Cerc axat pe dezvoltarea spiritului de iniţiativă si a gustului estetic, valorificând potenţialul intelectual, |

| |creativitatea si aptitudinile artistice de care dispun elevii prin abordarea de tematici diverse, folosind |

| |tehnici diferite de lucru (acurela, tempera, tuş, colaj, etc) cu accent pe aplicaţie. |

|Coordonator |Prof. Altiparmac Anca |

|Colaboratori |Palatul Copiilor Bacau, Liceul de Arta „G.Apostu” Bacau, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog |

| |Bacau, ISJ Bacau |

|Perioada de desfasurare: | oct 2008- iunie 2009 |

|Titlu proiect: « Clubul echipelor sportive – sah, baschet, forbal, tenis de masa, majorete» |

|Descriere |Club ce urmareste sa cuprinda unitar, in forme si activitati competitionale variate şi atractive, elevii cu |

| |abilitati sportive ai colegiului, contribuind în acest fel la întărirea stării lor de sănătate şi folosirea |

| |timpului intr-un mod util si plăcut. |

|Coordonator |Prof. Turcu Mihaela, prof. Gheorghe Ion, prof. Alexe Cristina |

|Colaboratori |Academia Olimpica din Romania, Cercul olimpic “Mondolife”, ISJ Bacau, unitatile de invatamant liceale din jud.|

| |Bacau |

|Titlu proiect: « Cercul de engleza “Let’s english” » |

|Descriere |Cerc axat pe dezvoltarea abilitatilor de comunicare scrisa si verbala in limba engleza prin activitati creative|

| |ce valorifica invatarea limbilor straine in forme didactice diverse, si diferite de orele obisnuite din |

| |programul scolar. |

|Coordonatori |Prof. Martis Clara, prof. Mazare Ana Maria, prof |

|Perioada de desfasurare: | oct 2008- iunie 2009 |

|Titlu proiect: « Cerc de limba franceza » |

|Descriere |Cerc axat pe dezvoltarea abilitatilor de comunicare scrisa si verbala in limba francezaa prin activitati |

| |creative ce valorifica invatarea limbilor straine in forme didactice diverse, si diferite de orele obisnuite |

| |din programul scolar. |

|Coordonatori |Prof. Balint Simona, prof. Larion Maria, prof. Mitrut Diana |

|Perioada de desfasurare: |Perioada de desfasurare: |

|Titlu proiect: «Proiect de integrare a claselor a IX-a in mediul scolar “Clasa celor 28 de oglinzi” » |

|Descriere |Proiect educativ vizand integrarea socio-educationala a elevilor de clasa a IX-a in vederea optimizarii |

| |abilitatilor sociale si performantelor scolare, conform standardelor educationale ale colegiului |

|Coordonator |Consilier psihopedagog Stamatachi Anca, coordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta |

|Partener |CJAP Bacau |

|Perioada de desfasurare: |sept – oct 2008 |

|Titlu activitate: « Participare la Festivalul international de poezie « Avangarda XXII »  » |

|Descriere |Proiect de promovare si recunoastere a tinerelor talente din domeniul literar |

|Coordonator pe scoala |Profesor Vranceanu Daniela |

|Initiator proiect |Fundatia culturala “Georgeta si Mircea Cancicov” |

|Perioada de desfasurare: |sept - oct 2008 |

| | |

| | |

|Titlu activitate: « Stilul meu de invatare » |

|Descriere |Proiect educativ vizand de constientizarea si valorificarea diversitatii si individualitatii in invatare prin |

| |identificarea stilurilor de invatare ale elevilor colegiului si valorificarea acestora prin aplicarea metodelor|

| |active centrate pe elev la ore. Proiectul cuprinde 4 etape: |

| |*etapa de formare a profesorilor pe problematica stilurilor de invatare in corelare cu conceptul de “invatare |

| |centrata pe elev” (10.09.2008) |

| |*etapa de identificare a stilurilor de invatare ale elevilor (1.10-31.10.2008) |

| |*etapa de valorificare a stilurilor de invatare ale elevilor in activitatile de predare –invatare (3.11.2008 – |

| |12.06.2009) |

|Coordonator |Consil sc. Stamatachi Anca |

|Perioada de desfasurare: |10 sept 2008– 12 iunie 2009 |

|Titlu activitate: « Sesiune de dezbateri « Invatarea centrata pe elev – deziderat sau realitate a sistemului de invatamant romanesc» |

|Descriere |Sesiune cu caracter didacic, vizand constientizarea de catre cadrele didactice ale colegiului, a necesitatii |

| |adaptarii eficiente a conceptelor si metodelor pedagogice moderne la particularitatile si nevoile |

| |individualizate ale elevilor actuali. |

|Coordonator |Consil sc. Stamatachi Anca |

|Perioada de desfasurare: |10 sept 2008– 12 iunie 2009 |

|Titlu activitate: « Roadshow 2008 – ROMANIA » |

|Descriere |Activitate de informare asupra cetateniei europene – vizitarea, alaturi de elevi, a standului pe tema |

| |cetateniei europene de catre Comisia Europeana, prin Directia Generala “Justitie, Libertate si Securitate” |

|Coordonator |Cordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta |

|Initiator proiect |Comisia Europeana, prin Directia Generala “Justitie, Libertate si Securitate” |

|Perioada de desfasurare: | 30 sept 2008 |

|Titlu proiect: “Participare la Campania Ecologica « Romania prinde radacini »“ |

|Descriere |Proiect ecologic de impadurire a zonelor defrisate din diferite judete ale tarii, inclusiv in Bacau |

|Coordonator pe scoala |Profesor Vranceanu Daniela |

|Initiator proiect |Televiziunea Realitatea, RNP RomSilva si Asociatia “MaiMultVerde” |

|Perioada de desfasurare: |oct 2008 |

|Titlu proiect: “Jocul cu titirezul magnetic – record pentru Guiness Book” |

|Descriere |Proiect de promovare a imaginii scolii si de dezvoltare a abilitatilor motrice si sociale ale elevilor |

| |implicati in proiect prin parcurgerea demersurilor necesare stabilirii unui record in Guiness Book, ca timp de |

| |invartire a titirezurilor si ca numar de titireze controlate magnetic in acelasi timp |

|Coordonator |Prof. Lerescu Constantin |

|Colaborator |Guiness Book |

|Perioada de desfasurare: | octombrie 2008 – 2 martie 2009 |

| | |

| | |

| | |

| | |

|Titlu proiect: “Informeaza-te, e dreptul tau!” |

|Descriere |Proiect educativ de cunoastere a legislatiei nationale si internationale in vederea prevenirii somajului si |

| |inadaptarii sociale prin reorientare profesionala |

|Coordonator |Cordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta |

|Partener |Grup Scolar Industrial “Letea” Bacau |

|Perioada de desfasurare: |oct - nov 2008 |

|Titlu proiect: “Balul bobocilor” |

|Descriere |Proiect cultural-artistic dedicat elevilor de cls a IX-a in vederea formarii si consolidarii de relatii |

| |pozitive intre elevi si descoperirea de talente artistice. |

|Coordonator |Cordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta |

|Partener |Casa de Cultura Bacau |

|Perioada de desfasurare: |oct – 23 nov 2008 |

|Titlu proiect: “Mami, vreau si eu sa traiesc!” |

|Descriere |Proiect educativ de crestere a nivelului de constientizare si responsabilitate vis-vis de riscurile inceperii |

| |vietii sexuale si de sensibilizare a lor cu privire la problematica avortului |

|Coordonator |Prof. Bandraburu Floarea |

|Partener |Asociatia “ADA” Bacau |

|Perioada de desfasurare: |oct 2008 - mai 2009 |

|Titlu proiect: « Proiect de formare continua Leonardo Da Vinci “Formare profesionala continua privind abordarea interdisciplinara a curriculum-ului din|

|Invatamantul Profesional si Tehnic” » |

|Descriere |Proiect de formare profesionala continua vizand dezvoltarea competentelor profesionale si didactice privind |

| |abordarea interdisciplinara a curriculum-ului din invatamantul profesional si tehnic |

| |Flux 1: Spania; Flux 2: Italia; Flux 3: Anglia - 15 profesori participanti |

|Coordonatori |Prof. Ginta Angela, prof. Frigioiu Danut, consil sc. Stamatachi Anca |

|Partener |Unitati de invatamant din Spania, Italia si Anglia |

|Perioada de desfasurare: |oct 2008 – mai 2009 |

|Titlu proiect: “Informare si consiliere pe piata muncii; Angajare virtuala pe piata muncii” |

|Descriere |Derularea de activitati de identificare a gradului de corelatie intre abilitatile, interesele si valorile |

| |elevilor si meseriile posibile pe piata muncii ale elevilor din clasele terminale |

| |Derularea de activitati de informare privind principalele instrumente de marketing personal (CV, interviu, |

| |scrisoare de intentie) si formarea abilitatilor de lucru cu aceste instrumente |

| |Derularea de activitati cu caracter informativ si formativ privind: |

| |oferta educationala a universitatilor care doresc sa isi prezinte acesta oferta elevilor din cls a XII-a; |

| |evolutia ofertei de munca pe piata bacauana; drepturile de somaj pe care le are un absolvent de liceu si |

| |conditiile ce trebuie indeplinite pentru a beneficia de aceste drepturi;oferta de cursuri de calificare si |

| |recalificare, de consiliere profesionala oferita de AJOFM |

|Coordonator |Consilier psihopedagog Stamatachi Anca, coordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta |

|Partener |AJOFM Bc, Universitatea Bc, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi, Facultatea de |

| |Electronica-Universitatea “Gh. Asachi” Iasi |

|Perioada de desfasurare: |oct.2008 – mai 2009 |

|Titlu proiect: “Ajuta-l sa mearga la scoala!” |

|Descriere |Proiect de sprijinire educationala a elevilor din Scoala de Arte si Meserii “N.Balcescu” Bacau, in vederea |

| |prevenirii si reducerii fenomenului de abandon scolar in acesta unitate scolara |

|Coordonator |Consilier psihopedagog Stamatachi Anca |

|Partener |Centrul Judetean de Asistenta psihopedagogica Bacau, Scoala de Arte si Meserii “N.Balcescu” Bacau |

|Perioada de desfasurare: |octombrie 2008 - iunie 2009 |

|Titlu proiect: “Sunt in siguranta in scoala mea” |

|Descriere |Proiect de crestere a securitatii fizice si psihice a elevilor din colegiul Tehnic de Comunicatii “N.V.Karpen” |

| |Bacau: |

| |- identificare, monitorizare si sprijinire educationala a elevilor ce prezinta risc disciplinar |

| |- eliminare din perimetrul colegiului a grupurilor externe cu risc infractional |

| |- cresterea securitatii personale pringeneralizarea sistemului de acces in incinta scolii pe baza de ecuson |

| |- popularizarea regulamentului ROI si asumarea responsabila de catre elevi a drepturilor si obligatiilor ce |

| |deriva din acesta |

|Coordonator |Profesor Altiparmac Anca, Cordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta |

|Partener |Politia Muncipiului Bacau, Jandarmeria Bacau |

|Perioada de desfasurare: |octombrie 2008 – iunie 2009 |

|Titlu activitate: “Dezbateri in cadrul Consiliului National al Elevilor” |

|Descriere |Activitati (work-shop-uri, prezentari, rapoarte) de imbunatatire a activitatii consiliilor elevilor din |

| |unitatile scolare |

|Coordonator pe scoala |Cordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta |

|Initiator activitate |Consiliului National al Elevilor |

|Perioada de desfasurare: |1oct -3 oct 2008 |

|Titlu proiect: « Campionat de fotbal intre clase » |

|Descriere |Activitate sportiva complexa, derulata in mai multe etape in cadrul colegiului, conform principiilor si |

| |regulilor campionatului de fotbal - divizia A |

|Coordonator |Prof. Gheorghe Ioan |

|Perioada de desfasurare: |1-24 oct 2008 |

|Titlu proiect: “Feminitate si sanatate” |

|Descriere |Proiect de educatie sanitara si igiena feminina in randul adolescentelor |

|Coordonator |Cordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta |

|Colaborator |Compania multinationala “Johnson&Johnson” |

|Perioada de desfasurare: |4-5 oct 2008 |

|Titlu activitate: “Bacaul de ieri si de zi – 600 de ani de atestare documentara” |

|Descriere |Activitate aniversara (istoricul orasului Bacau, prezentare imagini ale Bacaului vechi si nou etc.) cu ocazia |

| |implinirii a 600 de ani de la prima atestare istorica a orasului Bacau |

|Coordonator |Prof. Savuc Corina |

|Perioada de desfasurare: |6 oct 2008 |

|Titlu activitate: “Holocauastul uitat din Romania” |

|Descriere |Activitate de comemorare a victimelor Holocaustului, cu ocazia zilei de 9 octombrie, “ Ziua Nationala de |

| |Comemorare a Holocaustului”, prin proiectarea si dezbaterea filmului documentar "Holocaustul uitat" |

|Coordonator |Prof. Savuc Corina |

|Perioada de desfasurare: |9 oct 2008 |

|Titlu activitate: Participare la “Ziua portilor deschise a Prefecturii Bacau” |

|Descriere | Activitate constand in dezbateri, vizite in institutie, discutii cu oficialitati etc, derulate in cadrul |

| |Institutiei Prefecturii Bacau si avand ca obiectiv principal implicarea societatii civile in cresterea |

| |calitatii functiei publice la nivel local, prin raportare mai eficienta la nevoile si cerintele cetatenilor |

|Coordonator pe scoala |Prof. Cosescu Adina, prof. Bereczki Ioana |

|Initiator activitate |Prefectura judetului Bacau |

|Perioada de desfasurare: |9 oct 2008 |

|Titlu activitate: “ Participare cu elevii la Crossul “Zilele Bacaului” “ |

|Descriere |Activitate sportiva si aniversara cu ocazia implinrii a 600 de ani de la prima atestare istorica a orasului |

| |Bacau |

| |Loc IV - cross |

|Coordonator |Prof. Alexe Cristina |

|Perioada de desfasurare: |12 oct 2008 |

|Titlu proiect: « Excursie tematica –“Orasele medievale din Transilvania” » |

|Descriere |Excursie educativa vizand sensibilizarea si informarea elevilor cu privire la aspectele istorice si culturale |

| |ale oraselor din Transilvania |

|Coordonator |Prof. Savuc Corina |

|Colaborator |Biblioteca Judeteana “C. Sturza “ Bacau |

|Perioada de desfasurare: |24.oct-26.oct.2008 |

|Titlu proiect: « Halloween Party» |

|Descriere |Proiect cultural-educativ, avand ca scop cunoasterea elementelor culturale specifice acestei sarbatori: |

| |decoratiuni, joc de rol, concurs de costume si masti, discoteca etc. |

|Coordonator |Prof. Mazare Ana Maria, prof. Martis Clara, prof. Gurlui Anca, prof. Mihaes Suzana, prof. Altiparmac Anca |

|Colaborator |Jandarmeria Bacau (Asigurarea securitatii pe perioada derularii activitatilor) |

|Perioada de desfasurare: |24-31 octombrie 2008 |

|Titlu activitate: « Competitii (de baschet si de fotbal) prilejuite de “Zilele Liceului D. Cantemir” Onesti » |

|Descriere |Derularea de activitati cu caracter sportiv, prilejuite de implinirea a 45 de ani de la infiintarea Colegiului |

| |National “D.Cantemir” Onesti |

| |Loc III – competitia de baschet baieti |

| |Loc III – competitita de fotbal |

|Coordonatori pe scoala |Prof. Turcu Mihaela, prof. Ghorghe Ion |

|Initiator activitate |Colegiului National “D.Cantemir” Onesti |

|Perioada de desfasurare: |29.oct-31.oct.2008 |

| | |

| | |

|Titlu proiect: “Adio tigari!” |

|Descriere |Proiect educativ de prevenire si combatere a consumului de tutun in randul adolescentilor |

|Coordonator |Consilier psihopedagog Stamatachi Anca, prof. Mazare Ana Maria |

|Partener |Asociatia de Sanatate, Educatie si Familie Bacau |

|Perioada de desfasurare: |noiembrie - decembrie 2008 |

|Titlu proiect: “Bacau – Eco City” |

|Descriere |Proiect de educatie ecologica prin care se urmareste dezoltarea atitudinii responsabile a tinerilor fata de |

| |ecosistem prin implicarea lor in activitati de strangere a deseurilor, de colectare a hartiei si actiuni de |

| |impadurire a zonelor defisate |

|Coordonator |Cordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta |

|Partener |Asociatia “Repere” Bacau |

|Perioada de desfasurare: |nov 2008- dec 2009 |

|Titlu proiect: “Campionatul de sah si de atletism interclase” |

|Descriere |Activitate sportiva complexa, derulata in mai multe etape in cadrul colegiului, conform principiilor si |

| |regulilor campionatului de profesionisti |

|Coordonator |Prof. Alexe Cristina |

|Perioada de desfasurare: |1-31 nov 2008 |

|Titlu proiect: “Excursie tematica – Manastiri din Nordul Moldovei” |

|Descriere |Excursie educativa vizand cultivarea sentimentelor de identitater nationala si de spiritualitate crestina prin |

| |vizualizarea si discutarea elementelor de istorie si spiritualitate regasite in manastirile din Nordul Moldovei|

|Coordonator |Prof. Cutulab Ana Maria |

|Colaborator |Biblioteca Judeteana “C. Sturza “ Bacau |

|Perioada de desfasurare: |4.nov- 6 nov 2008 |

|Titlu activitate: “1 Decembrie; Alexandru Ioan Cuza – Domnul Unirii” |

|Descriere |Activitate omagiala dedicata Zilei Nationale a Romaniei, activitate ce a urmarit stimularea intereaului |

| |elevilor pentru cunoasterea si pretuirea istoriei nationale |

|Coordonator |Prof. Savuc Corina |

|Perioada de desfasurare: |30 nov 2008 |

|Titlu proiect: “Proiect de infratire institutionala « Implementarea si aplicarea Acquis-ului de mediu, cu accent pe gestiunea deseurilor menajere, Faza|

|a II-a »” |

|Descriere |Proiect educativ de informare si derulare de activitati cu caracter ecologic (informari cu privire la cele mai |

| |bune practici in domeniul gestionarii deseurilor, activitati de promovare a practicilor ecologice, sesiuni de |

| |comunicari privind gestionarea deseurilor) |

|Coordonator |Prof. Adina Cosescu |

|Parteneri |Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau, Agenta pentru Protectia Mediului din Galicia (Spania), |

| |Agentia Guvernamentala Senter Novem (Olanda) |

|Perioada de desfasurare: | dec 2008 – mai 2009 |

| | |

| | |

| | |

|Titlu proiect: “Anul acesta, Mos Craciun este profesor !” |

|Descriere |Proiect de sprijinire comunitara a copiilor inclusi in programele sociale si educative ale Asociatiei “S.O.S. |

| |Satele Copiilor Hemeius |

|Coordonator |Consilier psihopedagog Stamatachi Anca |

|Parteneri |Asociatia “S.O.S. Satele Copiilor Hemeius, Colegiul Tehnic “A.Saligny”, Grupul Scolar de Ecologie si Protectia |

| |Mediului “Gr.Antipa”, Colegiul “M.Eminescu”, Liceul cu Program Sportiv |

|Perioada de desfasurare: |2-19 dec 2008 |

|Titlu proiect: « Campionat de baschet intre clase » |

|Descriere |Competitie sportiva, derulata conform principiilor si regulile copetitilor profesioniste si finalizata cu meci |

| |intre echipa profesorilor si campioana colegiului |

|Coordonator |Prof. Turcu Mihaela |

|Perioada de desfasurare: |2-6 dec 2008 |

|Titlu proiect:  “Conferinta tematica « spovedania si impartasania – Hrana si binecuvantare divina »” |

|Descriere |Proiect educativ constant in realizarea unei conferinte teologice privind rolul postului in pregatirea |

| |duhovniceasca a crestinului pentru Marile sarbatori crestine (Craciun, Paste) |

|Coordonator |Prof. Bandraburu Floarea, prof. Palcau Tereza |

|Colaboratori |Parohia Sf. Gheorghe Bacau, Biserica “Sfintii Apostoli Pavel” |

|Perioada de desfasurare: |5 dec 2008 |

|Titlu proiect:  « Zilele Scolii » |

|Descriere |Proiect cultural, artistic si educativ, derulat cu ocazia implinirii a 40 de ani de la infiintarea unitatii |

| |scolare: |

| |-sesiune de referate si comunicari |

| |- expozitie de aranjamente florale Ikebana |

| |- derularea de activitati aniversare (istoricul scolii, inaugurarea Cabinetului de limba si literatura romana |

| |“Marin Sorescu” |

| |- dezbateri interdisciplinare (fizica-chimie-astronomie) |

| |- D-bate in cadrul Consiliului Elevilor “Sunt elev Karpen” |

| |- competitii sportive organizate intre profesori si elevi : baschet, fotbal, volei, tenis de masa |

|Coordonator |Dir. educativ Ardeleanu Carmen, Cordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta |

|Colaboratori |Consiliul Local, Primaria Bacau, Televiziunea 1 TV, ISJ Bacau, Colegiul “I.Ghica” economic, Universitatea Bacau|

|Perioada de desfasurare: |6 dec-9 dec 2008 |

|Titlu activitate: « Ziua minoritatilor » |

|Descriere |Activitate de crestere a nivelului de constientizare a celor ce traiesc in statele membre UE, in special al |

| |tinerilor, cu privire la importanta implicarii in activitati ce apartin sferei dialogului intercultural, in |

| |conditiile intensificarii procesului de migrare si imigrare si accentuarea statutului de minoritar |

|Coordonator pe colegiu |Prof. Cosescu A., prof. Bereczki I., prof. Altiparmac A., prof. Gurlui A. |

|Initiator proiect |Institutia Prefectului – judetul Bacau |

|Perioada de desfasurare: | 13 dec 2008 |

|Titlu proiect: “Lumina... de Craciun” |

|Descriere |Proiect de sprijinire comunitara a copiilor infectati cu virusul HIV inclusi in programele sociale si educative|

| |ale Asociatiei Lumina |

|Coordonator |Consilier psihopedagog Stamatachi Anca, lab, Andronic Dana, prof. Stefan Elena, prof Turcu Mihaela |

|Partener |Colegiul “Mihai Eminescu” Bacau |

|Perioada de desfasurare: |15- 19 dec 2008 |

|Titlu activitate: “Vin colindatorii…” |

|Descriere |Activitate realizata in preajma sfintei sarbatori a Craciunului ce a vizat sensibilizarea elevilor si cadrelor |

| |didactice cu privire la valorile traditionale ale floclorului romanesc si regasirea spiritului Craciunului, ca |

| |importanta sarbatoare ce celebreaza iubirea lui Dumnezeu pentru oameni si a omului pentru Dumnezeu si oameni. |

|Coordonator |Prof. Bandraburu Floarea, prof. Stefan Elena |

|Partener |Colegiul “Mihai Eminescu” Bacau |

|Perioada de desfasurare: |17 decembrie 2008 |

|Titlu proiect: “Karpen, o scoala ECO” |

|Descriere |Proiect educativ de informare si derulare de activitati cu caracter ecologic (informari cu privire la cele mai |

| |bune practici in domeniul gestionarii deseurilor, activitati de promovare a practicilor ecologice, sesiuni de |

| |comunicari privind gestionarea deseurilor) |

|Coordonator |Cordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta |

|Parteneri |Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau |

|Perioada de desfasurare: | ian 2009 – dec 2009 |

|Titlu proiecte: “Campionatul de baschet –fete, Campionatul de baschet -baieti – faza pe zona Nord Bacau” |

|Descriere |Competitii sportive inter-scolare, derulate conform principiilor si regulilor competitiilor profesioniste |

|Coordonator |Prof. Turcu Mihaela, prof. Gheorghe Ion |

|Organizator campionate |Colegiul National “Gh.Vranceanu” |

|Perioada de desfasurare: |6 ian – 24 ian 2009 |

|Titlu activitate: «15 Ianuarie, Pe urmele poetului Mihai Eminescu » |

|Descriere |Activitate cultural-artistica vizand dezvoltarea constiintei nationale si estetice a elevilor prin |

| |descoperirea, indrumarea si promovarea tinerelor talente ale colegiului in domeniul creatiei literare. |

|Coordonator |Prof. Cosescu Adina, Prof. Cutulab Ana Maria |

|Perioada de desfasurare: | 15 ianuarie 2009 |

|Titlu activitate: « 24 Ianuarie, Ziua Unirii » |

|Descriere |Activitate educativa de cultivare a sentimentelor patriotice ale elevilor prin derularea unei sesiuni de |

| |referate si prezentari PPT privind insemnatea actului istoric al Unirii Principatelor Romane |

|Coordonator |Prof. Savuc Corina, prof. Chirica Nicoleta, prof. Stefan Elena |

|Perioada de desfasurare: | 24 ianuarie 2009 |

| | |

| | |

| | |

|Titlu proiect: « Realizarea revistei scolii « Universul comunicatiilor » |

|Descriere |Proiect educativ ce a urmarit realizarea unei reviste a carui colectiv de redactie si creatii artistice, |

| |informationale si stiintifice sa fie elevii colegiului, revista prin care opiniile, valorile, particularitatile|

| |universului adolelescentin sa fie reflectate calitattiv in plan comunicational si estetic. |

|Coordonator |Prof. Ivanescu Elena, prof. Cosescu Adina |

|Perioada de desfasurare: | febr – april 2009 |

|Titlu proiect: « Dragobete – sarbatoarea indragostitilor» |

|Descriere |Proiect cultural-educativ, derulat de clasa a IX-a la nivelul colegiului, avand ca scop promovarea valorilor |

| |si traditiilor populare romanesti si dezvoltarea atasamentului tinerei generatii fata de aceste valori |

|Coordonator |Prof. dirig. Chirica Nicoleta si clasa a IX-a |

|Colaborator |Jandarmeria Bacau (Asigurarea securitatii pe perioada derularii activitatilor) |

|Perioada de desfasurare: |16-24 februarie 2008 |

|Titlu proiect: « Fii generos 100% daruind cei 2% » |

|Descriere |Proiect de sprijinire a programelor sociale ale Asociatiei SOS Romania prin directionarea celor 2% din impozit |

| |catre asociatie si promovarea voluntariatului in acest ONG |

|Coordonator |Prof. Stamatachi Anca |

|Parteneri |SOS Satele Copiilor Hemeius, ISJ Bacau, CJRAE Bacau, CJAP Bacau, Scoala cu clasele I-VII “M.Sadoveanu”, Scoala |

| |cu clasele I-VIII “C. Platon”, Grupul Scolar de Ecologie si Protectia Mediului “Gr. Antipa” |

|Colaboratori |22 de unitati de invatamant bacauane |

|Perioada de desfasurare: | 26.febr – 27 april 2009 |

|Titlu proiect: «Scoala dupa scoala» |

|Descriere |Proiect educativ pentru clasa a IX-a A, in vederea sprijinirii procesului de invatare, in vederea: |

| |- reducerii decajelor informationale, aptitudinale si atitudinale la materiile specifice curriculum-ului |

| |- cresterii motivatiei si performantei scolare la clasa a IX-a A |

|Coordonator |Prof. dirig. Chirica Nicoleta si clasa a IX-a |

|Perioada de desfasurare: |martie– iunie 2009 |

|Titlu proiect: “Adolescentii renunta la fumat !” |

|Descriere |Proiect educativ constand intr-un program complex de acţiuni educative si asistenta de specialitate pentru |

| |adolescenţii care nu au reuşit inca să renunţe la fumat. |

|Coordonator pe colegiu |Prof. Stamatachi Anca, prof. Altiparmac Anca |

|Initiator proiect |Directia de Sanatate Publica Bacau |

|Perioada de desfasurare: |3-15 martie 2009 |

|Titlu proiect: “Un altfel de martie” |

|Descriere |Proiect educativ axat pe conştientizarea şi recunoaşterea de către elevi şi cadre didactice a statusurilor şi |

| |rolurilor complexe asumate de femeie în societatea actuală |

|Coordonator pe colegiu |Prof. Stamatachi Anca, prof. Gurlui Anca, lab.ing Andronic Dana |

|Initiator proiect |Prefectura Bacau |

|Perioada de desfasurare: |3-15 martie 2009 |

|Titlu proiect: « Campionatul de fotbal – O.N.S.S » |

|Descriere |Competitie sportiva inter-scolara, derulata conform principiilor si regulilor campionatului de fotbal – divizia|

| |A |

| |Loc III – camionat de fotbal ONSS |

|Coordonator |Prof. Gheorghe Ion |

|Colaboratori |Liceele inscrise tur-retur |

|Perioada de desfasurare: |6 -30 martie 2009 |

|Titlu activitate: « Traficul de persoane, drogurile si violenta » |

|Descriere |Activitate educativa, din cadrul proiectului initiat de ISJ Bacau “Traficul de persoane, drogurile si |

| |violenta”, ce a urmarit, pe de-o parte, informarea elevilor cu privire la istoria aeronauticii riscurile |

| |fizice, psihice si sociale pe care le implica traficul de persoane, drogurile si violenta, si pe de alta parte,|

| |derularea de manifestari cultural-artisitce, ca alternative ale comportamentelor de risc. |

|Coordonator pe scoala |Cordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta |

|Partener |Inspectoratul Judetean Bacau |

|Perioada de desfasurare: | 13 martie 2009 |

|Titlu activitate: « Istoria Aeronauticii Romane » |

|Descriere |Activitate educativa ce a urmarit informarea elevilor cu privire la istoria aeronauticii romane si contributia|

| |pesonalitatilor romane la dezvoltarea aeronauticii mondiale (cercetari, realizari stiintifice, performante |

| |etc). |

|Coordonator |Cordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta, lab. Andronic Dana |

|Partener |Asociatia Romana pentru Propaganda si Istoria Aeronauticii |

|Perioada de desfasurare: | 19 martie 2009 |

|Titlu proiect: “Participare la Campania “Primavara europeana” |

|Descriere |Implicarea cadrelor didactice si a elevilor colegiului, pe perioada campaniei, in dezbateri, simulari, jocuri |

| |cu tematica europeana, astfel incat sa aiba posibilitatea sa-si exprime liber opiniile la nivelul Uniunii |

| |europene. |

| |Inscrierea colegiului on line, pentru a face schimb de informatii si idei cu alte insitutii de invatamant din |

| |statele UE implicate in campanie |

|Coordonator pe colegiu |Cordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta |

|Initiator proiect |Comisia Europeana springday2009net |

|Perioada de desfasurare: |25 martie – 9 mai 2009 |

|Titlu activitate: Participare cu elevii la Simpozionl national de comunicari stiintifice si metodice “Perspective tehnice si tehnologii, prioritati si|

|demersuri in contextul european” |

|Descriere | Manifestare educativa cea a constat in prezentarea si dezbaterea infrormatiilor din domeniile tehnice si |

| |tehnologice, precum si prezentarea realizarilor cadrelor didactice si a elevilor in demeniile abordate si |

| |indentificarea de noi resurse alternative energetice. |

| |Premiul III- sectiunea „profesori” |

| |Mentiune la sectiuanea „lucrari si referate pentru elevi si profesori” |

|Coordonator pe colegiu |Prof. Cretu Rodica |

|Initiator proiect |Colegiul Tehnic “I.Creanga”, Tg. Neamt |

|Perioada de desfasurare: |28 martie 2009 |

| | |

|Titlu proiect: « Campionatul de baschet –fete, faa judeteana » |

|Descriere |Competitie sportiva inter-scolara, derulate conform principiilor si regulilor conpetitiilor profesioniste |

| |Loc III – camionat de baschet fete, faza judeteana |

|Coordonator |Prof. Gheorghe Ion |

|Organizator campionat |Colegiul “I.Borcea” Buhusi |

|Perioada de desfasurare: |6 -30 martie 2009 |

|Titlu activitate: « Jandarmeria Romana, in slujba societatii » |

|Descriere |Activitate educativa derulata la sediul I.J.J Bacau cu ocazia “Zilei Jandarmeriei romane”, avand ca scop |

| |informarea elevilor asupra principalelor atributii, dotari si perspective de dezvoltare pe care le are |

| |Jandarmeria Romana in vederea apararii dreptului cetateanului |

|Coordonator |Cordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta, lab. Andronic Dana |

|Partener |Asociatia Romana pentru Propaganda si Istoria Aeronauticii |

|Perioada de desfasurare: | 3 aprilie 2009 |

|Titlu activitate: Participare cu elevii la Concursul de creativitate stiintifica “Stefan Procopiu” – faza pe judet |

|Descriere | Manifestare educativa cea a constat in prezentarea de produse ale elevilor (pagini web, referate stiintifice |

| |vizand problematici creative ale fizicii si alte domenii cu care fizica se afla in relatii de complementaritate|

| |si interdiciplinariate |

| |Premiul I – sectiunea „Fizica pe calculator – pagini web” |

| |Premiul I – sectiunea „Referate stiintifice” |

| |Premiul I – sectiunea „Fizica aplicata” |

|Coordonator pe colegiu |Prof. Cretu Rodica |

|Initiator proiect |Colegiul Economic “Ion Ghica” Bacau |

|Perioada de desfasurare: |4 aprilie 2009 |

|Titlu proiect: Concurs « Pentatlon Scolar Olimpic » |

|Descriere |Întrecere organizata sub egida Academiei Olimpice Romania, si avand ca scop dezvoltarea spiritului de |

| |competitie si fair play in randul elevilor. |

| |Probele concursului: 1. alergare pe 30 m. plat cu start din picioare; |

| |2. saritura in lungime fara elan; 3.aruncarea mingii de  baschet  inainte,cu ambele maini de deasupra capului, |

| |cu un pas elan; 4. test grila pe teme olimpice - cultura generala 5. proba artistica la alegere: literatura, |

| |muzica, desen, recitare, dans |

|Coordonator |Prof. Turcu Mihaela |

|Partener |Academia Olimpica din Romania, Cercul olimpic “Mondolife”, ISJ Bacau |

|Perioada de desfasurare: |6 -11 aprilie 2009 |

|Titlu proiect: „Expozitia generozitatii” |

|Descriere |Proiect comunitar de sustinere a programelor sociale si educationale ale Asociatiei „SOS Satele Copiilor” |

| |Hemeius, in vederea sprijinirii dezvoltarii armonioase a copiilor cu situatii de risc inclusi in aceste |

| |programe |

|Coordonator |Prof. Bandraburu Floarea, consil sc. Stamatachi Anca |

|Partener |Asociatia “S.O.S. Satul Copiilor” Hemeius |

|Perioada de desfasurare: |6 -11 aprilie 2009 |

|Titlu proiect: “Pauza fara fumat” |

|Descriere |Proiect educativ axat pe formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă pentru elevii şi profesorii din unităţile de|

| |învăţământ, prin adoptarea unui comportament sanatos, renuntand sa mai fumeze in cel putin o pauza din cadrul |

| |celor prevazute in programul scolar, pe perioada proiectului. |

|Coordonator pe colegiu |Cordonator cu progr. si proiecte educative Chirica Nicoleta, consil sc. Stamatachi Anca, prof. Cioltan Carmen |

|Initiator proiect |Centrul Judetean de Prevenire, Evauare si Consiliere Antidrog Bacau |

|Perioada de desfasurare: |4 martie – 31 mai 2009 |

|Titlu proiect: « Proiect de marketing educational “Viitorul suntem NOI” » |

|Descriere |Proiect de promovare a ofertei educationale pe anul scolar 2009 -2010 a colegiului in randul elevilor de clasa |

| |a VIII-a din unitatile scolare din Bacau: Saptamana portilor deschise (vizite ale elevilor de clasa a VIII-a in|

| |cadrul colegiului) si vizite de popularizare a ofertei educationale, facute de echipa d emarketing educational |

| |a colegiului in scolile generale partenere |

|Coordonator pe colegiu |Dir Ardeleanu Carmen, prof. Chilea Emilia |

|Parteneri |Sc. Gen. cu clasele I-VIII “A. Russo”, Sc. Gen cu clasele I-VIII nr. 18, . Gen cu clasele I-VIII “Al I.Cuza”, .|

| |Gen cu clasele I-VIII “M. Dragan”, SAM Bacau, SAM “Leonida”, Sc. Gen cu clasele I-VIII “G. M.Cancicov”, Sc. Gen|

| |cu clasele I-VIII “M.Sadoveanu” |

|Perioada de desfasurare: |aprilie – mai 2009 |

|Titlu proiect: “Practica pedagogica – stundenti” |

|Descriere |Desfasurarea perioadei de practica pedagogica de catre studentii Facultatii de Litere, specializarea |

| |“Comunicare si Relatii Publice” Bacau in cadrul colegiului |

|Coordonator |Dir. Cazacu Remus |

|Partener |Facultatea de Litere, din cadrul Universitatii Bacau |

|Perioada de desfasurare: |mai- iunie 2009 |

|Titlu activitate: « Marsul Crucei rosii – 150 de ani Impreuna pentru Umanitate» |

|Descriere |Activitate educativa constand in particiarea la marsul coordonat de Crucea Rosie Bacau, mars care sa |

| |aminteasca de cei 150 de ani de la nasterea lui Henry Dunant, cel care a pus bazele miscarii internationale a |

| |Crucii Rosii. |

|Coordonator pe colegiu |Prof. Cosescu Adina, prof. Bereczki Ioana |

|Initiator proiect |Asociatia “Crucea Rosie” , filiala Bacau |

|Perioada de desfasurare: |8 mai 2009 |

|Titlu activitate: « 9 mai - Europa, un puzzle cultural » |

|Descriere | Activitate edcativa de apropiere informationala si atitutdinala a elevilor de valorile esenţiale ale Uniunii |

| |Europene, prin: |

| |- realizare de desene care sa evidentieze valorile UE, prezentare de referate (pro si contra) |

| |- dezbateri pe marginea ideilor generate cu privire la rolul UE in cresterea calitatii vietii cetateanului |

| |roman |

| |- test grila rolurile si atributiile structurilor europene |

|Coordonator |Prof. Savuc Corina, prof. Sirbu Constantin, prof. Stefan Elena, prof Bandraburu Floarea, prof. Palcau Tereza, |

| |prof. Samoila Aida, prof. Altiparmac Anca |

|Perioada de desfasurare: | 8 mai 2009 |

|Titlu activitate: « Anul European al creativitatii si Inovarii » |

|Descriere |Activitati de sensibilizare a participantilor cu privire la importanta creativitatii si inovarii pentru |

| |dezvoltarea personala, sociala si economica, cat si stimularea de dezbateri privind inovatia si creativitatea |

| |in educatie si politica |

|Coordonator pe colegiu |Prof. Carmen Cioltan |

|Initiator proiect |Institutia Prefectului – judetul Bacau |

|Perioada de desfasurare: | 8 mai 2008 |

|Titlu proiect: Depunere proiect Comenius « L’Europe aux multiple visages » |

|Descriere |Proiect de crestere a nivelului de constientizare si acceptare prin dialog intercultural a diversitatii de |

| |mentalitate si cultura a cetatenilor din statele membre UE, ca urmare a fenomenelor de imigrare si emigrare |

|Coordonator |Prof. Ginta Angela |

|Parteneri |Unitati scolare din Franta, Spania, Italia, Anglia |

|Perioada de desfasurare: | 2009-2011 |

ANEXA 6

Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară, pe intervalul 2003-2025

|Grupe de |2003 |2005 |2010 |2015 |2020 |2025 |

|varsta (ani)| | | | | | |

|Bacau |228.4 |221.8 |201.3 |180.5 |166.2 |156.1 |

|3-6 |32.9 |33.4 |30.6 |29.9 |27.8 |24.7 |

|7-14 |80.5 |74.1 |65.8 |62.6 |60.0 |56.3 |

|15-24 |115.0 |114.3 |104.9 |88.0 |78.4 |75.1 |

Anexa 7

|Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |

|Total, nivele de învăţământ, sexe,medii de |  |Număr de elevi/Anul |  |  |  |

|rezidenţă | |şcolar | | | |

|  |  |2005/ 2006 |2006/ 2007|2007/ 2008|2008/2009 |

|Total populaţie şcolară, din care: |  |1421 |1482 |1785 |1694 |

| -pe sexe |masculin |798 |851 |1045 |1003 |

|  | feminin |623 |631 |740 |691 |

| -după mediul de rezidenţă |Total din localitatea unde este situată|742 |931 |1140 |1040 |

| |şcoala | | | | |

|al elevilor |Total din alte localităţi |679 |551 |645 |654 |

|  |Total din urban |454 |264 |78 |72 |

|  |Total din rural |225 |287 |567 |582 |

|total în învăţământul frecvenţă redusă, din |  |74 |210 |379 |412 |

|care: | | | | | |

| -pe sexe |masculin |56 |156 |261 |290 |

|  | feminin |18 |54 |118 |122 |

| -după mediul de rezidenţă |din localitatea unde este situată |54 |175 |288 |340 |

| |şcoala | | | | |

|al elevilor |Total din alte localităţi |20 |35 |91 |72 |

|  |Total din urban |54 |163 |16 |13 |

|  |Total din rural |20 |12 |75 |59 |

|total în învăţământul seral, din care: |  |54 |40 |  |  |

| -pe sexe |masculin |68 |28 |  |  |

|  |feminin |26 |12 |  |  |

| -după mediul de rezidenţă |din localitatea unde este situată |67 |26 |  |  |

| |şcoala | | | | |

|al elevilor |Total din alte localităţi |27 |14 |  |  |

|  |Total din urban |67 |26 |  |  |

|  |Total din rural |27 |14 |  |  |

|total în învăţământul profesional, din care:|  |78 |0 |  |  |

| -pe sexe |masculin |60 |0 |  |  |

|  | feminin |18 |0 |  |  |

| -după mediul de rezidenţă |din localitatea unde este situată |52 |0 |  |  |

| |şcoala | | | | |

|al elevilor |Total din alte localităţi |26 |0 |  |  |

|  |Total din urban |52 |0 |  |  |

|  |Total din rural |26 |0 |  |  |

|total liceu teoretic, din care: |  |47 |29 |73 |123 |

| -pe sexe |masculin |34 |19 |46 |82 |

|  | feminin |13 |10 |27 |41 |

| -după mediul de rezidenţă |din localitatea unde este situată |24 |20 |44 |75 |

| |şcoala | | | | |

|al elevilor |Total din alte localităţi |23 |9 |29 |48 |

|  |Total din urban |21 |20 |1 |0 |

|  |Total din rural |2 |9 |28 |48 |

|total liceu tehnologic ruta directă, din |  |919 |936 |860 |819 |

|care: | | | | | |

| -pe sexe |masculin |440 |469 |487 |466 |

|  | feminin |479 |467 |373 |353 |

| -după mediul de rezidenţă |din localitatea unde este situată şcoala |177 |734 |519 |452 |

|al elevilor |Total din alte localităţi |516 |202 |341 |367 |

|  |Total din urban |411 |787 |20 |17 |

|  |Total din rural |105 |149 |321 |350 |

|total în cl. IX şi X SAM, din care: |  |209 |161 |147 |83 |

| -pe sexe |masculin |122 |117 |67 |32 |

|  | feminin |87 |54 |80 |51 |

| -după mediul de rezidenţă |din localitatea unde este situată şcoala |89 |100 |54 |18 |

|al elevilor |Total din alte localităţi |120 |61 |93 |65 |

|  |Total din urban |118 |100 |6 |5 |

|  |Total din rural |91 |61 |87 |60 |

|total în anul de completare, din care: |  |0 |106 |56 |58 |

| -pe sexe |masculin |0 |72 |30 |28 |

|  | feminin |0 |34 |26 |30 |

| -după mediul de rezidenţă |din localitatea unde este situată şcoala |0 |77 |33 |28 |

|al elevilor |Total din alte localităţi |0 |29 |23 |30 |

|  |Total din urban |0 |77 |1 |2 |

|  |Total din rural |0 |29 |22 |28 |

|total în clasa a XII şi a XIII-a ruta progresivă,|  |0 |0 |57 |50 |

|din care: | | | | | |

| -pe sexe |masculin |0 |0 |42 |24 |

|  | feminin |0 |0 |15 |26 |

| -după mediul de rezidenţă |din localitatea unde este situată şcoala |0 |0 |45 |25 |

|al elevilor |Total din alte localităţi |0 |0 |12 |25 |

|  |Total din urban |0 |0 |1 |0 |

|  |Total din rural |0 |0 |11 |25 |

|total în învăţământul postliceal şi de maiştri, |  |109 |59 |213 |149 |

|din care: | | | | | |

| -pe sexe |masculin |64 |38 |112 |81 |

|  | feminin |45 |21 |101 |68 |

| -după mediul de rezidenţă |din localitatea unde este situată şcoala |109 |51 |157 |102 |

|al elevilor |Total din alte localităţi |0 |8 |56 |47 |

|  |Total din urban |109 |51 |33 |35 |

|  |Total din rural |0 |8 |23 |12 |

ANEXA 8

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

ANEXA 9

Structura cifrei de afaceri realizată de unităţile active din judeţul Bacău

în anul 2006, pe principalele activităţi

Sursa : Indicatori generali privind starea economico-socială a judeţului Bacău, Eugenia Harja

Din graficul anterior se poate constata că domeniile de activitate cele mai eficiente din perspectiva cifrei de afaceri obţinute sunt:

• Industria prelucrătoare, cu 46,3%;

• Comerţ cu ridicata, amănuntul, reparaţii ţi întreţinere auto, cu 29,2%;

• Construcţii, 9,3%;

• Energie electrică şi termincă, 5,4%;

• Poştă, telecomunicaţii, transport, depozitare, 3,6%;

Oferta locurilor de muncă pentru domeniile poştă şi telecomunicaţii

- În perioada 2002-2006, pentru meseria maistru electronică poştă şi telecomunicaţii – 44 locuri, preconizându-se o creştere de 30% pentru 2013 ( în mai 2005 mai erau disponibile 19 locuri);

- În perioada 2002-2006, pentru meseria electroMEdCanic reţele cabluri – 130 locuri, preconizându-se o creştere de 17% pentru 2013;

- În perioada 2002-2006, pentru meseria electroMEdCanic reţele linii – 118 locuri, preconizându-se o creştere de 24% pentru 2013;

- În perioada 2002-2006, pentru meseria jonctori – 40 locuri, preconizându-se o creştere de 12% pentru 2013;

Populaţia activă in Regiunea Nord Est şi-a menţinut in perioada 2004 – 2006 tendinţa de uşoară scădere dar in anul 2007 a inregistrat o crestere de 28 mii de persoane la nivelul regiunii dar fara a ajunge la nivelul valorii din 2004.

[pic]

Populaţia ocupată totală din Regiunea NE (fig. 4.3) era de 1645 mii persoane în anul 2002 ajungând la un varf de 1701 mii persoane în 2004 dupa care a inregistrat o scadere anuala la nivel regional. Pe medii rezidenţiale se constată un dezechilibru : în mediul urban populaţia ocupată a crescut cu 93 mii persoane iar în mediul rural a scăzut cu 85 mii persoane fata de anul 2002.

[pic]

Structura populaţiei ocupate pe niveluri de instruire

[pic]

Structura şomajului pe grupe de vârstă, şomajul tinerilor

[pic]

Structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi ale economiei

[pic]

Rata locurilor de munca vacante pe activitati ale economiei nationale

[pic]

Numărul mediu al muncitorilor pe activităţi ale economiei nationale pe regiune/judete

[pic]

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământul professional şi liceal tehnologic

|Regiunea Nord Est | | | |

|  |2006 |2007 |2008 |

|  |2006 |2007 |2008 |

|  |2006 |2007 |2008 |

| |e. o. 1 |

ANEXA 11

Centralizare CDL si CDS

PROPUNERI OPŢIONALE

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2008-2009

SPECIALIZAREA: Matematică-Informatică

|Nr. Crt. |Clasa |PACHET A |PACHET B |

| | | | |

|1. |Clasa a IX a-1 h |Informatică |Matematică |

| |

|2. |Clasa a X a-1 h |Informatică |Matematică |

| |

| | |Informatică-1 h |Informatică-1 h |

|3 |Clasa a XI a-4 h | | |

| | |Matematică-1 h |Matematică-1 h |

| | |Discurs cultural ştiinţific European- 2h |Literatură comparată-1h |

| | | |Comunicare prin artă-1h |

| |

| | |Informatică-1 h |Informatică-1 h |

|4 |Clasa a XII a-4 h | | |

| | |Matematică-1 h |Matematică-1 h |

| | |Literatură comparată-1h |Discurs cultural ştiinţific European- 2h |

| | |Comunicarea-idealul omului modern-1h | |

PROFIL TEHNIC

|Nr. Crt. |Clasa |PACHET A |PACHET B |

|1 |Clasa a IX a-2 h |Engleză tehnică -1h |Engleză tehnică-1h |

| | |Discurs cultural ştiinţific European- 1h |Jurnalistică-1h |

| |

|2 |Clasa a X a-2 h |Engleză tehnică -1h |Engleză tehnică-1h |

| | |Discurs cultural ştiinţific European- 1h |Jurnalistică-1h |

| |

|PROFIL SERVICII |

|Nr. Crt. |Clasa |PACHET A |PACHET B |

|1 |Clasa a IX a-2 h |Engleză tehnică -1h |Engleză tehnică-1h |

| | |Discurs cultural ştiinţific European- 1h |Jurnalistică-1h |

| |

|2 |Clasa a X a-2 h |Engleză tehnică -1h |Engleză tehnică-1h |

| | |Discurs cultural ştiinţific European- 1h |Jurnalistică-1h |

ANEXA 12

RAPORT AL ACTIVITATII EDUCATIVE

15 sept.-25.oct. 2007

1. Popularizarea unei posibile variante de caiet al dirigintelui, mai ales printre dirigintii debutanti- coord., Simona Chiriac, colaborator, Anca Stamatachi

2. Verificarea si avizarea planificarilor semestriale la dirigentie si a caietelor dirigintilor-coord., Simona Chiriac, colaborator, Aurica Schiopu

3. Elaborarea, implementarea si finalizarea proiectului ,,Dimensiuni C.E.S.”-coord., Anca Stamatachi, Simona Chiriac

4. Implementarea, derularea si finalizarea proiectului ,,Profesor pentru o zi” la disciplina limba si literatura romana-clasa a XII-a D, avand ca obiectiv formativ optimizarea tranzitiei de la scoala la locul de munca si schimbul de experienta profesor-elev- coord., Simona Chiriac

5. Implementarea unui proiect pe disciplina educatie fizica si sport care are ca obiectiv desfasurarea unui campionat de baschet inter-clase pe niveluri de invatamant si constituirea unei echipe de baschet reprezentative a scolii-coordonator, Mihaela Turcu

6. Implementarea unui proiect pe disciplina educatie fizica si sport care are ca obiectiv desfasurarea unui campionat de baschet inter-clase pe niveluri de invatamant si constituirea unei echipe de baschet reprezentative a scolii-coordonator, cls. A XII-A D

7. Organizarea preselectiei pentru echipa de majorete si a repetitiilor saptamanale- coord., Mihaela Turcu

8. Organizarea preselectiei pentru trupa de dansuri populare si a repetitiilor saptamanale in colaborare cu Casa de Cultura- coord., Simona Chiriac, colaborator, Anca Stamatachi

9. Finalizarea proiectului ,,Ajuta-i sa mearga la scoala” in colaborare cu F.S.C.-coordonator, Anca Stamatachi

10. Implementarea proiectului ,,Cine ajunge primul in Europa”, in colaborare cu Asociatia Pro-Democratia- coord., Simona Chiriac, colab., Nicoleta Chirica

11. Organizarea preselectiei pentru trupa de teatru a scolii, ,,Istetii pamantului”- coord., Simona Chiriac

12. Organizarea sedintelor bilunare ale Consiliului Elevilor- coord.,Carmen Ardeleanu, Nicoleta Chirica, Paul Soiman

COORDONATOR DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE,

PROF. Nicoleta Chirica

ANEXA 13

Unitatea de invatamant : COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII "N.V.KARPEN” BACAU Vizat,

Cabinetul de Asistenta Psihopedagogica Director,

Prof. STAMATACHI ELENA ANCA Prof.Ing. ARDELEANU CARMEN

Raport de activitate

An scolar 2007 – 2008

I. Activitati de consiliere curente

| |Nr. Pers. |Problematica |Rezultate |

|Consilierea elevilor |215 |-adaptarea elevilor la cerintele scolii (in special pentru elevii de cls a IX-a) |Identificarea si aplicarea de strategii de |

| | |-auto-cunoastere si intercunoastere |ameliorare a comportamentului şcolar şi |

| | |-prevenirea factorilor psiho-sociali si familiali ce duc la disconfort psihic |comunitar al elevilor consiliati, în vederea |

| | |-prevenirea factorilor ce duc la tulburari de comportament |diminuării punctelor slabe legate de traseul lor|

| | |-consilierea elevilor cu parinti plecati in strainatate |educativ si cel de dezvoltare personala si |

| | |-consilierea elevilor cu dificultati de adaptare socio-scolara |sociala |

| | |-consilierea elevilor cu situatii familiale dificile (consum de alcool, certuri etc.) | |

| | |-oferirea de carti si materiale suport pentru autocunoastere si dezvoltarea abilitatilor | |

| | |personale si | |

|Consilierea cadrelor didactice |84 |-Sesiune de informare si formare a dirigintilor privind lucrul eficient cu noua programa |-cresterea nivelului de colaborare si activitati|

| | |“Consiliere si orientare” |educative comune intre profesori/diriginti si |

| | |-Oferire de modele de planificari si proiecte de lectie pentru aria curriculara “consiliere si|consilierul psihopedagog |

| | |orientare” | |

| | |-Oferire de modele de fise psihopedagogice si caiete de dirigentie |- intarirea statutului consilierului scolar in |

| | |-Oferire de carti si materiale didactice suport pentru desfasurarea orelor de dirigentie |cadrul colegiului |

| | |-Consultanta individuala pentru managerierea eficienta a colectivului clasei (conflicte de tip| |

| | |elev-elev, elev-profesor, elev-parinte, elev-diriginte, strategii educative alternative etc.) | |

| | |-Consultanta individuala pentru completarea corecta a documentelor scolare la dirigentie |- cresterea niveluli de responsbilitate si |

| | |-Lecţii de consiliere educaţională cu tematică specifică: |pregatire profesionala (pe linia activitatii |

| | |*educaţie pentru sănătatea sexualităţii |educative ) a profesorilor diriginti |

| | |*prevenirea consumului de substanţe ilegale | |

| | |*prevenirea comportamentelor agresive şi a conflictelor din mediul şcolar | |

| | |*decizia de cariera | |

| | | | |

| | | | |

|Consilierea parintilor |consilere pe | |-adoptarea unei viziuni pozitive asupra |

| |grup-3 clase |Recomandari părinţilor pentru consultarea altor instituţii pentru probleme care nu ţin de |schimbarilor copilului si a relatiilor cu |

| |22-indivi-dua|competenţa cabinetului propriu (centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, |familia |

| |l, la cerere |cabinete psihologice etc.) |-invatarea sprijinului neconditionat |

| | | |- identificarea unor solutii educationale |

| | |Mediere conflicte elevi-elevi, clasa- professor, clasa-diriginte, elev-parinte |alternative pt ameliorare starii de sanatate |

| | |Imbunatatirea relatiei affective cu propriul copil si identificarea celor mai eficiente metode|fizica si mentala a copilului |

| | |educative pentru depasirea diverselor probleme de integrare familiala si socio-scolara |-Aplanarea conflictelor incipiente si manifeste |

| | | |ce disturbau procesul educational in scoala sau |

| | | |in familie |

|Consiliereaarierei |115 |-autocunoastere de interese prin testari cariera (Holland) |-invatare de demersuri de cautare informatii |

| | |- facilitarea ofertelor educationale ale universitatilor: Universitatea Bacau, Universitatea |cariera /testari on/line, de consultare profile |

| | |“Al.I.cuza” Iasi, Universitatea “Gh.Asachi” Iasi, Universitatea “Spiru Haret”- filialal Bacau,|ocupationale si comparare cu propriile abilitati|

| | |Universitatea “AlmaMater”-filiala Bacau |si interese |

| | |-facilitarea ofertelor educationale ale scolilor post liceale : FEG |- armonizare comportamentala pt abordarea |

| | |-consiliere individuala |probelor orale de bac |

|Examinare psihologica la cerere |8 |-aprofundarea autocunoasterii si alegerii educationale |-o mai completa cunostere de sine, aptitudini, |

| | |-identificarea Q.I-ului |interese, tip de inteligenta, stima de sine |

II. Investigatii/studii realizate la nivelul scolii

|Tema/problema |Scop |Obiective |Constatari |Propuneri |

|Realizarea unei baze de date cu |Integrarea elevilor cu |1.familiarizarea dirigintilor cu notiunile|Realizarea unei baze de date cu elevii cu situatii de risc |Sesiuni de formare a dirigintilor in vederea |

|elevii aflati in situatii de risc |situatii de risc si cu CES|de baza ale studiului (“situatii de risc”,|(117)si CES(2) |constientizarii: |

|si cu CES |in programe educative |“tipuri de risc”, “CES”, “tipuri de CES”) | | |

| |individualizate |2. formarea la dirginti a abilitatilor de |Dificultati legate de acutalizarea bazei de date |-necesitatii procesului de monitorizare a |

| | |lucru fisa de monitorizare a elevilor | |evolutiei elevilor cu risc si CES |

| | |vizati de studiu |Dificultati legate de valorificarea acestor date in programe| |

| | |3. construirea bazei de date si |educative, altele decat cele de consiliere (pentru a da |-necesitatii lucrului in echipa in |

| | |centralizarea rezultatelor |consistenta activitatilor de consiliere) |implementarea programelor educative |

| | | | |individualizate |

|Realizarea unei baze de date cu |Cunoasterea amploarei |1.Realizarea unei baze de date care sa |Studiul a evidentiat existenta acestui fenomen in cadrul |Lucru in echipa de specialisti educationali, |

|elevii cu parinti plecati in |fenomenului plecarii |evidentieze situatia reala a acestui |colegiului, cu tendinte ascendente. |pentru intarirea relatiei cu parintii ramasi |

|strainatate |parintilor la munca in |fenomen in scoala | |acasa / tutorii legali si scoala |

| |strainate in cadrul |2.Constientizarea parintilor ramasi, a | | |

| |colegiului |tutorilor legali si a prof. asupra | |Programe individualizate pentru elevii cu risc|

| | |necesitatii sprijinirii elevilor cu | |socio-scolar |

| | |parinti plecat in strainatate | | |

|Perceptia elevilor asupra |Identificarea nivelului de|1. Identificarea perceptiei fumatorilor |Studiul a relevant faptul ca elevii au un nivel mediu de |Campanii de constientizare in care sa fie |

|fenomenului fumatului |toleranta al elevilor cu |asupra nefumatorilor (si invers) |toleranta in privinta acestui fenomen, fapt ce se rasfrange |implicati cat mai multi elevi voluntari |

| |privire la fenomenul |2. identificarea nivelului motivational al|si la nivelul motivatiei de implicare in activitatile de |(fumatori / nefumatori) |

| |fumatului |elevilor de a stopa acest fenomen |prevenire a consumului de tutun. | |

|Absolventii de clasa a XII-a din |Identificarea traseului |1. Realizarea unei baze de date care sa |Studiul a relevant ca 75% dinansolventii de cls a XII-a |Programe de consiliere si orientare |

|anul sc 2006-2007 |educational al |evidentieze situatia reala a tranzitiei |urmeaza o forma superioara de invatamant, dar ca acestea nu |vocationala care sa le permita analize |

| |absolventilor de cls a |catre alte forme educationale / catre |au legatura cu profilul tehnic pe care l-au urmat in cadrul |responsabile si dpdv al competentelor |

| |XII-a |piata muncii |colegiului |dobandite in cadrul colegiului, prin |

| | | | |specializarea pe care a urmat-o |

III. Testarea cadrelor didactice

|Unit. de invatamant |Nr. cadre didactice testate |Rezultate |

|Colegiul Tehnic de |95 |Apt psihologic |

|Comunicatii N.V.Karpen | | |

|Gradinita nr 28. |15 |Apt psihologic |

IV. Sprijin acordat in desfasurarea comisiilor metodice ale cadrelor didactice si ale dirigintilor, consiliilor profesorale, sedinte/lectorate cu parintii

| |Natura sprijinului oferit |

|Comisie metodica profesori |-- |

|Comisia dirigintilor |Prezentarea sintetica a noilor modificari din curriculum-ul “Consiliere si orientare” – avantaje, dezavantaje |

| |Realizarea unui CD cu exemple de lectii de dirigentie (pe care l-a primit fiecare profesor diriginte ) |

|Consiliul profesoral |Prezentarea rezultatelor statistice si a interpretarilor psiho-socio-pedagogice privind fenomenul plecarii parintilor elevilor la munca in strainatate |

|Sedinte/lectorate cu parintii |Prezentarea rolurilor si responsabilitatilor cabinetului de asistenta psihopedagogica si a modaltatilor de colaborare cu acesta |

| |Identificarea, prelucrarea si prezentarea rezultatelor la un chestionar privind nivelul de satisfactie al parintilor cu privire la calitatea educatiei in |

| |colegiu |

V. Implicarea in desfasurarea unor proiecte educative

|PROIECTE ALE SCOLII |Denumirea proiectului |Scop si obiective |Activitati |Grup tinta |Rezultate |

| |Proiecte ce s-au incadrat in fisa postului |

| |INTEGRAREA PSIHO-SOCIO-SCOLARA A ELEVILOR |Scop: Cresterea nivelului de adaptare |- realizarea unui program initial (primele 2 sapt de |Elevii de cls. |Numar redus de elevi care au avut |

| |DE CLASA A IX-A -coordonator |socio-scolara pentru elevii de cls a IX-a |scoala) privind familiarizarea elevilor de clasa a |a IX-a ai |probleme de adaptare socio-scolara|

| | |Obiective: |IX-a cu: sistemul liceal (program, discipline, |colegiului |majora |

| | |1. familiarizarea elevilor cu sistemul liceal |laboratoare etc.) si cu cadrele didactice si | | |

| | |2. identificarea elevilor cu dificultati de |dirigintele | | |

| | |adaptare scolara |- monitorizarea elevilor de clasa a Ix-a si | | |

| | |3. consilierea elevilor cu dificultati de |identificarea celor cu dificultati de adaptare scolara| | |

| | |integrare scolara |(comportamentala, social sau performanta scolara) | | |

| | | |-realizarea de activitati de consiliere individuala | | |

| | | |pentru elevii de clasa a IX-a | | |

| |CURS DE CONSILIERE SI ORIENTARE SCOLARA – |Scop: Dobandirea de competente profesionale in |Realizarea de cursuri de formare pe cele 5 module ale |Cadrele |30 de profesori care au fost |

| |ORGANIZAT DE CCD – formator CCD pe colegiu|curriculum-ul“Consiliere si orientare” |curriculum-ului “Consiliere si orientare” |didactice ale |abilitati in urma parcurgerii |

| | |Obiective: | |colegiului |cursului |

| | |1. Familiarizarea cu structura si pincipiile | | | |

| | |didactice ale curriculum-ului | | | |

| | |2. Dobandirea de notiuni teoretice privind cele 5 | | | |

| | |module tematice ale curriculum-ului | | | |

| | |3. Dobandirea de competente profesionale pe cele 5| | | |

| | |module ale curriculum-ului | | | |

| |CURS DE FACILITARE A LUCRULUI CU NOUL |Scop: Abilitarea dirigintilor in lucrul efectiv cu|Curs de facilitare a lucrului cu noul curriculum: |Cadrele |45 de profesori au parcurs cursul |

| |CURRICULUM “CONSILIERE SI ORIENTARE |curriculum-ul “Consiliere si orientare” |- informare cu privire la noua viziunea a |didactice ale | |

| |SCOLARA” -coordonator |Obiective: |curriculum-ului “Consiliere si orientare” (axare pe |colegiului |Planificari educative corect |

| | |1. Oferirea de informatii suport in vederea |competente, module etc.) si la diferentierea | |realizate din punct de vedere |

| | |lecturarii corecte a curriculum-ului “Consiliere |competentelor si continuturilor pe nivele de educatie | |metodic |

| | |si orientare” |- Oferirea de modele de planificari si sugestii | | |

| | |2. Oferirea de modele de planificari si sugestii |tematice pentru cele 5 module ale curriculum-ului | |Eficienta in managementul |

| | |tematice pentru cele 5 module ale curriculum-ului | | |documentelor dirgintelui |

| |Denumirea proiectului |Scop si obiective |Activitati |Grup tinta |Rezultate |

|PROIECTE ALE SCOLII |KARPEN – O SCOALA INCUZIVA -coordonator |Scop: Integrarea principiilor incluzive in |- activitati de formare a cadrelor didactice |Cadrele |55 de profesori au parcurs cursul |

| | |activitatile educative ale colegiului |privind principiile si notiunile fundamentale ale |didactice ale | |

| | |Obiective: |incluziunii |colegiului |90% din profesori au lucrat cel |

| | |1. Promovarea metodelor, materialelor, |- activitati de abilitare a cadrelor didactice in | |putin o data cu fisa de |

| | |instrumen-telor incluzive in cadrul colegiului |lucrul cu materialele si instrumentele de incluziune | |moniorizare |

| | |2. identificarea elevilor cu CES si realizarea de |- identificarea elevilor cu CES | | |

| | |programe educative individualizate cu acestia |- realizarea de programe educative individualizate | |A crescut nivelul de colaborare |

| | | |(accent pe consiliere individualizata) | |diriginte- consilier scolar |

| |CINE ESTE APROAPELE MEU?(proiect |Scop: Sensibilizarea elevilor cu privire la |Ore de consiliere derulate in parteneriat (prof de |Elevii |25 de clase au fost consiliate in |

| |interdisciplinary consiliere+religie) – |dificultatile de integrare sociala si profesionala|religie+consilier scolar), pe urmatoarea structura: |colegiului |varianta interdisciplinara |

| |coordonator |pe care le intampina persoanele seropozitive |- prezentarea si discutarea pe marginea parabolei | | |

| | |Obiective: |biblice “Pilda bunului samaritean” | |A crescut nivelul de interes si de|

| | |1. Informarea elevilor privind consecintele |- lucru cu fise pentru identificarea persoanelor | |intelegere fata de problematica |

| | |negative ale virusului HIV /bolii SIDA |aflate in nevoie din viata elevilor | |abordata in randul elevilor |

| | |2. Cresterea nivelului de empatie fata de |- realizarea unei analogii dintre parabola bibilica si| |beneficiari |

| | |persoanele seropoztiive si a disponibilitatii de |persoana infectata cu hiv (ca persoana aflat in | | |

| | |acceptare si implicare in viata celor cu HIV |suferinta) | | |

| | | |- vizionarea unui film cu marturisiri ale persoanelor | | |

| | | |seropozitive | | |

| |FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PRIVIND |Scop: Valorificarea experientei europene privind |- Mobilitate profesionala pe trei fluxuri: Italia, |Cadrele |Proiect in derulare |

| |ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ A |abordarea interdisciplinara a educatiei (formale, |Spania, Anglia |didactice ale | |

| |CURRICULUMULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL |nonformale, informale) in cadrul colegiului |- Valorificarea schimbului de experienta in activitati|colegiului | |

| |PROFESIONAL ŞI TEHNIC – coordonator |Obiective: |interdisciplinare ( consiliere scolara + istorie+ | | |

| |proiect european de formare profesionala |1. Dezvoltarea profesionala privind abordarea |desen+ tehnic+ engleza+ matematica+fizica+chimie) | | |

| |continua “Leonardo Da Vinci” (aprobat in |interdisciplinaritatii ca modalitate eficientă de |- realizarea unui ghid cu exemple de bune practici | | |

| |iunie 2008 de catre Agentia Nationala |asigurare a coerenţei dintre formal, nonformal si |-realizarea unor intalniri de diseminare a exemplelor | | |

| |pentru Programe Comunitare in Domeniul |informal în educaţie. |de bune practice la nivelul comunitatii | | |

| |Educatiei si Formarii Profesionale, |2. Valorificarea dezvoltarii profesionale in | | | |

| |Bucuresti) |spatiul european in cadrul colegiului | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

|PROIECTE ALE SCOLII |Denumirea proiectului |Scop si obiective |Activitati |Grup tinta |Rezultate |

| |Proiecte ce au depasit fisa postului |

| |DRAGOBETE – IUBESTE ROMANESTE – membru in |Scop: Stimularea interesului elevilor pentru |Realizarea unui spectacol cu specific traditional |Elevii |400 de elevi participanti in |

| |echipa de proiect |traditiile romanesti autentice |romanesc |colegiului |cadrul spectacolului |

| |PROIECT COMPETITIONAL DE SPORT – membru in|Scop: Stimularea interesului elevilor pentru |Derularea unei competiii de baschet inter-liceale |Elevii |Echipele de baschet a 6 licee au |

| |echipa de proiect |activitatile sportive ca forme organizate de | |colegiului |fost beneficiare ale concursului |

| | |petrecere a timpului liber | | | |

| |CERCUL OLIMPIC – membru in echipa de |Scop: Promovarea spiritului olimpic in |Derularea unui concurs de desene pe tematica |Elevii |Expozitie de desene cu 25 de |

| |proiect |activitatile competitionale sportive |olimpismului |colegiului |produse originale |

| |CLUBUL “CINEFILIA” - coordonator |Scop: Educare prin arta si stimularea gustului |Derularea activitatilor cllubului: vizionare si |Elevii |Rularea a 25 de filme artistice |

| | |estetic |discutare filme artistice |colegiului | |

| |VERDE 003 – colaborator proiect |Scop: Educarea ecologică a elevilor voluntari din|Ecologizarea malurilor bacauane ale Bistritei |Elevii |Am ecologizat malurile bacauane |

| |(Proiect initiat de Coca-Cola HBC Romania,|colegiu, in vederea implicarii lor in actiuni de | |colegiului |ale Bistritei cu un grup de 12 |

| |Asociatia "Tasuleasa Social" , Asociatia |păstrare a sănătăţii apelor ce ajung în Dunăre | | |elevi voluntari |

| |"Mai Mult Verde" si Asociatia “Salvati |(inclusiv raul Bistrita) | | | |

| |Delta - AC”) | | | | |

| |22 APRILIE – “ZIUA PAMANTULUI” – EXCURSIE |Scop: Starnirea interesului elevilor pentru un |Excursie tematica |Elevii |Excursie tematica cu 40 de elevi |

| |TEMATICA SI SESIUNE DE REFERATE – |mediu inconjurator nepoluat, protejat de abuzurile| |colegiului |beneficiari |

| |colaborator proiect |actuale ale societatii | | | |

| |5 IUNIE – “ZIUA MONDIALA A MEDIULUI” – |Scop: Stimularea interesului elevilor pentru un |Sesiune de referate privind problematica mediului |Elevii |15 referate ale elevilor pe |

| |colaborator proiect |mediu inconjurator nepoluat, protejat de abuzurile| |colegiului |problematica proiectului |

| | |actuale ale societatii | | | |

| |FESTIVALUL “ARLEKINO DE NOTA 10+3” – |Scop: Stimularea interesului elevilor pentru |Concurs inter-liceal de majorete |Elevii |Locul III in cadrul concurului |

| |colaborator proiect |dansul majorett ca forma de expresie artistica si | |colegiului | |

| | |sportiva | | | |

| |DANSUL – ARTA SI RELAXARE – coordonator |Scop: Stimularea interesului elevilor pentru |Concurs inter-liceal de majorete |Elevii |Echipele de majorete a 4 licee au |

| |proiect (Aprobat spre finantare in mai |dansul majorett ca forma de expresie artistica si | |colegiului |fost beneficiarie ale concursului |

| |2008 de catre Consiliul Local Bacau ) |sportiva | | | |

| | | | | |Am obtinut locul III |

|PROIECTE IN COLABORARE CU|Denumirea proiectului |Scop si obiective |Activitati |Grup tinta |Rezultate |

|CJAP | | | | | |

| |CJAP + FUNDATIA “PAULUS MISSION” |

| |SA LE DOVEDIM CA EXISTA MOS CRACIUN ! – |Scop: Educarea elevilor pentru implicare civica si|- popularizarea activitatilor comunitare printr-o |Elevii, |Colectarea de bunuri in valoare de|

| |coordonator pe colegiu |voluntariat in scopul sprijinirii persoanelor |echipa de voluntari si profesori (afise, discutii la |parintii si |1200 RON , ce au fost donate |

| | |dezavantajate socio-economic |clasa, annturi la radio, spatiu de colectare a |cadrele |copiilor cu dificultati economice |

| | |Obiective: |bunurilor) |didactice ale |ale Centrului |

| | |1. Sensibilizarea elevilor cu privire la |- colectareasi pregatirea bunurilor donate de elevi |colegiului | |

| | |dificultatile intampinate de copiii cu un nivel de|- participarea la activitatile artistice derulate de | |Echipa de voluntari de 6 elevi si|

| | |trai extreme de precar |organizatia partenera | |5 profesori |

| | |2. Dezvoltarea simtului civic, de solidaritate si |- donarea bunurilor in forma de cadouri individuale si| | |

| | |de echipa prin implicare comunitara |colective | | |

| |CJAP + FUNDATIA “ROMANIAN CHILDREN’S APPEAL” |

| |INFORMARE SI SENSIBILIZARE PRIVIND |Scop: Prevenirea raspândirii HIV/SIDA în rândul |-Selectarea dirgintilor ce vor face parte din echipa |Dirgintii |11 profesori abilitati pe ac tema |

| |PROBLEMATICA HIV-SIDA – coordonator pe |tinerilor, prin informarea si sensibilizarea |de proiect |participanti la|in urma parcurgerii cursului de |

| |colegiu |acestora,de catre profesionisti din domeniul |- Parcurgerea sesiunii de formare pentru consilierii |proiect |formare |

| | |educational , formati pe aceasta problematica |scolari si diriginti |Elevii | |

| | | |- Alcatuirea graficului sesiunilor de informare |colegiului |Aprox 40 de ore educative |

| | | |desfasurate cu elevii in cadrul colegiului | |desfasurate de profesorii formati |

| | | |- Desfasurarea sesiunilor de informare si preventie cu| | |

| | | |elevii, de echipa de proiect | |8 participant la concursul “HIV |

| | | |- Completarea rapoartelor si centralizatoarelor | |nu este o pacaleala” –faza pe |

| | | |sesiunilor de informare si preventie cu elevii | |scoala si 1 selectat pentru faza |

| | | |- Aplicarea de chest. pre si post informare | |judeteana |

| | | |- Concursul „HIV nu e o pacaleala” | | |

| |CJAP+ ASOCIATIA “BETANIA” + ASOCIATIA “ALTERNATIVE SOCIALE” |

| |SINGUR ACASA- coordonator pe colegiu |Scop: Cresterea nivelului de adaptare |-Intocmirea bazei de date cu elevi ai caror parinti |Elevii |Am realizat o baza de date cu |

| | |socio-scolara a elevilor cu parinti plecati in |sunt plecati in strainatate |colegiului cu |elevii cu parintii plecati in |

| | |strainatate |-prezentarea rezultatelor statistice profesorilor |parinti plecat |strainatate |

| | | |colegiului |in strainatate | |

| | | |-Consilierea elevilor cu parinti plecati in | |Am desfasurat activitati de |

| | | |strainatate (la solicitarea acestora) |Tutorii legali |consiliere individuala la cerere |

| | | |-Consilierea tutorilor legali ai elevilor (la |ai elevilor |sau la solicitarea dirigintelui |

| | | |solicitarea acestora) | | |

| | | |-Implicarea elevilor cu parinti plecati in activitati | | |

| | | |extracurriculare de cunoastere si sprijin reciproc | | |

|PROIECTE IN COLABORARE CU|Denumirea proiectului |Scop si obiective |Activitati |Grup tinta |Rezultate |

|ALTI PARTENERI | | | | | |

| | Parteneri – CONSILIUL LOCAL BACAU (finantator) |

| |CEPECA BACAU + FUNDATIA “SOLIDARITATE SI SPERANTA” IASI+ ASOCIATIA “TRUST ORFELINAT UNGURENI” BUHUSI + FUNDATIA “ROMANIAN ANGEL APPEAL” BUCURESTI + AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA BACAU |

| |COLEGIUL NATIONAL “V. ALECSANDRI” + COLEGIUL TEHNIC “A.SALIGNY” + GRUP SCOLAR “LETEA” + GRUP SCOLAR DE ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI “GR.ANTIPA” |

| |VIATA – O RESPONSABILITATE? – coordonator |Scop: Constientizarea elevilor asupra pericolelor|- pregatirea materialelor necesare desfasurarii |Elevii |- 9 protocoale de parteneriat |

| |proiect (proiect aptobat si finantat de |pe care le prezintă drogurile, vieţa sexuala |proiectului |colegiului si a| |

| |Consiliul Local) |dezorganizata si avortul; |- popularizarea proiectului in randul liceelor |unitatilor de |- 25 elevi formati “peer to peer” |

| | |Obiective: |partenere, in vederea identificarii echipelor de |invatamant | |

| | |1. conştientizarea importanţei vieţii omului, |voluntariat ce vor derula activitatile proiectului |partenere |- 60 de ore educative derulate in |

| | |indiferent de stadiul de evoluţie biologică al |- derularea de cursuri de formare “peer to peer” | |cadrul liceelor partenere |

| | |acestuia, |pentru echipele de elevi din liceele partenere | | |

| | |2. sensibilizarea elevilor în vederea pregătirii |- derularea activitatilor proiectului (ore educative) | |- 25 de participanti la sesiunea |

| | |lor pentru a deveni părinţi, |pe fiecare din cele 3 sectiuni ale proiectului: | |de referate si comunicari |

| | |3. educarea elevilor în vederea evitării |ANTIDROG, ANTIAVORT SI PREVENIRE HIV-SIDA | | |

| | |consumului de droguri, evitarea bolilor cu |-derularea unei sesiuni de comunicari pe cele 3 | |-2 aparitii in mass-media |

| | |transmitere sexuală şi a avorturilor, |sectiuni ale proiectului | | |

| | |4. pregătirea unor generaţii de luptători |- derularea concursului de miniproiecte pe cele 3 | | |

| | |împotriva drogurilor şi avorturilor. |sectiuni ale proiectului | | |

| | |rmarea tinerilor în privinţa riscurilor ce |-premierea castigatorilor | | |

| | |apar în urma consumului de droguri, asupra |- mediatizarea proiectului | | |

| | |asumării riscurilor începerii vieţii sexuale şi a| | | |

| | |măsurilor care trebuie luate în timpul sarcinii. | | | |

| |Partener – CPECA BACAU |

| |ZIUA NATIONALA FARA TUTUN – 15 NOIEMBRIE –|Scop: Constientizarea elevilor cu privire la |- confectionarea, alaturi de voluntarii din celelalte |Elevii |- echipa de 8 elevi voluntari |

| |coordonator pe colegiu |consecintele negative fumatului |licee partenere, a cello 1000 de papuci simbolici, |colegiului |implicate in proiect |

| | | |care sa marcheze cele 1000 de victime ce mor in | | |

| | | |fiecare an din cauza fumatului | |-125 de papuci de hartie, ca |

| | | |- pregatirea, alaturi de voluntarii din celelalte | |simbol al victimelor tutunului |

| | | |licee partenere, a actvitatii de marcare a Zilei | | |

| | | |Nationale Fara Tutun | |- 100 de pliante distribuite |

| | | |- participarea la activitatile educative dedicate | |trecatorilor ce traversau prin |

| | | |acestei zile, in fata Primariei Bacau | |fata Primariei |

| | | | | | |

| | | | | | |

|PROIECTE IN COLABORARE CU|Denumirea proiectului |Scop si obiective |Activitati |Grup tinta |Rezultate |

|ALTI PARTENERI | | | | | |

| |FUMATUL NU MERGE LA SCOALA – coordonator |Scop: Formarea in randul elevilor de atitudini |- activitati derulate in cadrul orelor de dirgentie, |Elevii |- echipa de voluntari cu 2 elevi |

| |pe colegiu |responsabile fata de problematica fumatului |cu urmatoarea structura: |colegiului | |

| | |Obiective: |*Identificarea (pe baza de voluntariat) a elevilor | |12 ore educative derulate pe |

| | |1. Cresterea capacitatii de transpunere in |fumatori si nefumatori | |problematica proiectului |

| | |statutul de fumator /nefumator si de intelegere |*organizarea acestora pe grupe de fumatori si de | | |

| | |obiectiva a motivatiilor ce stau la baza acestei |nefumatori | |-aplicare si interpretare a 230 de|

| | |pozitionari |*derularea activitatii cu fise de lucru care sa ii pun| |chestionare pe problematica |

| | |2. Identificarea celor mai bune modalitati, metode|ape nefumatori sa vada lucrurile din perspectiva | |fumatului |

| | |si motivatii prin care se poate trece la statutul |fumatorilor si invers | | |

| | |de nefumator |*feed-back asupra perceptiilor | | |

| | |3. Identificarea nivelului motivatiei de implicare|- chestionar de identificare a nivelului motivatiei de| | |

| | |in campanii de prevenire sau combatere a fumatului|implicare in campanii de prevenire sau combatere a | | |

| | | |fumatului | | |

| |MESAJUL MEU ANTIDROG editia a V-a– |Scop: Sensibilizarea si educarea elevilor in |- popularizarea proiectului si a sectinilor de concurs|Elevii | |

| |coordonator pe colegiu |vederea evitarii consumului de de droguri |(pliante, discutii la clasa etc.): |colegiului | |

| | |Obiective: |*eseu literar | | |

| | |1. Dezvoltarea unor atitudini si practici pozitive|*fotografie digitala | |Premii judetene: |

| | |in randul elevilor, ca fundamente ale unei vieti |*pagina web | |Pagina web – Locul I |

| | |sanatoase, fara riscuri |*creatie muzicala | | |

| | |2. Dezvoltarea creativitatii, a valorii personale |*arte vizuale | |Eseu literar – Locul I si mentiune|

| | |si a spiritului competitional, ca valori de baza |- colectarea si corectarea lucrarilor impreuna cu | | |

| | |ce sprijina adoptare unui regim de viata sanator |elevii realizatori | |Fotografie – Locul I si 2 mentiuni|

| | | |- realizarea unei premieri la nivel de scoala si | | |

| | | |prezentarea In cadrul comisiei dirigintilor cele mai | | |

| | | |bune lucrari | | |

| | | |- participarea la concurs cu primele 3 produse de la | | |

| | | |fiecare sectiune | | |

| |DEPINDE DE TINE! – coordonator pe colegiu |Scop: Sensibilizarea si educarea elevilor in |Participarea cu 100 de elevi la vizionarea |Elevii |100 de elevi participanti la |

| | |vederea evitarii consumului de de droguri |spectacolul tematic “Depinde de tine”, privind |colegiului |spectacolul tematic |

| | | |problematica drogurilor | | |

| |TINERETE FARA TUTUN – coordonator pe |Scop: Sensibilizarea si educarea elevilor in |Participarea la un concurs de scrisori deschise pentru|Elevii |12 participanti – faza pe scoala |

| |colegiu |vederea evitarii consumului de de droguri |diferite persoane si institutii din partea |colegiului | |

| | | |adolescentilor, pe problematia drogurilor | |2 participanti – selectati pentru |

| | | | | |faza pe judet |

| | | | | | |

|PROIECTE IN COLABORARE CU|Denumirea proiectului |Scop si obiective |Activitati |Grup tinta |Rezultate |

|ALTI PARTENERI | | | | | |

| |Partener – AGENTIA NATIONALA IMPOTRIVA TRAFICULUI DE FIINTE UMANE – filiera BACAU |

| |CARE ESTE PRETUL TAU? – coordonator |Scop: Informarea şi sensibilizarea elevelor în |Derularea de activitati educative, dupa urmatoarea |Elevii |4 ore educative derulate pe |

| |proiect |vederea conştientizării riscurilor asociate |structura: |colegiului |problematica proiectului |

| | |traficului de persoane şi întărirea capacităţii de|*vizionare film artistic “Lilja 4 ever” | | |

| | |autoprotecţie la ameninţările acestui fenomen |*discutii pe marginea filmului | | |

| | | |*discutii cu character informative si formativ cu | | |

| | | |specialistii organizatiei Antitrafic | | |

| |Partener – FUNDATIA “PAULUS MISSION” |

| |SARACIA DISTRUGE COPILARIA! –coordonator |Scop: Educarea elevilor pentru implicare civica si|- popularizarea activitatilor comunitare printr-o |Elevii, |Colectarea de bunuri in valoare de|

| |proiect |voluntariat in scopul sprijinirii persoanelor |echipa de voluntari si profesori (afise, discutii la |parintii si |1600 RON , ce au fost donate |

| | |dezavantajate socio-economic |clasa, annturi la radio, spatiu de colectare a |cadrele |copiilor cu dificultati economice |

| | |Obiective: |bunurilor) |didactice ale |ale Centrului |

| | |1. Sensibilizarea elevilor cu privire la |- colectareasi pregatirea bunurilor donate de elevi |colegiului | |

| | |dificultatile intampinate de copiii cu un nivel de|- participarea la activitatile artistice derulate de | |Echipa de voluntari de 6 elevi si|

| | |trai extreme de precar |organizatia partenera | |14 profesori |

| | |2. Dezvoltarea simtului civic, de solidaritate si |- donarea bunurilor in forma de cadouri individuale si| | |

| | |de echipa prin implicare comunitara |collective | | |

| | | |-participarea elevilor voluntari ai colegiului in | | |

| | | |cadrul activitatiloe recreative organizate pentru | | |

| | | |copiilor din Centru, de 1 iunie | | |

| |Partener – AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA BACAU |

| |ZIUA MONDIALA DE LUPTA IMPOTRIVA HIV SIDA |Scop: Informare despre riscurile şi metodele de |Activitati educative derulate in cadrul orelor de |Elevii |2 ore educative derulate pe |

| |– coordonator pe colegiu |prevenire a infectării cu HIV, dar şi de |dirigentie cu specialistii ASP |colegiului |problematica proiectului |

| | |solidarizare cu persoanele seropozitive şi cu | | | |

| | |familiile acestora | | | |

| |Partener – AJOFM BACAU |

| |PROGRAM DE ORIENTARE PROFESIONALA |Scop: Informarea elevilor cu privire la |Activitati educative derulate in cadrul orelor de |Elevii |10 ore educative derulate pe |

| | |oportunitatile de angajare si drepturile legale pe|dirigentie cu specialistii de la AJOFM |claselor |problematica proiectului |

| | |care le au acestia dupa terminarea unei etape de | |terminale ale | |

| | |scolarizare (liceu /SAM) | |colegiului | |

| |Parteneri – Scolile generale :“Al. Ioan Cuza”, “Miron costing”, “Nr.10”, “Nr.28” |

| |MARKETING EDUCATIONAL PENTRU ATRAGEREA |Scop: Popularizarea ofertei educationale a |Activitati de popularizare derulate in cadrul scolilor|Elevii de cls a|3 vizite de popularizare in cadrul|

| |ELEVILOR DE CLS. A VIII-A – membru in |colegiului in randul elevilor de clasa a VIII-a |partenere, cu elevii de cls a VIII-a (pliante, |VIII-a ai |scolilor colaboratore |

| |echipa de proiect | |prezentari ale scolii, discutii cu echipa de |scolilor | |

| | | |popularizare a scolii etc.) |partenere | |

VI. Cursuri de formare

|Denumirea cursului |Problematica abordata |Organizator |Nr. credite/adeverinte |

| | | |Abilitati formate |

|Elemente de T.O.T si de arbitraj in dezbaterile Karl |Dezbateri D-bate |Ardor Modova si CCD « Grigore |Certificat de abilitare |

|Popper | |Tabacaru » | |

|Consiliere si orientare |Consiliere si orientare (noul curriculum) |CCD « Grigore Tabacaru » |Certificat de abilitare |

|« Informare si sensibilizare in problematica HIV/SIDA |Problematica HIV/SIDA |CCD « Grigore Tabacaru », Fundatia |Certificat de abilitare |

| | |« Romanian Children’s Appeal | |

| | |CJAP Bacau | |

|Master « Managementul Marketingului » |Managementul Marketingului |Universitatea Tehnica « Gh. Asachi » |30 de credite |

| | |Iasi | |

VII. Rezultate obtinute la inspectii

| |Rezultate |

|Inspectie speciala pt. obtinerea….. |-- |

|Inspectii organizate de ISJ |-- |

|Asistente/discutii cu conducerea unitatii de |Aprecieri pozitive in privinta activitatilor de consiliere psihopedagogica desfasurate |

|invatamant | |

VIII. Dificultati

-refuzul unor cadre didactice care au relatii tensionate cu elevii sa partiicipe la mediere de conflict ; sa intre intr-un program de reabilitare socio-afectiva prin cabinetul de asistenta psiho-pedagogica ;

IX. Propuneri de optimizare a activitatii

1. La nivelul unitatii de invatamant

- activitati de intarire a echipei (team-bilding) realizate intai pe catedre si apoi in grup mare de profesori

- infiintarea unor ateliere de lucru in vederea incurajarii aptitudinilor deosebite ale copiilor si sprijinirea acestora pentru a le valorifica prin concursuri şi festivaluri tematice.

- cooptarea elevilor în actul decizional la nivelul şcolii prin intermediul Consiliului elevilor.

2. In relatia cu CJAP

-o perfectionare serioasa pe consiliere cu Universitatea Cluj

- intarirea retelei de cabinete psihopedagogice prinproiecte comune

3. In desfasurarea activitatilor metodice

-realizarea de grupuri metodice mai mici/ simulari activitati

X. Ce am invatat ?

- planificarea si organizarea activitatii didactice si de consiliere in functie de principiile asigurarii calitatii in invatamantul profesional si tehnic;

- redactarea de proiecte cu finantare europeana

- activitati de consiliere care sa integreze si principiile educatiei interdisciplinare

Anexa 14 PROIECT “STILUL MEU DE INVATARE”

ETAPA1 : PROGRAM DE FORMARE PROFESORI

TEMA: VALORIFICAREA STILURILOR DE INVATARE

IN ÎNVATAREA CENTRATĂ PE ELEV

|Coordonatori : |

|director : Cazacu Remus |

|consilier scolar : Stamatachi Anca |

|Formator : consilier scolar Stamatachi Anca |

|Participanti: |

|Profesori - 13 |Profesori ingineri - 8 |Maiştri - 2 |

|Datele desfăşurării / tema dezbătută |

|28.11.2006 |1. Principiul invatarii centrate pe elev si al stiurilor de invatare |

| |2. Teoria stilurilor de învăţare |

|5.12.2006 |3. Testul ca modalitate de identificare a stilurilor de invatare |

| |4. Relatia dintre stilul de invatare al profesorilor si stilul de predare |

|12.12.2006 |5. Strategii moderne de predare ce valorifica toate stilurile de invatare ale elevilor |

|Scopuri: |

|Constientizarea importantei conceptului de « învăţare centrată pe elev » |

|Constientizarea importantei problematicii stilurilor de invatare |

|Incurajarea participanţilor de a reflecta asupra propriilor practici in implementarea conceptului de invatare centrata pe elev|

|Obiective: |

|Pâna la sfârsitul programului, participantii: |

|vor înţelege ce este învăţarea centrată pe elev şi care sunt barierele ridicate de elevi şi profesori în calea acesteia; |

|îsi vor împărtăşi unul altuia exemple de bună practică în utilizarea învăţării centrate pe elev; |

|îsi vor identifica propriul stil de invatare şi vor deveni conştienţi de implicaţiile acestuia asupra stilului de predare; |

|vor cunoaşte impactul diferitelor strategii de predare asupra învăţării si a stilurilor de invatare; |

|vor identifica oportunităţi de învăţare activă în domeniul lor profesional; |

|vor lua în considerare strategii alternative pentru ajutarea elevilor să înveţe folosind stilurile preferate de învăţare; |

|vor fi capabili să planifice eficient învăţarea pentru elevi cu abilităţi diferite în cadrul domeniului in care sunt experti. |

|Metodologia de formare: |

|Work-shop cu grupul de formare, urmate de activităţi de diseminare desfasurate în cadrul comisiilor metodice |

|Metode: |

|brainstorming, comunicarea metaforica, “Ganditi-Lucrati in perechi-Lucrati in patru”, analiza SWOT, metoda colturile, chestionar, metoda “linia |

|valorilor”, metoda mozaic |

|Evaluarea |

|Evaluare după fiecare zi de desfăşurare; |

|Evaluarea de către participanţi, la sfârşitul programului; |

ETAPA 2: PROGRAM DE FORMARE ELEVI

TEMA: VALORIFICAREA PROPRIULUI STILURILOR DE INVATARE

IN ACTIVITATEA SCOLARA

TEMA: VALORIFICAREA STILURILOR DE INVATARE IN ÎNVATAREA CENTRATĂ PE ELEV

|Coordonatori : |

|director : Cazacu Remus |

|consilier scolar : Stamatachi Anca |

|Formator : consilier scolar Stamatachi Anca |

|Participanti: |

|Elevi - liceu si SAM |

|Datele desfăşurării / tema dezbătută |

|Ora |

| |

|MARTI |

|14.02.2007 |

|MIERCURI |

|15.02.2007 |

|JOI |

|16.02.2007 |

|VINERI |

|17.02.2007 |

|LUNI |

|19.02.2006 |

| |

|700: 750 |

|9C, 12E |

|10B |

|9I, 12J |

|- |

|10I, 9G |

| |

|800: 850 |

|11I |

|- |

|- |

|9H, 12C |

|11B |

| |

|900: 950 |

|12B |

|- |

|- |

|- |

|- |

| |

|1000: 1050 |

|10H |

|10F |

|12H, 12G |

|10A, 12F |

|- |

| |

|1110: 1200 |

|- |

|- |

|- |

|11D |

|- |

| |

|1210: 1300 |

|11F |

|- |

|11G |

|10G,12I |

|- |

| |

|1310: 1400 |

|9E, 10C, 11H |

|9A, 9F, 11A, |

|11C, 11E, 12D |

|- |

|10E |

|12A |

| |

|1410: 1500 |

|- |

|- |

|- |

|- |

|- |

| |

|1505: 1555 |

|- |

|- |

|- |

|- |

|- |

| |

|1600: 1650 |

|- |

|11J |

|- |

|- |

|- |

| |

|1655: 1745 |

|- |

|- |

|9J |

|- |

|- |

| |

|1750: 1840 |

|- |

|- |

|- |

|- |

|- |

| |

|1845: 1935 |

|- |

|10J |

|- |

|- |

|- |

| |

|Scopuri: |

|Constientizarea importantei problematicii stilurilor de invatare |

|Incurajarea participanţilor de a reflecta asupra propriilor stiluri de invatare in scopul valorificarii acestora in |

|activitatea scolara (pregatirea pentru activitatea scolara / evaluarea obiectiva a activitatilor de predare-invatare) |

|Obiective: |

|Pâna la sfârsitul programului, participantii: |

|îsi vor identifica propriul stil de invatare şi vor deveni conştienţi de implicaţiile acestuia asupra strategiilor de |

|pregatire pentru activitatile scolare; |

|vor cunoaşte impactul diferitelor strategii de predare asupra învăţării si a stilurilor de invatare; |

|vor identifica oportunităţi de învăţare activă în cadrul orelor, conform stilului de invatare dominant; |

|vor lua în considerare strategii alternative de invatare pentru a valorifica stilurile preferate de învăţare si pentru a le |

|dezvolta pe celelalte |

|vor fi capabili să planifice o învăţare eficientă, bazata pe stilurile de invatare dominante. |

|Metodologia de formare: |

|discutii cu grupul de elevi |

|Metode: |

|brainstorming, comunicarea metaforica, dezbaterea, conversatia euristica, explicatia |

|Evaluarea |

|Evaluarea de către participanţi, la sfârşitul orei de formare; |

ETAPA 3: PROGRAM DE IDENTIFICARE A STILURILOR DE INVATARE

ALE ELEVILOR COLEGIULUI

TEMA: CUNOASTEREA PROPRIULUI STIL DE INVATARE

|Coordonatori : |

|director : Cazacu Remus |

|consilier scolar : Stamatachi Anca |

|Participanti: |

|Elevi liceu si SAM ( in calitate de evaluati) |Diriginti (in calitate de evaluatori) |

|Datele desfăşurării |

|21.02 - 17.03.2007 |1. aplicarea testului "Stiluri de învăţare" tuturor elevilor colegiului (în cadrul orelor de |

| |dirigenţie); |

| |2. afisarea rezultatelor (nominale si statistice / clasa) testului "Stiluri de învăţare" la avizierele |

| |claselor |

|Obiective: |

|Pâna la sfârsitul programului, participantii: |

|îsi vor identifica propriul stil de invatare şi vor deveni conştienţi de stilul de invatare dominant; |

|vor cunoaşte stilul dominant al clasei si vor constientiza impactul diferitelor strategii de predare asupra învăţării si a stilurilor de invatare; |

|vor identifica oportunităţi de învăţare activă în cadrul orelor, conform stilului de invatare dominant (propriu / al clasei) |

|Scop: |

|incurajarea participanţilor de a reflecta asupra propriilor stiluri de invatare in scopul valorificarii acestora in activitatea scolara (pregatirea pentru |

|activitatea scolara / evaluarea obiectiva a activitatilor de predare-invatare) |

|Metodologia de identificare a stilurilor: |

|aplicarea si interpretarea rezultatelor in cadrul orelor de dirigentie |

|Metode: |

|chestionar, dezbaterea, conversatia euristica, explicatia |

|Evaluarea |

|Evaluarea de către participanţi, la sfârşitul orei de aplicare si interpretare a chestionarului; |

|Evaluarea eficientei etapei prin raportarea la numarul de clase si elevi beneficiari ai aplicarii si interpretarii testului |

ETAPA 4: PROGRAM DE VALORIFICARE A STILURILOR DE INVATARE

ALE ELEVILOR COLEGIULUI LA ORELE DE PREDARE

TEMA: IMPLEMENTAREA INVATARII CENTRATE PE ELEV

|Coordonator : director : Cazacu Remus |

|Participanti: |

|Elevi liceu si SAM (in calitate de beneficiari ai programelor |Profesori, profesori ingineri, maistri (in calitate de |

|de invatare) |ofertanti ai programelor de invatare) |

|Datele desfăşurării |

|17.03 - 26.05.2007 |1. aplicarea metodelor activ-participative testului în cadrul programelor de invatare desfasurate in |

| |cadrul colegiului |

| |2. diseminarea exemplelor de buna practica in cadrul intalnirilor periodice la nivelul catedrelor / al |

| |consiliilor profesorale |

|Scop: |

|sprijinirea implementarii principiului invatarii centrate pe elev in cadrul orelor de predare-invatare |

|Metodologia de identificare a stilurilor: |

|desfasurarea de ore activ-participative, conform principiului invatarii centrate pe elev |

|Metode: |

|metoda mozaic, metoda colturilor, metoda Sinelg, metoda palariilor ganditoare, metoda diagramei Vern, metoda liniei valorilor, proiecte individuale si de |

|grup, portofoliul etc. |

|Evaluarea |

|Evaluarea de către participanţi, la sfârşitul orei de aplicare a metodelor centrate pe elev; |

|Evaluarea eficientei etapei prin raportarea la rezultatele partiale ale elevilor beneficiari la diferitele evaluari periodice |

|Evaluarea eficientei etapei prin analiza raportelor de asistenta la ore facute de sefii de catedra si arii curriculare |

|Analiză de final (termen � mai 2007) concretizată prin redactarea unui studiu pe baza rezultatelor obtinute prin aplicarea |

|metodelor activ-participative la clasele de elevi ale colegiului |

|Obiective: |

|Pâna la sfârsitul programului, participantii: |

|vor cunoaşte stilul dominant al claselor si vor constientiza impactul diferitelor strategii de predare asupra învăţării si a stilurilor de invatare; |

|vor identifica si valorifica oportunităţile de învăţare activă în cadrul orelor, conform stilului de invatare dominant (propriu / al clasei) |

anexa 15

|Nr. crt. |Componentele acţiunii manageriale |Competenţe specifice |Strategii de acţiune |Responsabili |Parteneri |Termen |

| | |Constituirea Comisiei Diriginţilor |•Repartizarea diriginţilor pe|Consiliul de |

| | | |clase în cadrul Consiliului |Administraţie |

| | | |de Administraţie | |

| | | |•Nominalizarea componenţei |Coordonatorul cu |

| | | |comisiei |proiecte si programe|

| | | |•Discutarea şi atribuirea |educative |

| | | |sarcinilor specifice | |

| | | |•Alegerea preşedintelui | |

| | | |Comisiei Diriginţilor şi | |

| | | |instruirea acestuia | |

| | | |•Elaborarea Planului de | |

|1. |Organizarea şi proiectarea activităţii | |Activităţi ale Comisiei | |

| | | |Diriginţilor | |

|Consilierea psihologica si |Consilierea elevilor in vederea dezvoltarii constiintei de |- exercitii de auto-cunoastere si inter- | | |

|pedagogica a elevilor |sine si a atitudinilor pozitive fata de propria persoana |evaluare desfasurate in clasa / in | | |

| |(cls. IX-XIII – S.A.M, liceu): |grup / individual | |permanent |

| |- autoevaluarea realista a propriilor |- realizarea de discutii pe marginea | | |

| |caracteristici |exercitiilor | | |

| |- cultivarea increderii in capacitatile |- realizarea de profile psihologice pe | | |

| |proprii |baza unei baterii de teste (puncte | | |

| |Consilierea elevilor in vederea dezvoltarii abilitatilor de |forte, puncte slabe, posibilitati | | |

| |management al stilului de viata pentru cresterea calitatii |de dezvoltare etc.) | | |

| |vietii fizice, psihice, sociale si ocupationale- (cls. |- acordarea de asistenta psihope- | | |

| |IX-XIII–S.A.M, lic) : |dagogica ( individuala si de grup) | | |

| |- sanatate mentala si fizica |- sinteze sugestive privind profiluri ale | | |

| |-comunicare eficienta in cadrul |varstelor |Diriginti | |

| |relatiilor interumane | |Profesori | |

| |- responsabilitatea luarii unor decizii |- dezbateri frontale si pe grupe in |Parinti |permanent |

| |in situatii diverse legate de viata si cariera |cadrul orelor de dirigentie |Consilier educativ | |

| |- rezistenta in fata unor imprejurari de viata cu potential |- simularea in cadrul orelor de |Directori | |

| |nociv |dirigentie a unor contexte sociale |C.J.A.P.P. | |

| |OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE |si exersarea deciziilor personale si | | |

| | |de grup | | |

| |Identificarea nevoilor educationale ale elevilor din cadrul |- atragerea de voluntari in diverse | | |

| |colegiului |activitati comunitare, programe cu | | |

| | |caracter educativ etc. | | |

| |identificarea stilurilor de invatare ale elevilor |- oferire pliante cu un continut educativ | | |

| | |- sanatate fizica si mentala, sfaturi | | |

| | |specifice varstelor etc. | | |

| |Identificarea elevilor cu CES ale colegiului |- convorbiri individuale si de grup | | |

| | | | | |

| |Consilierea elevilor aflati la inceputul ciclului scolar |STRATEGII DE REALIZARE : |COLABO-RATORI: |TIMP |

| |(cls. a IX-a- S.A.M, liceu) in vederea adaptarii la noile |-chestionar de identificare a nevoilor educationale si a | | |

| |cerinte scolare: |asteptarilor legate de anul acesta scolar |Diriginti |septembrie |

| |- adaptare scolara (la noile materii si | | |2008-octombrie |

| |la stilul de predare a noilor |-chestionar stiluri de invatare; | |2008 |

| |profesori) |-afisare rezultate nominale in clasa; | | |

| |- adaptare sociala ( integrarea in |-realizarea de ore educative pe acesta tema |Diriginti |Octombrie |

| |cadrul colectivului clasei si al | | |2008 – decembrie |

| |unitatii scolare |-fise de preevaluare ale elevilor cu ces | |2008 |

| | |-crearea unei baze de date cu elevii cu potential de risc si cu| | |

| | |nevoi deosebite |Diriginti | |

| | | |Profesori | |

| | |- chestionare de identificare a gradului |Parinti |Octombrie |

| | |de adaptabilitate sociala si scolara |Consilier educativ |2008– decembrie |

| | |( integrare in colectiv, dificultati |Directori |2008 |

| | |intampinate la diferite materii, |C.J.A.P.P. | |

| | |posibile relatii tensionate profesor- | | |

| | |elev) | |octombrie |

| | |- realizarea de discutii comune intre | |2008 |

| |OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE |diversele parti identificate ca fiind in | |- |

| |Consilierea elevilor cu probleme socio-afective si economice |relatii tensionate | |mai |

| | |- exercitii de auto-cunoastere si inter- | |2009 |

| |(cls. IX-XII- S.A.M., liceu): |cunoastere desfasurate in clasa / in | | |

| |- elevi care au parintii despartiti |grup / individual | | |

| |- elevi care au suferit un deces sau o trauma afectiva in |- realizarea de discutii pe marginea | | |

| |familie |exercitiilor | | |

| |- elevi a caror parinti sunt plecati in strainatate |- exercitii de grup ce promoveaza | | |

| |- elevi care locuiesc in internat / in gazda |lucrul in echipa | | |

| |- elevi care au un venit pe cap de familie mai mic de 150 | | | |

| |RON | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| |Consilierea elevilor cu tulburari de conduita (cls. IX-XII- | | |TIMP |

| |S.A.M, liceu): | | | |

| |- tendinte agresive (verbale, fizice) |STRATEGII DE REALIZARE : |COLABO-RATORI: | |

| |- tendinte spre delincventa |- realizarea unei baze de date– cu elevii care se incadreaza | | |

| |- tendinte spre mitomanie |acestor categorii (diferentiata pe probleme sociale, economice| | |

| |- nivel ridicat de absenteism etc. |si afective) – pe baza de chestionare, convorbiri cu elevii, | |septembrie 2008 |

| |- cu inclinatii spre un comportament |dirigintii si observatii proprii in contexte educationale | |- decembrie 2008 |

| |dependent (tigari, alcool, droguri |- realizarea de investigatii psihologice si sociale in vederea| |(baza de date) |

| |etc.) |intocmirii unor fise individuale care sa surprinda contextele | | |

| | |materiale si educationale ce au declansat / mentin ac probleme | |octombrie |

| | |- realizarea de convorbiri individuale si de grup in vederea | |2008 |

| | |gasirii celor mai adecvate si personalizate strategii de de | |- |

| | |depasire a acestor probleme | |mai |

| | | |Diriginti |2009 |

| | |- abordarea in cadrul orelor de dirigentie a unor tematici |Profesori | |

| | |care sa vizeze ac problematici |Parinti | |

| | |- realizarea unei baze de date– cu elevii care se incadreaza |Consilier educativ | |

| | |acestei categorii – pe baza de chestionare, convorbiri cu |Directori | |

| | |elevii, dirigintii si |C.J.A.P.P. | |

| | |observatii proprii in contexte educationale | | |

| | |- realizarea de investigatii psihologice si sociale in vederea| | |

| | |intocmirii unor fise individuale care sa surprinda | |octombrie |

| | |contextele materiale si educationale ce au declansat / mentin | |2008 |

| | |ac probleme | |- |

| | |- realizarea de convorbiri individuale si de grup in vederea | |mai |

| | |responsabilizarii elevilor cu astfel de probleme si exersarii | |2009 |

| | |unei conduite morale si pro-sociale ( prin exercitii de | | |

| | |solutionare a conflictelor, studii de caz, aprobarea, | | |

| | |recompensa) | | |

| | |- abordarea in cadrul orelor de dirigentie a unor tematici | | |

| | |care sa vizeze aceste | | |

| | |problematici ( prin exercitii de solutionare a conflictelor – | | |

| | |medierea, negocierea, arbitrajul -, exercitii morale, studii de| | |

| | |caz, aprobarea, | | |

| | |recompensa, dezbaterea, etc.) | | |

| | | | | |

| | | | | |

|Consilierea activitatilor | OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE | STRATEGII DE REALIZARE : |COLABORATORI: |TIMP |

|educative |Cunoasterea colectivelor scolare |- dezbateri si exercitii de inter- cunoastere in cadrul orelor | | |

| | |de dirig. | | |

| | |- aplicarea de chestionare privind identificarea retelelor de| |septembrie 2008 |

| | |comunicare din interiorul colectivelor scolare (liderii | |- decembrie |

| | |informali, liderii formali, elevii marginalizati) | |2008 |

| | |- exersarea in cadrul orelor de dirig. a | | |

| | |unor exercitii de acceptare reciproca | | |

| | |si mediere a conflictelor | | |

| |Promovarea principiilor scolii incluzive si ale invatarii | | | |

| |centrate pe elev in radul cadrelor didactice |- realizarea unui curs de diseminare a informatiilor legate de | | |

| | |principiile unei scoli incluzive, de principalele categorii de | |septembrie 2008 |

| |Optimizarea activitatii educative a dirigintilor |CES si de posibilele instrumente de identificare a elevilor cu | | |

| | |CES si de realizare de lanuri individualizate |Diriginti | |

| | | |Profesori | |

| | |- oferirea de modele de planificari, caiete de dirigentie, fise|Parinti | |

| | |psihopedagogice |Consilier educativ | |

| | |-oferirea de consultanta in completarea fiselor |Directori | |

| |Optimizarea relatiei cadru didactic – elev |-desafasurarea de ore de dirgentie |C.J.A.P.P. | |

| | |-aplicarea si interpretarea de chestionare legate de nevoile | | |

| | |specifice ale clasei / dirig | |permanent |

| | |-oferire de material bibliografic pentru desfasurarea orelor de| | |

| | |dirigentie | | |

| |Formarea initiala si continua a cadrelor didactice in | | | |

| |domeniul consilierii si orientarii |- realizarea si aplicarea de chestionare | | |

| | |investigative privind relatiile existente | | |

| | |intre cadre didactice si elevi | | |

| | |- informarea elevilor si cadrelor | | |

| | |didactice cu privire la rezult. statistice | | |

| | |- realizarea de discutii individuale si de | | |

| | |grup cu ambele parti | | |

| | | | | |

| | |- oferirea cadrelor didactice interesate | | |

| | |a rezultatelor si interpretarilor diferitelor investigatii | | |

| | |desfasurate de- a lungul anului | | |

| | |- oferirea de asistenta psihopedagogica | | |

| | |- elaborarea si oferirea de materiale | | |

| | |educationale care sa vina in sprijinul | | |

| | |desfasurarii eficiente a activitatii | | |

| | |educative (ore de dirigentie, activitati ale comisiei | | |

| | |dirigintilor etc.) | | |

| | |- oferirea de materiale informative | | |

| | |dirigintilor claselor terminale, privind | | |

| | |reteaua scolara (postliceale,facultati) | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |fascultati | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |scoli profesionale / reteaua | | |

| | |facultatilor din tara) si metodologia | | |

| | |desfasurarii examenului de | | |

| | |capacitate / bacalaureat | | |

| | |realizarea de dezbateri, prelegeri in | | |

| | |cadrul comisiilor metodice ale | | |

| | |dirigintilor si invatatorilor pe diverse | | |

| | |teme | | |

| | | | | |

|Consultanta pentru parinti | OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE | STRATEGII DE REALIZARE : |COLABORATORI: |TIMP |

| |identificarea nevoilor de consiliere ale parintilor |- participarea la sedintele si lectoratele |Diriginti | |

| |consilierea psihopedagogica a parintilor |cu parintii |Profesori | |

| |medierea si optimizarea relatiilor familie scoala si parinti |- convorbiri individuale |Consilier educativ |permanent |

| |- copii |- consiliere familiala |Directori | |

| | | |C.J.A.P.P. | |

| | | | | |

|Orientarea scolara si |OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE : |STRATEGII DE REALIZARE : |COLABORATORI: |TIMP |

|profesionala | |- investigatii preliminare vizand: | | |

| |Informarea elevilor aflati in anul terminal al unui ciclu |*identificarea cunostintelor elevilor | | |

| |scolar postobligatoriu (cls. a XI-a S.A.M – an de |privind metodologia desfasurarii | | |

| |completare, cls a XII-a si a XIII-a – liceu ) asupra |examenului terminal si a | | |

| |examenului final |calendarului acestuia | | |

| | | | | |

| | |- oferirea de materiale suport pentru |Diriginti | |

| | |dirigintii claselor terminale care sa |Profesori | |

| | |vina in completarea lacunelor de |Parinti |aprilie |

| | |informatii identificate |Consilier educativ |2009 |

| |Informarea elevilor aflati in anul terminal al unui ciclu | |Directori |- |

| |scolar obligatoriu (cls a X-a S.A.M si a X-a – liceu ) cu |- investigatii preliminare vizand: |C.J.A.P.P. |iunie |

| |privire la optiunile de continuare a studiilor |*identificarea cunostintelor elevilor | |2009 |

| | |privind metodologia inscrierii si | | |

| | |admiterii la nivelul urmator de | | |

| | |scolarizare si despre calendarul de | | |

| | |inscriere (in anul de completare, | | |

| | |respectiv in ciclul superior al | | |

| | |colegiului) | | |

| | | | | |

| |OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE : |- oferirea de materiale suport pentru | | |

| | |dirigintii claselor terminale a ciclului | | |

| |Dezvoltarea abilitatilor elevilor necesare construirii |obligatoriu de scolarizare, care sa | | |

| |propriei cariere (cls. a X-a– S.A.M,cls. a XI-a – an de |vina in completarea lacunelor de | | |

| |dompletare S.A.M, cls. a X-a –liceu, cls. A XII-a -liceu) : |informatii identificate | | |

| |- autocunoastere si dezvoltare |STRATEGII DE REALIZARE : | |TIMP |

| |personala (imagine de sine, aptitudini si abilitati | |COLABORATORI: | |

| |personale, sistemul de interese, echilibru emotional, |- investigatii preliminare vizand: | | |

| |incredere in sine, mecanisme de aparare etc.) |*identificarea motivatiilor personale in | | |

| |- abilitati de comunicare si |alegerea viitoarei institutii scolare (si |Diriginti | |

| |relationare interpersonala |a specializarii) sau a drumului initial |Profesori | |

| |(ascultare activa, comunicare asertiva, strategii de |de insertie socio-profeionala (cls. a |Parinti | |

| |rezolvare a conflictelor etc.) |X-a– S.A.M, cls. a X-a si cls a XII-a |Consilier educativ | |

| |- managementul informatiei si al |Liceu, cls a XIII-a – liceu seral) |Directori | |

| |invatarii (abilitati de identificare/ | |C.J.A.P.P | |

| |cautare a informatiilor, de evaluare si prelucrare a |- aplicare baterii de teste (teste hartie- | |ianuarie |

| |informatiei, de utilizare eficienta a informatiei) |creion, pe calculator) si elaborarea | |2009 |

| |- managementul stresului (factori ai stresului,atitudinea |de profile vocationale individuale | |- |

| |fata de stres, tipuri de reactii la stres, metode de reducere|(interese , aptitudini, valori) | |mai |

| |a stresului) |- exercitii si chestionare de identificare a motivelor | |2009 |

| |- planificarea carierii ( auto-cunoastere, explorare |personale ce dinami- | | |

| |educationala si ocupationala, |zeaza activitatea de invatare si de | | |

| |decizie de cariera, promovare |dezvoltare intelectuala | | |

| |personala) | | | |

| | |- elaborarea unei baze de date cat mai | | |

| | |complete cu profilele vocationale ale | | |

| | |elevilor din an terminal (cls. a | | |

| | |X-a– S.A.M, cls. a X-a si cls a XII-a | | |

| | |Liceu) | | |

| | |- oferirea solicitantilor de profile ocu- | | |

| | |pationale la diferite profesii solicitate, | | |

| | |in vederea largirii ariei de cunoastere | | |

| | |a lumii profesiilor | | |

| | |- realizarea de discutii individuale in | | |

| | |vederea evaluarii concordantei | | |

| | |intre aspiratiile profesionale si piata locala a fortei de | | |

| | |munca, profesia parintilor, aptitudini, discipline scolare | | |

| | |preferate, preocupari extrascolare etc. | | |

anexa 17. PROIECT DE DISEMINARE SI FORMARE CES

PROIECT “N.V.KARPEN – O SCOALA INCLUZIVA”

ETAPA1 : PROGRAM DE FORMARE PROFESORI

TEMA: SCOALA INCLUZIVA SI ADAPTAREA PROGRAMELOR DE INVATARE

LA ELEVII CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE

| Coordonatori: director Ardeleanu Carmen |

|consilier educativ Chiriac Simona |

|consilier scolar Stamatachi Anca |

|Formator : Stamatachi Anca |

|Participanti: |

|Profesori - 55 |Ingineri - 23 |Maiştri - 10 |

|Datele desfăşurării / tema dezbătută |

|11.09.2006 |1. Notiuni introductive ale problematicii scolii incluzive – prejudecata, discriminare, segregare, desegregare, integrare, |

| |incluziune etc. |

| |2. Scurt istoric al trecerii de la invatamantul de tip segregat catre un invatamant incluziv |

| |3. Principiile scolii incluzive |

| |4. Indicatori ce pot confirma incadrarea Colegiului“N.V. Karpen” intr-o scoala incluziva |

|12.09.2006 |1. Principalele categorii de elevi cu cerinte educative speciale – prezentarea celor mai importante caracteristici |

| |2. Prezentari proprii (dupa un scenariu original) a categoriilor CES de catre participantii cursului |

|13.09.2006 |1. Valorificarea teoriei stilurilor de invatare si a instrumentelor pedagogice specifice pentru lucrul individualizat cu |

| |elevii |

| |2. Strategii si instrumente pedagogice de identificare a elevilor cu CES |

| |3. Strategii de predare individualizata la elevii cu CES – planul individualizat |

|Scopuri: |

|Constientizarea importantei conceptului de « Scoala incluziva » |

|Constientizarea importantei problematicii incluziunii elevilor cu CES in invatamantul de masa |

|Incurajarea participanţilor de a reflecta asupra propriilor practici in implementarea conceptului de “scoala incluziva” si al lucrului individualizat |

|cu elevii cu CES |

|Obiective: |

|Pâna la sfârsitul programului, participantii: |

|vor înţelege ce este “scoala incluziva” şi care sunt barierele ridicate de elevi şi profesori în calea acesteia; |

|îsi vor împărtăşi unul altuia exemple de bună practică ce pot fi valorificate in implementarea pasilor necesar transformarii colegiului intr-o scoala |

|incluziva |

|îsi vor identifica propriile limite / deschideri vis-a-vis de categoriile CES şi vor deveni conştienţi de implicaţiile acestora asupra modului de |

|predare; |

|vor cunoaşte impactul diferitelor strategii de predare asupra învăţării elevilor cu CES; |

|vor lua în considerare strategii alternative in planurile individualizate pentru ajutarea elevilor cu CES să înveţe eficient; |

|vor fi capabili să planifice învăţarea eficientă pentru persoane cu abilităţi si cerinte diferite în cadrul domeniului respectiv. |

|Metodologia de formare: |

|Work-shop cu grupul de formare |

|Metode: |

|brainstorming, comunicarea metaforica, analiza SWOT, metoda “linia valorilor”, jocul de rol, explicatia etc. |

|Evaluarea |

|Evaluare după fiecare zi de desfăşurare; |

|Evaluarea de către participanţi, la sfârşitul programului; |

ETAPA 2: PROGRAM DE IDENTIFICARE A ELEVILOR CU CES AI COLEGIULUI

TEMA: CUNOASTEREA NEVOILOR SPECIALE ALE ELEVILOR

| Coordonatori: director Ardeleanu Carmen |

|consilier educativ Chiriac Simona |

|consilier scolar Stamatachi Anca |

|Participanti: |

|Elevi liceu si SAM ( in calitate de evaluati) |Diriginti (in calitate de evaluatori) |

|Datele desfăşurării |

|21.10.2005 - 17.01.2006 |1. completarea fisei de preevaluare a elevilor cu CES de catre dirgintii care au identificat la clasa un posibil elev cu |

| |CES |

| |2. completarea de catre cel putin 5 profesori a fisei de preevaluare in cazul in care elevul este identificat cu nevoi |

| |speciale care pot necesita o evaluare complexa de catre o comisie de evaluare complexa a elevilor cu CES |

| |3. inaintarea (cu acordul elevului si al parintelui ) a unui dosar catre Comisia de evaluare complexa a elevilor cu CES |

| |4. confirmarea / infirmarea rezultatului de catre comisia de evaluare complexa a elevilor cu CES |

|Obiective: |

|Pâna la sfârsitul programului, participantii evaluatori: |

|vor identifica (dupa caz) posibilii elevi CES şi vor deveni conştienţi de necesitatea elaborarii si implementarii unor programe de invatare individualizate |

|vor identifica oportunităţi de învăţare activă în cadrul orelor, conform caracteristicilor psihocomportamentale si emotionale ale elevilor cu CES |

|Scop: |

|incurajarea participanţilor evaluatori de a analiza si reflecta asupra caracteristicilor elevilor in vederea identificarii de beneficiary ai unor programe de |

|invatare individualizate |

|Metodologia de identificare a elevilor cu CES: |

|completarea fiselor de preevaluare a posibililor elevi cu CES |

|eleaborarea (dupa caz) a unui dosar catre Comisia de evaluare complexa a elevilor cu CES |

|Metode: |

|fisa de prevaluare, observatia, discutii individuale |

|Evaluarea |

|Evaluarea eficientei etapei prin raportarea la numarul elevi beneficiari CES identificati si numarul de fise de preevaluare completate |

ETAPA 3: PROGRAM DE FORMARE PROFESORI CARE PREDAU EFECTIV LA ELEVI CU CES

TEMA: ADAPTAREA PROGRAMELOR DE INVATARE

LA ELEVII CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE

| Coordonatori: director Ardeleanu Carmen |

|consilier educativ Chiriac Simona |

|consilier scolar Stamatachi Anca |

|Formator : Stamatachi Anca |

|Participanti: |

|Simona Chiriac, C-tin Lerescu, Danut Frigioiu, Elena Ionescu,Adina Buganu, Angela Ganta |

|Adrian Frunza |

|Datele desfăşurării / tema dezbătută |

|23.01.2007 | 1. Principalele caracterististi psihocomportamentale si de invatare ale celor 2 copii cu CES identificati (paralizie cerebrala |

| |si hipoacuzie) |

|24.01.2007 | 1. Strategii de predare individualizata la elevii cu CES – planul individualizat |

| |2. Exemple de bună practică ce pot fi valorificate in programele de invatare individualizate la elevii cu |

|Scopuri: |

|Constientizarea importantei problematicii predarii individualizate |

|Incurajarea participanţilor de a reflecta asupra propriilor stiluri de predare in scopul valorificarii acestora in programele de invatare |

|individualizate |

|Incurajarea participantilor de a exemplele de buna practica evidentiate in cadrul cursului de formare |

|Obiective: |

|Pâna la sfârsitul programului, participantii: |

|vor deveni conştienţi de implicaţiile principiului invatarii individualizate asupra strategiilor de pregatire pentru activitatile de predare- invatare|

|la elevii cu CES; |

|vor cunoaşte impactul diferitelor strategii de predare asupra învăţarii elevilor cu CES; |

|vor identifica oportunităţi de învăţare activă în cadrul orelor, conform particularitatilor psihocomportamentale si emotionale ale elevilor cu CES |

|vor lua în considerare strategii alternative in planurile individualizate pentru ajutarea elevilor cu CES să înveţe eficient; |

|vor fi capabili să planifice învăţarea eficientă pentru persoane cu abilităţi si cerinte diferite în cadrul domeniului respectiv |

|Evaluarea |

|Evaluare după fiecare zi de desfăşurare; |

|Evaluarea de către participanţi, la sfârşitul programului; |

|Metodologia de formare: |

|discutii cu grupul de elevi |

|Metode: |

|brainstorming, comunicarea metaforica, dezbaterea, conversatia euristica, explicatia |

ETAPA 4: PROGRAM DE VALORIFICARE A CARACTERISTICILOR

ELEVILOR CU CES AI COLEGIULUI LA ORELE DE PREDARE

TEMA: IMPLEMENTAREA INVATARII CENTRATE PE ELEV

SI A INCLUZIUNII ELEVILOR CU CES

| Coordonatori: director Ardeleanu Carmen |

|consilier educativ Chiriac Simona |

|Participanti: |

|Simona Chiriac, C-tin Lerescu, Danut Frigioiu, Elena Ionescu,Adina Buganu, |

|Angela Ganta, Adrian Frunza |

|Datele desfăşurării |

|25.01 - 26.06.2007 |1. aplicarea metodelor didactice specifice elevilor cu CES (paralizie cerebrala si hipoacuzie) în cadrul programelor de |

| |invatare individualizate desfasurate in cadrul colegiului |

| |2. diseminarea exemplelor de buna practica in cadrul intalnirilor periodice la nivelul grupului format |

|Obiective: |

|Pâna la sfârsitul programului, participantii: |

|vor cunoaşte caracteristicile principale ale celor 2 elevi cu CES si vor constientiza impactul diferitelor strategii de predare asupra învăţării acestora; |

|vor identifica si valorifica oportunităţile de învăţare activă în cadrul orelor, conform caracteristicilor psihocomportamentale si emotionale ale elevilor cu|

|CES |

|Scop: |

|sprijinirea implementarii principiului incluziunii elevilor cu CES in cadrul orelor de predare-invatare |

|Metodologia de identificare a stilurilor: |

|elaborarea si implementarea planurilor individualizate |

|desfasurarea de ore adaptate didactic, conform principiilor didactice ale invatarii elevilor cu CES (paralizie cerebrala si hipoacuzie) |

|Metode didactice specifice elevilor cu CES |

|Evaluarea |

|Evaluarea de către participanţi, la sfârşitul orei de aplicare a metodelor adaptate elevilor cu CES; |

|Evaluarea eficientei etapei prin raportarea la rezultatele partiale si finale ale elevilor beneficiari la diferitele evaluari periodice si finale |

ANEXA 18.TABEL NOMINAL CU PROFESORII CARE AU PARTICIPAT LA SESIUNILE DE INFORMARE PRIVIND LUCRUL INDIVIDUALIZAT CU ELEVII CU C.E.S.

ANEXA 19. TABEL NOMINAL CU ELEVI PRE-EVALUATI CU CES

Tabel nominal cu elevii cu nevoi speciale

identificati in cadrul activitatilor cabinetului de consiliere psihopedagogica

|Nr crt |Nume Prenume |Cls |Tipul de nevoie speciala |

| |ACRASMARITEI MADALINA |IX E |Deficiente de vorbire datorate unei malormatii a cavitatii bucale (“gura |

| | | |de lup”) |

| |BULAI CRISTINA |IX E |Deficienta fizica – coloana vertebrala |

| |BARBUTA ADRIAN |IX K |Posibila dislexie |

| |DALBAN IRINA |IX L |Dificultati de invatare – coeficient de inteligenta liminal si sindrom |

| | | |ADHDA |

| |SIMON FLAVIAN |X A |Tulburare neuromotorie – miopatie congenitala |

| |DAMOC ANCUTA |X I |Deficienta neuromotorie –distrofie musculara, forma centurilor |

| |BURCUTA RAFAEL |X K |Deficiente de vaz |

| |PANTIRU DIANA |X L |Tulburari neuronale – comiţialitate (epilepsie) |

| |TAMAS IOANA LOREDANA |X L | |

| |BREAHNA MARIUS |XI B |Deficiente de auz - hipoacuzie |

| |PARASCHIV LARISA |XI E | |

| |BUSTIHAN RADU FLORIN |XI H |Deficiente de auz – hipoacuzie, sustinuta de proteza auditiva |

| |ANTON IOANA |X F |Tulburari neuronale – comiţialitate (epilepsie) |

| |GHIMICI VLAD |XI G |Tulburari neuronale – comiţialitate (epilepsie) |

| |MANOLACHE IOLANDA |XI H |Deficienta neuromotorie – hemipareza (partea dreapta) datorita unui |

| | | |infarct cerebels in 2005 |

| |IACOB LIVIU |XIK |Deficiente de vaz – hipermetropie, ambliopie ochi stang, strabism |

| |BERARU ADRIAN |XII C |Deficiente de vaz - miopie progresiva cu astigmatism |

| |SIMON ALEXANDRU |XII E |Tulburare neuromotorie – miopatie congenitala |

| |BUDAU GABRIEL |XII F |Deficente de vorbire datorate unei malormatii a cavitatii bucale (“gura de|

| | | |lup”) |

| |VLAD CRISTINA |XII G |Deficiente de vaz – miopie forte |

| |COBZARU IRINA |XII I |Deficiente de auz - hipoacuzie |

| |NECHITA DANIEL |XIIJ |Deficiente de auz – hipoacuzie bilaterala, sustinuta de proteza auditiva |

ANEXA 20

[pic]

ANEXA 21 GRAFICUL DE EVIDENTA AL ORELOR AEL

SEM I

|Disciplina |1 |2 |

| | |I |II |III |

|1 |„ANGHEL SALIGNY” BACĂU |11 |6 |4 |

|2 |„PETRU PONI” ONEŞTI |11 |6 |5 |

|3 |„N.V.KARPEN” BACĂU |8 |9 |4 |

|4 |„ION GHICA” BACĂU |8 |7 |3 |

| |LICEE |NR.PREMII |

|1 |„N.V.KARPEN” BACĂU |5 MENŢIUNI |

|2 |„PETRU PONI” ONEŞTI |5 MENŢIUNI |

|3 |„ION GHICA” BACĂU |4 MENŢIUNI |

Profesori: Lerescu C, Frigioiu Dănuţ, Bălan L., Vrânceanu G., Bujor G, Popa V., Cioroianu L, Cenuşe L, Frunză A, Moisă G, Ciochină A., Baciu G, Stan G.

 

MULŢUMIM ÎNCĂ O DATĂ TUTUROR COLEGILOR CARE AU PREGĂTIT ACEŞTI ELEVI!

ANEXA 33 PROIECT DE MARKETING EDUCATIONAL

PROIECT DE MARKETING EDUCAŢIONAL

1. Titlul proiectului: ,,Viitorul suntem noi!”

2. Tema: prezentarea ofertei şcolare a Colegiului Tehnic de Comunicaţii ,,Nicolae Vasilescu-Karpen” pentru anul şcolar 2006-2007

3. Justificarea proiectului:

Noile condiţii şi orientări impuse de o dinamică reală a vieţii sociale în comunitatea locală din care şcoala noastră face parte au impus ca necesitate structurarea atentă a demersului managerial şi educaţional a acesteia la toate nivelurile, inclusiv la cel al formării, consolidării şi propagării imaginii organizaţiei şcolare în sectoarele-target. Aceasta se regăseşte concret în oferta şcolară înaintată absolvenţilor de şcoli gimnaziale şi în reacţia şi opţiunile acestora în urma examenelor naţionale.

Astfel, coerenţa acţiunilor şcolii pe linia atragerii opţiunilor elevilor de clasa a VIII-a este motivată şi prin elaborarea şi implementarea strategică a unui plan de marketing educaţional. Viziunea globală asupra manifestărilor segmentului social permite eficientizarea şi operaţionalizarea obiectivelor şcolii noastre, precum şi o includere optimă în reţelele orizontale şi verticale ce se stabilesc între organizaţii diverse (familie, şcoală, agent economic-piaţa muncii).

Elaborarea şi implementarea unui astfel de proiect porneşte şi de la nevoia de mediatizare a progreselor şi performanţelor şcolii noastre, insuficient valorizate. Îmbunătăţirea substanţială a bazei materiale şi umane, reformularea obiectivelor, a ţintelor şi priorităţilor şcolii într-o continuă deschidere către aspectele esenţiale ale unei societăţi libere şi ale unei pieţe a muncii în continuă modificare, reconsiderarea poziţiei şi a imaginii şcolii prin obţinerea titulaturii de colegiu trebuie să aibă ca efecte atragerea unor elevi cu nivel de pregătire din ce în ce mai ridicat, adaptarea specializărilor oferite în funcţie de exigenţele pieţei muncii şi, în mod cert, îmbunătăţirea performanţelor şcolii.

4. Scopul proiectului: crearea şi promovarea unei imagini pozitive a şcolii în rândul absolvenţilor de gimnaziu, monitorizarea opţiunilor acestora pentru învăţământul liceal şi atragerea către specializările oferite de colegiul nostru a unor elevi cu performanţe şcolare peste medie.

5. Obiectivele proiectului: a) creşterea nivelului calitativ al potenţialilor beneficiari ai specializărilor oferite de şcoala noastră;

b) popularizarea ofertei educaţionale 2006-2007 în rândul absolvenţilor de clasa a VIII-a;

c) promovarea unei imagini pozitive a organizaţiei şcolare în comunitatea locală.

6. Echipa de proiect:

a) Coordonatori: Simona Chiriac, Anca Stamatachi

b) Echipa de elaborare a materialului de promovare:

Simona Chiriac,

Anca Stamatachi

Eliadi Burlacu

Florin Iordache

Remus Cazacu

Carmen Ardeleanu

Angela Gânţă

Nicoleta Chirică

Blaj Tatiana

- reprezentanţi ai Consiliului elevilor

c) Echipa de stabilire a contactelor cu şcolile gimnaziale partenere şi de realizare a programului de activităţi:

Remus Cazacu

Carmen Ardeleanu

Gheorghe Ilcoş

Anca Stamatachi

d) Echipa de promotteri ai acţiunilor propriu-zise realizate în colaborare cu şcolile gimnaziale:

Obs. : echipele vor fi alcătuite din câte 3 cadre, prin rotaţie, în funcţie de programul acestora – un coordonator, un profesor de cultură generală şi un specialist

Simona Chiriac

Anca Stamatachi

Chirică Nicoleta

Blaj Tatiana

Buganu Adina

Ciobotaru Viorica

Coşa Mariana

Ivănescu Elena

Niţă Ana- Maria

Chiriac Doiniţa

Ţuglia Alina

Muraru Marlena

Bârgăuanu Mihai

Frigioiu Dan

Frunză Adrian

Mojzi Mihai

Gheorghiu Florin

State Romulus

Ciochină Aurel

7. Grupul ţintă: elevii claselor a VIII-a din şcolile gimnaziale cuprinse în planul de acţiuni al proiectului

8. Metodologia de intervenţie:

Metode: ● de investigaţie: observaţia, analiza statisticilor, studiul de caz, interviul;

● de intervenţie : expunerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, chestionarul, studiul de caz;

● de evaluare : chestionarul, conversaţia, observaţia, analiza statisticilor, articolul.

Mijloace: pliante, postere, afişe, fotografii, videoproiector, CD-uri cu prezentări PPT., cu filme,cu spoturi publicitare, cameră video, cameră foto, reviste şcolare, chestionare, cărţi de vizită, birotică;

Forme de organizare a activităţilor: pe echipe, frontal.

9. Planul operaţional:

|ACŢIUNI |ITEMI DE PERFORMANŢĂ |RESPONSABILI |TERMEN |BUGET |SURSE DE FINANŢARE |

|1.Identificarea problemei şi a grupului- ţintă | | | | | |

|- analizarea pieţei ofertei educaţionale şi a | | | | | |

|statisticilor privind opţiunile absolvenţilor de |- rapoarte privind situaţia |-directorii |Ian. 2009 |Minim |Proprie |

|clasa a VIII-a; |organizaţiei şcolare în |-coordonatorul de proiecte şi programe | | | |

| |statisticile cu opţiuni ale |educative | | | |

| |absolvenţilor de gimnaziu; | | | | |

|- definirea target-ului proiectului – alegerea | | | | | |

|şcolilor gimnaziale pe care se va aplica | | | | | |

|proiectul; | |- directorii |Ian 2009 |Minim |Proprie |

| | |-coordonatorul de proiecte şi programe | | | |

|- evaluarea iniţială; | |educative | | | |

| |- raport de evaluare; | | | | |

|2. Pregătirea proiectului | | | | | |

|- elaborarea unui plan de marketing educaţional | |- coordonatorii de proiect |Feb. 2009 | | |

|coerent şi definirea strategiei pe piaţa |- planul de marketing | | | | |

|ofertelor educaţionale locale şi regionale | | | | | |

|-selectarea echipei de proiect, a colaboratorilor| |- coordonatorii de proiect |Feb. 2009 |Minim |Proprie |

|şi a partenerilor de proiect | | | | | |

| | | | | | |

|-elaborarea planului sintetic de realizare a |- liste cu propuneri pentru echipa | | | | |

|activităţilor propriu-zise |de proiect | | | | |

| | |- coordonatorii de proiect |Feb. 2009 |Minim |Proprie |

| |- planul sintetic | | | | |

| | | | | | |

| | | |Feb. 2009 |Minim |Proprie |

|- strângerea fondurilor necesare pentru derularea| |- coordonatorii de proiect | | | |

|proiectului | |- echipa de stabilire a contactelor şi de | | | |

| | |realizare a programului activităţilor | | | |

|- avizarea utilizării fondurilor | |propriu-zise | | | |

| | | | | | |

|- achiziţionarea necesarului de materiale şi | | | | | |

|valorificarea acestora | | | | | |

|- evaluarea intermediară |- referat de solicitare a | | | | |

| |materialelor necesare | | | | |

| |- oferte de materiale |- coordonatorii de proiect | | | |

|3. Desfăşurarea propriu-zisă a activităţilor | |- echipa de elaborare a materialelor de |Martie 2009 | | |

|vizate de proiect | |promovare | | | |

|- lansarea proiectului şi prelucrarea sructurii |- raport de evaluare intermediară | | | | |

|acestuia în echipa de proiect | | | | | |

| | | | | | |

|- realizarea unui portofoliu cu materialele de | | | | | |

|promovare şi prezentare a ofertei educaţionale | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

|- stabilirea contactelor cu şcolile gimnaziale | | | | | |

|partenere |- pliante, postere, afişe, CD-uri | | | | |

|- realizarea unui program adaptabil al vizitelor |cu PPT., film, spoturi, chestionar,| | | | |

|şi activităţilor propuse de proiect |cărţi de vizită | | | | |

| | |- echipa de elaborare a materialelor de | | | |

| | |promovare |Martie 2006 | | |

|- prezentarea ofertei educaţionale 2006-2007 în |- programul vizitelor | | | | |

|şcolile gimnaziale – target | | | | | |

|- realizarea şi aplicarea unor chestionare | | | | | |

|elevilor, părinţilor şi diriginţilor claselor a | | | | | |

|VIII-a | | | | | |

| |- centralizator al vizitelor |- echipa de stabilire a contactelor şi de | | | |

| | |realizare a programului activităţilor |Martie 2009 | | |

|- promovarea imaginii colegiului şi a ofertei |- centralizator şi statistică |propriu-zise | | | |

|educaţionale în mass-media locală şi regională |finală în urma aplicării | | | | |

| |chestionarelor de opţiuni |- echipa de promotteri | | | |

|- organizarea Zilelor Porţilor Deschise |- spoturi | | | | |

|- înscrierea, organizarea şi participarea la | | |Aprilie 2009 | | |

|Târgul Ofertelor Educaţionale cu standul | |- echipa de promotteri | | | |

|,,Karpen” | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

|- evaluarea intermediară | | | | | |

| |- contractul de participare |- echipa de elaborare a materialelor de | | | |

|4. Valorificarea activităţii |- standul Karpen |promovare | | | |

|- înregistrarea activităţilor pe suport | |- echipa de promotteri |Aprilie 20069 | | |

|electronic | | | | | |

|- întocmirea unor albume de fotografii | | | | | |

|- prezentarea rezultatelor activităţii în cadrul |- raport de evaluare intermediară |- echipa de promotteri | | | |

|Consiliului prrofesoral şi al Consiliului | | | | | |

|elevilor |- colaj cu imagini din timpul |- coordonatorii de proiect |Mai 2009 | | |

|- publicarea unor articole referitoare la |activităţilor,album | | | | |

|desfăşurarea proiectului în presa locală | |- echipa de elaborare a materialelor de |Mai 2009 | | |

| |-raport final |promovare | | | |

|5. Evaluarea activităţii: | |- echipa de promotteri | | | |

|- monitorizarea activităţii | | | | | |

|- autoevaluarea periodică | |- coordonatorii de proiect | | | |

|- evaluarea finală |-articole în presa locală | | | | |

|- întocmirea raportului final de evaluare | | |Mai 2009 | | |

| | |- echipa de elaborare a materialelor de | | | |

| | |promovare | | | |

| |-plan de monitorizare |- echipa de promotteri |- permanent | | |

| |-rapoarte periodice | | | | |

| |-raport final de evaluare |- coordonatorii de proiect |- mai 2009 | | |

| | | | | | |

| | | |- iunie 2009 | | |

| | | | | | |

| | |- echipa de elaborare a materialelor de | | | |

| | |promovare | | | |

| | | |- mai 2009 | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | |- coordonatorii de proiect | | | |

| | | | | | |

| | | |- permanent | | |

| | | | | | |

| | | |-iunie 2006 | | |

ANEXA 35

CHESTIONAR DE EVALUARE A EFICIENTEI

PROGRAMULUI DE MARKETING EDUCATIONAL

PENTRU ANUL SCOLAR 2008-2009

1. In scoala ta (I-VIII) s-a derulat o activitate de prezentare a ofertei colegiului nostru?

a)Da. b)Nu (du-te la intrebarea 4)

2. Ai participat la aceasta prezentare?

a) Da b)Nu (du-te la intrebarea 4)

3. In ce masura a contat aceasta prezentare in alegerea ta?

a) in mica masura b) mediu c) in mare masura

4. A cata optiune a fost Colegiul “N.V.Karpen” atunci cand ai completat fisa de inscriere pentru clasa a IX-a ?

…………………………………………………………………………..

Centralizare date – marketing educational

BENEFICIARI AI PREZENTARII OFERTEI EDUCATIONALE A COLEGIULUI NOSTRU PENTRU ANUL SCOLAR 2006-2007

|Clasa |Nr elevi |Nr elevi beneficiari ai|Nr elevi beneficiari | |

| |chestionati |prezentarii colegiului |ce au participat |Nr elevi pentru care prezentarea ofertei educationale a colegiului nostru a contat in alegerea liceului :|

| | | |la prezentare | |

| | | | |In mica masura |Mediu |In mare masura |

|9A | 26 |15 |15 |1 |9 |5 |

|9B | 28 |19 |11 |- |5 |6 |

|9C | 28 |13 |12 |- |5 |7 |

|9D |29 |17 |14 |1 |6 |7 |

|9E |27 |12 |12 |- |7 |5 |

|9F |28 |8 |8 |1 |3 |4 |

|9G |26 |14 |13 |1 |9 |3 |

|9H |23 |11 |10 |- |7 |3 |

|9I |30 |10 |9 |- |7 |2 |

|TOTAL |245 |119 (48,57%) |104 (42,44%) |4 (1,63%) |58 (23,67%) |42 (17,14%) |

POZITIA COLEGIULUI IN LISTA OPTIUNILOR ELEVILOR

PENTRU ADMITEREA IN LICEU (POZITIA DIN FISA DE INSCRIERE)

|Clasa |Nr elevi chestionati |Pozitia colegiului in lista optiunilor elevilor pentru admiterea in liceu (pozitia din fisa de inscriere) |

| | |Optiunea1 |Optiunea2 |Optiunea3 |Optiunea4 |Optiunea5 si peste 5 |

|9A | 26 |4 |7 |5 |8 |2 |

|9B | 28 |17 |4 |3 |2 |2 |

|9C | 28 |17 |7 |1 |1 |2 |

|9D |29 |20 |5 |1 |2 |1 |

|9E |27 |10 |9 |2 |3 |3 |

|9F |28 |22 |4 |- |- |2 |

|9G |26 |14 |6 |4 |1 |1 |

|9H |23 |7 |11 |3 |- |2 |

|9I |30 |15 |7 |2 |4 |2 |

|TOTAL |245 |126 (51,43%) |60 (24,49%) |21 (8,57%) |21 (8,57%) |17 (6,94%) |

POZITIA COLEGIULUI IN LISTA OPTIUNILOR ELEVILOR

PENTRU ADMITEREA IN LICEU (POZITIA DIN FISA DE INSCRIERE)

|Clasa |Nr elevi chestionati |Nr elevi beneficiari ce au |Pozitia colegiului in lista optiunilor elevilor pentru admiterea in liceu (pozitia din fisa de inscriere) |

| | |participat la prezentare | |

| | | |Optiunea1 |

| | | |Optiunea1 |

| | | |Optiunea1 |Optiunea2 |

| | | | |In mica masura |Mediu |In mare masura |

|9J |25 |13 |9 |0 |4 |5 |

|9K |23 |13 |12 |2 |7 |3 |

|9L |27 |5 |5 |2 |3 |0 |

|9M |25 |17 |16 |0 |8 |8 |

|TOTAL |100 |48 (48%) |

| | |Optiunea1 |Optiunea2 |Optiunea3 |Optiunea4 |Optiunea5 si peste 5 |

|9J |25 |11 |2 |

| | | |Optiunea1 |

| | | |Optiunea1 |

| | |

|Oportunităţi |Ameninţări |

|  |•   lipsa mijloacelor relevante de motivare şi de penalizare a cadrelor |

|- cursuri de formare pentru profesori în programe convenabile |didactice |

|- preocuparea şi sprijinul conducerii comunităţii locale precum şi a |•   sistemul centralizat de luare a deciziei şi de  angajare bazat pe criterii|

|părinţilor  pentru dezvoltarea bazei materiale |irelevante |

|- alocarea unor sume importante de către M.E.C.T pentru dezvoltarea |•   insuficienţa fondurilor alocate  liceului de către Consiliul local |

|bazei materiale şi posibilitatea de a accesa surse de finanţare |•   creşterea ratei absenteismului elevilor, a numărului de elevi ai căror |

|-creşterea procentului de populaţie cu vârsta de peste 65 de ani |părinţi pleacă în străinătate, precum şi a numărului de elevi care pleacă cu |

|-Interesul tot mai mare al părinţilor pentru alternative educaţională |aceştia. |

|,, step by step” şi pentru ,, after school”. |•    Existenţa şi proliferarea  unui mediu negativ al educaţiei informale, |

|-posibilitatea de a intensifica colaborarea cu numeroase ONG-uri. |care promovează valori contrare celor ale şcolii. |

| |•   Lipsa de interes a MECT pentru învăţământul pedagogic. |

| |  |

 

Demersul managerial pentru anul şcolar 2008-2009 are în vedere  realizarea idealului educaţional propus de  Legea Învăţământului şi de documentele de politică educaţională ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Din această perspectivă finalităţile unităţii noastre şcolare au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa socială. Pentru atingerea acestui deziderat activitatea instructiv-educativă din şcoala noastră trebuie să conducă către realizarea următoarelor finalităţi:

•         Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de rezolva probleme, relaţionând cunoştinţe din diferite domenii;

• Dobândirea unor solide cunoştinţe de cultură generală;

• Valorizarea experienţei personale

• Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică)

• Formarea autonomiei morale

 

 II. Filosofia educaţională

 

Viziunea managerială

 

              Întreaga activitate din Liceului Pedagogic va fi organizată astfel  încât să se creeze în cadrul său  un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. Contextul general actua lşi direcţiile  stabilite de documentele educaţionale în vigoare constituie premise solide de  continuare a  eforturilor pentru ca elevii sã dobândeascã o pregãtire generalã bunã, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale.

  

Întregul proces de instrucţie şi educaţie al liceului nostru trebuie să fie centrat pe un set de valori care să se imprime şi să definescă profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri

 

 Valori promovate în liceu:

 

Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul său de activitate

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

 

Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare  în aşa fel  încât să permită:

1. Cultivarea unui mediu scolar centrat pe valori si relatii democratice, responsabilitate şi profesionalism ;

2. Crearea unui climat socio-afectiv securizant in spaţiul scolar;

3. Realizarea cooperarii reale in cadrul scolii intre profesor-profesor, profesor-elev etc.  si intre scoala si comunitate (scoala -familie, scoala - instituţiile cu responsabilităţi educaţionale), vizând calitatea actului educativ în beneficiul elevului;

4. Promovare “imaginii şcolii” prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare comune elevi -  profesori.

 

 

Misiunea Liceului

Misiunea noastră este de a asigura  dezvoltarea  fiecărui elev la potenţialul său maxim, punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii în vederea  dobândirii de competenţe care să asigure servicii educative şi să  satisfacă nevoile comunităţii pentru educaţia permanentă. 

 

III. Priorităţi strategice

Pentru anul şcolar 2007-2008, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:

•         Ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice ;

•         Adoptarea  strategiilor de diferenţiere a procesului instructiv-educativ;

•          Orientarea managementului scolii in directia mentinerii si dezvoltarii specificului vocational.

•         Dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC; utilizarea TIC ca instrument de învăţare

•         Creşterea responsabilităţii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, comunitate şi asigurarea  disciplinei interne.

 

 

 

În anul şcolar 2007-2008 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea catedrelor şi a cadrelor didactice în derularea acesteia,  în speranţa realizării unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul. Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă mai generală. Şefii de catedre şi de departamente propun activităţi  care se subsumează obiectivelor strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial pe care vi-l prezentăm. Credem că, în acest fel, toate cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA  şi  în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planurile de muncă ale catedrelor şi comisiilor vor reflecta prin activităţi concrete aceste obiective. De asemenea, considerăm că astfel vom transpune în practică viziunea, misiunea şi toate valorile şi principiile enunţate mai sus aşa cum rezultă din Planul de dezvoltare instituţională  al unităţii de învăţământ pe anii 2008-2012.

  

III.1. Ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice

 

|Domenii |Obiective/ Activităţi |Monitorizare/ |

| | |Responsabilitate/ |

| | |termen |

|Curriculum |Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională |  |

| |elaborate extern şi intern (MEdC, ISJ Bacau, Liceul Pedagogic) |  |

| |a) punerea la dispoziţia cadrelor didactice a acestor documente în |Directorii |

| |biblioteca şcolii cât şi în dosarul metodic al fiecărei catedre; |Secretar şef |

| |b) implementarea lor prin planurile specifice ale catedrelor, |Bibliotecara |

| |comisiilor de specialitate |Şefi de catedre |

| |  |1.10.2007 |

| |Creşterea eficienţei demersului educaţional |   |

| |•   asigurarea pregătirii metodice pentru lecţii reflectată în |monitorizare prin asistenţe şi |

| |proiectarea didactică pe unităţi de învăţare sau schiţe de proiect de |interasistenţe la ore |

| |lecţie pentru toate cadrele didactice, indiferent de grad didactic sau|Directorii |

| |vechime |Şefii de catedră |

| |•   elaborarea programelor cursurilor opţionale în conformitate cu |  |

| |normele METC |20.10. 2007 |

| |•   construirea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2008-2009, pe |/15.04.2009 |

| |baza studierii pieţei educaţionale, a cererii, a planului cadru; |Şefii de catedră |

| |•   prezentarea  ofertei educaţionale de către fiecare catedră, |  |

| |aprobarea de către CA |Preşedintele Consiliului de |

| |  |curriculum/toate cd |

| | |30.02.2008 |

| | | febr. 2008 |

|Resurse umane |1.Asigurarea consultanţei didactice şi educaţionale prin asistenţe la |  |

| |ore şi activităţi demonstrative |  |

| |a)asistenţele la ore vor urmări valoarea adaugată prin lecţie din |  |

| |punct de vedere informativ-formativ; obiectivul central în acest an | 17.09.-15.06. 2009 |

| |şcolar va fi centrarea pe elev a proceselor predare-învăţare şi |directorii/inspectorii şi metodiştii în |

| |practicarea unor strategii didactice interactive , învăţarea prin |cadrul celor 120 ore asistenţă anual * |

| |cooperare, formarea competenţelor cheie pentru educaţia permanentă |anunţate şi neanunţate cf. grafic de |

| |b) analiza activităţiii catedrei de istorie-geografie-ştiinţe sociale.|asistenţe pe parcursul anului şcolar |

| |  |  |

| |2.Cuprinderea cadrelor didactice în cadrul unor forme diverse de | şefii de catedră/grafic la fiecare |

| |perfecţionare profesională |catedră |

| |a) înscrierea cadrelor tinere în perfecţionarea prin examenele de grad|  |

| |didactic |  |

| |b) elaborarea unui proiect de grant pentru formarea cadrelor  pe |  |

| |folosirea metodelor active de predare-învăţare. |  |

| |  |şefii de catedră/01.11.2008 |

| | |  |

| | |Comisia de elaborare a proiectelor de |

| | |grant/ martie 2008 |

|Resurse materiale |Asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării procesului instructiv|  |

| |în condiţii moderne |  |

| |a)asigurarea elevilor şi cadrelor cu manuale aprobate,distribuirea |  |

| |manualelor gratuite la clasele I-X.  |diriginţii |

| |b)modernizarea bibliotecii (informatizare) şi actualizarea ofertei de |magazinera- Ghiţă Maria/01.10.2008 |

| |carte cu carte de literatură de referinţă şi ştiinţifică |  bibliotecara/ 10.10.2008 |

| |b) completarea laboratorului de informatică pentru gimnaziu cu 20 de |  |

| |noi calculatoare. | directorii/ laboranta info-Ciucu |

| |c) amenajarea unui cabinet de istorie |Cristina/ |

| |d) îngrădirea noului teren de sport |mai 2008 |

| |e) identificarea unor surse financiare destinate stimulării bunelor |profesorii de istorie |

| |practici dobândite prin perfecţionarea continuă |directorul/ sectorul administrativ/ |

| |  |martie 2008 |

| | |directorul/ permanent |

|Dezvoltare |Proiectarea demersurilor necesare pentru realizarea dezvoltării |  |

|instituţională şi |instituţionale |Echipa de lucru a PDI/ |

|relaţii comunitare | -elaborarea unui nou PDI |octombrie 2008 |

| |-păstrarea şi îmbogăţirea elementelor valoroase din tradiţia |  |

| |educaţională a Liceului pedagogic şi promovarea lor în afara şcolii |metodiştii din unitate |

| |prin organizarea de activităţi demonstrative etracutrricular, | 01.10.2008-15.05.2009 |

| |schimburi de experienţă, etc. |Directorii |

| |-stabilirea unor legături de colaborare între Liceu şi Universitatea |  |

| |din Bucureşti prin intermediul D.P.Î.P.P.  |  |

| | |  |

| | |Dec.2007 |

| | |  |

  

III. 2.  Adoptarea strategiilor  de diferenţiere a procesului instructiv-educativ

 

|Curriculum |-constituirea „portofoliului catedrei” cu planuri, materiale didactice |şefi catedră |

| |-realizarea  unor programe de educaţie diferenţiată ( pentru copiii cu |  |

| |cerinţe educative speciale ,precum şi pentru copii capabili de |  |

| |performanţe) |februarie 2009 |

| |-revizuirea periodică a CDŞ-ului în acord cu nevoile reale de formare |  |

| |ale elevilor. |  |

| |-realizarea unor evaluări comparative pe baza rezultatelor şcolare ale |toate cadrele/martie 2009 |

| |claselor terminale în vederea optimizării procesului didactic. |  |

| |-adoptarea unor programe didactice unitare elaborate în echipă  şi în |serv.secretariat/nov.2008 |

| |colaborare cu profesorul itinerant pentru elevii cu CES |  |

| |-Program de consiliere şi integrare familială pentru elevii ai căror | |

| |părinţi sunt plecaţi în străinătate. | |

|  |Asigurarea consultanţei şi organizarea muncii |  |

|  |a) realizarea activităţilor propuse în prezentul plan managerial se va |Consiliul de admin. |

|  |face de către echipe de lucru coordonate de persoanele menţionate ca |  |

|Resurse umane |responsabili de activitate. |15.09.2008-15.06 2009 |

| |  |directorii/inspectorii şi metodiştii în |

| |b) stabilirea orientărilor prioritare ale procesului |cadrul celor 120 ore asistenţă anual * |

| |instructiv-educativ în anul şcolar 2008-2009 |anunţate şi ne- |

| |  |şefii de catedră/grafic la fiecare |

| |c) schimb de experienţă şi interformare prin intersasistenţe la orele |catedră |

| |de curs şi cele educative (dirigenţie) cu focalizare pe predare |  |

| |interactivă, căi de individualizare a învăţării |  |

| |  |CA nov.2008 |

| |Organizarea echipelor de lucru |şefii de catedră |

| |-Identificarea elevilor cu CES |  |

| |-Numirea şefilor de catedră şi ai celorlalte comisii (comisii pe an de |  |

| |studiu, etc.) | 5.10.2008/Directorii |

| |-Alegerea membrilor consiliului de administraţie |  |

| |- Avizarea planurilor de lucru ale acestor comisii |  |

| |-Elaborarea planului de şcolarizare şi încadrare 2008-2009 |5.10.2008/Directorii |

| |-Identificarea şi participarea la programe educaţionale naţionale şi |  |

| |internaţionale: e-Tweening; Acces la Educaţie pentru grupuri |  |

| |dezavantajate ( colab. cu Ramboll Finnconsult ) |Februarie 2009/directorii |

| |  |Responsabil cu formarea continuă |

| |Sprijinirea dezvoltării profesionale |Directorii/ permanent |

| |•      informare despre oferte de formare CCD, CEdu2000+, Junior |  |

| |Achievement, CODECS, etc |  |

| |•      interformare prin organizarea unor activităţi în cadrul |  |

| |catedrelor pe problemele prioritare (metode, tehnici de predare |şefii de catedră/permanent |

| |inductivă, evaluare obiectivă şi unitară) |  |

| |•      schimb de experienţă cu licee de profil |  |

| |  |  |

| | Asigurarea unui climat care să favorizeze comunicarea şi dezvoltarea |  |

| |personală | Responsabilul comisiei de perfecţionare/|

| |•        organizarea unor activităţi care să faciliteze comunicarea |15.03.2009 |

| |între toţi actorii procesului instructiv-educativ: elevi, profesori, |  |

| |părinţi (ore de consiliere cu elevi+părinţi+/profesori, ziua liceului, |Membrii CA,toate cadrele |

| |sărbători tradiţionale) | Noiembrie2008, |

| |  |12 dec.2008 |

| |•   facilitarea înscrierii şi participării  la cursuri, activităţi de |  |

| |formare şi din alte domenii dincolo de specialitate ( CISCO, ECDL, CFC,|   |

| |Leadership, ESRI, Oracle) |  |

| |  |  |

| |•   întâlniri periodice în cadrul catedrelor  cât şi întâlniri ale |Membrii CA |

| |membrilor unei catedre cu conducerea şcolii |8 noiembrie, 20 dec |

| |  |8 martie, |

| |  |  |

| |  |CA, lider sindical-Tudorică Georgeta/ |

| |•   implicare în viaţa socială a şcolii (Şcoala pe dos, Târgul de |permanent |

| |oferte educaţionale, Balul bobocilor, sărbătorirea majoratului |  |

| | |  |

| | |  |

| | |  |

| | |  |

| | |  |

| | |  |

| | |  |

| | |  |

| | |  |

| | |Coordonatorul |

| | |Programelor educative- |

| | |  |

|Resurse materiale |Stabilirea bugetului pe anul 2007 |  |

| |consultarea departamentelor în vederea stabilirii nevoilor şi |Contabil şef |

| |priorităţilor |Director |

| |identificarea unor surse suplimentare de finanţare a activităţilor |Administrator |

| |repartizarea echitabilă a bunurilor şi materialelor achiziţionate |Nov.2008 |

| |  |Cu avizul CA |

| |Asigurarea condiţiilor adecvate pentru studiu şi lucru în şcoală |Directorii/contabil/Preş Consiliu |

| |corelarea tuturor serviciilor (admin, secretariat, contabilitate) |Consultativ al. Părinţilor |

| |amenajarea unui birou al Consiliului Consultativ al elevilor şi a |  |

| |staţiei radio a şcolii. |  |

| |Reamenajarea şi reamplasarea spaţiului destinat procesului didactic. |Pe parcursul anului şcolar |

| |consultarea tuturor factorilor implicaţi pentru dimensionarea cât mai |  |

| |eficientă a liceului şi alegerea judicioasă/realizabilă a |Dir.adj+ responsabil centru |

| |specializă-rilor pentru anul şcolar 2008-2009 |Director+ secretar şef+contabil |

| |  |şef+administrator |

| | |  |

| | | CA + CP |

| | |februarie 2009 |

 

|Dezvoltare instituţională şi |Coordonarea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale |  |

|relaţii comunitare |•     Aplicarea sub forma de test a unor strategii de predare cunoscute|  |

| |prin schimburile cu şcolile partenere |Directorii/ Şefii de catedre |

| |•     construirea unei baze de date referitoare la persoane şi servicii|  |

| |de contact pt. sprijinirea activităţilor şcolii |  |

| |•     iniţierea unor activităţi în/pentru comunitate | Serv.secretariat |

| |-menţinerea unei relaţii de parteneriat părinţi-profesori în educaţia |   |

| |copiilor prin diversificarea activităţilor comune (, invitaţi la ziua | Coordonatorul programelor educative- |

| |liceului, masă rotundă pe teme de educaţie |  |

| |-derularea cu succes a acţiunii de colectare a cererilor de cedare a 2%|  |

| |din impozitul anual, atât de la personalul şcolii, cât şi de la părinţi|  |

| |în vederea dezvoltării bazei materiale |  |

| |  | Directorii |

| |  | Dec 2009 |

| | |Consilierul şcolii, resp activ. educative|

| | | |

| | |  |

| | | Directorii |

| | |Peşedintele Comitetului de părinţi  |

| | | colective de lucru |

| | |8.11 2008 |

| | |  |

| | |Învăţătorii şi diriginţii |

| | |10.01. 2009-15.05.2009 |

| | |  |

| | |  |

 

III.3. Orientarea managementului şcolii în direcţia menţinerii şi dezvoltării specificului vocaţional

|Domenii |Obiective /Activităţi |Monitorizare/ |

| | |Responsabilităţi |

| | |Termen |

|Curriculum |includerea în  planului de şcolarizare pentru  anul şcolar 2008-2009 a |  |

| |unei clase de mediatori şcolari |Directorii |

| |Analiza planului-cadru şi a curricumului diferenţiat pentru noua |  |

| |specializare |Profesorii de psiho-pedagogie/ |

| |Elaborarea ofertei CDŞ în acord cu necesităţile elevilor |febr.2009 |

| |  | |

|Resurse umane |-sensibilizarea instituţiilor abilitate:Primărie, ISJ Buzău, Direcţia |  |

| |Taberelor Şcolare, AJOFM, în vederea înfiinţării de locuri de muncă pe |Directorii |

| |care se pot angaja absolvenţii claselor noastre de la profilul |Responsabilii cu practica pedagogică/ |

| |pedagogic.  |Oct.2008- |

| |-derularea în bune condiţii a practicii pedagogice în colaborare cu |Martie 2009 |

| |Palatul Copiilor, Biblioteca judeţeană, unităţi de învăţământ. | |

| |  | |

|Resurse materiale |  -procurarea de mijloace şi materiale didactice specifice noilor |  |

| |specializări ale profilului pedagogic. |  |

| |-realizarea de panouri, materiale promoţionale, filme publicitare |Directorii |

| |- Asigurarea fondurilor şi condiţiilor materiale pentru desfăşurarea |Serviciul contabilitate |

| |unui colocviu zonal al liceelor pedagogice. |Coordonatorul activităţilor educative |

| |- Igienizarea Blocului alimentar, achiziţionarea  şi instalarea unei |dec.2008-mai 2009 |

| |maşini de gătit moderne. | |

| |  | |

|Dezvoltare instituţională şi |Încadrarea tradiţiilor liceului în manifestările  comunităţii. |  |

|relaţii comunitare |promovarea şi prezentarea activităţilor liceului în comunitate |Directorii |

| |pregătirea materialelor pt târgul de oferte educaţionale |Coordonatorul activităţilor educative/ |

| |utilizarea metodelor de marketing în promovarea imaginii şi ofertei |toate cadrele/ mai 2008 |

| |educaţionale a liceului. |  |

| |Amenajarea rondului şi a statuii Patronului şcolii- Spiru Haret. |  |

| |Stabilirea unui parteneriat activ cu Direcţia Taberelor Şcolare  şi |  |

| |Fundaţia Sf.Sava –desfăşurarea de activităţi cu bătrânii din Azilul de |  |

| |la Câmpeni şi pentru copiii defavorizaţi; efectuarea de practică a |Învăţătoarele şi |

| |instructorilor-animatori în taberele Fundaţiei pe timpul vacanţelor) |profesorii metodişti |

| |Participarea elevilor şcolii la activităţile Cantinei de Ajutor Social | |

| |din municipiu | |

| |Parteneriat cu Liceele pedagogice participante la Proiectul de grant  | |

| |Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate ( colab. cu Ramboll | |

| |Finnconsult ) | |

| |Organizarea unui colocviu cu participarea directorilor şi profesorilor | |

| |de pedagogie de la câteva licee pedagogice din ţară | |

| |  | |

 

III.4. Dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC; utilizarea TIC ca instrument de învăţare

 

|Domenii manageriale |Activităţi |Responsabilităţi /termene |

|Curriculum |a) utilizarea programelor AEL pentru lecţii |toate cadrele didactice/ permanent |

| |b) utilizarea de către profesori a TIC în lecţii | |

|Resurse umane |a) organizarea unor „cursuri” /consultanţă pentru utilizare a |Catedra de info: elevi de la clasele de|

| |calculatorului pentru cd. |informatică |

| |  |Directorii |

| |b) formare pentru utilizare TIC în lecţii | |

|Resurse materiale |a) planificarea utilizării laboratoarelor AEL |şefii de catedră |

| |b)achiziţionarea de soft-uri educaţionale | |

|Dezvoltare instituţională şi |o        Cunoasterea sistemelor de comunicare si functionare a |Directorii/februarie 2009 |

|relaţii comunitare |echipelor in sectorul privat – vizita de studiu la o firma mare din |  |

| |domeniu (experienţă de domeniu, de relaţionare, managerială) |  |

| |o        Crearea de conturi de e-mail si grupuri de utilizatori |  |

| |o        Utilizarea retelei de calculatoare a scolii pentru comunicare |Responsabila catedrei de info-  |

| |institutionala |  |

| |o        Reproiectarea paginii web a scolii |Decembrie 2008 |

| |o         Utilizarea paginii Web  pentru informarea părintilor cu |Elevii claselor de mate-info |

| |privire la rezultatele elevilor (catalog virtual) |  |

| |o        Promovarea imaginii şcolii şi asigurarea feed-back-ului |Decembrie 2008 |

| |informaţional cu diverse instituţii  prin intermediul paginii web. | |

 

 III.5. Creşterea responsabilităţii  fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, colegi, comunitate şi asigurarea disciplinei interne.

  

|  |Activităţi |Monitorizare, responsabilităţi, termene|

|Curriculum |a) acoperirea materiei ritmic, în concordanţă cu ceilalţi profesori, la|comisia de notare ritmică: Mihalache |

| |nivel de an |Maria |

| |b) test unic pe nivel a cărui dată este stabilită încă de la începutul |  |

| |perioadei de învăţare/semestru |raportare lunară |

| |c) derularea  cu succes a  celor două etape de susţinere a Tezelor |Directorii |

| |unice- ( asigurarea condiţiilor, participare integrală, rezultate bune)|diriginţii |

| |d) monitorizarea absenteismului şi abaterilor disciplinare şi aplicarea|  |

| |sncţiunilor prevăzute de regulamente | |

| |e) proiectarea unor programe adecvate ce vor fi difuzate prin staţia | |

| |radio. | |

| |f) program de monitorizare şi de prevenire  a  violenţei în şcoală. | |

|Resurse umane |a)informarea elevilor şi  părinţilor acestora despre standardele de |întâlniri cu părinţii sau prin |

| |predare, criteriile de evaluare şi cerinţele personale pentru obiectul |diriginţi/oct.2007; martie 2008 |

| |respectiv |  |

| |b)     implicarea părinţilor de la clasele step by step şi acelor cu |Învăţătoare şi diriginţi/ permanent |

| |dizabilităţi în programele educative ale şcolii |Directorii/ permanent |

| |  | |

|Resurse materiale |-         Derularea proiectului de introducere a uniformelor şcolare la|Directorii, diriginţii/Oct.-nov.2008 |

| |nivel de şcoală | |

| |-         Construirea unor panouri de afişaj | |

| |-         Utilizarea staţiei radio pentru asigurarea unei mai bune | |

| |diseminări a informaţiilor | |

| |-         Finalizarea construcţiei gardului şcolii pe latura de | |

| |sud-vest. | |

| |-         Amplasarea unui sistem de monitorizare video pentru holurile | |

| |şcolii. | |

|Dezvoltare instituţională şi |-Organizarea unei mese rotunde tripartite – profesori – părinţi – |Coordonator programe educative |

|relaţii comunitare |reprezentanţi învăţ. superior pe tema standardelor educaţionale |aprilie 2007 |

| |- Stabilirea unei mai bune colaborări cu agenţii Poliţiei comunitare şi|  |

| |cu poliţistul de proximitate |Directorii/ permanent |

| |- Elaborarea unui nou Regulament de ordine internă şi a documentelor |  |

| |manageriale. |29.09.-15.10.2008 |

| |  | |

 

 

 

 

 

            DIRECTOR,                                                                         DIRECTOR ADJUNCT,

  Remus Cazacu Carmen Ardeleanu

 

 

ANEXA 37 MODEL DE ACORD PARTENERIAL SCOALA – FAMILIE

[pic]

ANEXA 38

|Centrul de resursă responsabil |Nr. şcoli arondate |

| | |

|Colegiul Tehnic de Poştă şi |Colegiul Tehnic de Comunicaţii " N. V. Karpen" Bacău |

|Telecomunicaţii" Gh. Airinei" |Colegiul Tehnic " Mangeron" Bacău |

|Bacău |Grup Şcolar Letea Bacău |

| |Grup Şcolar “ Edmond Nicolau” Brăila |

|Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003 şi 2004-2007 |

|Colaborare |

|Colegiul Tehnic de Comunicaţii " N. V. Karpen" Bacău |Colegiul Tehnic " Mangeron" Bacău |

| |Grup Şcolar Letea Bacău |

|Reţele locale active în care este implicată şcoala2007-2009 |

|Şcoala coordonatoare(denumire) |Şcoli cuprinse în reţea (denumire) |Scopul reţelei |

| Colegiul Tehnic de Comunicaţii " N. V. Karpen" |1- C.N. „Gh. Vrânceanu” Bacău |  - pentru a îmbunătăţi oferta ducaţională la |

|Bacău |2- C.N. „Gr. Moisil” Oneşti |schimbările survenite pe piaţa muncii datorită |

|  |3- C.N. „Spiru Haret” Moineşti |economiei aflate într-un proces accelerat de |

|  |4- Liceul sportiv „Nadia Comăneci” |schimbare |

|  |5- C.T. „I. Borcea” Buhuşi |- crearea mediului necesar favorabil formării |

| |6- C.T. „Gr. Cobălcescu” Moineşti |unor deprinderi profesionale variate care au |

| |7- Grup Şcolar „M. Eminescu” Bacău |căutare pe piaţa muncii, astfel încât să |

| |8- Grup Şcolar Agricol Hemeiuşi |crească oportunităţile de angajare pentru |

| |9- SAM Moineşti |viitorii absolvenţi |

| |10- SAM Tg. Ocna |- modalitate de a consolida legăturile dintre |

| |11- SAM N. Bălcescu |şcili |

| |12- SAM Helegiu |- rezultate mai bune în cadrul sistemului de |

| |13- SAM Bereşti Tazlău |educaţie şi formare profesională |

| |14- SAM Brusturoasa | |

| |15- SAM Ghimeş Făget | |

REŢEAUA ŞCOLARĂ - I

SARCINA: Furnizarea serviciului integrat de consiliere privind orientarea şcolară şi profesională(OSP)

| |PARTENERI |ACŢIUNI |REZULTATE AŞTEPTATE |

|V |I |- ISJ |- Coordonarea creării de noi structuri privind OSP |- Asigurarea coerenţei |

|E |N |- CJAPP |- Informare, consiliere, luare de decizii. |activităţilor de planificare a |

|R |T | |- Îndrumare, furnizare de date privind opţiunile |carierei; |

|T |E | |elevilor absolvenţi ai claselor aVIII-a, asigurarea |- Identificarea şi evaluarea |

|I |R | |logisticii. |nevoilor tinerilor din şcoli. |

|C |N | | | |

|A | | | | |

|L | | | | |

|A | | | | |

| |E |- Direcţia de Statistică |- Furnizarea informaţiilor privind datele statistice. |- Fundamentarea proiectului |

| |X |- Direcţia de Sănătate Publică |- Informare privind cerinţele medicale ale diferitelor|planului de şcolarizare; |

| |T | |domenii profesionale. |- Luarea unor decizii adecvate în |

| |E | | |OSP; |

| |R | | | |

| |N | | | |

REŢEAUA ŞCOLARĂ - II

SARCINA: Promovarea dezvoltării capitalului uman şi a învăţării pe tot parcursul vieţii

| |PARTENERI |ACŢIUNI |REZULTATE AŞTEPTATE |

|V |I |- M.Ed.C; |Asigurarea cadrului legal de dezvoltare a resurselor |- participare la selecţia de |

|E |N |- ISJ; |umane; |obţinere de fonduri PHARE prin |

|R |T |- CLDPS; |Asigurarea bazei logistice; |programul PHARE 2003 – Dezvoltarea|

|T |E | |Întâlniri de informare privind educaţia adulţilor prin |resurselor umane. |

|I |R | |cursuri de: iniţiere, calificare/recalificare, | |

|C |N | |specializare şi perfecţionare ; | |

|A | | | | |

|L | | | | |

|A | | | | |

| |E |- Ministerul Muncii, |Asigurarea cadrului legal de dezvoltare a resurselor |- Obţinerea autorizaţiei. |

| |X |solidarităţii Sociale şi Familiei|umane ; | |

| |T | |Asigurarea bazei logistice;  | |

| |E |- Consiliul Naţional de Formare |Consiliere privind întocmirea dosarului de autorizare a| |

| |R |Profesională a Adulţilor ; |unităţii şcolare ca furnizor de formare profesională a | |

| |N |- I.S.C.I.R. |adulţilor. | |

| | |PARTENERI |ACŢIUNI |REZULTATE AŞTEPTATE |

| | | | | |

| | | | | |

|O | | | | |

|R | | | | |

|I | | | | |

|Z | | | | |

|O | | | | |

|N | | | | |

|T | | | | |

|A | | | | |

|L | | | | |

|Ă | | | | |

| |I |- Colegiul Tehnic « Dumitru Mangeron » |consiliere oferită de echipa de management a Colegiul |- se răspunde nevoilor |

| |N |Bacău; |Tehnic “Petru Muşat“ Suceava, în vederea realizării |angajatorilor de a |

| |T |- Colegiul Tehnic “Petru Muşat “ |proiectului – schimb de bune practici în domeniul |beneficia de un personal cu|

| |E |Suceava; |dezvoltării resurselor umane; |o înaltă calificare pentru |

| |R |- S.C. “Sudometal” S.A |consultări cu agenţii economici parteneri în vederea |a face faţă concurenţei de |

| |N |- S.C. “Robinete Industriale” S.A; |stabilirii calificărilor profesionale pentru care şcoala |pe piaţă ; |

| | |- S.C. “Termocet” S.A. |oferă servicii de formare ; |- se oferă şanse egale de |

| | |- Grup Scolar Industrial - Letea Bacau |recrutare de formatori – persoane cu atribuţii de |acces la formare |

| | |- Sc Iatsa sa |pregătire teoretică şi practică, recrutaţi atât din | |

| | |- Sc Dedeman srl |rândul cadrelor didactice, cât şi din rândul angajaţilor | |

| | |- Inspectoratul de Protectia Mediului |agenţilor ; | |

| | |Bacau |colaborarea privind elaborarea curriculei; | |

| | |- Agentia Nationala Apele Romane | | |

| | |Cofetaria Pasaj Bacau | | |

| | |Sc Dinpan Srl | | |

| | |Sc Fregata Impex.srl | | |

| | |Sc Romhart srl | | |

| |E |- Comisia Judeţeană de Autorizare a |oferă informaţii cu privire la agenţii economici; |- reacţie avizată la |

| |X |furnizorilor de formare profesională a |furnizează date privind schimbarea structurii de ocupare |realităţile pieţii muncii. |

| |T |adulţilor; |a fortei de munca la nivel local; | |

| |E |- Camera de Comerţ şi Industrie; | | |

| |R |- AJOFM. | | |

| |N | | | |

ANEXA39

-----------------------

(

[pic]

2008-2013

PERFECŢIONĂRI CU CREDITE REALIZATE DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE–ANEXA 1

[pic]

[pic]

PLAN MANAGERIAL EDUCATIV – 2007-2008

1 STANCOVICI LUANA

2 IVĂNESCU ELENA

3 TOFAN DOINA

4 BUGANU ADINA

5 CHIRIAC SIMONA

6 ARDEI MIHAI

7 CHILEA EMILIA

8 CUŢULAB MARIA

9 CIOBOTARU VIORICA

10 MITITELU IULIANA

11 LUNGU DANA

12 BALINT SIMONA

13 GAFIŢA CARMEN

15 BĂNICĂ ADRIANA

16 IONESCU ELENA

17 MĂIMĂSCU BOGDAN

18 GURLUI ANA

19 ANDREI LĂCRĂMIOARA

20 MOCANU COSMINA

21 MAZILU ANA

22 CHIRICĂ NICOLETA

23 SAMOILĂ AIDA

24 MILICHI CORINA

25 SÎRBU CONSTANTIN

26 DANILOV TUDORIŢA

27 STAMATACHI ANCA

28 MARTIN OANA

29 CĂLIN SIMONA

30 BÂRGĂOANU MIHAI

31 GODEANU ELENA

32 URSU ELENA

33 URSU IOAN

34 COŞA MARIA

35 BEŞA CĂTĂLINA

36 MURARIU DANIEL

37 TABACARIU ELENA

38 IONESEI

39 TOMESCU FLOAREA

40 CREŢU RODICA

41 GÎNŢĂ ANGELA

42 BRUMĂ VERONICA

43 COTEANU EUGENIA

44 GAFTA ELENA

45 ŞCHIOPU AURICA

46 ILCOŞ GHEORGHE

47 POPESCU FLORIN

48 LAZĂR VICTORIŢA

49 VRÂNCEANU DANIELA

50 FLOREA GABRIELA

52 GHEORGHE ION

53 TURCU MIHAELA

54 SOFLĂU CRISTINA

56 CRAIU ALINA

57 ANASTASIEI ALINA

58 BÂRGU ADRIAN

59 VERGA CIPRIAN

60 CHELARU ŞTEFAN

61 PALCĂU TEREZA

62 CAZACU REMUS

63 ARDELEANU CARMEN

64 LERESCU CONSTANTIN

65 BALAN LIDIA

66 CIOROIANU LIXANDRINA

67 FRIGIOIU DĂNUŢ

68 FRUNZĂ ADRIAN

69 BUJOR GABRIELA

70 VRÂNCEANU GRETA

71 POPA VIRGIL

72 PALAGHIA TEODORA

73 CENUŞE LAVINETA

74 MOISĂ GABRIELA

76 DUMITRESCU MARINA

77 RADU VALERIA

78 LUNGU MARCELA

79 MOJZI MIHAI

80 GHEORGHIU FLORIN

81 CORLADE IONUŢ

82 SMARANDA ILINCA ELENA

83 PALAGHIA TEODORA

84 DIMITRIU DANA

85 POPA EMILIA

86 IORDACHE FLORIN

87 HAGIMĂ OVIDIU

88 SCÎNTEE CORNELIU

89 BERECZKI IOANA

90 LERESCU MARGARETA

91 NĂSTASE GABRIEL

92 CIOCHINĂ AUREL

93 DASCĂLU ION

94 SAVIN PETRU

95 STAN GHEORGHE

96 BACIU GHEORGHE

97 STATE ROMULUS

[pic]

[pic]

26

15

15

28

19

11

28

13

12

29

17

14

27

12

12

28

8

8

26

14

13

23

11

10

30

10

9

0

5

10

15

20

25

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CLASA A IX-A

Elevi ce au beneficiat in scoala lor de o prezentare a ofertei educationale a colegiului nostru

Elevi chestionati

Elevi beneficiari ai ofertei

educationale

Eleviparticipanti la oferta

educationala

9J

9K

9L

9M

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

-----------------------

7

9

53

................
................

Online Preview   Download