Guro Ako

  • Docx File 20.22KByte(HE5) ARALIN 18 : Pagbuo ng Kagamitang Pambahay na maaring Pagkakitaan(Paggawa ng Apron)- 3 arawI. NILALAMANSa araling ito, ang paglinang ng kaalaman at kasanayan ng mag-aaral ay nakakatulong upang mapaunlad ang pamumuhay ng mag-aaral sa pagkat maaari na silang makabuo ng mga bagay na maaaring pagkakitaan sa simple o payak na paraan.II.LAYUNIN1. Nabubuo ang kagamitang pambahay na maaring pagkakitaan.2. Nakalilikha ng isang malikhaing proyekto3. Nakapipili at Nakapamimili ng materyalesIII.PAKSANG-ARALINPaksa: Pagbuo ng Kagamitang Pambahay na maaring Pagkakitaan(Paggawa ng Apron)Sanggunian: EPP 5 HEOg-18Kagamitan: Tela, sinulid, karayom, pardon, medina, guntingIV.PANIMULANGPAGTATASAAlam niyo ba na maaring pagkakitaan ng pamilya na maipakikita ang pagkamaparaan at pagkamalikhain aat maisasagawa mula sa mura at matatagpuan sa pamayanan.V.PAMAMARAANA.PagganyakMga bata, anu-anong mga kagamitan sa bahay ang inyong makikita? kapaki-pakinabang ba ito?B.PaglalahadIpakita ang mga kagamitang pambahay. Ipasuri sa mga bata kung alin sa mga ito ang pwedeng pagkakitaan;bakit ito pwedeng pagkakitaan at kalian pwedeng pagkakitaan.C.Pagpapalalim ng KaalamanGabayan ang mga bata sa pagpili ng mga kagamitang pambahay na maaaring pagkakitaan. Itala ang napiling kagamitan isulat ang paraan ng paggawa nito.D. PaglalahatSa pagpili at pagbuo ng kagamitang pambahay kailangn isa alang-alang natin ang mga bagay na matatagpuan sa pamayanan at tiyaking ito ay kapaki-pakinabang sa loob at labas ng tahanan.VI.PAGTATAYASagutin ang mga tanong:1.Anu-anong kagamitang pambahay ang nasa inyong tahanan?2.Anu-anong kagamitang pambahay ang maaaring pagkakitaan?3.Bakit mahalagang malaman ang gamit ng bawat isa?VII.PANGWAKAS NA PAGTATASA1.Ipahanda sa mga mag-aaral ang mga kagamitan at paraan ng pagsasagawa ng napiling proyekto.2.Ipagawa sa mag-aaral ang napiling kagamitan.3.Subaybayan ang mga mag-aaral sa paggawa ng kagamitang pambahay.VIII.PAGPAPAYAMAN NG GAWAINIpasaliksik sa mga bata ang iba’t-ibang uri ng kagamitang pambahay at ang paraan ng paggamit nito.(HE5) ARALIN 19:Nasuri ang proyekto ayon sa sariling mungkahi at ng iba gamit ang rubrics (1araw)I.NILALAMANSa araling ito tatalakayin ang iba’t-ibang paraan ng pagpapahalaga, pagpapasiya ng proyektong nabuo ng bawat mag-aaral. Ito’y nagsisilbing batayan kung pagbubutihin o pagagandahin pa ng mga mag-aaral ang proyektong naisagawa sa pamamagitan ng iba’t-ibang instrumento sa pagtataya tulad ng rubrics.II.LAYUNIN1. Nasuri ang proyekto ayon sa sariling mungkahi at ng iba gamit ang rubrics.2. Napapahalagahan ang nabuong proyekto batay sa sariling pananaw at mungkahi ng iba.III.PAKSANG-ARALINPaksa: Pagsusuri/Pagpapahalaga sa Natapos na ProyektoSanggunian: EPP 5 HE Og- 19Kagamitan: lapis,typewriting, rubrics na nakasulat sa manila paper, tsart ng rubrics.IV.PANIMULANG PAGTATASAIpasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong:1.Sinu-sino ang maaring magpahalaga sa natapos na proyekto?2.Bakit mahalagang matutunan ang wastong pagpapahalaga sa sariling gawa?V.PAMAMARAANA.Paggaganyak1.Ipalabas sa mag-aaral ang isang natapos na aralin2.Ipalahad sa mga mag-aaral kung ssila ay nasiyahan sa nabuong proyekto. Itanong kung kanino humingi ng suhestiyon upang mapaganda ang proyekto.3.Ipasuri sa mag-aaral ang isang halimbawa ng scorecard na nasa Alamin Natin sa LM.B.Paglalahad1.Talakayin ang iba’t-ibang uri ng instrumento sa pagtatayo na nasa Linangin Natin sa Letrang A ng LM.2Hayaan ang mag-aaral na paghambingin ang iba’t-ibang instrument ng pagtataya.C.Pagpapalalim ng KaalamanHayaan ang mga mag-aaral na pahalagahan ang kanilang nabuong proyekto ayon sa scorecard na nasa Linangin Natin sa letrang B ng LM.D.Pagsasanib1.Itanong sa pagmamarka sa nabuong proyekto, bakit mahalaga na maging tapat ka sa pagpapahalaga sa ginawang proyekto?2.Paano mo dapat tanggapin ang mga mungkahi at puna ng iba tungkol sa natapos na proyekto?(ESP)E.PaglalahatItanong sa mga bata ang kahalagahan ng paggamit ng iba’t-ibang instrumento sa pagtataya san g natapos na proyekto.VI.PAGTATAYAIpasagot ang Gawin Natin sa LM.VII. PAGPAPAYAMAN NG GAWAINSabihin sa mga mag-aaral na ipakita sa kanilang mga magulang o kaibigan ang mga natapos nilang proyekto.Ipatala sa kwaderno ang kanilang mga nagging suhestiyon o mungkahi.VIII.KARAGDAGANG SANGGUNIANMakabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuluhan(HE5) ARALIN 20 :NAISASAAYOS ANG NABUONG PROYEKTO KUNG KINAKAILANGAN (1 araw)I.NILALAMANMatapos bigyan ng pagpapahalaga ang natapos na proyekto at hindi naging maganda ang kinalabasan nito, oras na upang ito ay isaayos at bigayn ng tamang panahon at oras upang mapaganda at maisaayos sa tulong ng tiyaga, tamang kagamitan at masusing pagbabago sa proyekto.II.LAYUNIN1. Naisasagawa ang nabuong proyekto kung kinakailangan.III.PAKSANG-ARALINPaksa: Pagasaayos ng Proyekto kung kinakailanganSanggunian: EPP 5 HE Og- 20Kagamitan: tela, sinulid, karayom, padron, medida, guntingIV.PANIMULANG PAGTATASAIpasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong:1.Naging matagumpay ba ang ginawa mong proyekto?2.Naging maganda ba ang kinalabasan ng proyekto mong ginawa?3. Kung hindi naging maganda o maayos ang kinalabasan, ano ang dapat mong gawin? V.PAMAMARAANA.PaggaganyakBuksan ang aralin sa pamamagitan ng laro. Tingnan sa LM p.____.B.Paglalahad1.Ipaskil sa pisara ang mga pamantayan sa proyekto. Timgan sa LM p.___C.Pagpapalalim ng KaalamanGabayan ang mga mag aaral sa pagtalakay sa wastong pagsasa ayos ng natapos na proyekto.Itanong : Bakit kailangan maisaayos ang natapos na proyekto?D.Pagsasanib1. Itanong sa mga mag aaral:Bakit mahalagang isa ayos ang proyekto kung di naging maganda ang kinalabasan? 2. Bakit kailangang isaalang alang ang kagamitan, panahon, oras at salapi sa pag aayos ng proyekto?E.PaglalahatUpang maisaayos ang natapos na proyekto kung kinakailangan, sundin ang pamantayan sa pagsasaayos.VI.PAGTATAYAIpasagot ang Gawin Natin sa LM.VII. PAGPAPAYAMAN NG GAWAINSagutin ang PAGYAMANIN NATIN sa LM p _____.VIII.KARAGDAGANG SANGGUNIANMakabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuluhan 5 ................
................

Online Preview   Download